adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Instellingen

“Voor het AMC in Amsterdam is uitgerekend dat de dagelijkse mobiliteit overeen komt met een stad als Weesp. Weesp beschikt over een omvangrijk gemeentelijk apparaat om het een en ander in goede banen te leiden. Op een grote ziekenhuiscampus is dat minder vanzelfsprekend.”

Grotere publieke instellingen als ziekenhuizen en universiteiten hebben vaak nog slechte of onrendabele parkeervoorzieningen waarmee ze verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld medewerkers, patiënten en bezoekers) moeten bedienen. Soms is er sprake van piektijden (denk aan bezoekuren). Voor deze instellingen is het de uitdaging om betere parkeervoorzieningen aan te leggen, het gebruik ervan goed te reguleren en het beheer rendabel te maken.

Projecten

Brussels Airport: parkeerapparatuur en parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

februari 2016 - heden

Achtergrond

Op Brussels Airport wordt het parkeren op alle niet-openbare parkeerplaatsen beheerd door Brussels Airport Company (BAC). Het beheer van de niet-openbare parkeerplaatsen is een belangrijk onderdeel in de algehele mobiliteitsstrategie van de Luchthaven Brussel en daarom is het van belang om daarop passend beleid te kunnen maken en de processen gericht te kunnen sturen. De huidige ICT infrastructuur biedt echter onvoldoende operationele vrijheid om goed beleid te kunnen maken en uit te kunnen voeren. Daarom is het wenselijk en noodzakelijk om de parkeersystemen te actualiseren en de bijbehorende parkeerapparatuur te vernieuwen. Op Brussel Airport maken ruim 500 bedrijven dagelijks gebruik van ruim 6.000 niet-openbare parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever

Brussels Airport Company (Luchthaven Zaventem, België)

Opdracht

Brussels Airport Company heeft na een uitgebreide selectieprocedure van Belgische en Nederlandse adviesbureaus Empaction de opdracht gegund voor advisering en ondersteuning bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van de 28 niet-openbare parkeerterreinen, dat ervoor kan zorgdragen dat de mobiliteitsdoelstellingen van de luchthaven voor de komende jaren worden gerealiseerd. De opdracht­gever wenst daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur en de daaraan gelieerde interne systemen (o.a. koppeling met ERP) te installeren die weer jaren mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder en de bedrijven een hoofdrol speelt.

Aanpak

Na inventarisatie van de huidige situatie (zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnement structuren als de centrale ICT systemen en netwerken) en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, wordt de uiteindelijk gewenste parkeer architectuur en infrastructuur in nauwe samenwerking met de belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel- en technisch PvE. Dit PvE wordt Europees aanbesteed, waarna de nieuwe parkeersystemen en abonnement structuren worden geïmplementeerd.

Erasmus MC: Advies parkeerapparatuur en Parkeer Management Systeem

Vergroten

april - heden

Achtergrond

Erasmus MC beheert en exploiteert voor haar bezoekers en medewerkers een drietal parkeergarages en een negental parkeerterreinen rond het Medisch Centrum. Het behoeft geen betoog, dat aan de parkeerlocaties en aanwezig parkeerapparatuur vanwege hun aard (2 x 24 uur beschikbaarheid) en centrale ligging (in het centrum van Rotterdam) zeer hoge eisen worden gesteld. Per etmaal rijden ca 8.000 auto’s de parkeergarages in en uit en storingen van de parkeerapparatuur leiden ogenblikkelijk tot verkeersopstoppingen in de omgeving en verstoring van de afspraken in het ziekenhuis.
De huidige parkeerapparatuur is echter verouderd en biedt onvoldoende functionele vrijheid en operationele zekerheid het beheer optimaal uit te kunnen voeren. Daarom is besloten om de parkeersystemen te vervangen en aan te laten sluiten op de moderne technische infrastructuur van het Erasmus MC. De bezoeker staat centraal en de nieuwe parkeersystemen zullen dan ook tevens voor meer (betaal)gemak voor de gebruiker moeten zorgen.

Opdrachtgever

Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam

Opdracht

Erasmus MC wenst door middel van een Europese Aanbesteding te komen tot een overeenkomst met één leverancier voor de levering, installatie, het onderhoud en de instandhouding van parkeersystemen voor de parkeergarages en parkeerlocaties aanwezig op het Erasmus MC terrein. Empaction is na een selectieprocedure de opdracht gegund om het Erasmus MC te adviseren en te ondersteunen bij het aanbestedingstraject en de implementatie van deze nieuwe systemen.

Aanpak

Na inventarisatie van de huidige situatie, zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnement structuren als de centrale ICT systemen en netwerken en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, wordt de uiteindelijk parkeerapparatuur, inclusief de bijbehorende technische architectuur en infrastructuur samen met het Erasmus MC uitgewerkt in een functioneel/technisch PvE. Dit PvE wordt Europees aanbesteed, waarna door de leverancier die de opdracht gegund krijgt de nieuwe parkeersystemen en abonnement structuren worden geïmplementeerd. 

MuConsult en CROW: Parkeren en gedrag

Vergroten
Vergroten

april - heden

Achtergrond

Er is een toenemende behoefte aan kennis over parkeer- en reizigersgedrag om de effectiviteit van beleid te vergroten. Dit geldt zowel voor aanbodgerichte maatregelen (gericht op weg- en parkeerinfrastructuur) als voor maatregelen gericht op het beïnvloeden van de vraag.

Uitbreiden en reguleren van parkeercapaciteit zijn geijkte beleidskeuzes, met name in stedelijk gebied. Deze methoden lopen tegen grenzen aan vanwege gebrek aan ruimte en problemen die verschuiven bij regulering. Door beter in te spelen op het parkeergedrag van bewoners, forenzen of bezoekers komen andere soort maatregelen naar voren die aanvullend zijn op de traditionele maatregelen. De huidige gedragswetenschappelijke kennis biedt legio technieken om dergelijke gedragsaanpassingen te genereren, maar de kennis is nog niet expliciet gebundeld op het gebied van parkeren. 

Opdrachtgever

MuConsult en CROW

Opdracht

In onderaanneming van het adviesbureau Muconsult voert Empaction samen met hen voor het CROW een opdracht uit om deze kennis te bundelen en aan te vullen met praktijkervaringen van het toepassen van deze kennis in concrete maatregelen en situaties (best practices). Het resultaat is een publicatie met daarin een stuk basiskennis op het gebied van mobiliteit en gedrag en een overzicht van de meest voorkomende parkeersituaties en maatregelen in relatie tot gedrag.

MuConsult is gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van gedragskennis in mobiliteit. Empaction heeft een zeer uitgebreide ervaring met concrete en innovatieve projecten binnen de parkeerwereld. Met deze combinatie worden de inzichten vanuit wetenschap, beleid en praktijk gebundeld en integreren we kennis vanuit concrete toepassingen en best practices, zodat het eindproduct ook aansluit bij de vraag van de doelgroep.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Brussels Airport: parkeerapparatuur en parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

februari 2016 - april 2018

Achtergrond

Op Brussels Airport Zaventem wordt het parkeren op alle niet-openbare parkeerplaatsen beheerd door Brussels Airport Company (BAC). Het beheer van de niet-openbare parkeerplaatsen is een belangrijk onderdeel in de algehele mobiliteitsstrategie en bereikbaarheid van de Luchthaven Brussel en daarom is het van belang om daarop een passend beleid te kunnen maken en de processen gericht te kunnen sturen. De voormalige ICT infrastructuur bood echter onvoldoende operationele vrijheid om een goed beleid te kunnen maken en uit te kunnen voeren. Mede daarom was het wenselijk en noodzakelijk om de parkeermanagementsystemen te actualiseren en de bijbehorende parkeerapparatuur op de locaties rondom de Airport te vernieuwen. Op Brussels Airport maken ruim 1000 bedrijven dagelijks gebruik van ruim 15.000 niet-openbare parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever

Brussels Airport Company (Luchthaven Zaventem, België)

Opdracht

Brussels Airport Company heeft na een uitgebreide selectieprocedure van Belgische en Nederlandse adviesbureaus Empaction in 2016 de opdracht gegund voor advisering en ondersteuning bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van de 28 niet-openbare parkeerterreinen. Deze systemen kunnen ervoor zorgdragen dat de mobiliteitsdoelstellingen van de luchthaven voor de komende jaren worden gerealiseerd. De opdracht­gever wenste daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur en de daaraan gelieerde interne systemen (o.a. koppeling met ERP) te installeren die weer jaren mee kunnen. En waarbij het gemak voor de parkeerder en de bedrijven een hoofdrol speelt.

Aanpak

Na inventarisatie van de toen geldende situatie (zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnementsstructuren als de centrale ICT systemen en netwerken) en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, werd de uiteindelijk gewenste parkeerarchitectuur en -infrastructuur in nauwe samenwerking met de belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel en technisch Programma van Eisen. Dit PvE werd Europees aanbesteed, waarna de nieuwe parkeersystemen en abonnementsstructuren werden geïmplementeerd. Begin 2017 is de aanbesteding in de markt gezet.
Naast deze Europese aanbestedingsfase ondersteunde en adviseerde Empaction bij het soepel verlopen van het implementatie- en migratieproces naar het nieuwe Parkeer Management Systeem. Hiervoor werd onder andere de beheersstructuur uitgewerkt en was inrichting van de nieuwe producten nodig. Ook bij het bepalen van de strategie voor de communicatie rondom de migratie ondersteunde Empaction Brussels Airport Company.

Resultaat

Half april 2018 is de realisatie van de nieuwe parkeerapparatuur, de inrichting van de backoffice en meldkamer afgerond. Alle parkeerders kunnen gebruik maken van ultra-moderne parkeerapparatuur en technisch vernuft van het parkeermanagementsysteem.

Van Bergeijk beheer: Toegankelijkheid Medina complex en WZI gebouw

Vergroten

2015 - 2016

Achtergrond

Van Bergeijk beheer in Eindhoven beheert de parkeergarage onder het Vesteda gebouw aan de Vestdijk, het zogenoemde Medina complex. Dit doet zij namens de VVE. Het betreft een garage die veelvuldig door veel verschillende doelgroepen gebruikt wordt. Zo maken bewoners van de boven gelegen appartementen gebruik van de garage. Tevens hebben ook diverse bedrijven verschillende aantallen parkeerplaatsen in de parkeergarage in hun bezit en in gebruik. De garage bestaat feitelijk uit twee gekoppelde garages en kent twee ingangen en een gezamenlijke uitgang en is uitsluitend toegankelijk voor de vaste gebruikers en hun bezoek. Er is geen sprake van openbaar kort parkeren. De parkeer­apparatuur in de garage is inmiddels zeer verouderd. Ongestoorde toegang en gebruik van de parkeergarage kan niet meer worden gegarandeerd en er is geen zicht op het juiste dan wel ongeoorloofde gebruik van de parkeergarage. Daarom is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De VVE wenst daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren waarmee zij de komende jaren vooruit kan. Hierbij dient het gemak voor de parkeerder en inzicht in het gebruik van de parkeergarage een hoofdrol te spelen. 

Opdrachtgever

Van Bergeijk beheer Eindhoven

Aanpak

Samen met Van Bergeijk beheer en een vertegenwoordiger van de VVE is geïnventariseerd aan welke eisen en wensen de nieuwe parkeerapparatuur moet voldoen. De zeer diverse samenstelling van parkeerders vraagt om een geavanceerd softwarepakket om de verschillende doelgroepen gepast te kunnen bedienen. Bewoners en bedrijven met verschillende aantallen vaste plaatsen, gecombineerd met bezoekers van deze bewoners en bedrijven. Moderne technieken van kentekenherkenning zijn als voorwaarde gesteld voor gebruiksvriendelijke toegang tot de garage. Daarnaast is behoefte aan een goede meldkamervoorziening en adequaat support in geval van storing.

Op basis van deze eisen en wensen heeft Empaction een uitvraag bij de marktpartijen gedaan om te komen tot een passende offerte van een van de partijen, zowel voor de apparatuur als voor de service verlening, meldkamer.

Resultaat

Het bovenbeschreven traject heeft geleid tot een goede aanbieding om de parkeergarage van het Medina complex te moderniseren, waarbij de nieuwste technieken en functionaliteiten op het gebied van parkeerbeheer worden ingezet. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2016.