adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Woningbouwcorporaties

“Ontwikkelaars willen investeren in kwaliteit van parkeervoorzieningen omdat hun projecten daardoor beter verkopen en meer opbrengen.”

Woningbouwcorporaties krijgen te maken met parkeervraagstukken bij grotere projecten. Ze staan voor de vraag hoe ze moeten omgaan met parkeren in de wijk: hoe verenigt men een aantrekkelijke omgeving (weinig geparkeerde auto’s) met parkeergemak (veel auto’s)? Wanneer er plannen zijn om een parkeervoorziening aan te leggen komen er vragen aan de orde over de exploitatie, rendabiliteit en vastgoedwaarde.

Projecten

Allee wonen: Parkeerdrukmeting Bloemschevaert

Vergroten

maart 2016- februari 2017

Achtergrond

Eind 2015 heeft Empaction een parkeerbalans voor het door AlleeWonen nieuw te ontwikkelen woon/zorggebied Bloemschevaert opgesteld. Inmiddels is het gebied volop in ontwikkeling en is het belangrijk om te controleren of de opgestelde parkeerbalans juist is. Dit gebeurt aan de hand van parkeerdrukmetingen. Op basis van de resultaten van deze metingen kan de inrichting van het gebied waar nodig aangepast worden, om eventuele afwenteling van parkeerdruk op de omgeving te voorkomen.  

Opdrachtgever

Allee Wonen

Aanpak

Er worden gedurende een jaar in drie meetperiodes van drie dagen parkeermetingen uitgevoerd. In iedere meetperiode wordt het aantal parkeerplaatsen en het aantal geparkeerde voertuigen  geregistreerd. De gegevens van deze parkeermetingen worden vervolgens per meetperiode geanalyseerd en vergeleken met de in 2015 opgestelde parkeerbalans. Wanneer de laatste meting is afgerond, zal er een verschillenanalyse worden opgesteld, waaruit een conclusie getrokken kan worden over de parkeerdruk in het gebied en eventuele vervolgacties volgen.

Hovenpassage Delft: parkeeregulering omgeving

Vergroten
Vergroten

april 2011 - augustus 2011

Achtergrond

In de wijk Voorhof werkt de gemeente Delft samen met de wooncorporatie Woonbron aan een renovatie van bestaande woningen. Daarnaast bouwt Van der Vorm Vastgoed aan een gefaseerde uitbreiding van het wijkwinkelcentrum Hovenpassage. Deze wordt de komende gefaseerd uitgebreid met commerciële ruimten en woningen. Vooruitlopend op deze toekomstige ontwikkeling heeft Van der Vorm Vastgoed reeds de eerste fase van het project opgeleverd: een parkeergarage met 550 parkeerplaatsen. Deze parkeergarage voorziet voor een deel in de toekomstige parkeerbehoefte van de te ontwikkelen functies en compenseert de nog weg te halen parkeerplaatsen op maaiveld.
Aan de zuidzijde van de Martinus Nijhofflaan zijn plannen om op de Albert Heijn-locatie nieuwbouw te plegen. Ontwikkelaar is Vorm Ontwikkeling. Deze nieuwbouw moet plaats bieden aan een Albert Heijn XXL en woningbouw. Tevens spelen er in de omgeving verschillende andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de parkeersituatie in het gebied, zoals de Spoorzone ontwikkeling en regulerende maatregelen in de omgeving.

Opdrachtgever

Gemeente Delft, Van der Vorm Vastgoed, Vorm Ontwikkeling, Woonbron

Opdracht

De vraagstelling bestaat uit twee delen:
Deel A: Welke maatregelen moeten getroffen worden in de omgeving van het winkelcentrum om de juiste doelgroep op de juiste plaats te kunnen laten parkeren? Daarbij gaat het om de huidige situatie, de verschillende stadia van de ontwikkeling, en de eindsituatie.
Deel B: Advies ten aanzien van de exploitatievragen die door de samenwerkende partners zijn gesteld.

Aanpak

Voor het aanpakken van het probleem zijn de volgende stappen doorlopen:

1. Het organiseren van een start overleg met gemeente Delft, Van der Vorm Vastgoed, Woonbron en Vorm Ontwikkeling waarin de volgende zaken worden afgestemd:

 • vaststellen van de uitgangspunten van het ontwikkelprogramma: omvang bouwprogramma en fasering realisatie;
 • inventariseren van de beschikbare informatie: parkeercapaciteit, recente parkeertellingen, huidige en toekomstige parkeerbalans, etcetera.
 • vaststellen van de te doorlopen stappen en werkwijze, waarbij de hieronder vermelde stappen als uitgangspunt dienen;
 • vaststellen van de planning en de te benaderen sleutelfiguren per betrokken partij.

2. Een analyse van de huidige parkeersituatie in de omgeving van het winkelcentrum. Focus daarbij is het inzichtelijk krijgen van de huidige problematiek en knelpunten. Als onderdeel van deze analyse is ook een feitelijke parkeertelling in het gebied uitgevoerd.

3. In kaart brengen en in de tijd uitzetten van de toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende parkeervraag.

4. Gesprekken met de sleutelfiguren van de betrokken partijen (gemeente, ontwikkelaars, woningcorporatie, bewoners en werknemers) over de knelpunten in het huidige parkeerregime, alsmede de wensen en eisen voor de toekomstige situatie.

5. Het uitwerken van een conceptvoorstel ten aanzien van de parkeerregulering voor de korte, middellange en lange termijn. Hierbij vormen de vastgestelde kaders van het huidige parkeerbeleid het vertrekpunt, maar wordt waar nodig maatwerk geleverd. Alles met het doel om de doelgroepen op de juist plek te laten parkeren en (hinderlijk) uitwijk gedrag naar aangrenzende (woon)gebieden te voorkomen.

6. Onderlinge afstemming om te komen tot een definitief voorstel dat kan rekenen op draagvlak binnen de verschillende organisaties en belanghebbende groeperingen.

Resultaat

Een door alle partijen geaccepteerd voorstel tot stapsgewijze regulering van het gebied, waarbij de eerste stap reeds een behoorlijk gebied beslaat. Vervolgens een systematiek hoe dat in de loop van de tijd het gebied verder zal worden uitgebreid. Tevens is met het oog op de exploiteerbaarheid van de gebouwde parkeervoorzieningen een groeimodel tot en met 2017 afgesproken voor de tarieven van kortparkeren. De regulering zal vanaf april 2012 door de gemeente worden ingevoerd.

Woningcorporatie Aramis Alleewonen: Parkeerbalans ontwikkeling Bloemschevaert te Roosendaal

Vergroten
Vergroten

gestart: december 2010

Achtergrond

De Bloemschevaert wordt herontwikkeld tot een onderdeel van de woonservicezone Kortendijk. Samen met Stichting Groenhuysen en de gemeente Roosendaal maakt woningcorporatie Aramis Alleewonen met de nieuwbouw van een verzorgingshuis en de seniorenwoningen van de Bloemschevaert Roosendaal meer ouderenproof. De huidige woningen worden gefaseerd gesloopt en vervangen door in totaal 302 nieuwe woningen in diverse prijsklassen en voor diverse doelgroepen. Daarnaast wordt een wijkrestaurant annex centrale ontmoetingsruimte ontwikkelend en ontstaat er ruimte voor een centrale zorgpost en fysiotherapiediensten. Woningcorporatie Aramis Alleewonen wil (meer) inzicht in de toekomstige parkeervraag van de ontwikkeling Bloemschevaert op basis van kencijfers van de verwachtte parkeervraag bij dergelijke ontwikkelingen. Zij heeft daarom Empaction gevraagd voor advies bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans en een advies over de toekomstig te ontwikkelen parkeervoorziening.

Opdrachtgever

Woningcorporatie Aramis Alleewonen

Aanpak

Voor het project is allereerst een parkeerbalans opgesteld. Een parkeerbalans is een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht om de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied te berekenen. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma wordt afgewenteld op de omgeving. Gestart is met een degelijke motivering en nadere toepassingcriteria ten aanzien van de te hanteren parkeernormering. De stap ná de uitvoering van de berekeningen is ook belangrijk: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit te trekken en hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling worden gegeven aan de parkeeropgave.

Uitdaging

De doelstelling van de herontwikkeling van de Bloemschevaert is levensloopbestendig bouwen. Dit wil zeggen dat in principe in iedere huurwoning een AWBZ geïndiceerde bewoner kan worden gehuisvest en deze dus niet noodzakelijk hoeft te verhuizen in het geval de vraag naar zorg toeneemt. Veel gemeenten beschikken doorgaans niet over een speciaal voor deze doelgroep afgestemde parkeernorm. Gezien het feit dat er levensloopbestendig gebouwd wordt, betekent dit dat niet iedere bewoner vanaf het moment van betrekken van de woning zorgbehoevend is en aanspraak zal maken op de zorgfuncties. De ervaring van Empaction is dat de parkeerkencijfers van het CROW in veel gevallen een goede indicatie geven van de te verwachte parkeervraag, maar niet altijd en voor iedere ontwikkeling aansluiten op de werkelijke parkeervraag. Op basis van een benchmark, de referentiegegevens van Empaction en aanvullende gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de te hanteren parkeernorm onderbouwd. Uitgangspunt hierbij is dat de gehanteerde normering ervoor dient te zorgen dat er straks voldoende parkeerplaatsen zijn om de verwachte parkeervraag op te vangen. Dit is niet alleen de wens van de gemeente Roosendaal om te voorkomen dat er zich in de toekomst een parkeercapaciteitsprobleem voordoet, ook woningcorporatie Aramis Alleewonen heeft belang bij tevreden eindgebruikers.

Resultaat

Een realistische en onderbouwde parkeerbalans, waarbij enerzijds voorkomen moet worden dat de eindgebruiker geconfronteerd wordt met parkeertekorten en anderzijds niet gebouwd wordt voor de leegstand. Hierbij is rekening gehouden met de eisen en wensen van verschillende groepen gebruikers ten aanzien van parkeren en de mate waarin bepaalde gebruikersgroepen de parkeervoorziening kunnen dubbelgebruiken. De parkeerbalans wordt ondersteund door een grafische weergave van de getallen, waardoor in één oogopslag duidelijk wordt op welke momenten zich de parkeervraag voordoet en welk effect wordt bereikt met dubbelgebruik. Op basis van een benchmark en de referentiecijfers van Empaction is de notitie aangevuld met een onderbouwing voor de te hanteren parkeernorm voor seniorenwoningen met deels een zorgfunctie.

Deltaforte: Parkeerstrategie & -visie woonontwikkeling Bijlmer

Vergroten

maart 2005 - juli 2005

Achtergrond

DeltaForte is het ontwikkelingsbedrijf dat in opdracht van de woningstichting Rochdale en de Algemene Woningbouw Vereniging (AWW) werkt. Parkeren is onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van woningen. In het kader van de herontwikkeling van de Bijlmer willen DeltaForte en haar opdrachtgevers Rochdale en AWV een strategie en visie ontwikkelen voor het parkeren bij de woningen. Het parkeervraagstuk in dit gebied is complex omdat het stadsdeel nog geen parkeerregulering toepast, er een aantal centrale garages in het gebied staan die eigendom van de gemeente zijn en er ook op het maaiveld parkeercapaciteit beschikbaar is. Naast het kwantitatieve aanbod is veiligheid een belangrijk aspect bij de herontwikkeling. Verder staan Rochdale en AWV voor een investeringsvraagstuk. Er ligt een commerciële afweging om parkeren als asset te ontwikkelen dat op de lange termijn, na de invoering van betaald parkeren, waarschijnlijk goed rendeert.

Opdrachtgever

DeltaForte Amsterdam

Opdracht

Op basis van de voorliggende vraagstelling heeft Empaction in nauwe samenwerking met DeltaForte de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Beschrijven van verschillende scenario’s voor de opzet van het functionele parkeermodel;
 • Inzichtelijk maken van de knelpunten en risico’s;
 • Ontwikkelen van een visie voor het parkeermodel in de Bijlmer;
 • Onderzoeken van de strategische opties voor Rochdale en AWV;
 • Organiseren van een workshop waarin de strategische opties worden besproken en waarbij Empaction als sparringpartner en procesbegeleider fungeert;
 • Opstellen van een visiedocument waarin de resultaten van de verkenning en workshop worden samengevat;

Aanpak

Na een gedegen voorbereiding, waarin onder andere een analyse is gemaakt van de herontwikkelingsplannen is het project aan de hand van de volgende stappen verder uitgewerkt:

 • Workshop met vertegenwoordigers van Rochdale, DeltaForte en AWW. Tijdens de workshop zijn de verschillende visies van de betrokken partijen over de rol van parkeren in het kader van (her)ontwikkeling opelkaar afgestemd.
 • Mede naar aanleiding van de workshop is een visie en beleidsdocument opgesteld dat als handvat dient voor toekomstige beleidsbeslissingen en keuzen ten aanzien van parkeren

Resultaat

Leidraad Parkeren (beleid en visie) voor DeltaForte.