adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Kentekenherkenning Delftse binnenstad succesvol!

Per 1 juni 2016 zijn de pollers in de Delftse binnenstad gefaseerd weggehaald en wordt de binnenstad gehandhaafd met ANPR-camera’s (project Kentekentoegang).

In totaal 17 camera’s controleren kentekens die het voetgangersgebied in- en uitrijden. In het eerste kwartaal van 2017 is op basis van de eerste ervaringen en cijfers geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat deze wijze van handhaven bijdraagt aan de beoogde doelen.

Behoud van de autoluwe binnenstad: Uit een vergelijk met een nulmeting ten tijde van de pollers blijkt dat sinds de invoering van kentekentoegang de hoeveelheid verkeersbewegingen in de binnenstad vrijwel gelijk is gebleven. Ook door een digitale uitgifte van de ontheffingen blijkt dat het aantal ontheffingen dat aan particulieren, bedrijven/leveranciers is verstrekt vrijwel onveranderd is.

Gastvrijheid: De pollers veroorzaakte veel schades aan voertuigen. Los van de financiële consequenties (voor gemeente en de bezoeker) deed dit afbreuk aan het gastvrij imago van de Delftse binnenstad. Door Kentekentoegang worden aanrijdschades aan pollers en voertuigen voorkomen. Daarnaast zijn er door het verwijderen van de pollers geen opstoppingen meer bij de toegangen tot de binnenstad en hebben hulpdiensten gegarandeerd toegang ingeval van calamiteiten.

De keerzijde is dat automobilisten nu wel makkelijker zonder ontheffing de binnenstad inrijden. Iedere eerste overtreding wordt afgedaan met een waarschuwingsbrief. Uit cijfers blijkt dat een waarschuwing net zoveel effect heeft dan het opleggen van een boete. De bezoekers ervaren hierdoor de handhaving over het algemeen als gastvrij. En er blijkt nauwelijks sprake van recidive overtreders

(Exploitatie)kosten: Eén van de redenen om te kiezen voor Kentekentoegang was het behouden van het autoluwe karakter van de binnenstad tegen lagere kosten. De evaluatie toont dat de exploitatiekosten van de ANPR-camera’s (incl. alle bijkomende kosten) slecht één derde bedragen van de exploitatiekosten van de pollers.

Verbeteracties: Uit de evaluatie blijkt dat het gros van de overtredingen onbewust gemaakt worden. De inrichting van de toegangen tot de binnenstad blijkt onvoldoende ondersteunend aan het kenbaar maken van de autoluwe (afgesloten) binnenstad. Een duidelijkere inrichting op straat is belangrijk, omdat:

  • De informatie en inrichting op straat het sluitstuk voor iedereen die alle andere communicatiekanalen heeft gemist (vooral voor onbekende bezoekers);
  • De mate van gastvrijheid samen hangt met deze duidelijkheid; met een duidelijkere inrichting worden bezoekers vooraf gewezen op de autoluwe binnenstad en niet achteraf middels een waarschuwingsbrief;
  • Dit bijdraagt aan een vermindering van de hoeveelheid (onbedoeld) verkeer in de binnenstad wat bijdraagt aan het gastvrije autoluwe karakter van de binnenstad;

Er wordt een inrichtingsvoorstel gemaakt voor een duidelijkere en herkenbare inrichting van de toegangen tot de autoluwe binnenstad.

Empaction heeft het volledige proces om te komen tot deze wijze van (digitaal) handhaven van de autoluwe binnenstad begeleid. Van initiatiefase (verkenning selectieve toegang), tot het uitvoeren van een pilot en de implementatie in de binnenstad. Wilt u meer informatie over gemeentelijke handhaving met ANPR-camera’s neem dan contact op met Rogier Kuypers via: r.kuypers@empaction.nl

 

Kijk voor de raadsbrief en de evaluatie op de site van de gemeenteraad

Project kentekentoegang in de pers: www.ad.nl

« terug naar het overzicht