adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Vooruitgang in stilstaan

Empaction is een adviesbureau op het gebied van parkeerstrategie en marketing, dat zich in het bijzonder richt op parkeervraagstukken bij gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties. Aan de orde komen daarbij onderwerpen als:

  • het ontwikkelen van een (gebieds)gerichte parkeervisie en bijbehorend parkeerbeleid
  • de afweging om parkeertaken al dan niet uit te besteden
  • het al dan niet digitaal inrichten van een parkeerorganisatie om allerhande parkeervraagstukken zo goed mogelijk op te kunnen lossen
  • het, al dan niet via een aanbestedingstraject, realiseren van parkeeroplossingen voor uiteenlopende functies
  • het op basis van parkeerbehoeften bepalen van ontwikkelpotentie van nieuwe parkeervoorzieningen
  • het financieel doorlichten en optimaliseren van een parkeerexploitatie
  • het vermarkten van parkeeraanbod.

Project uitgelicht

Brussels Airport Company (BAC)

15.000 niet-openbare parkeerplaatsen die 1000 bedrijven per dag gebruiken zijn een belangrijk onderdeel in de mobiliteitsstrategie van Luchthaven Brussel. Om een goed passend beleid te kunnen maken en processen gericht te kunnen sturen, is het actualiseren van parkeersystemen en vernieuwing van bijbehorende parkeerapparatuurnoodzakelijk.

Opdracht:
Advisering en ondersteuning bij conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management- en CCTV-systeem (PMS) voor het beheer van 28 niet-openbare parkeerterreinen.

Aanpak:
De gewenste parkeerarchitectuur en –infrastructuur werd in nauwe samenwerking met belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel en technisch Programma van Eisen. Deze werd Europees aanbesteed. Daarnaast ondersteunde en adviseerde Empaction bij het soepel verlopen van het implementatie- en migratieproces naar het nieuwe PMS. Daar hoort ook de communicatie rondom de migratie bij.

Resultaat:
Half april 2018 is de realisatie van de nieuwe parkeerapparatuur, de inrichting van de backoffice en meldkamer afgerond. Alle parkeerders kunnen gebruik maken van ultra-moderne parkeerapparatuur en technisch vernuft van het parkeermanagementsysteem

Parkeren Last of Lust?

Door groeiend autobezit neemt de vraag naar parkeermogelijkheden alsmaar toe. Lange tijd probeerde men grip te houden op die vraag via regulering en handhavend parkeerbeleid. Maar de samenleving van vandaag en morgen stelt andere eisen aan mobiliteit en parkeren.

Dat vraagt om anders denken. 

Empaction bekijkt parkeervraagstukken vanuit een ander perspectief. Een nieuw paradigma, waarin de gebruiker centraal staat en met het oog gericht op de toekomst. 

Klik hier voor de nieuwste brochure van Empaction.