adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Gemeenten/overheid

“Het gezamenlijk met meerdere partijen nadenken over het parkeervraagstuk bij de ontwikkeling van een gebied is uitermate lastig. Marktpartijen willen graag het parkeren als sluitstuk zien. De gemeente lost na realisatie van de bouwplannen het parkeerprobleem maar op.”

Gemeenten worstelen vaak met vraagstukken rond parkeerbeleid in relatie tot lokale mobiliteit en stadsontwikkeling. Parkeerbeleid is onderdeel van de publieke zaak en er zijn dan ook veel partijen bij betrokken. Een transparant besluitvormingsproces is daarom van het grootste belang, waarbij politieke en commerciële risico’s duidelijk gescheiden worden. Empaction heeft veel ervaring en brengt oplossingen die recht doen aan ieders belang.

Projecten

Gemeente Weert, tijdelijke inhuur operationeel parkeerbeheer

Vergroten

2016 - 2017

Achtergrond

In verband met het vertrek van de operationeel parkeerbeheerder zocht de gemeente Weert een tijdelijke invulling voor het operationeel parkeerbeheer. Doelstellingen is daarbij het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering op langere termijn.

Opdrachtgever

gemeente Weert

Opdracht

Naast de praktische en organisatorische werkzaamheden van het dagelijks operationeel parkeerbeheer zijn op projectbasis aanbestedingen verricht voor nieuwe verlichting in twee parkeergarages en voor groot onderhoud aan het schilderwerk van twee parkeergarages. Ook is inzichtelijk gemaakt welke (her-)investeringen de gemeente Weert in de aankomende 10 jaar moet doen om haar parkeerareaal op orde te houden.

Resultaat

De dagelijkse taken van parkeerbeheer zijn opnieuw gedefinieerd. Daarnaast zijn twee parkeergarages na een opknapbeurt weer aangepast aan de normen van NEN 2443 en heeft de gemeente inzicht in de financiële aspecten van de parkeer-exploitatie voor de komende 10 jaar.

Gemeente Venray: Evaluatie parkeerbeleid

Vergroten

februari 2017 – mei 2017

Achtergrond

Op basis van de eind 2015 – begin 2016 door Empaction begeleidde parkeerpilots (voor meer informatie klik hier en kies voor: Venray: Parkeeronderzoek Binnenstad) heeft de raad besloten het betaald parkeren in Venray af te schaffen. De gemeente is overgestapt naar een blauwe zone in de straten het dichtst bij het centrum, betaald parkeren achter slagbomen en verder vrij parkeren. Dit nieuwe parkeerbeleid is inmiddels enkele maanden van kracht en er is behoefte aan een evaluatie.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor de concrete uitvoering en aansturing van de diverse metingen tijdens de evaluatieperiode. Ook verzorgt Empaction de algehele coördinatie van het monitoringsrapport en aansturing van de overige adviesbureaus. De werkzaamheden tijdens de evaluatie bestaan onder andere uit het uitvoeren van uitgebreide parkeeronderzoeken (waaronder parkeerdruk-, parkeermotief- en verblijfsduurmetingen), enquêtes afnemen bij bewoners en ondernemers, het uitvoeren van verkeerstellingen en observaties en het verwerken van resultaten van deze onderzoeken tot een uitgebreid evaluatierapport. Alle metingen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op de tijdens de parkeerpilots uitgevoerde metingen om een zo zuiver mogelijk vergelijk mogelijk te maken

Resultaat

De resultaten van de metingen zijn samengevoegd in een uitgebreid evaluatierapport, waarin zowel de positieve als minder positieve ontwikkelingen in het parkeren in Venray belicht worden. Ook straten waar mogelijk knelpunten in verband met drukte of parkeergedrag ontstaan zijn uitgelicht. Op basis van dit rapport wordt een advies aan de raad opgesteld.

Gemeente Deventer: Fiscalisering van vergunninghoudersplaatsen

Vergroten

november 2016 – heden

Achtergrond

De gemeenteraad van Deventer heeft eind 2016 besloten alle exclusieve vergunninghoudersplaatsen (E9) te fiscaliseren. Aanleiding daarvoor is dat op deze manier structureel €300.000,- wordt vrijgespeeld op de begroting. De inkomsten uit boetes op betaald parkeerplekken (naheffingen) gaan in de nieuwe situatie namelijk naar de gemeente in plaats van naar het Rijk.

Tegen het plan is onder bewoners veel weerstand ontstaan. Vooral bewoners vrezen een toenemende parkeerdruk en verkeersoverlast, bijvoorbeeld door meer zoekverkeer in hun directe woonomgeving.

Opdrachtgever

Gemeente Deventer

Opdracht

In deze opdracht is Empaction gevraagd om de fiscalisering van parkeren zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven en te begeleiden. Bewonersparticipatie speelt hierin een cruciale rol met als doel meer maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de maatregelen. Uitdaging is om een fiscale parkeerregulering te creëren waarin alle belanghebbenden (bewoners, bedrijven, winkels, instellingen,…) zich kunnen vinden. 

Aanpak

Voor het creëren van maatschappelijk draagvlak zijn zogenaamde Review Panels ingezet.

Een Review Panel bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden in de wijk. Deelnemers aan de panels zijn op basis van vrijwillige aanmelding en loting geselecteerd.

Bij het inzetten van Review Panels is gekozen voor een tweetraps benadering. Allereerst is er met een Binnenstadspanel op hoofdlijnen een vorm van fiscalisering vastgesteld voor de hele binnenstad. Vervolgens is dit voorstel in een vijftal Review Panels per buurt op straatniveau fijngeslepen. Het Binnenstadspanel is daarna nogmaals bijeen gekomen om de uitkomsten van de Review Panels samen te voegen tot een finaal advies.

Resultaat

Het definitieve advies is zonder noemenswaardige wijzigingen overgenomen en vastgesteld door het college. In een tweetal inloopavonden is vervolgens aan alle betrokkenen de kans gegeven om vragen te stellen over de definitieve vorm van fiscalisering. Ondanks alle commotie aan de voorkant zijn deze inloopavonden rustig verlopen. Het gevolgde proces heeft klaarblijkelijk geleid tot een acceptabele vorm van fiscalisering. In het najaar van 2017 wordt de fiscalisering op straat ingevoerd.

De reacties van alle betrokken partijen op de aanpak is zeer positief gebleken. De aanpak met Review Panels gaat daarom ook worden toegepast om de schilwijken aan de rand van de binnenstad van Deventer te fiscaliseren in het najaar van 2017. 

Gemeente Den Haag: Pilot camerahandhaving autoluwe binnenstad

Vergroten
Vergroten

december 2016 – heden

Achtergrond

Den Haag kent een aantal voetgangersgebieden die selectief zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Over het algemeen zijn gemeenten tevreden over de effecten van autoluwe binnensteden/gebieden, echter in de praktijk kent een fysieke afsluiting met pollers een aantal belangrijke nadelen. Het gaat dan met name om de hoge investerings-/exploitatiekosten alsmede de onveilige verkeerssituaties die zich voor kunnen doen (aanrijdingen). Camerahandhaving met behulp van kentekenherkenning kent recent een aanzienlijke opmars binnen de Nederlandse gemeenten. Den Haag is voornemens om een proef uit te voeren waarbij op een aantal locaties de pollers zullen worden weggehaald of uitgeschakeld en de controle plaats gaat vinden met behulp van camera’s met kentekenherkenning.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Opdracht

Gemeente Den Haag heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de voorbereiding van een pilot met camerahandhaving. 

Aanpak

Ter voorbereiding op de pilot wordt er door Empaction een startnotitie geschreven waarin alle uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van beleid, handhaving, ontheffingverlening, inrichting op straat, systemen en processen worden geïnventariseerd en beschreven.

Gemeente Zwolle: Pilot camerahandhaving Kerkstraat

Vergroten
Vergroten

augustus 2016 - heden

Achtergrond

De afsluiting van de Kerkstraat in de gemeente Zwolle kent een lange geschiedenis. Deze afsluiting heeft als voornaamste doelstelling: “het tegengaan van (sluip)verkeer aan de oostzijde van het Centrum”. Om dit (sluip)verkeer via de Kerkstraat te weren zijn in het verleden diverse maatregelen genomen. In 1992 is een verkeersbesluit genomen om het (sluip)verkeer in de Kerkstraat te beperken. Vanwege de beperkte mogelijkheden om de destijds ingevoerde maatregelen te handhaven, is in 2009 besloten de Kerkstraat fysiek af te sluiten met bollards (ook wel pollers genoemd). Met deze fysieke afsluiting is een belangrijke stap gezet om het (sluip)verkeer door de Kerkstraat te verminderen. De fysieke afsluiting kent ook een belangrijk nadeel. Met name gaat het dan om onveilige verkeerssituaties (er heeft een aantal aanrijdingen met (brom)-fietsers plaatsgevonden) en om de hoge exploitatiekosten. De wereld en technieken om ons heen veranderen in snel tempo. Vandaag de dag is het mogelijk de selectieve toegang te handhaven met behulp van kentekenherkenning camera’s. Daarmee worden pollers overbodig. Deze techniek kent recent een aanzienlijke opmars. Om die redenen wenst de gemeente Zwolle ervaring op te doen met camerahandhaving.

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Opdracht

Gemeente Zwolle heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de implementatie van een pilot met camerahandhaving in de Kerkstraat. 

Aanpak

Empaction heeft voor Zwolle een 5-stappenplan uitgewerkt.

Stap 1: Advisering bij de voorbereiding

  • Definiëren uitgangspunten van de pilotlocatie C01 handhaving op het vlak van beleid,  handhaving, ontheffingverlening, inrichtingsrandvoorwaarden op straat, systemen (inclusief beheer) en samenhangende interne processen;
  • Opstellen van een reële projectraming, projectkosten en planning voor het implementatietraject;
  • Interne afstemming stakeholders en externe communicatie. Bestuurlijke afstemming (wethouder, evt. college);

Stap 2: Goedkeuring lokale driehoek

Om te kunnen handhaven met kentekenherkenning is het noodzakelijk dat het Openbaar Ministerie hiervoor goedkeuring verleent. In het voorstel, dat dient te worden aangeboden aan de lokale driehoek, zal duidelijk moeten blijken hoe Zwolle invulling geeft aan de technisch en juridische vereisten en randvoorwaarden die het OM stelt. Vooroverleg met de Officier van Justitie wordt daarbij wenselijk geacht om zo de slagingskans te vergroten. Het voorstel voor de driehoek bestaat uit een uitwerking van de functionele beschrijving en een beschrijving van de werkwijze van de afsluiting, met de focus op de (digitale) handhaving van de afsluiting.

Stap 3: Begeleiden van het inkooptraject

Voor de pilotlocatie C01 handhaving wordt een overeenkomst met een leverancier gesloten. Een uitvraag wordt opgesteld, inkooptraject doorlopen en offertes van leveranciers beoordeeld.

Stap 4: Implementatietraject

Op het moment dat de overeenkomst met de leverancier gesloten is start het implementatietraject, waarbij de leverancier wordt aangestuurd om de beoogde planning te realiseren. Naast de implementatie van de camera’s dient aandacht te zijn voor de inrichting van de locatie (bebording/belijning, etc), het inrichten van de backoffice, gevolg geven aan de afgesproken processen, de communicatie naar de omgeving/ontheffinghouder en opleiding van de BOA’s.

Stap 5: Nazorgtraject en evaluatie

In het nazorgtraject is vooral aandacht voor het finetunen van het systeem en de interne processen. Tevens wordt de pilot geëvalueerd.

Meer achtergrondinformatie via de volgende weblinks:

https://www.zwolle.nl/kerkstraat

https://www.zwolle.nl/veelgestelde-vragen-kentekenherkenning-kerkstraat

http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/enorme-schade-door-gemeentelijke-pollers-1

http://kassa.vara.nl/media/369180