adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Bekijk een groot deel van de projecten via het betreffende jaartal in het linkermenu. U kunt ook een selectie van de projecten bekijken op werkveld.

Gemeente Weert, tijdelijke inhuur operationeel parkeerbeheer

Vergroten

2016 - 2017

Achtergrond

In verband met het vertrek van de operationeel parkeerbeheerder zocht de gemeente Weert een tijdelijke invulling voor het operationeel parkeerbeheer. Doelstellingen is daarbij het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering op langere termijn.

Opdrachtgever

gemeente Weert

Opdracht

Naast de praktische en organisatorische werkzaamheden van het dagelijks operationeel parkeerbeheer zijn op projectbasis aanbestedingen verricht voor nieuwe verlichting in twee parkeergarages en voor groot onderhoud aan het schilderwerk van twee parkeergarages. Ook is inzichtelijk gemaakt welke (her-)investeringen de gemeente Weert in de aankomende 10 jaar moet doen om haar parkeerareaal op orde te houden.

Resultaat

De dagelijkse taken van parkeerbeheer zijn opnieuw gedefinieerd. Daarnaast zijn twee parkeergarages na een opknapbeurt weer aangepast aan de normen van NEN 2443 en heeft de gemeente inzicht in de financiële aspecten van de parkeer-exploitatie voor de komende 10 jaar.

Gemeente Venray: Evaluatie parkeerbeleid

Vergroten

februari 2017 – mei 2017

Achtergrond

Op basis van de eind 2015 – begin 2016 door Empaction begeleidde parkeerpilots (voor meer informatie klik hier en kies voor: Venray: Parkeeronderzoek Binnenstad) heeft de raad besloten het betaald parkeren in Venray af te schaffen. De gemeente is overgestapt naar een blauwe zone in de straten het dichtst bij het centrum, betaald parkeren achter slagbomen en verder vrij parkeren. Dit nieuwe parkeerbeleid is inmiddels enkele maanden van kracht en er is behoefte aan een evaluatie.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor de concrete uitvoering en aansturing van de diverse metingen tijdens de evaluatieperiode. Ook verzorgt Empaction de algehele coördinatie van het monitoringsrapport en aansturing van de overige adviesbureaus. De werkzaamheden tijdens de evaluatie bestaan onder andere uit het uitvoeren van uitgebreide parkeeronderzoeken (waaronder parkeerdruk-, parkeermotief- en verblijfsduurmetingen), enquêtes afnemen bij bewoners en ondernemers, het uitvoeren van verkeerstellingen en observaties en het verwerken van resultaten van deze onderzoeken tot een uitgebreid evaluatierapport. Alle metingen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op de tijdens de parkeerpilots uitgevoerde metingen om een zo zuiver mogelijk vergelijk mogelijk te maken

Resultaat

De resultaten van de metingen zijn samengevoegd in een uitgebreid evaluatierapport, waarin zowel de positieve als minder positieve ontwikkelingen in het parkeren in Venray belicht worden. Ook straten waar mogelijk knelpunten in verband met drukte of parkeergedrag ontstaan zijn uitgelicht. Op basis van dit rapport wordt een advies aan de raad opgesteld.

Gemeente Deventer: Fiscalisering van vergunninghoudersplaatsen

Vergroten

november 2016 – heden

Achtergrond

De gemeenteraad van Deventer heeft eind 2016 besloten alle exclusieve vergunninghoudersplaatsen (E9) te fiscaliseren. Aanleiding daarvoor is dat op deze manier structureel €300.000,- wordt vrijgespeeld op de begroting. De inkomsten uit boetes op betaald parkeerplekken (naheffingen) gaan in de nieuwe situatie namelijk naar de gemeente in plaats van naar het Rijk.

Tegen het plan is onder bewoners veel weerstand ontstaan. Vooral bewoners vrezen een toenemende parkeerdruk en verkeersoverlast, bijvoorbeeld door meer zoekverkeer in hun directe woonomgeving.

Opdrachtgever

Gemeente Deventer

Opdracht

In deze opdracht is Empaction gevraagd om de fiscalisering van parkeren zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven en te begeleiden. Bewonersparticipatie speelt hierin een cruciale rol met als doel meer maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de maatregelen. Uitdaging is om een fiscale parkeerregulering te creëren waarin alle belanghebbenden (bewoners, bedrijven, winkels, instellingen,…) zich kunnen vinden. 

Aanpak

Voor het creëren van maatschappelijk draagvlak zijn zogenaamde Review Panels ingezet.

Een Review Panel bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden in de wijk. Deelnemers aan de panels zijn op basis van vrijwillige aanmelding en loting geselecteerd.

Bij het inzetten van Review Panels is gekozen voor een tweetraps benadering. Allereerst is er met een Binnenstadspanel op hoofdlijnen een vorm van fiscalisering vastgesteld voor de hele binnenstad. Vervolgens is dit voorstel in een vijftal Review Panels per buurt op straatniveau fijngeslepen. Het Binnenstadspanel is daarna nogmaals bijeen gekomen om de uitkomsten van de Review Panels samen te voegen tot een finaal advies.

Resultaat

Het definitieve advies is zonder noemenswaardige wijzigingen overgenomen en vastgesteld door het college. In een tweetal inloopavonden is vervolgens aan alle betrokkenen de kans gegeven om vragen te stellen over de definitieve vorm van fiscalisering. Ondanks alle commotie aan de voorkant zijn deze inloopavonden rustig verlopen. Het gevolgde proces heeft klaarblijkelijk geleid tot een acceptabele vorm van fiscalisering. In het najaar van 2017 wordt de fiscalisering op straat ingevoerd.

De reacties van alle betrokken partijen op de aanpak is zeer positief gebleken. De aanpak met Review Panels gaat daarom ook worden toegepast om de schilwijken aan de rand van de binnenstad van Deventer te fiscaliseren in het najaar van 2017. 

Gemeente Den Haag: Pilot camerahandhaving autoluwe binnenstad

Vergroten
Vergroten

december 2016 – heden

Achtergrond

Den Haag kent een aantal voetgangersgebieden die selectief zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Over het algemeen zijn gemeenten tevreden over de effecten van autoluwe binnensteden/gebieden, echter in de praktijk kent een fysieke afsluiting met pollers een aantal belangrijke nadelen. Het gaat dan met name om de hoge investerings-/exploitatiekosten alsmede de onveilige verkeerssituaties die zich voor kunnen doen (aanrijdingen). Camerahandhaving met behulp van kentekenherkenning kent recent een aanzienlijke opmars binnen de Nederlandse gemeenten. Den Haag is voornemens om een proef uit te voeren waarbij op een aantal locaties de pollers zullen worden weggehaald of uitgeschakeld en de controle plaats gaat vinden met behulp van camera’s met kentekenherkenning.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Opdracht

Gemeente Den Haag heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de voorbereiding van een pilot met camerahandhaving. 

Aanpak

Ter voorbereiding op de pilot wordt er door Empaction een startnotitie geschreven waarin alle uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van beleid, handhaving, ontheffingverlening, inrichting op straat, systemen en processen worden geïnventariseerd en beschreven.

Gemeente Zwolle: Pilot camerahandhaving Kerkstraat

Vergroten
Vergroten

augustus 2016 - heden

Achtergrond

De afsluiting van de Kerkstraat in de gemeente Zwolle kent een lange geschiedenis. Deze afsluiting heeft als voornaamste doelstelling: “het tegengaan van (sluip)verkeer aan de oostzijde van het Centrum”. Om dit (sluip)verkeer via de Kerkstraat te weren zijn in het verleden diverse maatregelen genomen. In 1992 is een verkeersbesluit genomen om het (sluip)verkeer in de Kerkstraat te beperken. Vanwege de beperkte mogelijkheden om de destijds ingevoerde maatregelen te handhaven, is in 2009 besloten de Kerkstraat fysiek af te sluiten met bollards (ook wel pollers genoemd). Met deze fysieke afsluiting is een belangrijke stap gezet om het (sluip)verkeer door de Kerkstraat te verminderen. De fysieke afsluiting kent ook een belangrijk nadeel. Met name gaat het dan om onveilige verkeerssituaties (er heeft een aantal aanrijdingen met (brom)-fietsers plaatsgevonden) en om de hoge exploitatiekosten. De wereld en technieken om ons heen veranderen in snel tempo. Vandaag de dag is het mogelijk de selectieve toegang te handhaven met behulp van kentekenherkenning camera’s. Daarmee worden pollers overbodig. Deze techniek kent recent een aanzienlijke opmars. Om die redenen wenst de gemeente Zwolle ervaring op te doen met camerahandhaving.

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Opdracht

Gemeente Zwolle heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de implementatie van een pilot met camerahandhaving in de Kerkstraat. 

Aanpak

Empaction heeft voor Zwolle een 5-stappenplan uitgewerkt.

Stap 1: Advisering bij de voorbereiding

 • Definiëren uitgangspunten van de pilotlocatie C01 handhaving op het vlak van beleid,  handhaving, ontheffingverlening, inrichtingsrandvoorwaarden op straat, systemen (inclusief beheer) en samenhangende interne processen;
 • Opstellen van een reële projectraming, projectkosten en planning voor het implementatietraject;
 • Interne afstemming stakeholders en externe communicatie. Bestuurlijke afstemming (wethouder, evt. college);

Stap 2: Goedkeuring lokale driehoek

Om te kunnen handhaven met kentekenherkenning is het noodzakelijk dat het Openbaar Ministerie hiervoor goedkeuring verleent. In het voorstel, dat dient te worden aangeboden aan de lokale driehoek, zal duidelijk moeten blijken hoe Zwolle invulling geeft aan de technisch en juridische vereisten en randvoorwaarden die het OM stelt. Vooroverleg met de Officier van Justitie wordt daarbij wenselijk geacht om zo de slagingskans te vergroten. Het voorstel voor de driehoek bestaat uit een uitwerking van de functionele beschrijving en een beschrijving van de werkwijze van de afsluiting, met de focus op de (digitale) handhaving van de afsluiting.

Stap 3: Begeleiden van het inkooptraject

Voor de pilotlocatie C01 handhaving wordt een overeenkomst met een leverancier gesloten. Een uitvraag wordt opgesteld, inkooptraject doorlopen en offertes van leveranciers beoordeeld.

Stap 4: Implementatietraject

Op het moment dat de overeenkomst met de leverancier gesloten is start het implementatietraject, waarbij de leverancier wordt aangestuurd om de beoogde planning te realiseren. Naast de implementatie van de camera’s dient aandacht te zijn voor de inrichting van de locatie (bebording/belijning, etc), het inrichten van de backoffice, gevolg geven aan de afgesproken processen, de communicatie naar de omgeving/ontheffinghouder en opleiding van de BOA’s.

Stap 5: Nazorgtraject en evaluatie

In het nazorgtraject is vooral aandacht voor het finetunen van het systeem en de interne processen. Tevens wordt de pilot geëvalueerd.

Meer achtergrondinformatie via de volgende weblinks:

https://www.zwolle.nl/kerkstraat

https://www.zwolle.nl/veelgestelde-vragen-kentekenherkenning-kerkstraat

http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/enorme-schade-door-gemeentelijke-pollers-1

http://kassa.vara.nl/media/369180

Brussels Airport: parkeerapparatuur en parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

februari 2016 - heden

Achtergrond

Op Brussels Airport wordt het parkeren op alle niet-openbare parkeerplaatsen beheerd door Brussels Airport Company (BAC). Het beheer van de niet-openbare parkeerplaatsen is een belangrijk onderdeel in de algehele mobiliteitsstrategie van de Luchthaven Brussel en daarom is het van belang om daarop passend beleid te kunnen maken en de processen gericht te kunnen sturen. De huidige ICT infrastructuur biedt echter onvoldoende operationele vrijheid om goed beleid te kunnen maken en uit te kunnen voeren. Daarom is het wenselijk en noodzakelijk om de parkeersystemen te actualiseren en de bijbehorende parkeerapparatuur te vernieuwen. Op Brussel Airport maken ruim 500 bedrijven dagelijks gebruik van ruim 6.000 niet-openbare parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever

Brussels Airport Company (Luchthaven Zaventem, België)

Opdracht

Brussels Airport Company heeft na een uitgebreide selectieprocedure van Belgische en Nederlandse adviesbureaus Empaction de opdracht gegund voor advisering en ondersteuning bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van de 28 niet-openbare parkeerterreinen, dat ervoor kan zorgdragen dat de mobiliteitsdoelstellingen van de luchthaven voor de komende jaren worden gerealiseerd. De opdracht­gever wenst daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur en de daaraan gelieerde interne systemen (o.a. koppeling met ERP) te installeren die weer jaren mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder en de bedrijven een hoofdrol speelt.

Aanpak

Na inventarisatie van de huidige situatie (zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnement structuren als de centrale ICT systemen en netwerken) en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, wordt de uiteindelijk gewenste parkeer architectuur en infrastructuur in nauwe samenwerking met de belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel- en technisch PvE. Dit PvE wordt Europees aanbesteed, waarna de nieuwe parkeersystemen en abonnement structuren worden geïmplementeerd.

Gemeente Scherpenzeel: Advies en parkeermetingen

Vergroten

oktober 2016 - december 2016

Achtergrond

De gemeente Scherpenzeel heeft Empaction gevraagd inzicht te geven in de parkeersituatie in het onderzoeksgebied in het centrum van Scherpenzeel. In de gemeente Scherpenzeel is sinds 2010 een blauwe zone van toepassing, op vrijdag en zaterdag geldt er een beperkte parkeerduur. Recent is de parkeercapaciteit uitgebreid door de herinrichting van een bestaand plein en de aankoop van een nieuw terrein. Een revaluatie van de parkeerdruk én onderzoek naar  de werking van de blauwe zone is naar aanleiding van deze uitbreiding gewenst. Onderzocht moet worden of de blauwe zone voldoende functioneert (feitelijk onderzoek) en waar optimalisatie wenselijk is (in tijden, locaties, etc.). 

Opdrachtgever

gemeente Scherpenzeel

Aanpak

Het te voeren parkeeronderzoek valt uiteen in drie onderdelen en dient inzicht te geven in:

- parkeerdruk op 7 meetmomenten;
- type parkeerder (bewoner, werknemer, bezoeker);
- Herkomst parkeerder, op basis van kentekenonderzoek en RDW-gegevens. 

Resultaat

Uit de analyse van de metingen bleek dat de blauwe zone in Scherpenzeel goed functioneert. Ondanks dat het gedurende de venstertijden het drukst is in het onderzoeksgebied, is het nergens té druk en is (bijna) overal gemakkelijk een parkeerplaats te vinden.

Op woensdagochtend is het markt in Scherpenzeel, waardoor enkele parkeerplaatsen niet bruikbaar zijn en de parkeerdruk wat hoger is. Verder blijkt dat in het algemeen de parkeerdruk de afgelopen jaren doordeweeks is gestegen. Uitbreiding van de werkingstijden van de blauwe zone zou kunnen helpen de parkeerdruk te verlagen door roulatie te verhogen, maar uit het onderzoek blijkt dat dit relatief weinig effect zal hebben. Ook buiten venstertijden parkeren er weinig langparkeerders (werknemers) in het blauwe zone-gebied, die bij uitbreiding ervan elders moeten parkeren. Daarbij ligt het in de lijn der verwachting dat bij uitbreiding naar de woensdag er flink wat onduidelijkheid ontstaat. De blauwe zone is dan niet op aaneengesloten dagen van toepassing. Daarom is uitbreiding momenteel nog niet aan te bevelen. Wanneer de parkeerdruk boven 85% stijgt, kan het weren van de werknemers het verschil maken en verdient het aanbeveling de optie te heroverwegen.

Ten slotte is gebleken dat het nieuw aangekochte parkeerterrein nog weinig gebruikt wordt. Een mogelijkheid om gebruik van het terrein te stimuleren is het uitbreiden van de blauwe zone met delen van straten die aan de rand van de blauwe zone liggen. Dan is het parkeerterrein de dichtstbijzijnde mogelijkheid om langer te parkeren en daarmee de meest voor de hand liggende keuze. 

Gemeente Heerlen: vernieuwen stadsafsluiting binnenstad

Vergroten
Vergroten

november 2016 - heden

Achtergrond

Gemeente Heerlen is voornemens het huidige systeem van stadsafsluiting met beweegbare pollers te vervangen. Er wordt bij deze vervangingsoperatie nadrukkelijk gekeken naar de (on)mogelijkheden van camerahandhaving op kenteken zoals dat momenteel in diverse steden is c.q. wordt geïmplementeerd. De gemeente Heerlen heeft Empaction gevraagd om te adviseren en ondersteunen in de initiatieffase die moet leiden tot een collegebesluit over de te volgen strategie.

Opdrachtgever

gemeente Heerlen

Opdracht

Empaction adviseert over de te volgen lijn in het collegevoorstel en bekijkt of de juiste accenten zijn aangebracht en of er nog onderwerpen zijn die verder uitgewerkt dienen te worden. Daarbij wordt door ons bekeken en bepaald wat er reeds aan gewenste functionaliteit beschikbaar is (o.a. in de digitale parkeerketen) en in hoeverre hierop kan en moet worden aangesloten. Tevens geven wij een indicatie van de projectkosten en de te volgen stappen in het vervolgproces. Tot slot adviseert en ondersteunt Empaction bij de gesprekken met de diversen betrokken stakeholders.

Uitdaging

De uitdaging is om begin 2017 een collegebesluit over de vernieuwing van de stadsafsluiting vastgesteld te krijgen.

Gemeente Rijswijk: Parkeervisie In de Bogaard

juni 2016 – heden

Achtergrond

In de Bogaard is van oudsher een groot winkelcentrum, met in de directe omgeving veel kantoren. Het gebied kent een behoorlijke leegstand (kantoren ongeveer 50%; winkels ongeveer 25%). Vandaar dat er plannen zijn voor een transformatie. Voor een deel van het winkelcentrum worden plannen ontwikkeld voor horeca en omliggende kantoren worden omgebouwd naar woningen. Insteek is te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig gebied voor winkelen, werken en wonen. Bezoekers en personeel van winkels en kantoren parkeren op dit moment op parkeerterreinen en in parkeergarages in de directe omgeving. Er is daar meer dan voldoende capaciteit.

Opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Opdracht

De transformatie van het gebied leidt tot een andere parkeervraag en dwingt de gemeente om na te denken over het parkeren in de toekomst, een gebiedsvisie parkeren. Op dit moment zijn de belangrijkste vragen:

 • Wat zijn de effecten van (geplande of mogelijke) functiewijzigingen in het gebied op de parkeervraag/ parkeerbalans?
 • In hoeverre is het huidige aantal parkeerplaatsen voldoende om de veranderende parkeerbehoefte voor het hele gebied op te vangen?
 • Uitgaande van een gebiedsparkeerbalans, welke afspraken moeten met individuele eigenaren gemaakt worden over parkeren .
 • De meeste parkeerplaatsen worden geëxploiteerd door Q-Park. In hoeverre zijn zij bereid mee te werken in neen oplossing?

Gezien de grote mate van onzekerheid over de toekomst verwacht de gemeente Rijswijk een advies en aanpak op hoofdlijnen.

Aanpak

Onze aanpak zal in de basis bestaan uit de volgende stappen:

 • Het formeren van een kernteam.
 • Het definiëren van een proces waarmee input verkregen wordt van alle belangrijke key-players, binnen en buiten de gemeente.
 • Het opstellen van een zo realistisch mogelijk programma qua huidige en toekomstige functies.
 • Een omgevingscheck uitvoeren waaruit moet blijken of er redenen zijn om af te wijken van de Rijswijkse parkeernormen.
 • Met Q-Park in gesprek om helder te krijgen wat hun toekomstbeeld is omtrent parkeren rondom het winkelcentrum In de Bogaard.
 • Op basis van de verkregen input schrijft Empaction een memo met de bevindingen over o.a.: huidige functies en parkeergelegenheden, toekomstige parkeerbehoefte en kaders om parkeerproblemen te voorkomen. 

Resultaat

Na afloop beschikt de gemeente Rijswijk over een spreadsheet waarin per functie inzichtelijk is gemaakt wat de bijbehorende parkeerbehoefte is en waarin eenvoudig af te lezen valt hoe het aanbod aan parkeerplaatsen kan voldoen aan de totale parkeervraag. Daarnaast wordt er door Empaction een memo opgesteld, waarin kaders worden beschreven die ondersteunend zijn aan het in balans brengen en houden van vraag en aanbod binnen de gebiedsontwikkeling. Tevens zal daarbij op hoofdlijnen worden aangegeven wat daarbij financieel en organisatorisch wenselijk en haalbaar is. 

Gemeente Almere: Gebruikersbeleving

Vergroten
Vergroten

december 2015 - heden

Achtergrond

In 2015 heeft Empaction in opdracht van gemeente Almere een aanbesteding uitgezet voor het parkeerbeheer, e-loket en een prestatiecontract voor de schoonmaak van de parkeergarages in Almere. Onderdeel van het prestatiecontract schoonmaak is de gebruikersbeleving. We willen niet alleen meer weten dat er goed en voldoende vaak schoongemaakt wordt, de ervaring van de gebruikers wordt steeds belangrijker.

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Opdracht

Deze opdracht behelst het organiseren, implementeren en evalueren van de pilot. Er wordt gebruik gemaakt van de Happy-Or-Not methode, waarbij er één vraag tegelijk gesteld wordt en mensen kunnen reageren door op een van de 4 smileys te drukken.

De pilot is bedoeld om de functionaliteit en de specificaties van Happy-Or-Not als instrument voor het vergaren van de gebruikersbeleving van parkeerders te toetsen. Onderzoeken wat het oplevert aan informatie, hoe deze informatie zich verhoudt tot andere metingen en of de resultaten hiervan meegewogen kunnen worden in de bonus-malus  regeling op gebied van schoonmaak. De opgedane ervaringen dienen als input voor het implementeren van de gebruikersbeleving op zowel andere facetten van het parkeerbeheer als wel in andere gemeenten. 

Uitdaging

Het achterhalen van de gebruikersbeleving op gebied van parkeren en meer specifiek schoonmaak is nog relatief nieuw. De uitdaging lig niet alleen bij het vergaren van de informatie maar ook om hier de benodigde gewichten aan te koppelen. De parkeerbeheerder wordt op termijn afgerekend op de mate van tevredenheid die de gebruiker aangeeft.

Resultaat

De pilot is gestart in de parkeergarages de Krakeling en de Stadhuisgarage. De eerste resultaten zijn positief. Gemiddeld wordt er 1200-1500 keer per week gedrukt (afhankelijk van de garage), gedurende de dag is de mate van tevredenheid wisselend. Over 2 weken bekeken is 45% van de drukkers positief (vraag: hoe schoon vindt u de garage?). Op dit moment staat de Happy-or-Not zuil in de Stadhuisgarage met de vraag ‘Hoe ervaart u het zwerfafval in deze parkeergarage?’ de komende weken blijft de zuil hier staan met elke week een nieuwe vraag. Daarna verhuisd de zuil naar de volgende parkeergarage in Almere.

De resultaten worden in een later stadium vergeleken met de objectieve kwaliteitsmeting en een nog uit te voeren interview. Na afloop van de pilot van één jaar wordt gekeken hoe de inzet van de Happy-Or-Not methode gebruikt kan worden om structureel de gebruikersbeleving te monitoren en hier een bonus-malus regeling aan te koppelen voor de parkeerbeheerder.

Gemeente Veldhoven: Onderzoek Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

Vergroten
Vergroten

juni 2016 - heden

Achtergrond

In de gemeente Veldhoven is een dynamisch Parkeer Route Informatie Systeem (hierna te noemen: PRIS) aanwezig. Het systeem bestaat uit een groot aantal statische verwijsborden met de aanduiding ‘parkeerroute’ langs de (hoofd)wegen rondom het centrum. Op een aantal locaties is de parkeerroute aangevuld dynamische verwijsborden met de aanduiding VOL/VRIJ.

Het systeem is opgeleverd in 1997 en inmiddels sterk verouderd. Een flink deel van de verlichting van VOL/VRIJ is op dit moment buiten bedrijf: de lampen zijn permanent gedoofd en/of geven alleen nog maar de aanduiding VRIJ.

De waarde van het PRIS voor de bezoekers van het centrum is in sterke mate afhankelijk van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de informatie op de borden. De bezoekers moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie én actueel (dus realtime) én juist is.

Die gewenste betrouwbaarheid is er nu niet. De huidige status van het PRIS is voor de gemeente Veldhoven reden om zich te heroriënteren op de mogelijkheden van het PRIS. Voor de gemeente Veldhoven staat vast dat de huidige status moet worden verbeterd. De gemeente wil daarbij graag worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn van deze gewenste verbetering.

Sinds de oplevering van het PRIS hebben zich immers allerlei ontwikkelingen voorgedaan. De techniek achter dit soort systemen is inmiddels sterk veranderd. Er zijn meer mogelijk­heden om informatie realtime te tonen. En er wordt gewerkt aan systemen die de informatie rechtstreeks communiceren met smartphones en GPS-systemen van de gebruiker. 

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Aanpak

In samenwerking met de opdrachtgever is de huidige staat van het PRIS geïnventariseerd. Verder is de totale parkeerroute beschreven en voorzien van suggesties ter verbetering van de gebruiksmogelijkheden van de parkeerders. En er zijn alternatieven beschreven: van volledig statische parkeerroute tot en met de meest geavanceerde systemen die op dit moment beschikbaar zijn.

Resultaat

De gemeente heeft nu de mogelijkheden in beeld voor de aanpak van het huidige PRIS. Moet het huidige systeem worden opgeknapt? Of zijn de alternatieven aantrekkelijker? 

Erasmus MC: Advies parkeerapparatuur en Parkeer Management Systeem

Vergroten

april - heden

Achtergrond

Erasmus MC beheert en exploiteert voor haar bezoekers en medewerkers een drietal parkeergarages en een negental parkeerterreinen rond het Medisch Centrum. Het behoeft geen betoog, dat aan de parkeerlocaties en aanwezig parkeerapparatuur vanwege hun aard (2 x 24 uur beschikbaarheid) en centrale ligging (in het centrum van Rotterdam) zeer hoge eisen worden gesteld. Per etmaal rijden ca 8.000 auto’s de parkeergarages in en uit en storingen van de parkeerapparatuur leiden ogenblikkelijk tot verkeersopstoppingen in de omgeving en verstoring van de afspraken in het ziekenhuis.
De huidige parkeerapparatuur is echter verouderd en biedt onvoldoende functionele vrijheid en operationele zekerheid het beheer optimaal uit te kunnen voeren. Daarom is besloten om de parkeersystemen te vervangen en aan te laten sluiten op de moderne technische infrastructuur van het Erasmus MC. De bezoeker staat centraal en de nieuwe parkeersystemen zullen dan ook tevens voor meer (betaal)gemak voor de gebruiker moeten zorgen.

Opdrachtgever

Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam

Opdracht

Erasmus MC wenst door middel van een Europese Aanbesteding te komen tot een overeenkomst met één leverancier voor de levering, installatie, het onderhoud en de instandhouding van parkeersystemen voor de parkeergarages en parkeerlocaties aanwezig op het Erasmus MC terrein. Empaction is na een selectieprocedure de opdracht gegund om het Erasmus MC te adviseren en te ondersteunen bij het aanbestedingstraject en de implementatie van deze nieuwe systemen.

Aanpak

Na inventarisatie van de huidige situatie, zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnement structuren als de centrale ICT systemen en netwerken en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, wordt de uiteindelijk parkeerapparatuur, inclusief de bijbehorende technische architectuur en infrastructuur samen met het Erasmus MC uitgewerkt in een functioneel/technisch PvE. Dit PvE wordt Europees aanbesteed, waarna door de leverancier die de opdracht gegund krijgt de nieuwe parkeersystemen en abonnement structuren worden geïmplementeerd. 

Allee wonen: Parkeerdrukmeting Bloemschevaert

Vergroten

maart 2016- februari 2017

Achtergrond

Eind 2015 heeft Empaction een parkeerbalans voor het door AlleeWonen nieuw te ontwikkelen woon/zorggebied Bloemschevaert opgesteld. Inmiddels is het gebied volop in ontwikkeling en is het belangrijk om te controleren of de opgestelde parkeerbalans juist is. Dit gebeurt aan de hand van parkeerdrukmetingen. Op basis van de resultaten van deze metingen kan de inrichting van het gebied waar nodig aangepast worden, om eventuele afwenteling van parkeerdruk op de omgeving te voorkomen.  

Opdrachtgever

Allee Wonen

Aanpak

Er worden gedurende een jaar in drie meetperiodes van drie dagen parkeermetingen uitgevoerd. In iedere meetperiode wordt het aantal parkeerplaatsen en het aantal geparkeerde voertuigen  geregistreerd. De gegevens van deze parkeermetingen worden vervolgens per meetperiode geanalyseerd en vergeleken met de in 2015 opgestelde parkeerbalans. Wanneer de laatste meting is afgerond, zal er een verschillenanalyse worden opgesteld, waaruit een conclusie getrokken kan worden over de parkeerdruk in het gebied en eventuele vervolgacties volgen.

Gemeente Alkmaar: Kentekenhandhaving en binnenstadsafsluiting Alkmaar

Vergroten

juni - december 2016

Achtergrond

Empaction heeft de gemeente Alkmaar geholpen bij de voorbereidende fases (fase 1 en 2). In de eerste fase zijn uitgangspunten gedefinieerd hoe de stadsafsluiting eruit moet zien, wat de beleidsregels omtrent uitgifte van ontheffingen zijn, etc. Daarnaast heeft afstemming met het bestuur en belanghebbenden plaatsgevonden. In fase 2 is een plan van aanpak voor de driehoek/het OM opgesteld op basis waarvan akkoord verkregen is om op de voorgestelde wijze de binnenstadsafsluiting in te richten en digitaal te gaan handhaven.

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Opdracht

Het voorbereidende traject is met succes afgerond en de gemeente heeft akkoord gekregen van het OM om de bestaande fysieke stadsafsluiting te vervangen door toegangscontrole op basis van kentekenherkenning. De gemeente Alkmaar heeft Empaction gevraagd haar ook bij de vervolgstappen te ondersteunen. Het gaat hierbij om:

 • Aanbesteding en aanschaf van camera handhaafsysteem op basis van kentekenherkenning
 • Implementatie van het nieuwe systeem
 • Procesmatige nazorg

Aanpak

In het project wordt gewerkt met een gemandateerd kernteam, waarin de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd zijn. In het kernteam worden essentiële onderwerpen besproken, voortgang afgestemd en de actiepuntenlijst afgehandeld. Afstemming in het kernteam draagt bij aan de borging van toekomstige (beheer)processen.

Aanbesteding: nu goedkeuring verkregen is van het OM kan het aanbestedingstraject worden gestart. Gezien de aard en omvang van het project zal een openbare Europese aanbesteding doorlopen worden. Activiteiten zijn o.a.:

 • Opstellen functioneel programma van eisen en technische eisen waaraan het systeem moet voldoen aansluitend bij de vereisten van het OM
 • Opstellen van de aanbestedingsdocumenten, zoals het opstellen van de beoordelingsmatrix, het opstellen van de te houden PoC (Proof of Concept) en de concept SLA en overeenkomst

Implementatie: na definitieve gunning en na het contracteren van de leverancier kan het implementatietraject van start gaan. Hierbij worden o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd.

 • Vaststellen planning en risicoanalyse
 • Begeleiding fysiek inrichten portalen bij de in- en uitgangen van het gebied. Voor het welslagen van de camerahandhaving is het van belang dat op locatie helder aangeduid is dat men een gesloten gebied inrijdt.
 • Koppeling NPR
 • Inrichten ontheffingen proces in Permit
 • Communicatie aan belanghebbenden

Nazorg: het inregelen van de systemen en processen vereist nazorg. Hoe goed een project ook voorbereid wordt, de ervaring leert dat er altijd nog restpunten en nabranders zijn. Empaction levert deze nazorg standaard en zorgt ook hier voor de borging van processen en kennis in de reguliere organisatie.

MuConsult en CROW: Parkeren en gedrag

Vergroten
Vergroten

april - heden

Achtergrond

Er is een toenemende behoefte aan kennis over parkeer- en reizigersgedrag om de effectiviteit van beleid te vergroten. Dit geldt zowel voor aanbodgerichte maatregelen (gericht op weg- en parkeerinfrastructuur) als voor maatregelen gericht op het beïnvloeden van de vraag.

Uitbreiden en reguleren van parkeercapaciteit zijn geijkte beleidskeuzes, met name in stedelijk gebied. Deze methoden lopen tegen grenzen aan vanwege gebrek aan ruimte en problemen die verschuiven bij regulering. Door beter in te spelen op het parkeergedrag van bewoners, forenzen of bezoekers komen andere soort maatregelen naar voren die aanvullend zijn op de traditionele maatregelen. De huidige gedragswetenschappelijke kennis biedt legio technieken om dergelijke gedragsaanpassingen te genereren, maar de kennis is nog niet expliciet gebundeld op het gebied van parkeren. 

Opdrachtgever

MuConsult en CROW

Opdracht

In onderaanneming van het adviesbureau Muconsult voert Empaction samen met hen voor het CROW een opdracht uit om deze kennis te bundelen en aan te vullen met praktijkervaringen van het toepassen van deze kennis in concrete maatregelen en situaties (best practices). Het resultaat is een publicatie met daarin een stuk basiskennis op het gebied van mobiliteit en gedrag en een overzicht van de meest voorkomende parkeersituaties en maatregelen in relatie tot gedrag.

MuConsult is gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van gedragskennis in mobiliteit. Empaction heeft een zeer uitgebreide ervaring met concrete en innovatieve projecten binnen de parkeerwereld. Met deze combinatie worden de inzichten vanuit wetenschap, beleid en praktijk gebundeld en integreren we kennis vanuit concrete toepassingen en best practices, zodat het eindproduct ook aansluit bij de vraag van de doelgroep.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Leiden: Aanbesteding Parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

juni 2016

Achtergrond

Het College van B&W van de gemeente Leiden heeft opdracht gegeven tot het realiseren van de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt. In de binnenstad van Leiden worden in totaal 1000 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd. Naast de twee hoogwaardige openbare parkeergarages worden er tevens twee parkeergarages aan het Kooiplein gerealiseerd. Alle parkeergarages worden voorzien van de laatste technieken van het Parkeermanagementsysteem (PMS). Vanuit de parkeergarage Lammermarkt zal de centrale meldkamer voor alle parkeervoorzieningen in Leiden ingericht worden.

Opdrachtgever

Gemeente Leiden, afdeling Vastgoed en exploitatie

Aanpak

Ook in aanbestedingen van PMS leert de ervaring dat met name de voorbereidingsfase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. De wereld van PMS is volop in beweging, waarbij een steeds verdere digitalisering en beschikbaarheid van data mogelijk is. Het beantwoorden van deze vraag start met een precieze inventarisatie van de behoeften van de gemeente Leiden en de daaruit afgeleide wensen van het PMS. Hiervoor zijn in de organisatie gesprekken gevoerd, met name binnen de afdeling Vastgoed en exploitatie, parkeerbeheer en ICT. Een goede aanbesteding kenmerkt zich door een goede voorbereiding en een heldere vraagspecificatie en nauwkeurige procesvoering van de onder andere de implementatie. Een belangrijk onderdeel van het proces is de Proof of concept en de SAT (Site acceptance test). De inschrijver aan wie gegund is heeft inmiddels na Proof of Concept en de SAT aangetoond dat het PMS wat is aangeboden aan de gemeente Leiden voldoet aan de vereiste uit het programma van eisen. Naast de implementatie van de parkeerapparatuur in de parkeergarages wordt er tevens een centrale meldkamer ingericht. Empaction adviseert de gemeente Leiden op alle facetten van het proces en is mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke en technische keuzes.

Uitdaging

De gemeente Leiden heeft Empaction gevraagd het programma van eisen en wensen te formuleren waar het parkeermanagementsysteem voor de nieuwe parkeergarages aan moet voldoen. Als onderdeel van de vraag was Empaction ook verantwoordelijk voor (Europese) aanbesteding met als resultaat het beoordelen van de inschrijvingen. Na afloop van dit proces zijn we aan de slag gegaan met de uitwerkingen en voorbereidingen voor de implementatie. In Q4 2016 zal de eerste parkeergarage ingericht worden met de State of the art parkeerapparatuur.

Resultaat

De aanbesteding en contractering van het Parkeer Managementsystemen is in 2014 afgerond. Nadien zijn partijen aan de slag gegaan met de uitwerking van de afzonderlijke configuratie per parkeergarage en de meldkamer. Dit alles in nauwe samenwerking met de respectievelijke aannemers Dura-Vermeer/Besix en Heijmans. De leverancier PMS maakt onderdeel uitmaakt van de teams dat werkt aan de uitwerking van de realisatie van de parkeergarages Lammermarkt,  Garenmarkt en beide parkeergarages op het Kooiplein.

Gemeente Tilburg: Spoorzone

Vergroten

voorjaar 2016

Achtergrond

Op het terrein van de voormalige onderhoudswerkplaats ten Noorden van het NS-station Tilburg vindt een grootschalige herontwikkeling plaats. Het terrein wordt ontwikkeld in een PPS-constructie door de BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De:Werkplaats (WOM). In de WOM participeren Volker Wessels en de gemeente Tilburg, beiden voor 50%. In deze herontwikkeling is parkeren een belangrijk item. Zonder goede parkeerfaciliteiten wordt de herontwikkeling ernstig belemmerd. Aan Empaction is gevraagd de mogelijkheden met betrekking tot het eigendom, de exploitatie en het beheer in beeld te brengen en voorstellen te doen om te komen tot voldoende parkeergelegenheid tegen (economisch gezien) zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Opdrachtgever

BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De:Werkplaats (WOM)

Aanpak

Allereerst zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd, zoals dat vanuit ruimtelijk en financieel oogpunt een gebiedsgerichte oplossing van het parkeervraagstuk onvermijdelijk is. In samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Tilburg is vervolgens geïnventariseerd welke belangen er bij de gemeente en bij de WOM een rol spelen. Op basis van die belangen is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden met betrekking tot het eigendom en de (uitbesteding van) exploitatie en de rol die beide partijen daarin kunnen vervullen. Er zijn verschillende voorstellen gedaan voor positionering van de eigendom en de exploitatie, met daarbij vooral ook aandacht voor de risico’s die aan de ontwikkeling van parkeerfaciliteiten verbonden zijn. 

Resultaat

In het voorjaar van 2016 worden – op basis van de voorstellen van Empaction –  door de WOM en de gemeente Tilburg keuzes gemaakt m.b.t. de locaties van de parkeervoorzieningen, de omvang van deze voorzieningen en over de eigendom en de exploitatie van deze voorzieningen. Daarbij zijn er feitelijk twee opties:

 • De parkeergarages worden bij oplevering direct doorverkocht aan de gemeente die verder binnen af te spreken randvoorwaarden exploiteert.
 • De garages blijven eigendom van de WOM. De WOM exploiteert tot het moment waarop de gebiedsontwikkeling voldoende ver gevorderd is, zodat de risico’s van de parkeerexploitatie goed in te schatten zijn. Op dat moment worden de garages verkocht aan de hoogst biedende partij.

Belangrijke afweging te maken: wie is bereid welk risico te nemen, waarbij voorkomen moet worden dat er een complexe afspraak komt die betrokken partijen verplicht vaak met elkaar af te stemmen over het parkeervraagstuk. 

Gemeente Deurne: Parkeeronderzoek P+R Deurne

Vergroten

januari 2016 - heden

Achtergrond

Onlangs is in Deurne een parkeervoorziening ten behoeve van P+R parkeren bij het station opgeleverd. Op deze locatie zijn ruim 170 extra parkeerplaatsen beschikbaar gekomen. De huidige parkeercapaciteit zou volgens berekeningen voldoende moeten zijn om op de lange termijn te voldoen aan de parkeerbehoefte. Recentelijk bleek echter dat het P+R terrein regelmatig volledig bezet is. Om problemen omtrent uitwijkgedrag naar de aanliggende woonwijk in de toekomst te voorkomen, wil de gemeente Deurne nu actie ondernemen. 

Opdrachtgever

gemeente Deurne

Opdracht

Empaction heeft een parkeerdruk-, motief- en herkomstmeting uitgevoerd in het gebied rondom het P+R terrein bij het station in Deurne om zo te bepalen of de P+R gebruikt wordt door OV-reizigers, die de doelgroep vormen van deze parkeerlocatie, of ook door parkeerders buiten deze doelgroep.

Aanpak

Op basis van de gegevens uit de diverse metingen is de fictieve bezetting van het P+R terrein berekend. Deze bestaat uit de daadwerkelijke bezetting, inclusief de geparkeerde voertuigen in de omgeving die deel uitmaken van de doelgroep van het P+R terrein. De fictieve bezetting geeft de capaciteit weer die het P+R terrein zou moeten hebben om in de huidige situatie uitwijkgedrag te voorkomen.

Vervolgens is gekeken welke mogelijkheden de gemeente Deurne heeft om de parkeerdruk op het P+R terrein te verlichten. Hiertoe is de afstand van de herkomstadressen van geparkeerde voertuigen tot het station bepaald, om zo te bepalen of deze ‘geoorloofd’ met de auto naar het station komt, of prima op de fiets kan komen. Hieruit kwam naar voren dat een relatief groot gedeelte van de parkeerders zijn herkomst vond binnen een straal van 5 km rondom het station. Een potentiële groep fietsers dus. Op basis van deze gegevens zijn enkele mogelijkheden opgesomd om de parkeerdruk op het P+R terrein te verlichten door personen te verleiden op de fiets naar het station te komen.

Brussels Airport: parkeerapparatuur en parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

februari 2016 - april 2018

Achtergrond

Op Brussels Airport Zaventem wordt het parkeren op alle niet-openbare parkeerplaatsen beheerd door Brussels Airport Company (BAC). Het beheer van de niet-openbare parkeerplaatsen is een belangrijk onderdeel in de algehele mobiliteitsstrategie en bereikbaarheid van de Luchthaven Brussel en daarom is het van belang om daarop een passend beleid te kunnen maken en de processen gericht te kunnen sturen. De voormalige ICT infrastructuur bood echter onvoldoende operationele vrijheid om een goed beleid te kunnen maken en uit te kunnen voeren. Mede daarom was het wenselijk en noodzakelijk om de parkeermanagementsystemen te actualiseren en de bijbehorende parkeerapparatuur op de locaties rondom de Airport te vernieuwen. Op Brussels Airport maken ruim 1000 bedrijven dagelijks gebruik van ruim 15.000 niet-openbare parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever

Brussels Airport Company (Luchthaven Zaventem, België)

Opdracht

Brussels Airport Company heeft na een uitgebreide selectieprocedure van Belgische en Nederlandse adviesbureaus Empaction in 2016 de opdracht gegund voor advisering en ondersteuning bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van de 28 niet-openbare parkeerterreinen. Deze systemen kunnen ervoor zorgdragen dat de mobiliteitsdoelstellingen van de luchthaven voor de komende jaren worden gerealiseerd. De opdracht­gever wenste daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur en de daaraan gelieerde interne systemen (o.a. koppeling met ERP) te installeren die weer jaren mee kunnen. En waarbij het gemak voor de parkeerder en de bedrijven een hoofdrol speelt.

Aanpak

Na inventarisatie van de toen geldende situatie (zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnementsstructuren als de centrale ICT systemen en netwerken) en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, werd de uiteindelijk gewenste parkeerarchitectuur en -infrastructuur in nauwe samenwerking met de belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel en technisch Programma van Eisen. Dit PvE werd Europees aanbesteed, waarna de nieuwe parkeersystemen en abonnementsstructuren werden geïmplementeerd. Begin 2017 is de aanbesteding in de markt gezet.
Naast deze Europese aanbestedingsfase ondersteunde en adviseerde Empaction bij het soepel verlopen van het implementatie- en migratieproces naar het nieuwe Parkeer Management Systeem. Hiervoor werd onder andere de beheersstructuur uitgewerkt en was inrichting van de nieuwe producten nodig. Ook bij het bepalen van de strategie voor de communicatie rondom de migratie ondersteunde Empaction Brussels Airport Company.

Resultaat

Half april 2018 is de realisatie van de nieuwe parkeerapparatuur, de inrichting van de backoffice en meldkamer afgerond. Alle parkeerders kunnen gebruik maken van ultra-moderne parkeerapparatuur en technisch vernuft van het parkeermanagementsysteem.

Gemeente Valkenburg a/d Geul: Advies en procesbegeleiding inrichting en introductie van de webshop voor de uitgifte van digitale ontheffingen stadsafsluiting

Vergroten
Vergroten

oktober 2015 – juli 2016

Achtergrond

Het centrum van Valkenburg heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het winkelgebied is mooier, beter bereikbaar en dus klaar voor de toekomst. Eén van de aanpassingen betreft het autoluw maken van het centrum. Het voetgangersgebied is afgesloten met beweegbare pollers. Dit systeem is geleverd en geïnstalleerd door BAM Infratechniek. Om het afgesloten gebied in te mogen rijden heb je een ontheffing nodig. Voor de uitgifte van deze ontheffingen wordt gebruik gemaakt van de webshop van P1. Voor de inrichting en introductie van deze webshop heeft de gemeente Valkenburg ondersteuning en advies gevraagd bij Empaction. 

Opdrachtgever

gemeente Valkenburg a/d Geul

Aanpak

Bij de inrichting van een webshop is het van belang om alle verantwoordelijke gemeentelijke afdelingen vanaf de start van het project te betrekken. Empaction heeft daarom een projectgroep geformeerd met daarin afgevaardigden van de afdelingen Beleid Openbare Ruimte, Klant Contact Centrum (KCC) en Communicatie. Grote uitdaging in de inrichting van de webshop was het vertalen van de diverse maatwerk producten voor de specifieke situatie in Valkenburg. Bijvoorbeeld: binnen het afgesloten gebied in Valkenburg liggen relatief veel hotels die hun gasten de mogelijkheid willen bieden om voor de deur de bagage in- en uit te laden. Het gaat hier om steeds wisselende kentekens die door het hotel zelf beheerd moeten kunnen worden. Deze functionaliteit wordt niet standaard in de webshop aangeboden. In goed overleg met de betrokken afdelingen en leverancier P1 is er een pragmatische oplossing bedacht.

Resultaat

Half mei 2016 gaat de aanvraagperiode voor de ontheffingen van start. Tijdens deze periode zal het Klant Contact Centrum waar nodig bewoners en bedrijven helpen met het doen van een aanvraag via de webshop. De datum waarop de pollers definitief “omhoog” gaan is gekoppeld aan de datum waarop het nieuwe winkelcentrum en parkeergarage Aan de Kei open gaan voor publiek. Deze datum is in deze fase van het proces echter nog niet bekend.

Gemeente Alkmaar: Kentekenhandhaving en binnenstadsafsluiting

Vergroten
Vergroten

januari – april 2016

Achtergrond

Een groot gedeelte van de binnenstad van Alkmaar is al enige jaren afgesloten voor motorvoertuigen met behulp van een fysiek systeem met beweegbare palen (zogenaamde bollards). Hierdoor ontstaat een prettig verblijfsgebied en winkelklimaat, wat een impuls geeft aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van de Alkmaarse binnenstad. Alkmaar is tevreden over de effecten van een autoluwe binnenstad. Echter, in de praktijk kent een fysieke afsluiting met bollards een aantal belangrijke nadelen. Het gaat dan vooral om de hoge investerings-/exploitatiekosten en de onveilige verkeerssituaties (aanrijdingen). Dit maakt dat de stadsafsluiting door velen als niet-klantvriendelijk ervaren wordt. Daarom heeft het college van Alkmaar vorig jaar besloten de huidige afsluiting van het centrum te vervangen door een systeem op basis van kentekenherkenning en handhaving.

Het verstrekken van digitale parkeer- of verblijfsrechten (vergunningen en ontheffingen) is een ontwikkeling die momenteel binnen veel gemeenten speelt. Een praktisch identificatiemiddel is daarbij het (unieke) kenteken van het voertuig. Ook in Alkmaar is digitaliseren een belangrijke ontwikkeling, bijvoorbeeld van de parkeerketen, waarvan de binnenstadafsluiting onderdeel uitmaakt. 

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Opdracht

De gemeente helpen bij het opstellen van een functioneel programma van eisen, het creëren van intern en extern draagvlak voor de nieuwe wijze van afsluiten en het, al dan niet via een aanbesteding, vinden van de juiste partners en toeleveranciers.

Aanpak

In deze voorbereidende fase is het vooral belangrijk inzichtelijk te maken wat de gemeente uiteindelijk wil hebben. Daartoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Definiëren uitgangspunten van de toekomstige stadsafsluiting op het vlak van beleid,  handhaving, ontheffingverlening, inrichtingsrandvoorwaarden op straat, systemen  inclusief beheer en samenhangende interne processen;
 • Opstellen van een reële projectraming en planning voor het vervolgtraject;
 • Interne afstemming stakeholders. Bestuurlijke afstemming (wethouder, evt. college).
 • Afstemming met externe belanghebbenden (winkeliers, bewoners, vastgoed, etc.)
 • Afstemming en goedkeuring van de lokale driehoek, waaronder het Openbaar Ministerie

De aanpak is vooral gekenmerkt door de vele afstemmomenten, die enorm hebben bijgedragen aan het scherp geformuleerd krijgen van het systeem en in het verkrijgen van draagvlak en enthousiasme bij alle betrokken partijen. 

Gemeente Breda: Quick Scan efficiency en de effectiviteit van de parkeerketen

Vergroten

september 2015 - maart 2016

Achtergrond

In Breda is de verantwoordelijkheid voor parkeerhandhaving ondergebracht bij de afdeling Toezicht en Handhaving. Het Parkeerbedrijf is voor parkeerhandhaving opdrachtgever, zowel voor fiscaal parkeren (betaald parkeren) als voor zogeheten Mulder-feiten (foutparkeren). Er zijn daarbij prestatieafspraken gemaakt over de tijdsbesteding, de betalingsbereidheid en de minimale inkomsten via naheffingen. Deze prestaties worden om diverse redenen niet gehaald. Het gevolg is dat, zeker in vergelijking met andere gemeenten, de inkomsten van handhaving niet opwegen tegen de kosten. Beide afdelingen willen maatregelen nemen om hierin te verbeteren.

Binnen T&H wordt reeds een aantal stappen genomen om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, zoals:

 • Een opleidingstraject voor BOA’s.
 • Praktische aanbevelingen uit een doelmatigheidsonderzoek worden doorgevoerd.
 • Meer sturing op de outcomeresultaten van de taakgebieden.

Deze maatregelen zijn nuttig, maar zijn op zichzelf niet afdoende om de afgesproken resultaten te halen. Aanvullende maatregelen zijn vereist. 

Opdrachtgever

gemeente Breda

Opdracht

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die bijdrage aan een hogere mate efficiency en effectiviteit zal eerst de huidige organisatie, werkwijze en tools  geanalyseerd moeten worden. Daarbij zal ook een antwoord moeten komen op de vraag hoe de huidige prestaties tot stand zijn gekomen. Bij het kijken naar het vraagstuk van efficiency en doelmatigheid van de handhavingstaak zal ook rekening gehouden moeten worden met een aantal relevante marktontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld kentekenparkeren en handhavingssystematieken middels scanvoertuigen.

Aanpak

Het project is opgesplitst in twee fases. De eerste fase is een brede quick scan waarin we de kansen en knelpunten zijn blootgelegd. De eerste fase is nog geen uitgebreid gedetailleerd onderzoek, maar wel een analyse naar de efficiency en doelmatigheid van de toezichts- en handhavingstaken. In de tweede fase gaan we dieper in op bepaalde (essentiële) kansen en knelpunten, vooral op die punten die meer onderzoek nodig hebben en/of nader uitgewerkt moeten worden. Met deze aanpak trachten we enerzijds snelheid in de uitwerking te krijgen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Een dergelijk project, waarbij vele afdelingen betrokken zijn en de keuzes sterke afhankelijkheden kennen vraagt om gefaseerde aanpak en hoge mate van betrokkenheid van stakeholders in het proces.

De brede quick scan richt onder andere richten op:

 • De huidige parkeerorganisatie in Breda en met name de taken betreffende toezicht en handhaving (inrichting, gebruikersvriendelijkheid, servicegerichtheid, cultuur, et cetera);
 • Trends in parkeren, zoals de rol van digitalisering, samenwerking met andere gemeenten, flexibele garage-abonnementen, gebruik van GSM-parkeren, handhaving op kenteken en uitbesteding van diensten;
 • De inbedding van Toezicht en Handhaving in de gemeentelijke organisatie (parkeerketen, samenwerking met andere afdelingen, zoals beheer en onderhoud en vergunningverlening);
 • De wijze van toezicht en handhaving (gerichte toezicht, ad hoc, procesmatig, tools, etc.);
 • De parkeerbegroting (nadere analyse van de kosten en baten, omzet, gerealiseerde parkeeruren, gemiddelde parkeerduur, aantal transacties, handhavingsuren etc.);

De bevindingen zullen worden beschreven in een concept notitie. Daaraan wordt een hoofdstuk toegevoegd met een eerste sterkte/zwakte.

Resultaat

Een concreet  voorstel is om het project op te splitsen in twee fases. De eerste fase is een brede quick scan waarin we de kansen en knelpunten zullen blootleggen. Nog geen uitgebreid gedetailleerd onderzoek, maar wel een analyse naar de efficiency en doelmatigheid van de toezichts- en handhavingstaken. In de tweede fase gaan we dieper in op bepaalde (essentiële) kansen en knelpunten, vooral op die punten die meer onderzoek nodig hebben en/of nader uitgewerkt moeten worden. Met deze aanpak trachten we enerzijds snelheid in de uitwerking te krijgen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

De brede quick scan zal zich onder andere richten op:

 • De huidige parkeerorganisatie in Breda en met name de taken betreffende toezicht en handhaving (inrichting, gebruikersvriendelijkheid, servicegerichtheid, cultuur, et cetera);
 • Trends in parkeren, zoals de rol van digitalisering, samenwerking met andere gemeenten, flexibele garage-abonnementen, gebruik van GSM-parkeren, handhaving op kenteken en uitbesteding van diensten;
 • De inbedding van Toezicht en Handhaving in de gemeentelijke organisatie (parkeerketen, samenwerking met andere afdelingen, zoals beheer en onderhoud en vergunningverlening);
 • De wijze van toezicht en handhaving (gerichte toezicht, ad hoc, procesmatig, tools, etc.);
 • De parkeerbegroting (nadere analyse van de kosten en baten, omzet, gerealiseerde parkeeruren, gemiddelde parkeerduur, aantal transacties, handhavingsuren etc.).

De quick scan is uitgevoerd waarbij de bevindingen beschreven zijn in een notitie die breed gedragen is in de ambtelijke organisatie. Belangrijke element van de notitie betreft een beschrijving van stip aan de horizon; waar kan het eindigen, waar liggen de kansen. Het bereiken van deze zal stapsgewijs. 

Van Bergeijk beheer: Toegankelijkheid Medina complex en WZI gebouw

Vergroten

2015 - 2016

Achtergrond

Van Bergeijk beheer in Eindhoven beheert de parkeergarage onder het Vesteda gebouw aan de Vestdijk, het zogenoemde Medina complex. Dit doet zij namens de VVE. Het betreft een garage die veelvuldig door veel verschillende doelgroepen gebruikt wordt. Zo maken bewoners van de boven gelegen appartementen gebruik van de garage. Tevens hebben ook diverse bedrijven verschillende aantallen parkeerplaatsen in de parkeergarage in hun bezit en in gebruik. De garage bestaat feitelijk uit twee gekoppelde garages en kent twee ingangen en een gezamenlijke uitgang en is uitsluitend toegankelijk voor de vaste gebruikers en hun bezoek. Er is geen sprake van openbaar kort parkeren. De parkeer­apparatuur in de garage is inmiddels zeer verouderd. Ongestoorde toegang en gebruik van de parkeergarage kan niet meer worden gegarandeerd en er is geen zicht op het juiste dan wel ongeoorloofde gebruik van de parkeergarage. Daarom is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De VVE wenst daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren waarmee zij de komende jaren vooruit kan. Hierbij dient het gemak voor de parkeerder en inzicht in het gebruik van de parkeergarage een hoofdrol te spelen. 

Opdrachtgever

Van Bergeijk beheer Eindhoven

Aanpak

Samen met Van Bergeijk beheer en een vertegenwoordiger van de VVE is geïnventariseerd aan welke eisen en wensen de nieuwe parkeerapparatuur moet voldoen. De zeer diverse samenstelling van parkeerders vraagt om een geavanceerd softwarepakket om de verschillende doelgroepen gepast te kunnen bedienen. Bewoners en bedrijven met verschillende aantallen vaste plaatsen, gecombineerd met bezoekers van deze bewoners en bedrijven. Moderne technieken van kentekenherkenning zijn als voorwaarde gesteld voor gebruiksvriendelijke toegang tot de garage. Daarnaast is behoefte aan een goede meldkamervoorziening en adequaat support in geval van storing.

Op basis van deze eisen en wensen heeft Empaction een uitvraag bij de marktpartijen gedaan om te komen tot een passende offerte van een van de partijen, zowel voor de apparatuur als voor de service verlening, meldkamer.

Resultaat

Het bovenbeschreven traject heeft geleid tot een goede aanbieding om de parkeergarage van het Medina complex te moderniseren, waarbij de nieuwste technieken en functionaliteiten op het gebied van parkeerbeheer worden ingezet. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2016.

Gemeente Breda: P-loket

Vergroten

januari 2016 - heden

Achtergrond

In 2013 kocht en implementeerde de gemeente Breda  het digitaal vergunningenpakket Permit van de firma Desyde. Het afgelopen jaar is de Breda druk bezig geweest met een digitale bezoekersregeling (PARK APP, ook een product van Desyde). Nu dit is afgerond is het tijd om het vergunningensysteem te voorzien van een E-loket.  In de huidige situatie is Permit een digitaal systeem, waarbij de klant met DigiD dient in te loggen om vervolgens zijn aanvragen/wijzigingen per email te versturen naar de gemeente, die vervolgens in de back-office de aanvragen/ wijzigingen verwerkt. Met de implementatie van het E-loket wordt het gros van de inwoners van Breda verder ontzorgd en krijgt de back-office een verlichting van het takenpakket.

Opdrachtgever

gemeente Breda

Opdracht

In oktober 2016 wil Breda alle generieke vergunningen en abonnementen via een digitaal P-loket aanbieden. Empaction levert een zelfstandige projectleider die de implementatie van het P-loket bewerkstelligt. Hiervoor dient er nauw samengewerkt te worden met veel verschillende disciplines binnen de gemeente Breda en met de leverancier van het vergunningensysteem Desyde. In deze rol is Empaction ook verantwoordelijk voor alle communicatie, zowel intern als extern. 

Uitdaging

Elke gemeente heeft zijn eigen vergunningensysteem, met regels en uitzonderingen. Voor het E-loket moet er zoveel mogelijk gewerkt worden met vaste vergunningstypes. Gemeente Breda hanteert het Click- Call- Face principe waarbij de gebruiker gestimuleerd wordt zoveel mogelijk zelf te doen. Het P-loket sluit hier in principe mooi bij aan, maar heeft wel op een aantal processen serieuze consequenties. De sleutel tot succes is een goede samenwerking tussen diverse partijen (zowel intern als extern), zeker gezien de ambitieuze einddatum (oktober 2016). 

Resultaat

Het p-loket gaat in april 2017 live. 

Gemeente Almere: gebruikersbeleving Schoonmaak

januari 2016- heden

Achtergrond

In de parkeerwereld ontstaat een nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de klanttevredenheid. Opdrachtgevers en exploitanten kunnen van alles vinden en eisen over de schoonmaak, maar uiteindelijk is het minstens zo belangrijk wat de eindgebruikers ervan vinden. Wat vinden de parkeerders nu daadwerkelijk van de schoonmaak, maar ook van andere zaken zoals de parkeerapparatuur, de vormgeving, inrichting etc. Om hier inzicht in te krijgen is het belangrijk om in contact te komen met deze eindgebruikers. Dat kan op verschillende manieren. Een veel gebruikt middel hiervoor is een enquête. Een enquête is een prima middel om op een bepaald moment informatie te vergaren over de schoonmaak en de tevredenheid. Om echter een goed beeld te krijgen over de algemene gebruikersbeleving, en ook vooral wanneer deze heel goed is en juist minder goed, is het raadzaam om het moment van bevragen te verlengen. Door voor een bepaalde periode gebruikers te bevragen ontstaat een algemeen beeld, met wellicht pieken en dalen. Interessant kan zijn deze informatie naast het schoonmaakschema te leggen, om te zien of er ook daadwerkelijk verschuivingen plaatsvinden in de beleving direct na een schoonmaakronde. 

Opdrachtgever

gemeente Almere

Opdracht

Het ontwikkelen en implementeren van een onderzoeksmethode waarbij er op een heel laagdrempelige wijze aan de eindgebruikers een mening wordt gevraagd over de parkeergarage. In eerste instantie ligt de nadruk op de mate van schoon zijn/ properheid van de parkeergarages. Empaction heeft onderzoek gedaan naar verschillende methodieken. Uiteindelijk is er gekozen om een pilotproject uit te voeren in 2016 waarbij er gebruik gemaakt wordt van de Happy-Or-Not zuilen. Dit is een zuil waar alle gebruikers met een druk op een smileyknop hun mening kunnen achterlaten over één specifieke vraag. Naast de zuil met smileys wordt er ook een enquête afgenomen in de betreffende parkeergarage en worden de schoonmaakwerkzaamheden beoordeeld volgens een vaste methodiek. Met al deze informatie beogen we een goed beeld te krijgen van gebruikersbeleving op het gebied van schoonmaak. 

Uitdaging

Deze ontwikkeling wordt in andere werkvelden al veelvuldig gebruikt maar is in de parkeerwereld nog relatief nieuw. Daarom moet er aan de voorkant goed nagedacht worden over de vraag wat willen we bereiken en wat doen we met de resultaten en moet in de planning al ruimte ingepland worden voor het doorvoeren van wijzigingen.

Resultaat

Het pilotproject loopt in 2016. Volgens planning wordt de zuil in april/ mei in de eerste parkeergarage geplaatst. Vanaf het moment van ingebruikname wordt er informatie afgelezen. 2016 geldt als proefjaar, eind 2016 wordt een uitgebreide evaluatie gehouden van de ingezette middelen en de bijbehorende resultaten en wordt het plan  ten aanzien van de gebruikersbeleving voor 2017 en verder ingevuld.

Gemeente Veldhoven: Parkeerbeheer

Vergroten

mei 2015 - mei 2016

Achtergrond

Parkeren wordt in de gemeente Veldhoven gezien als een belangrijk instrument om het CityCentrum  economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken voor zowel bezoekers als bewoners. De gemeente Veldhoven streeft naar een kwalitatief goede en klantvriendelijke dienstverlening. Aangaande de uitvoering van betaald parkeren heeft de gemeente Veldhoven als uitgangspunt om zoveel mogelijk (operationele) werkzaamheden en diensten onder te brengen in één overeenkomst met een opdrachtnemer. 

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Opdracht

Deze opdracht bevat het aanbesteden van het parkeerbeheer voor de parkeergarage en de parkeerterreinen. Onderdeel hiervan is ook het ontwikkelen en implementeren van een digitaal parkeervergunning/abonnementen systeem met een bezoekersregeling. Vanaf 1 juli 2016 neemt de nieuwe parkeerbeheerder de werkzaamheden over en zal de gemeente Veldhoven ontlast worden in haar werkzaamheden ten aanzien van het parkeerbeheer.

Uitdaging

Naast het aanbesteden van het parkeerbeheer en de ontwikkeling en implementatie van een E-loket is er ook een aanbestedingsprocedure opgestart voor de vernieuwing van de parkeerapparatuur. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Om een goed resultaat te bereiken is een optimale samenwerking nodig en wordt er van de Parkeerbeheerder een grote mate van flexibiliteit geëist om zowel met de huidige als de toekomstige parkeervoorziening een optimaal resultaat neer te zetten.

Resultaat

De aanbesteding is inmiddels helemaal afgerond. Er waren twee inschrijvingen. P1 is de nieuwe parkeerbeheerder. Het digitaal vergunningen systeem wordt in de loop van dit jaar geïmplementeerd.

Vereniging van Sneeker Zakenlieden: Herijking parkeervisie

Vergroten
Vergroten

januari - maart

Achtergrond

Het centrum van Sneek maakt als belangrijk koopcentrum en toeristische kern deel uit van de gemeente Súdwest-Fryslán.

Voldoende en goed bereikbare parkeergelegenheid is essentieel voor een klantvriendelijke en gastvrije ontvangst van bezoekers aan het centrum van Sneek. Daarnaast zijn duidelijkheid over de locaties waar bezoekers, bewoners en werknemers kunnen parkeren, alsmede de voorwaarden die daaraan verbonden zijn, erg belangrijk voor het goed functioneren van het centrum met inbegrip van de lokale economie.

Opdrachtgever

Vereniging van Sneeker Zakenlieden

Opdracht

Vanuit de ondernemers van Sneek is het idee ontstaan om hun visie op de parkeervraagstukken voor het centrum van Sneek voor de komende jaren kenbaar te maken. Empaction is gevraagd een visie nota te schrijven, die als input voor de door de gemeente Súdwest-Fryslán te ontwikkelen integrale parkeervisie 2017 kan dienen.

Aanpak

Na een inventariserend gesprek met vertegenwoordigers van de VSZ, een schouw van de binnenstad van Sneek en een gesprek met een aantal belanghebbenden, is een concept visie nota geschreven, die binnen de VSZ is besproken. De opmerkingen van de VSZ, die hoofdzakelijk sloegen op lokale omstandigheden, zijn uitgebreid bediscussieerd en de belangrijkste issues zijn verwerkt in de notitie. De nota is vervolgens met de gemeente besproken.  

Gemeente Haarlem: Parkeren herontwikkeling terrein Koepel Haarlem

Vergroten
Vergroten

2015 - Februari 2016

Achtergrond

De Koepelgevangenis in Haarlem is niet langer als gevangenis in gebruik. Het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar namens de Staat) heeft opdracht gekregen de gevangenis (Koepel, naast gelegen Huis van Bewaring en dienstgebouwen) te verkopen. De nieuwe eigenaar zal een nieuwe bestemming zoeken voor de Koepel en voor de op het terrein van de Penitentiaire Inrichting aanwezige bebouwing. De bestaande bestemming (gevangenis) trekt nauwelijks parkeerders. Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf wilden inzicht in de aantallen parkeerders die er als gevolg van de bestemmingswijziging worden verwacht.

De Koepel is gelegen naast het nieuwe Scheepmakerskwartier, een opwaardering van de oostelijke oever van het Spaarne. Daarnaast zijn er plannen om dit gedeelte van de stad zoveel mogelijk bij het centrum van de stad te betrekken.

Om de te verwachten parkeervraag te voldoen is contact gelegd tussen gemeente Haarlem en NedTrain. Het terrein van NedTrain (onderhoud treinen van o.a. NS) is gelegen naast het projectgebied. NedTrain heeft plannen voor de bouw van een parkeervoorziening voor eigen personeel en bezoek. Daarbij zijn de mogelijkheden besproken om deze garage van NedTrain in te zetten voor parkeren door bezoekers van het plangebied.

Aan Empaction is gevraagd een parkeerbalans op te stellen voor het hele plangebied, inclusief de herontwikkeling van de Koepelgevangenis en de exploitatiemogelijkheden te onderzoeken van een parkeergarage op terrein van NedTrain die ook gebruikt kan worden door bezoekers van het projectgebied.

Opdrachtgever

Gezamenlijke opdracht van Gemeente Haarlem, Rijksvastgoedbedrijf en NS/NedTrain.

Aanpak

Omdat er nog geen nieuwe eigenaar bekend was, was er ook nog geen beeld van de nieuwe activiteiten in het gebied en de daaruit voortvloeiende parkeervraag. Daarom is er gewerkt met scenario’s. Er zijn vier scenario’s uitgewerkt: cultuur, leisure, onderwijs en creatieve industrie. In samenwerking met de direct betrokkenen is geïnventariseerd welke eisen er bij de verschillende scenario’s met betrekking tot parkeren zouden moeten worden gesteld. Daarbij is de gemeentelijke regelgeving (beleidsregels Parkeernormen) leidend geweest. Als die gemeentelijke beleidsregels onvoldoende houvast boden voor de betreffende projecten is gebruik gemaakt van de kencijfers van het CROW en van de ervaring die Empaction heeft opgedaan in vergelijkbare projecten. De verkregen gegevens zijn per scenario verwerkt in een parkeerbalans voor het totale plangebied.

In overleg met opdrachtgevers zijn vervolgens twee scenario’s uitgewerkt om te zien of deze scenario’s ook zouden leiden tot een financieel haalbare exploitatie.

Resultaat

In een rapport is per scenario een beeld geschetst van de te verwachten parkeerdruk in het hele gebied als gevolg van de herontwikkeling van de Koepel. Ook zijn per scenario de exploitatie­mogelijkheden van extra parkeerlagen op de garage van NedTrain in beeld gebracht. De gemeente kan op basis daarvan een beleid ontwikkelen met betrekking tot de parkeervraag die voortvloeit uit de herontwikkeling van de Koepel.

Gemeente Veldhoven: nieuw parkeermanagementsysteem

Vergroten

2015 - heden

Achtergrond

De gemeente Veldhoven exploiteert  de parkeergarage Geer in het centrum van Veldhoven. De parkeer­apparatuur van de garage is inmiddels sterk gedateerd. Om een blijvende ongestoorde service­verlening te garanderen is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De opdracht­gever wenst daarbij  state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren die weer minimaal 10 jaar mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder een hoofdrol speelt. Ook moet het nieuwe systeem is staat zijn om van afstand (vanuit een centrale meldkamer van een dienstverlener) de garage te bedienen en klanten van de garage die problemen hebben vanuit die centrale meldkamer te kunnen helpen.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Aanpak

In samenwerking opdrachtgever is geïnventariseerd welke eisen er aan de nieuwe parkeerapparatuur moesten worden gesteld. Veel aandacht is daarbij besteed aan gemak voor de parkeerder. Op basis van deze eisen heeft Empaction een Programma van Eisen geformuleerd. Aan de hand van dit PvE is door de gemeente Veldhoven een meervoudig onderhandse inkoopprocedure doorlopen.

Resultaat

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente Veldhoven een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw Parkeermanagementsysteem. Het systeem wordt in de zomer van 2016 geïnstalleerd. Het nieuwe Parkeermanagementsysteem biedt de gemeente Veldhoven veel meer mogelijkheden om aan de wensen van de parkeerders tegemoet te komen. Ook maakt het nieuwe systeem beheer op afstand mogelijk.

Gemeente Tilburg: Digitalisering bezoekersregeling

Vergroten

augustus 2015 - januari 2016

Achtergrond

De gemeente Tilburg kent een bezoekersregeling op basis van een kortingskaart voor de parkeerautomaten van TMC. Deze systematiek is qua klantvriendelijkheid verre van ideaal en wordt ook niet meer ondersteund vanuit de leverancier. Tilburg maakt sinds 2013 gebruik van de diensten van P1 voor uitvoerende taken parkeerbeheer. P1 biedt sinds kort ook een digitale bezoekersregeling aan. De vraag was om binnen enkele maanden een digitale bezoekersregeling te definiëren die:

 • geen beleidswijziging vereist
 • voor P1 implementeerbaar is
 • gebruikersvriendelijk is
 • aansluit bij de denkbeelden over digitalisering van de parkeerketen.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg, afd. ruimtelijke uitvoering

Aanpak

De aanpak was op zich voordehandliggend. Allereerst heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de ideeën bij Ruimtelijke Uitvoering omtrent digitalisering en de consequenties daarvan voor de operationele taken. Denk daarbij bijvoorbeeld over de mate waarin ingezet gaat worden op kentekenparkeren en de eventuele inzet van scanvoertuigen daarbij. Vervolgens is gekeken in hoeverre een 1-op-1 digitalisering van de huidige bezoekersregeling mogelijk en wenselijk is. Toen duidelijk werd dat de nieuwe bezoekersregeling van P1 de functionaliteit kan bieden is een collegevoorstel in routing gebracht, zodat het implementatieproces zo snel mogelijk kon worden gestart.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de implementatie en start een testfase, waarin geprobeerd zal worden eindgebruikers te betrekken. Daarnaast heeft P1 ervoor gekozen de verrekening van het nog resterende saldo te laten plaatsvinden in het NPR van de RDW. Dat betekent een extra check op de overall werking van het systeem. De verwachting is dat de implementatie nog voor de zomer een feit zal zijn.

Bouwinvest:Parkeeradvies parkeergarage WTC

Vergroten

2015 - heden

Achtergrond

Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund NV exploiteert twee parkeergarages in het centrum van Rotterdam: de parkeergarage onder het World Trade Center en de parkeergarage naast V&D. De garage naast V&D is een garage voor het winkelend publiek; de garage onder het gebouw van het WTC heeft voornamelijk het karakter van een garage voor abonnementhouders, maar buiten kantoortijden kan er ook door bezoekers van de binnenstad worden geparkeerd. De parkeer­apparatuur van beide garages is inmiddels gedateerd. Om een blijvende ongestoorde service­verlening te garanderen is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De opdracht­gever wenst daarbij  state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren die weer minimaal 10 jaar mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder een hoofdrol speelt. 

Opdrachtgever

Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund NV met DTZ Zadelhoff als gedelegeerd opdrachtgever

Aanpak

In samenwerking met DTZ Zadelhoff als gedelegeerd opdrachtgever is geïnventariseerd welke eisen er aan de nieuwe parkeerapparatuur moesten worden gesteld. Daarnaast zijn ook de wensen geïnventariseerd. Als verhuurder van kantoorruimte in het WTC zijn dat vooral wensen op het gebied van reserveren van parkeerplaatsen voor de bezoekers van de kantoren. Ook speelde de behoefte tot beperking van de administratieve lasten een grote rol. Op basis van deze eisen en wensen heeft Empaction een Programma van Eisen geformuleerd. Aan de hand van dit PvE is een meervoudig onderhandse inkoopprocedure gestart.

Resultaat

In het voorjaar van 2016 wordt de definitieve keuze gemaakt voor een nieuw parkeermanagement­systeem. Als dit nieuwe systeem is geïnstalleerd zijn de gestelde doelen bereikt: state-of-the-art apparatuur met veel bedieningsgemak voor de parkeerder, mogelijkheden voor de huurders van kantoorruimte om parkeerplaatsen te reserveren voor hun bezoek en verlichting van de administratieve lastendruk voor de exploitant.

Gemeente Venray: Parkeeronderzoek binnenstad

Vergroten

november 2015 - mei 2016

Achtergrond

Op 3 november 2015 heeft de gemeenteraad van Venray, mede door de signalen vanuit de ondernemers over teruglopende omzetten, besloten tot het invoeren van twee parkeerpilots. Één pilot waarbij het parkeren volledig gratis wordt en een waarbij enkel op de terreinen met een slagboom betaald moet worden. Deze pilots worden gehouden om inzicht te krijgen in de effecten van het afschaffen van betaald parkeren. Na afloop van de pilots neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het te volgen parkeerbeleid. De ervaringen van deze twee pilots worden bij het nemen van die beslissing betrokken. Op 17 mei 2016 neemt de raad een besluit over het te voeren parkeerbeleid.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor de concrete uitvoering en aansturing van de inventarisaties en onderzoeken van diverse aspecten tijdens de pilots. Ook verzorgt Empaction de algehele coördinatie van het monitoringsrapport en aansturing van de overige adviesbureaus. De werkzaamheden tijdens de pilots bestaan onder andere uit het uitvoeren van parkeerdrukmetingen, enquêtes afnemen bij bewoners en ondernemers, het verwerken van resultaten hiervan en het regisseren van panelbijeenkomsten.

Resultaat

Resultaat is een monitoringsrapport met daarin alle resultaten van de pilots. Hierin wordt samengevat wat de positieve en negatieve gevolgen van de twee invullingen van het parkeerbeleid zijn. Op basis hiervan wordt een advies aan de raad opgesteld. 

Gemeente Veldhoven: Parkeerbeheer

Vergroten

mei 2015 - heden

Achtergrond

Parkeren wordt in de gemeente Veldhoven gezien als een belangrijk instrument om het Citycentrum  economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken voor zowel bezoekers als bewoners. De gemeente Veldhoven streeft naar een kwalitatief goede en klantvriendelijke dienstverlening. Aangaande de uitvoering van betaald parkeren heeft de gemeente Veldhoven als uitgangspunt om zoveel mogelijk (operationele) werkzaamheden en diensten onder te brengen in één overeenkomst met een Opdrachtnemer.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Opdracht

Deze opdracht bevat het aanbesteden van het parkeerbeheer voor de parkeergarage en de parkeerterreinen. Onderdeel hiervan is ook het ontwikkelen en implementeren van een Digitaal parkeervergunning/abonnementen systeem met een bezoekersregeling. Vanaf 1 juli 2016 dient de nieuwe parkeerbeheerder de boel over te nemen en de gemeente Veldhoven zo veel mogelijk te ontlasten.

Uitdaging

Naast het aanbesteden van het parkeerbeheer en de ontwikkeling en implementatie van een E-loket is er ook een aanbestedingsprocedure opgestart voor de vernieuwing van de parkeerapparatuur. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Om een goed resultaat te bereiken is een optimale samenwerking nodig en wordt er van de Parkeerbeheerder een grote mate van flexibiliteit geëist om zowel met de huidige als de toekomstige parkeervoorziening een optimaal resultaat neer te zetten.

Resultaat

De aanbesteding is eind december 2015 gepubliceerd.

Gemeente Rijswijk: Implementatie parkeerbeleid en digitalisering

oktober 2015 - heden

Achtergrond

De raad van de gemeente Rijswijk heeft eind september 2015 een nieuwe Kadernota Parkeren 2015 – 2025 aangenomen. De bestaande nota was verouderd, de praktijksituatie sloot niet meer aan. Empaction heeft deze nieuwe Kadernota Parkeren opgesteld. Met het akkoord op de Kadernota is eveneens akkoord gegeven voor de uitvoering van de in de Kadernota beschreven beleidswijzigingen en bijbehorende activiteiten.

Opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Opdracht

De gemeente heeft Empaction de opdracht gegeven voor de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid zoals verwoord in de recent vastgestelde Kadernota Parkeren 2015 – 2025. 

Aanpak

Voor de implementatie van de Kadernota moeten in hoofdlijn twee projecten uitgevoerd worden. De eerste is de introductie van het fiscaal regime voor parkeren. Dit betekent dat parkeerautomaten aangeschaft en geplaatst moeten worden. Daarnaast moet op straat de bebording aangepast worden en moeten de bestaande blauwe zones worden opgeheven. Ook moet het traject van bezwaarafhandeling opgepakt worden. En een en ander dient te worden vastgelegd in nieuwe beleidsregels en een nieuwe Parkeerverordening. Als tweede gaat een digitaliseringsslag plaatsvinden. De handhavers worden uitgerust met handcomputers waarmee zij digitaal de handhaving kunnen uitvoeren. De registratie en uitgifte van vergunningen worden verder gedigitaliseerd en belparkeren wordt geïntroduceerd. Het parkeren zal op kenteken plaatsvinden. Empaction geeft invulling aan het bovenstaande via twee projectteams, respectievelijk projectteam fiscalisering en projectteam digitalisering. Onder leiding van Empaction worden de benodigde aanbestedingsprocedures doorlopen en worden de nieuwe werkprocessen geborgd in de organisatie.

Uitdaging

De uitdaging is in de juiste volgorde der dingen dan wel parallel aan elkaar de hele parkeerketen van vergunningaanvraag tot handhaving op straat te digitaliseren. Dit betekent aanschaf van nieuwe software en apparatuur. Naast de introductie van nieuwe systemen zoals handhelds voor de handhavers en parkeerautomaten op straat is ook sprake van een nieuwe werkwijze voor de mensen. Omdat overgestapt wordt op een fiscaal parkeerregime krijgt de gemeente onder andere ook te maken met bezwaarafhandeling op naheffingsaanslagen. Empaction staat voor de uitdaging om zowel inhoud als proces het komende jaar in goede banen te leiden.

Resultaat

Najaar 2016 is de parkeerketen gedigitaliseerd en is het nieuwe regime geformaliseerd in de Parkeerverordening. Daarnaast zijn de medewerkers wegwijs gemaakt in de nieuwe meer efficiënte wijze van werken.

Gemeente Delft: Plan van aanpak digitale stadsafsluiting Delft

Vergroten

augustus 2015 - heden

Achtergrond

Het college van Delft zet in op een aantrekkelijke Binnenstad waar mensen wonen, winkelen en evenementen bezoeken. Als onderdeel van deze aantrekkelijke binnenstad is ervoor gekozen de binnenstad van Delft autoluw te maken. Vanaf 2001 is dit zogeheten ‘autoluwplusgebied’ gefaseerd ingevoerd tot wat het vandaag de dag is.

 

Het huidige pollersysteem om de binnenstad autoluw te houden is aan het einde van zijn levensduur en nodig aan vervanging toe. Empaction heeft in opdracht van de gemeente Delft onderzoek gedaan naar alternatieven op het gebied van toegangscontrole Verkenning selectieve toegang binnenstad

Opdrachtgever

Gemeente Delft

Opdracht

Projectmanagement/-begeleiding voor het realiseren van een digitale binnenstadsafsluiting in de gemeente Delft met behulp van kentekenherkenning. 

Aanpak

Een stadsafsluiting met de toepassing van kentekenherkenning (en –handhaving) vereist vooraf een goedkeuring van het Openbaar Ministerie. Zij heeft een beleidskader ontwikkeld met strategische uitgangspunten en technisch/juridische randvoorwaarden. In het beleidskader is aangegeven dat hiervoor een plan van aanpak opgesteld dient te worden waarin verschillende onderdelen uitgewerkt dienen te worden. De vaststelling hiervan dient in de lokale driehoek plaats te vinden.

 

Een vooroverleg met het parket CVOM heeft informatie opgeleverd ten aanzien van de technische vereiste voor het aanleveren van fotomateriaal ten behoeve van de verwerking door het CJIB.

De beroepen op deze overtredingen komen bij het parket CVOM terecht. Voor een goede verwerking in de strafrechtsketen is het voor hen van belang om een realistische prognose te hebben tav de verwachte instroom in de keten (verwerving).

Resultaat

Op basis van het opgestelde plan van aanpak is de lokale driehoek in Delft akkoord met de invoering van kentekenherkenning voor de Delftse binnenstadsafsluiting.  

Omdat deze stap onmisbaar is in het proces om te komen tot de nieuwe digitale stadsafsluiting, is de planning hierop definitief gemaakt. Deze planning is vervolgens donderdag 15 oktober 2015 gedeeld met de gemeenteraad van Delft. De lokale pers heeft daarop besloten bijgaand artikel te publiceren. 

Gemeente Wijchen: Aanbesteding van parkeergarage en fietsenstalling

Vergroten
Vergroten

augustus 2014 – september 2015

Achtergrond

De gemeente Wijchen is voornemens om een openbare parkeergarage voor circa 220 auto’s en 1.000 fietsen te laten bouwen aan de zuidzijde van station Wijchen.  De parkeergarage wordt gerealiseerd binnen de stedenbouwkundige structuur van Wijchen en is grotendeels ondergronds en voor een beperkt deel bovengronds. De fietsenstalling bevindt zich aan de oostkant van het stationsgebouw en sluit direct aan op het Stationsplein. De overkapping van de fietsenstalling moet een beeldbepalend en architectonisch waardevol herkenningspunt worden in het nieuwe stationsgebied. Vanuit de parkeergarage zorgen een trap en lift voor ontsluiting van de voetgangers. De gemeente Wijchen wil de nieuw te ontwerpen en realiseren parkeergarage en fietsenstalling gaan aanbesteden. De gemeente Wijchen heeft Empaction gevraagd advies en ondersteuning te bieden bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten alsmede het voeren van de regie tijdens de aanbesteding. 

Opdrachtgever

Gemeente Wijchen

Aanpak

In augustus 2014 is Empaction gestart met de uitwerking van het aanbestedingsdossier alsmede het voeren van het project- en procesmanagement tijdens de aanbesteding. Het contracteren van de marktpartij aan wie gegund wordt, is het laatste afrondende onderdeel van de werkzaamheden van Empaction. Onderstaande werkzaamheden vallen binnen de scope van de opdracht:

 • Bepalen type aanbesteding
 • Opstellen Selectieleidraad voor de preselectie van geschikte marktpartijen
 • Opstellen Request for Proposal
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Opstellen Proceseisen document
 • Opstellen concept contract
 • Opstellen beoordelingsmatrix
 • Afstemmen aanbestedingsdossier met afdeling Inkoop en afdeling Juridische Zaken
 • Informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde aannemers
 • Opstellen Nota’s van Inlichtingen
 • Beoordelen inschrijvingen en selectie EMVI, inclusief aanvullende vragen
 • Correspondentie over pre-selectie en gunning
 • Selectie van EMVI inschrijving
 • Voorlopige gunning
 • Definitieve gunning
 • Overleg met aannemer over sluiten contract
 • Definitief contract
 • Overleg intern, extern en projectmanagement

Resultaat

In totaal hebben 4 marktpartijen een aanbieding gedaan. Na de beoordeling van de kwalitatieve criteria zijn in aanwezigheid van de marktpartijen zijn op 19 juni de prijsenveloppen geopend. Na de totale beoordeling is er voorlopig gegund aan BAM. Op 9 oktober jl. is het D&C contract tussen gemeente Wijchen en BAM getekend. Via onderstaande weblink zijn impressies terug te vinden van de ondertekening van het contract alsmede de winnende aanbieding van BAM:

http://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20151009/bam-gaat-parkeergarage-en-fietsenstalling-bij-station-wijchen-bouwen/

Gemeente Valkenburg a/d Geul: Advies beheer en exploitatie nieuwe ondergrondse parkeergarage Aan de Kei

Vergroten
Vergroten

augustus 2015 - heden

Achtergrond

Het centrum van Valkenburg wordt momenteel grondig vernieuwd. Straks ligt er onder het nieuwe winkelcentrum Aan de Kei een ondergrondse parkeergarage. Deze garage komt in eigendom en exploitatie van de gemeente. De oplevering en ingebruikname van de parkeergarage staat conform de actuele opgave van ontwikkelaar Hurks gepland voor mei 2016. De aanstaande opening van de nieuwe parkeergarage is voor gemeente Valkenburg aanleiding om de balans op te maken van het in december 2012 door de raad vastgestelde maatregelenpakket “Parkeren Valkenburg”. Een aantal maatregelen zijn inmiddels doorgevoerd en een deel wacht nog op uitvoering.

Opdrachtgever

Gemeente Valkenburg a/d Geul

Aanpak

De gemeente heeft Empaction gevraagd om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden er tot en met de opening van de parkeergarage nodig zijn om het maatregelenpakket “Parkeren Valkenburg” conform raadsbesluit van december 2012 te implementeren. Tevens heeft de gemeente behoefte aan een overzicht van de werkzaamheden die er voor moeten zorgen dat direct na oplevering (mei 2016) de garage probleemloos functioneert. In samenspraak met de gemeente heeft Empaction een Plan van Aanpak opgesteld waarin de werkzaamheden op een rij zijn gezet die in de periode september 2015 tot en met de mei 2016 uitgevoerd moeten worden.

Werkwijze komende periode:

Onderstaande aspecten worden de komende maanden door Empaction uitgewerkt:

 • Heroverweging nut en noodzaak PRIS-systeem;
 • In kaart brengen aanvullende wensen en eisen van de functionaliteit van het Parkeer Management Systeem in de nieuwe parkeergarage;
 • Introductie Valkenburg Pas: techniek, acties en marketing;
 • Tariefstelling per doelgroep parkeergarage;
 • Aanbesteding van het beheer van de parkeergarage;
 • Ondersteuning bij het operationeel opleveren van de parkeergarage;
 • In kaart brengen van de parkeerorganisatie (parkeerregisseur);
 • Nieuwe indeling vergunninghoudersgebieden. 

Gemeente Zevenaar: Digitalisering parkeren en aanbesteding parkeerorganisatie

Vergroten

augustus 2015 - heden

Achtergrond

De gemeente Zevenaar wil haar dienstverlening graag verder verbeteren. Veel burgers, bezoekers en ondernemers hebben te maken met het Zevenaarse parkeerbeleid. Dat blijkt ook uit de cijfers: jaarlijks vinden er ruim 350.000 parkeertransacties plaats en zijn circa 2000 lopende parkeervergunningen in omloop. Ontwikkelingen in de parkeermarkt bieden kansen om het Zevenaarse parkeerbeleid, de organisatie en uitvoering ervan te verbeteren. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

 • Verbeteren dienstverlening aan burgers / vergunninghouders;
 • Verbeteren parkeermogelijkheden (door verruiming / aanpassing vergunningcriteria);
 • Verbeteren parkeerorganisatie;
 • Vergroten sturingsmogelijkheden (met behulp van managementinformatie);
 • Bovenstaande doelen hebben als overkoepeld doel om kosten te besparen en een kostendekkend parkeersysteem te bereiken.

Om bovenstaande doelstellingen te behalen levert Empaction een ervaren projectleider om de digitalisering van de parkeerorganisatie verder vorm te geven en te onderzoeken welke taken uitbesteed kunnen worden. 

Opdrachtgever

Gemeente Zevenaar

Opdracht

De opdracht behelst de volgende onderdelen:

 1. Vooronderzoek / QuickScan organisatie en vergunninguitgifte;
 2. Parkeeronderzoek, Wie parkeert waar?
 3. Opstellen kadernota parkeervergunningen;
 4. Opstellen procesafspraken parkeerorganisatie;
 5. Uitwerken digitalisering parkeren;
 6. Eventueel aanbesteding parkeerdiensten

Meer informatie

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning voor digitaliseren en verbeteren van uw parkeerorganisatie of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Maastricht: projectleider knooppuntontwikkeling en P&R Beter Benutten programma

Vergroten

maart 2015 - heden

Achtergrond

Invulling van de projectleidersrol in het kader van Beter Benutten Vervolg. Binnen deze opdracht staat de ontwikkeling en het benutten van vervoersknooppunten in de regio Limburg zuid centraal, met als doel om gedragsbeïnvloeding van forenzen te bewerkstelligen om spitsbewegingen te reduceren. Daarbij worden automobilisten verleid om via de knooppunten/P+R de overstap te maken naar de fiets en openbaar vervoer.

Onder de vlag van het Programmabureau Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen om Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en het goederenverkeer.

Projecten 2016/2017

Inmiddels zijn enkele projecten succesvol geïmplementeerd:

A.     Bij P+R Nuth is een kwaliteitsimpuls gerealiseerd, waarbij ook de busverbinding aan de treinverbinding is gekoppeld voor verbetering van de overstap.

B.     Het natransport op P+R noord is uitgebreid naar werkdagen, waardoor 200.000 reizigers in 2016 gebruik hebben gemaakt van deze P+R. Hierdoor is dit concept door Arriva opgenomen in de openbaar vervoer concessie. Met deze verduurzaming is het P+R concept in Maastricht geborgd voor de toekomst.

C.    In Maastricht is een fietsdeelsysteem geïmplementeerd in samenwerking met Arriva/Nextbike. Met dit systeem is een alternatief vervoermiddel, namelijk de fiets, toegevoegd om vanaf de treinstations de laatste kilometers in maastricht af te leggen. Met deze flexibiliteit is de kwaliteit van P+R noord ook verbeterd.

D.    In samenwerking met de gemeente wordt een strategie uitgezet en uitgevoerd voor regulering in de woonwijken rondom het centrum. Het doel is om uitwijkgedrag aan te pakken. Naast de zure maatregelen, worden de parkeerders middels ervaaraanbod verleidt om gebruik te maken van P+R, parkeergarages van Q-park, openbaar vervoer en de fiets.

E.     Een nieuwe visie is geïmplementeerd om bij het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen niet alleen star op parkeernormen te toetsen, maar ook de mogelijkheden van deelfietsen/auto’s en parkeren op afstand (P+R) mee te nemen in de beoordeling.

F.     De gedragscampagne “dit is mijn P+R dag” is gelanceerd om reizigers te verleiden gebruik te maken van een P+R in Zuid-Limburg. Binnen deze campagne is een samenwerking ontstaan met Q-park. Zij bieden op de betaalde P+R terreinen een maand ervaaraanbod aan de reizigers aan, met daaraan een aantrekkelijk vervolgaanbod in de vorm van een aantrekkelijke korting op een abonnement. Meer over deze campagne kunt u lezen op (toevoegen link naar artikel parkeer24).

Voor 2017 zijn de volgende projecten in voorbereiding

A.     Uitbreiding en kwaliteitsimpuls P+R Eijsden, waar voor de zomervakantie de stationsomgeving wordt aangepakt en circa 70 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor P+R.

B.     Uitbreiding P+R Maastricht Noord, vanwege het succes van P+R noord zal deze uitgebreid worden met circa 200 parkeerplaatsen.

C.    Realisatie P+R zuid, voor de zomervakantie wordt P+R zuid in Maastricht geopend. Deze P+R wordt gerealiseerd in de parkeervoorzieningen van het Mecc. Op basis van de resultaten van een pilot van 1 jaar wordt besloten of deze P+R ook voor de toekomst kan blijven bestaan.

D.    Realisatie P+R oost, De voorbereiding zijn gestart om voor het eind van 2017 P+R oost in Maastricht gerealiseerd te hebben. Deze P+R zal circa 100 parkeerplaatsen betreffen.

Meer informatie

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Opdrachtgever

Programmabureau Maastricht Bereikbaar

Gemeente ’s-Hertogenbosch: Promotie Parkeergarage St.-Jan

Vergroten
Vergroten
Vergroten

Februari - heden

Achtergrond

In 2009 heeft de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch besloten tot de bouw van een nieuwe ondergrondse parkeergarage in een historische omgeving aan de rand van het centrum. De opdracht werd gegund aan Heijmans. Het resultaat in 2015 is bijzonder mooi, zowel van binnen als van buiten. De uitdaging is nu om binnen de kaders van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid ervoor te zorgen dat de garage vanaf de eerste dag door het publiek goed gevonden wordt.

Opdrachtgever

gemeente 's-Hertogenbosch

Aanpak

Insteek van de marketingcampagne is dat niemand komt om te parkeren. De belangrijkste doelgroep voor de parkeergarage zijn bezoekers van buiten de stad. Om die te bereiken is de samenwerking gezocht met de echte publiekstrekkers. Denk dan aan het theater, de winkels, de horeca, de organisatoren van de vele evenementen, et cetera. Vooral zij zijn de brengers van het goede nieuws. De gemeente faciliteert, bijvoorbeeld met acties voor gratis parkeren en met de slogan HIER BEGINT HET. Verder kan iedereen als GAST VAN DE STAD een gratis parkeeractie in de parkeergarage bestellen via de eigen website www.parkeergaragestjan.nl. Op Twitter is informatie over de garage vindbaar via #PGSTJAN. En hoewel er veel online aandacht is voor de opening (op 22 juli) worden de offline aandachtsmomenten, zoals stickers op de parkeerautomaten en A0-posters langs de invalswegen, ook niet vergeten. Daarnaast is een promotiefilm ingezet, zowel in de bioscoop als online, en is er vlak voor de opening een InstaWalk georganiseerd.

Uitdaging

Het resultaat is veel aandacht voor de opening van de parkeergarage. De eerste dagen trok de website van de parkeergarage zo’n 1000 (!) unieke bezoekers per dag. Na vier dagen waren er 120 reserveringen, terwijl de garage nog open moest gaan. De eerste tekenen van een goede bezetting zijn derhalve gunstig.

Gemeente Weert: Levering, onderhoud en hosting Parkeerapparatuur

Vergroten

januari 2015 – juli 2015

Achtergrond

Weert ligt centraal in de Nederlandse provincie Limburg, en grenst aan België en Duitsland. Een grensregio biedt kansen in economisch en cultureel opzicht. Om de binnenstad bereikbaar te houden voor bezoekers en bewoners is parkeerregulering in de vorm van betaald parkeren en vergunninghouders ingesteld. In de gemeente Weert zijn er drie zones te onderscheiden; zone 1 omvat het centrum, zone 2 is buiten de ring en zone 3 beslaat sec vergunningparkeren. De gemeente Weert wil de parkeerautomaten op straat in het gereguleerde gebied vervangen. 

Opdrachtgever

gemeente Weert

Opdracht

De huidige parkeerapparatuur is aan vervanging toe. De gemeente Weert wenst deze vervanging gefaseerd uit te voeren en wil  beginnen met zone 1, zodat hier op basis van ervaringen met nieuwe automaten een nadere invulling aan de opdracht voor zone 2 en 3 kan worden gegeven. De gemeente Weert wenst een overeenkomst met een opdrachtnemer af te sluiten voor het leveren, plaatsen, in bedrijfstellen, in stand houden, onderhouden en hosten van parkeerautomaten, inclusief de systemen, verbindingen en apparatuur die nodig zijn om het beheer op afstand te kunnen verzorgen. Voor het opstellen van de aanbestedingsleidraad en de overeenkomst alsmede de procesbegeleiding van de aanbesteding heeft de gemeente Weert Empaction ingehuurd.

Aanpak

Empaction heeft de opdracht in 3 fases opgeknipt. Ten eerste is er een analyse gemaakt van het functioneren van de parkeerautomaten in de huidige situatie. In deze fase is vooral gekeken naar aanvullende wensen en eisen op basis van de opgedane ervaringen de afgelopen jaren. Belangrijkste vraag: wat gaat goed en op welke vlak zijn verbeteringen aan te brengen, mede gelet ook op de ontwikkelingen in de markt. De input van deze analyse is mede bepalend geweest voor de vraagspecificatie en de overeenkomsten. Nadat het aanbestedingsdossier definitief is vastgesteld heeft publicatie van de aanbesteding plaatsvinden (fase 2). Na publicatie van de aanbestedingsdocumenten hebben marktpartijen de tijd gekregen om hun reacties te geven en eventuele aanvullende vragen te stellen. Alle vragen zijn beantwoord in Nota’s van Inlichtingen (NvI) en tegelijkertijd onder alle kandidaten verspreid. Tot slot volgt fase 3 (beoordelen en gunnen). De Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) komt als eerste in aanmerking voor gunning van de opdracht. Hierbij is gekeken naar de beste prijs/kwaliteitverhouding. Om te bepalen welke inschrijving de economisch meest voordelige is, is uitgegaan van de gunningscriteria die in fase 1 zijn opgesteld en vastgelegd. Gemeente Weert wil  graag een automaat dat hoog scoort op gebruiksgemak.  Daarnaast moest de omgeving (ondernemers en bewoners) betrokken worden. De  inschrijvers is  gevraagd om na een goedgekeurde inschrijving een parkeerautomaat in het gemeentehuis te plaatsen in een proefopstelling gedurende 2 weken. Hiermee is  iedereen in de gelegenheid gesteld om de verschillende automaten te bekijken en uit te proberen. Daarnaast heeft de beoordelingscommissie projectplannen specifiek beoordeeld op beschrijving van en duidelijkheid over activiteiten, realistische planning, samenwerking met gemeente en communicatie intern (gemeente) en extern (ondernemers, bewoners en bezoekers). Als laatste, na inhoudelijke beoordeling, zijn de inschrijvers op prijs beoordeeld.

Resultaat

In totaal hebben drie partijen een inschrijving gedaan. In juli is er definitief gegund aan TMC. De parkeerautomaten worden conform planning medio oktober geïnstalleerd en opgeleverd. 

Gemeente Delft: Pilot kentekenherkenning

Vergroten
Vergroten

december 2014 - heden

Achtergrond

Het college van Delft heeft op basis van de ‘Verkenning Selectieve toegang Binnenstad’ besloten een systeem met kentekenherkenning voor de binnenstad verder uit te werken en te implementeren.

In aanloop naar de implementatie van kentekenherkenning voor de binnenstadsafsluiting kiest Delft ervoor een pilot uit te voeren om ervaringen met een dergelijk systeem op te doen. Deze pilot is per begin dit jaar operationeel op een tweetal locaties.

Opdrachtgever

gemeente Delft

Opdracht

Deze opdracht behelst het organiseren, implementeren en evalueren van de pilot.

De pilot stelt de gemeente beter in staat om de functionaliteit en de specificaties voor toepassing van kentekenherkenning voor de implementatie in de binnenstad te kunnen definiëren. Bijvoorbeeld waar het gaat om de techniek (hitrate camera’s, kwaliteit foto’s, userinterface voor de BOA/gebruiker, etc.) en de effecten en aandachtspunten op straat en voor gebruikers. Door het uitvoeren van de pilot toets de gemeente Delft deze nieuwe technologie en werkproces (samenspel tussen techniek (kentekenherkenning) en mens (BOA)), maar wordt ook inzicht verkregen in de effecten en aandachtspunten op straat.

Ter voorbereiding op de start van de pilot is een (intern) monitorings- en uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan had tot doel om de inrichting van de locatie, risico’s, het proces richting ontheffinghouders en rollen en verantwoordelijkheden binnen het pilotproject helder te hebben.

Omschrijving pilot:

De pilot vindt plaats op een tweetal locaties in het buitengebied van Delft: de Buitenwatersloot en de Rijksstraatweg. Op deze locaties wordt ongewenst (sluip)verkeer geweerd om de leefbaarheid te waarborgen. Beide locaties waren voorzien van beweegbare palen in het wegdek (blockers). Gedurende de pilot zijn de pollers buiten werking gesteld en vindt handhaving op basis van het kenteken van het voertuig plaats.

Op beide pilotlocaties geldt een geslotenverklaring. De locatie Buitenwatersloot betreft een busbaan (24x7), waar uitsluitend het openbaar vervoer en hulpdiensten gebruik kunnen maken van deze route. Op de Rijksstraatweg geldt alleen gedurende de middagsspits een geslotenverklaring. De geslotenverklaring is op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur actief. Het ontheffingenbeleid beschrijft welke doelgroepen gedurende de geslotenverklaring wel toegang behouden.

Uitdaging

Het toepassen van kentekenherkenning is nog relatief nieuw in gemeenteland. Ook de gemeente Delft had nog geen ervaring met dergelijke systemen.

In beide gevallen van de pilotlocaties gaat het om constateringen van overtredingen van C-borden. Verbalisering hiervan is een bevoegdheid van de Bevoegd Opsporingsambtenaar (BOA) voor zover de handhaving hiervan is ingesproken vanuit openbare orde problematiek. Het criterium openbare orde dient hier geïnterpreteerd te worden als het verbeteren van de leefbaarheid en het tegen gaan van overlast zoals bijvoorbeeld sluipverkeer. Praktisch gezien betekent bovenstaande dat er afspraken gemaakt moeten worden tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente Delft over hoe de procedure verloopt na registratie van de overtreding. Op basis van de door het OM ontvangen randvoorwaarden en eisen is in het driehoeksoverleg een Plan van Aanpak besproken. Het doel van dit plan van aanpak was om alle hoofdstappen te beschrijven welke gedurende de besluitvormings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van de pilot met kentekenherkenning plaatsvinden, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de aanpak, activiteiten, planning en organisatie. Dit plan van aanpak is in het driehoeksoverleg goedgekeurd. 

Resultaat

Door het uitvoeren van de pilot doen we ervaring op met het toepassen van kentekenherkenning. Dit moet resulteren in de volgende inzichten:

 • Ervaringen opdoen met de techniek en het toepassen van kentekenherkenning: hitrate camera,  kwaliteit foto’s, wegbreedte in relatie tot richten camera’s, et cetera;
 • Inzicht in effecten op straat. Hoe reageren automobilisten? Wat is de effectiviteit van het toepassen van kentekenherkenning in Delft?;
 • Werken met de systemen/backoffice: gebruiksgemak en userinterface voor de BOA, aanmaken/beheren van ontheffingen door het KCC en een aandachtspunten in de koppeling met een bestaand vergunningenpakket/handhavingspakket.
 • Inzicht in de processen die voor de gebruikers en handhaving moeten gelden.

De uitkomsten van deze pilot worden na de zomer van 2015 gedeeld met de gemeenteraad. 

Gemeente Hilvarenbeek: Advies herbestemming Likeurmuseum

Vergroten

mei 2015 - heden

Achtergrond

In het centrum van Hilvarenbeek staat een oud pand dat nu in gebruik is als Likeurmuseum en crèche. In overleg met de gemeente Hilvarenbeek wil ontwikkelaar PUUR Snoeren van dit pand een woonvoorziening maken met 5 woningen en 3 appartementen. Op het achterterrein zijn parkeerplaatsen gerealiseerd voor de bezoekers van de huidige voorziening, maar ook om de vraag van het centrum van Hilvarenbeek op te vangen. In het kader van. Empaction is gevraagd voor advies bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans voor de ontwikkeling.

Opdrachtgever

PUUR Snoeren

Opdracht

Het uitbrengen van een advies over de parkeerbalans waarin de huidige en de nieuwe situatie met elkaar worden vergeleken. Een parkeerbalans wordt gebruikt om te bepalen of bij een ontwikkeling voldoende parkeerplaatsen zijn opgenomen. Naast het houden van een parkeerbalans wordt er ook gekeken naar het aantal parkeerplaatsen dat overblijft voor de overloop van het centrum. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door de gemeente Hilvarenbeek gehouden parkeermeting.

Resultaat

Een parkeerbalans van de ontwikkeling, waarmee de ontwikkelaar een onderbouwde aanvraag voor bouwvergunning kan indienen bij de gemeente. Aan de hand van de resultaten van de balans gaat de ontwikkelaar met de gemeente om tafel om te bekijken op welke wijze het nieuwe terrein nog als overloop van het centrum kan functioneren.

Gemeente Venlo: Onderzoek parkeerdruk en Parkeerbalans 2025

Vergroten

2015

Achtergrond

In de gemeente Venlo worden in de komende jaren diverse ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd. Er zijn projecten in het gebied Q4 in het centrum van de stad, in het gebied Maaswaard in Centrum- Zuid en op het Kazerneterrein in Blerick. Voor het parkeervraagstuk is ook van belang waar  mogelijkheden zijn om tegen relatief geringe kosten extra parkeercapaciteit te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld wordt er nu gesproken om op het huidige spoorweg-emplacement ca. 175 parkeer­plaatsen te realiseren op het huidige deels verharde terrein.

Veel geplande ontwikkelingen zijn nog niet in het stadium van realisatie. In Q4 wordt inmiddels wel gebouwd, net als in Maaswaard. Maar een ander deel van de plannen is nog niet verder dan de tekentafel.

Gelet op deze diverse (toekomstige) ontwikkelingen in de stad heeft de gemeente Venlo behoefte aan een doorkijk naar de parkeersituatie in het jaar 2025. Deze doorkijk naar 2025 begint bij de huidige parkeersituatie. Uitgaande van de parkeersituatie in 2015 en rekening houdend met regionale en landelijke trends en ontwikkelingen op parkeergebied en rekening houdend met de unieke positie van Venlo in de (Eu)regio kan de gemeente een op de toekomst gericht parkeerbeleid ontwikkelen. 

Opdrachtgever

Gemeente Venlo

Aanpak

In overleg met betrokkenen (zowel binnen als buiten de gemeente) is gekozen voor een aanpak waarbij een ‘foto’ van de huidige situatie wordt gemaakt. Die foto bestaat uit parkeertellingen op een door-de-weekse dag, een nacht, zaterdag, koopzondag en de voor Venlo kenmerkende Duitse feestdagen zoals Goede Vrijdag en Dag van de Arbeid. Aan deze ‘foto’ worden alle concrete en realistisch geachte projecten toegevoegd om te komen tot een parkeerbalans voor 2025. Ook is er een passanten-onderzoek gehouden om vervoerswijzen en bezoekmotieven vast te leggen. 

Resultaat

Het resultaat is parkeerbalans voor 2025 met daarin een plaats voor alle ontwikkelingen die er op het gebied van (betaald) parkeren te verwachten zijn. Ook zijn er op basis van het parkeeronderzoek specifieke (op de Venlose situatie gerichte) adviezen gegeven om vooral de grote toestroom van bezoekers van Duitse feestdagen in goede banen te leiden.

Gemeente Leiden: Parkeerbalans Centrum Oost

Vergroten

2015

Achtergrond

In het gebied Centrum Oost (Lakenplein en omgeving) zullen in een beperkte periode vier ontwikkelingen tegelijk plaatsvinden: De woningcorporatie Portaal realiseert een complex van 64 sociale huurwoningen; DUWO wil 57 driekamerappartementen voor studenten realiseren; het verpleeg- en verzorgingstehuis ‘Huis op de Waard’ gaat uitbreiden en zwaardere zorg verlenen; op het terrein van de voormalige meelfabriek is een sauna-wellness voorzien.

 

Naast deze vier onafhankelijk ontwikkelingen is er ook nog de uitbreiding van het betaald parkeren in de directe omgeving van het plangebied. Tot slot leeft bij het gemeentebestuur de wens om het gebied te vergroenen:

 

Aan Empaction is gevraagd een parkeerbalans op te stellen voor het hele plangebied. In die parkeerbalans moeten al deze aspecten een plaats krijgen

Opdrachtgever

gemeente Leiden: projectorganisatie van het plangebied ‘Lakenplein en omgeving’

Aanpak

In samenwerking met de direct betrokkenen is geïnventariseerd welke eisen er met betrekking tot parkeren zouden moeten worden gesteld. Daarbij is de gemeentelijke regelgeving (beleidsregels Parkeernormen) leidend geweest. Als die gemeentelijke beleidsregels onvoldoende houvast boden voor de betreffende projecten is gebruik gemaakt van de kencijfers van het CROW en van de ervaring die Empaction heeft opgedaan in vergelijkbare projecten. De verkregen gegevens zijn verwerkt in een parkeerbalans voor het totale plangebied. In die parkeerbalans hebben ook de verwachtingen ten aanzien van de uitbreiding van betaald parkeren in de directe omgeving een plaats gekregen.

Resultaat

Het resultaat is een parkeerbalans voor het totale plangebied en een rekentool. Uit de parkeerbalans kan worden opgemaakt hoeveel ruimte er nog is om de door de gemeente gewenste vergroening van het gebied te realiseren. De rekentool is daarbij een hulpmiddel om de gevolgen voor de parkeerdruk in het plangebied inzichtelijk te maken.

Gemeente Sittard Geleen: integrale aanpak parkeerdossier

Vergroten

2015

Achtergrond

In Sittard-Geleen is parkeren een majeur thema met meerdere raakvlakken en een structurele financiële problematiek. In het verleden zijn diverse beleidsmatige keuzes gemaakt, deels vanuit een sectorale benadering. De in het verleden gemaakte beleidsmatige keuzes moeten in relatie tot mobiliteits-, ruimtelijke en economische ontwikkelingen integraal worden geëvalueerd en zo nodig worden heroverwogen. Daarbij zijn de uitgangspunten voor het coalitieakkoord leidend.  Aan Empaction is gevraagd bouwstenen aan te dragen voor deze evaluatie. De uitkomst van het onderzoek moet de basis zijn voor verdere besluitvorming. Daarom moet het onderzoek een keuzematrix opleveren op basis waarvan het gemeentebestuur weloverwogen besluiten kan nemen. Die keuzematrix biedt een overzicht waaruit duidelijk blijkt welke gevolgen een besluit m.b.t. parkeren heeft voor andere gemeentelijke beleidsvelden waarmee parkeren een directe of indirecte relatie mee heeft.

Opdrachtgever

Gemeente Sittard-Geleen

Aanpak

Vertrekpunt voor de evaluatie is de huidige (financiële) situatie van het parkeren in Sittard-Geleen. Er is een inventarisatie gemaakt van alle beïnvloedbare kosten en opbrengsten met betrekking tot het parkeren. Daarnaast is uitgebreid gesproken met de stakeholders zoals de winkeliersverenigingen van de beide stadcentra. Op basis van deze gesprekken en op basis van de ervaringen van Empaction in vergelijkbare gemeenten heeft Empaction suggesties gedaan voor:

 • Een integrale beleidsmatige afweging van parkeren uitgaande van de diverse invalshoeken (exploitatie, economie, mobiliteit en ruimtelijke inpassing).
 • de verschillende exploitatievormen die op de situatie van Sittard-Geleen van toepassing zijn, voorzien van advies ten aanzien van wenselijkheid en haalbaarheid van de vormen.
 • Advies mbt de parkeertarieven; Uitwerking van de mogelijkheden tot –en advisering over-  differentiatie van de parkeertarieven naar plaats, dag en tijdstip en wellicht doelgroep; hierbij relatie leggen tussen parkeertarieven en vitaliteit van de centra; hierbij betrekken een benchmark van de parkeertarieven met vergelijkbare gemeenten.
 • Advies met betrekking tot de parkeertechniek (oa digitalisering, evaluatie pilots minipark en gsm-parkeren)  en betaalmethodes. Dit mede afhankelijk van de exploitatievorm.
 • Advies over de (toekomstige) rol van vergunningparkeren in stadsdeelcentra en de schilgebieden.
 • Gewenst niveau van schoon heel en veilig van de parkeervoorzieningen en een inzicht in het meerjarig groot onderhoud van de parkeergarages.
 • Consequenties van de verschillende exploitatievormen voor de begroting, dit mede in relatie tot de ombuigingstaakstelling.

Resultaat

Bovenstaande onderwerpen worden in de keuzematrix opgenomen om een goed overzicht te krijgen van de consequenties van de keuzes voor andere beleidsvelden. Het resultaat is een keuzematrix die college en gemeenteraad in staat stellen keuzes te maken voor het parkeerbeleid voor de komende jaren. In die keuzematrix zijn de voor- en nadelen van de diverse maatregelen benoemd met de daaraan gekoppelde financiële consequenties. 

Gemeente Rijswijk: Parkeerregulering

Februari - heden

Achtergrond

Door het toenemende autobezit en uitwijk vanuit de gemeente Den Haag is de parkeerdruk in vooral Oud-Rijswijk en rondom winkelcentrum In de Bogaard toegenomen. Als reactie is het vergunning parkeren als proef uitgebreid. De huidige parkeernota “Balans tussen functies” is echter gericht op regulering overdag. Deze sluit niet meer aan op de bestaande situatie. Om toch te reageren op de parkeerproblemen zijn in de tussentijd maatwerk oplossingen toegepast, waardoor de eenduidigheid is kwijtgeraakt. Deze ontwikkelingen geven aanleiding voor een herijking van het huidige parkeerbeleid. Een visie en kader dat toekomstbestendig is voor de komende 10 jaar.

Opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Opdracht

De gemeente Rijswijk heeft Empaction de opdracht gegeven voor het maken van een nieuwe Kadernota Parkeren die in samenspraak met burgers, ondernemers, bestuur en politiek tot stand wordt gebracht. 

Aanpak

Half maart 2015 is Empaction gestart met het maken van een startnotitie aan de Raad. Na interne brainstormsessies, aan de hand van uitdagende uitgangspunten, is in mei een concept Kadernota Parkeren aangeleverd. Het participatietraject met de burgers en ondernemers is vervolgens in juni na behandeling van het concept in de Raad opgestart. Tevens is onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van de verschillende parkeersystemen zoals vergunning parkeren, blauwe zones en betaald parkeren.

Resultaat

Eind september 2015 is de nieuwe Kadernota Parkeren 2015 – 2025 voor Rijswijk door de Raad aangenomen. Tevens is goedkeuring verleend voor de implementatie van het nieuwe beleid, te weten fiscalisering van het parkeerregime en digitalisering van de parkeerketen/-instrumentarium. 

DELA Vastgoed: Second opinion op beheer- en huuraanbieding

Vergroten
Vergroten

januari 2015 – maart 2015

Achtergrond

DELA Vastgoed is eigenaar van de parkeergarage Polderplein. De parkeergarage heeft als primaire functie het faciliteren van parkeren ten behoeve van het winkelcentrum. Sinds 1 mei 2006 wordt het beheer en management van de parkeergarage door Q-Park uitgevoerd. In 2013 heeft Empaction in opdracht van DELA Vastgoed een second opinion uitgevoerd op de huidige parkeerexploitatie, de beheerkosten van Q-Park en de prijsopgave van de door Q-Park aangeboden vervanging van parkeergebonden installaties. De conclusies en aanbevelingen van deze second opinion zijn voor DELA Vastgoed mede aanleiding geweest tot het uitvoeren van een ‘refit’ aan de parkeergarage. Op verschillende onderdelen is de parkeergarage aangepast c.q. gerenoveerd waaronder het parkeermanagementsysteem, de verlichting en de entree- en betaalzones. DELA vastgoed is risicodragend exploitant van de parkeergarage. Partijen hebben in het verleden oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijk verdergaande rol van Q-Park, bijvoorbeeld als exploitant van de parkeergarage. Q-Park heeft DELA Vastgoed begin 2015 concrete voorstellen gedaan voor zowel beheer als exploitatie. DELA Vastgoed heeft Empaction gevraagd second opinion uit te voeren op de beheer- en exploitatievoorstellen van Q-Park. 

Opdrachtgever

DELA Vastgoed

Aanpak

De second opinion bestaat uit de volgende vijf stappen:

-        Stap 1: toets van de beheeraanbieding

-        Stap 2: toets van de huuraanbieding inclusief het doorrekenen van alternatieve scenario’s met het          Empaction Rekenmodel

-        Stap 3: in kaart brengen van optimalisatiemogelijkheden

-        Stap 4: review van het marketingplan voor parkeergarage Polderplein

-        Stap 5: conclusies en aanbevelingen voor het vervolg

Resultaat

Er is een concreet voorstel en advies uitgewerkt voor de in de nieuwe situatie vast te leggen afspraken tussen DELA Vastgoed en Q-Park. De second opinion van Empaction wordt gebruikt in de onderhandeling en de uiteindelijke contractvorming tussen DELA Vastgoed en Q-Park. 

Gemeente Almere: Parkeerbeheersdiensten

Vergroten

September 2014 - heden

Achtergrond

Almere groeit. Het aantal inwoners van Almere bedraagt inmiddels ruim 197.000. De gemeente heeft de opgave om Almere tot een evenwichtige, veelzijdige en aantrekkelijke stad te maken met veel aandacht voor groen, water, voorzieningen, werkgelegenheid en mobiliteit. In de komende jaren groeit Almere in ieder geval nog door tot een stad met 250.000, maar mogelijk met 350.000 inwoners of meer. Dat wordt bereikt door ontwikkeling van de nieuwe stadskernen Almere Poort, Almere Hout en Almere Pampus.

Gemeente Almere is eigenaar van ruim 20 parkeergarages en parkeerterreinen en exploiteert deze. De gemeente heeft het operationele parkeerbeheer en de bijbehorende managementtaken momenteel uitbesteed. Per 1 augustus 2015 loopt de betreffende overeenkomst af. Daarom wordt de behoefte aan ‘parkeerbeheersdiensten’ nu opnieuw aanbesteed. Daaronder wordt verstaan:

 1. Parkeerbeheer en toegangsregeling;
 2. Schoonmaak (prestatiegericht);
 3. De implementatie van en het onderhoud aan een e-loket.

Empaction is er trots op om na de aanbestedingen in 2005 en 2010 ook nu de gemeente Almere te mogen adviseren op de voor haar belangrijke vraagstukken.

Opdrachtgever

gemeente Almere, parkeerbedrijf

Opdracht

Empaction heeft in het verleden vele trajecten doorlopen waarin het uitbesteden van parkeerexploitatie en/of parkeerbeheer centraal stond. Toch is iedere vraag weer uniek. Of uitbesteding en de wijze waarop dat te organiseren een goede zaak zijn, is afhankelijk van de vraag welke doelen, op korte en lange termijn, de gemeente er uiteindelijk mee wil bereiken. De beantwoording van de vragen is dus altijd maatwerk. Echter, dankzij de kennis en ervaring van Empaction was het mogelijk om wat betreft deze complexe vraagstelling toch een goed aanbestedingsdossier op te bouwen.

Aanpak

Vanwege de complexheid en omvang van het project is er gekozen om de uitvraag aan de markt in een drietal producten vorm te geven die tezamen het geheel van het parkeerbeheer en toegangsregeling in Almere vormen. Als eerste beschrijft de vraagspecificatie de basiseisen en wensen die de gemeente stelt aan het parkeerbeheer. Ten tweede is er gekozen om zeer specifieke kwaliteitsafspraken te maken over de schoonmaak om zo een optimale bedrijfsvoering bij de Opdrachtnemer te realiseren. Dit is in een Prestatietaak ‘Schoonmaak’ vormgegeven.  Met name de beschrijving van de prestatietaak schoonmaak en het daarmee samenhangende prestatiecontract is uniek te noemen.

En tot slot is er het document ‘Digitale parkeervergunning/ abonnementen en bezoekersregeling’. Hierin wordt zeer expliciet beschreven welke eisen er gesteld worden aan het nog te ontwikkelen en implementeren E-loket.  Met dit E-loket streeft de gemeente naar een digitalisering van de uitgifte van vergunningen en abonnementen, waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden nu maar ook vooral naar het toekomstbestendig maken van het E-loket.

Resultaat

De aanbesteding van het beheer zijn ‘’in de markt’’ gezet. Gunning zal plaatsvinden in de zomermaanden van 2015, waar na afronding van het aanbestedingsproces de dienstverlener onderdeel uitmaakt van het team dat werkt aan de uitwerking van de ‘parkeerdiensten’’, zodat ook in de toekomt Almere op professionele wijze haar parkeerders gastvrij kan blijven ontvangen. 

Gemeente Utrecht: Second Opinion Jaarbeurspleingarage Utrecht

Vergroten

december 2014 - heden

Achtergrond

De gemeente Utrecht is bezig met de (her)ontwikkeling van het stationsgebied Utrecht. Hoewel het gebied buitengewoon goed bereikbaar is met het Openbaar Vervoer, is voor de ontwikkeling van het gebied een parkeergarage onontbeerlijk. De gemeente Utrecht heeft  daarbij gekozen voor een ondergrondse parkeergarage.

 

In augustus 2014 is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen. Met betrekking tot de Jaarbeurspleinparkeergarage wordt aan de raad gemeld dat zowel ontwikkeling als exploitatie van de garage door de gemeente zelf ter hand worden genomen. Door zelf te ontwikkelen en te exploiteren heeft de gemeente maximaal invloed op het parkeerbeleid. Verder is uit de marktconsultatie gebleken dat marktpartijen weliswaar de potentie van de garage inzien, maar toch afzien van ontwikkeling en realisatie. Als belangrijkste reden wordt aangevoerd dat de relatief hoge financierings­lasten zorgen voor aanzienlijke aanloopverliezen en daarmee dus voor een lange terugverdien­tijd. Daardoor is er sprake van een relatief hoog risicoprofiel en kan niet aan marktconforme rendementseisen worden voldaan. 

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Opdracht

In december 2014 wordt aan de raad voorgesteld een krediet van € 49,15 miljoen beschikbaar te stellen voor realisatie van een 3-laags ondergrondse parkeergarage voor in totaal 760 plaatsen. Tijdens de raadsvergadering van 4 december wordt een motie aangenomen waarin om een second opinion wordt gevraagd. Aan Empaction wordt opdracht gegeven voor deze second opinion.

Uitdaging

Ook voor Empaction is duidelijk dat de garage nodig is voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Maar omdat er nog grote onzekerheden bestaan over de definitieve invulling van de verschillende functies in het gebied, is er ook weinig zekerheid over het toekomstig aantal te realiseren parkeeruren. Om in de toekomst niet het risico van leegstand te lopen, heeft Empaction voorgesteld om de garage gefaseerd te realiseren. Nu twee lagen (is ca 500 plaatsen) bouwen. En later (als er meer duidelijk­heid is verkregen over de invulling van de functies in het gebied) op een andere locatie in het gebied de rest van de werkelijk benodigde capaciteit realiseren.

Gemeente Teylingen: Onderzoek naar en aanbesteding van gebouwde parkeervoorziening

Vergroten
Vergroten

december 2014 - heden

Achtergrond

In de gemeente Teylingen is eind 2011 station Sassenheim in gebruik genomen. Sindsdien maken reizigers veelvuldig gebruik van de directe verbinding met Schiphol en Leiden. Medio 2013 is reeds een uitbreiding gerealiseerd van de fietsparkeerplaatsen rondom het station. Dit vanwege het succesvolle gebruik van de OV-hub. Daarnaast is er tevens sprake van een tekort aan capaciteit op het parkeerterrein naast het station. Tijdens piekmomenten zijn er geen vrije parkeerplaatsen meer beschikbaar. Begin 2014 heeft de gemeente Teylingen onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden van de parkeercapaciteit bij het station. Op basis van deze studie heeft de gemeente Teylingen besloten om in te zetten op de realisatie van een parkeerdek boven de bestaande parkeerplaats. De gemeente Teylingen wil het nieuw te ontwerpen en realiseren parkeerdek gaan aanbesteden. De gemeente Teylingen heeft Empaction gevraagd advies en ondersteuning te bieden bij het onderzoek naar een referentieontwerp, het opstellen van de aanbestedingsdocumenten alsmede het voeren van de regie tijdens de aanbesteding van het parkeerdek. 

Opdrachtgever

gemeente Teylingen

Aanpak

In december 2014 is de gemeente samen met Empaction en JHK architecten gestart met de uitwerking van een referentieontwerp en bijbehorende kostenraming. Dit referentieontwerp vormt de basis voor de besluitvorming over de subsidies (1) alsmede de kaders voor de aanbesteding (2).  De aanbesteding wordt opgesplitst in een aantal stappen, met tussendoor heldere besluitvorming over het vervolg:

 • Stap 1:  Bepalen scope aanbesteding
 • Stap 2:  Aanbestedingsdocumenten en proces van aanbesteding
 • Stap 3:  Contract afsluiting met geselecteerde bouwer

Resultaat

Primaire taak van de opdracht van Empaction betreft het opstellen van de aanbestedingsdocumenten alsmede het voeren van het project- en procesmanagement tijdens de aanbesteding. Het contracteren van de marktpartij aan wie gegund wordt, is het laatste afrondende onderdeel van de werkzaamheden van Empaction. Onderstaande werkzaamheden vallen binnen de scope van de opdracht:

 • Bepalen type aanbesteding
 • Opstellen Selectieleidraad voor de preselectie van geschikte marktpartijen
 • Opstellen Request for Proposal
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Opstellen Proceseisen document
 • Opstellen concept contract
 • Opstellen beoordelingsmatrix
 • Afstemmen aanbestedingsdossier met afdeling Inkoop en afdeling Juridische Zaken
 • Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde aannemers
 • Opstellen Nota’s van Inlichtingen
 • Beoordelen inschrijvingen en selectie EMVI, inclusief aanvullende vragen
 • Correspondentie over pre-selectie en gunning
 • Selectie van EMVI inschrijving
 • Voorlopige gunning
 • Definitieve gunning
 • Overleg met aannemer over sluiten contract
 • Definitief contract
 • Overleg intern, extern en projectmanagement

Gemeente Overbetuwe: Plan van aanpak beheerformule P+R garage Station Elst

Vergroten
Vergroten

september 2014 - heden

Achtergrond

In maart 2014 is Bouwbedrijf Aan de Stegge gestart met de realisatie van P+R garage Station Elst. Deze parkeergarage wordt in de loop van december 2014 opgeleverd. De oorspronkelijke business case ging uit van een situatie met betaald parkeren en beheer/exploitatie door een particuliere parkeerexploitant. Door diverse omstandigheden en ontwikkelingen heeft de gemeente Overbetuwe besloten om de parkeergarage onder te brengen in een gratis toegankelijk regime. In overleg met NS Stations is bepaald dat de gemeente het beheer van de parkeergarage zelf ter hand dient te nemen c.q. te organiseren. De gemeente wil er voor zorgen dat de garage vanaf de formele opening zonder operationele problemen gratis kan worden opengesteld aan treinreizigers en overige gebruikers. In dat kader is er behoefte aan een Plan van Aanpak waarin concreet wordt gemaakt wat er nodig is voor een gratis toegankelijke parkeergarage in Elst. Het Plan van Aanpak moet inzichtelijk maken welke keuzes er moeten worden gemaakt en in welke volgorde de activiteiten moeten worden uitgevoerd.

Opdrachtgever

Gemeente Overbetuwe

Aanpak

In september met ondersteuning van Empaction een gemeentelijke projectgroep gestart met de uitwerking van de beheerformule voor een gratis toegankelijke parkeergarage bij het station. Ten eerste is geïnventariseerd wat er (minimaal) noodzakelijk is om de ‘gratis’ toegankelijke parkeergarage in Elst direct na oplevering operationeel te hebben. Er is voor gekozen om tijdens de aanloop c.q. opstartfase van de parkeergarage een aantal pragmatische keuzes te maken en deze na een periode van drie maanden (januari t/m maart 2015) te evalueren. Eind maart 2015 wordt de balans op gemaakt en op basis van deze evaluatie wordt de beheerformule definitief bepaald. In een notitie voor het bestuur zijn de gemaakte keuzes over de bepalende aspecten van het beheer van de parkeergarage toegelicht en uitgewerkt. Deze notitie is een belangrijke bouwsteen voor de implementatie van de structurele beheersituatie op “middellange” termijn.

Resultaat

Een concreet Plan van Aanpak waarin over de volgende aspecten weloverwogen keuzes worden gemaakt:

 • Dagelijks onderhoud (schoon, heel en veilig);
 • Groot (gebouwgebonden) onderhoud;
 • Onderhoud technische installaties;
 • Verzekering;
 • Beheerconcept (beheer op afstand);
 • Openingstijden;
 • Communicatie intern (gemeente);
 • Communicatie extern (klanten/gebruikers);
 • Koppeling met een centrale meldkamer;
 • Management en administratie;
 • Parkeerbenodigdheden;
 • Aanspreekpunt/coördinator/verantwoordelijke gemeente;
 • Contracten omtrent energie, water en internet.

In het Plan van Aanpak is per onderwerp aandacht voor:

 • Beschrijving, bij voorkeur gefaseerd, van de gewenste (deel)resultaten;
 • Beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Afweging tussen zelf doen (1) en uitbesteden (2);
 • Schatting van de benodigde resources (mensen en middelen) en bijbehorende kosten;
 • Afhankelijkheden van andere activiteiten/ontwikkelingen;
 • Risico’s en mogelijke acties daarop;
 • Planning.

Gemeente Haarlem: Second Opinion

Vergroten

Augustus 2014

Achtergrond

De gemeente Haarlem maakt in 2014 – 2015 de transitie naar regie-gemeente. Beheer en Onder­houd zijn daarbij taken die niet meer tot de kerntaken van de gemeente worden gerekend. Om het proces in goede banen te leiden, heeft de gemeente  een adviesbureau gevraagd een inventarisatie te maken van alle Beheers- en Onderhoudstaken die voor uitbesteding in aanmerking moeten komen. Parkeren hoort ook tot de taken. Het betreffende adviesbureau heeft voor parkeren (en voor het stallen van fietsen) resultaatbladen opgesteld. In die resultaatbladen werd aangegeven welke resultaten van de opdrachtnemer werden verwacht.

Om er zeker van te zijn dat het proces goed zou verlopen en er geen hiaten zouden zijn in het takenpakket, heeft de gemeente Haarlem aan Empaction verzocht een Second Opinion te geven op de eerder gemaakte resultaatbladen. 

Opdrachtgever

gemeente Haarlem

Aanpak

Op basis van de ervaringen die bij andere gemeenten is verkregen heeft Empaction de concept-resultaatbladen beoordeeld. Per resultaatblad zijn suggesties gedaan om tot een efficiënte organisatie van het parkeren te komen. Daarbij is vooral ingezet op prestatie-overeenkomsten. Niet langer wordt tot in detail aangegeven welke taken op welk moment zouden moeten worden verricht. In plaats daarvan zijn resultaten benoemd. Met Spaarnelanden NV (de uitvoeringsorganisatie bij wie de werkzaamheden werden inbesteed) worden resultaat-afspraken gemaakt. De wijze waarop Spaarnelanden de gemaakte afspraken realiseert is de verantwoordelijkheid van Spaarnelanden.

Aan de gemeente Haarlem is voorgesteld om te beschrijven over welke taken het gaat, welke resultaten er worden verwacht, wat de prestatie-eisen zijn en aan te geven hoe de controle zal worden geregeld. Verder is aan de gemeente voorgesteld om de gemeentelijke administratieve procesbeschrijvingen niet langer leidend te laten zijn. Omdat Spaarnelanden verantwoordelijk wordt voor de volledige procesgang, moet Spaarnelanden in de gelegenheid worden gesteld haar eigen processen in te richten. Van de accountant van Spaarnelanden wordt een verklaring verwacht dat Spaarnelanden een deugdelijke administratie voert en dat de gelden waar de gemeente recht op heeft juist, volledig en tijdig aan de gemeente worden overgemaakt.

Uitdaging

De gemeente Haarlem gebruikt de adviezen om te komen tot overeenkomsten met Spaarnelanden. Op 7 resultaatgebieden (op de beleidsvelden bezoekersparkeren, bewonersparkeren, fietsparkeren) worden concrete afspraken gemaakt over de resultaten die moeten worden bereikt en over de controle op die resultaten.

Gemeente Eindhoven: Bewonersgarage Willemstraat

Vergroten

2014

Achtergrond

In het centrum van Eindhoven is begin deze eeuw het appartementencomplex aan de Willemstraat gerealiseerd. Tot het complex hoort een parkeergarage van 600 plaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn eigendom van de bewoners. De eigenaren van de parkeerplaatsen zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren.

 

Het bestuur van de v.v.e. kreeg in toenemende mate klachten over de afsluiting van de parkeergarage. De speedgate stond te vaak en te lang open. Aan Empaction is gevraagd advies uit te brengen over wijze waarop het aantal storingen in de installatie kon worden beperkt.

Opdrachtgever

bestuur van de vereniging van eigenaren garage Willemstraat

Aanpak

Op verzoek van de v.v.e. is onderzoek gedaan naar de technische staat van de speedgate en de aansturende apparatuur, zijn de mogelijke oorzaken van storingen in beeld gebracht, is er een advies gegeven met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen en is er een oordeel gegeven van de mate van toekomstvastheid van de totale installatie 

Resultaat

Op grond van de adviezen zijn er maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de bedrijfszekerheid van de installatie toeneemt. Er is bovendien inzicht verkregen in de resterende levensduur van de verschillende onderdelen van de installatie. Daarmee weet het bestuur van de v.v.e. welke onderdelen in welk jaar vervangen moeten worden. Daar kan dan in de begroting rekening mee worden gehouden. Tot slot worden er organisatorische maatregelen getroffen die de overlast van storingen moeten beperken.  

Gemeente Venray: Parkeerbalans

Vergroten

juni 2014 – augustus 2014

Achtergrond

De gemeente Venray wil een actueel inzicht in de parkeersituatie van het centrumgebied. Gezien diverse toekomstige ontwikkelingen in de stad is tevens een doorkijk naar de parkeersituatie in 2020 gewenst, zodat de gemeente vervolgens keuzes kan maken voor het toekomstige parkeerbeleid. De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans nu en in de toekomst.

Een parkeerbalans is een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht in de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma tot parkeertekorten in de omgeving leidt. 

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

Voor een goede onderbouwing van de beleidsvraagstukken is een foto van de huidige situatie noodzakelijk. Daarvoor zijn parkeertellingen op straat uitgevoerd, (management)gegevens uit parkeermanagementsystemen geanalyseerd en is in kaart gebracht welke ontwikkelingen en opgaven de gemeente Venray in de nabije toekomst heeft.   

De stap na de uitvoering van de analyses en berekeningen is ook belangrijk: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit op te maken en op hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling worden gegeven aan de parkeeropgave?

Uitdaging

Met het uitvoeren van een parkeeronderzoek ontstaat inzicht in de parkeersituatie op slechts enkele representatieve momentopnames. De parkeerdruk fluctueert over maanden van het jaar, over de dagen van de week en op specifieke momenten. Een parkeeronderzoek geeft ons een beperkt inzicht.

Het interpreteren van onderzoeksdata moet daarom altijd met enige voorzichtigheid gebeuren. Het inzicht in de parkeersituatie en de trends/ontwikkelingen is vergroot door niet alleen te kijken naar de specifieke telgegevens, maar dit te onderbouwen met historische data uit parkeermanagementsystemen en landelijke trends. Dit geeft inzicht in hoe Venray ‘scoort’ ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en meer zekerheid over ontwikkelingen in de toekomst. 

Gemeente Amersfoort: Tool parkeerberekening

oktober 2014 - heden

Achtergrond

De gemeente Amersfoort heeft in samenwerking met Empaction een actualisatie van de  parkeernormen uitgevoerd. Daarvoor hebben wensen van de gemeente Amersfoort, ‘best practices’ bij andere gemeenten en de actuele parkeerkencijfers van het CROW als input gehanteerd.

De parkeernormen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de parkeernormen hoort een set van uitvoeringsregels die inzichtelijk maken hoeveel parkeerplaatsen onder welke omstandigheden benodigd zijn. Het betreft bijvoorbeeld het vragen van een afkoopbedrag, rekenregels voor het vaststellen van de parkeereis, bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheden van dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Het berekenen van de parkeereis wordt daardoor al snel als complex ervaren, vooral waar het meervoudige ontwikkelingen betreft. De gemeente Amersfoort heeft behoefte aan een rekentool, waarmee binnen de organisatie op een transparante en eenduidige wijze de parkeereis van nieuwbouwontwikkelingen kan worden bepaald.  

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

Aanpak

Empaction heeft deze rekentool voor de gemeente Amersfoort opgesteld. De tool maakt het mogelijk om op een eenvoudige wijze de parkeerbehoefte van nieuwbouwontwikkeling inzichtelijk te maken.  De tool bevat een invulscherm waar kenmerken van de ontwikkeling worden ingevuld, zoals de locatie en de omvang van de ontwikkeling. Het outputscherm toont de parkeerbehoefte van de specifieke ontwikkeling(en) op verschillende momenten van de week, waarin rekening gehouden is met een set van rekenregels (uitvoeringsregels).

Resultaat

Een rekentool voor het op een eenduidige wijze vaststellen van de parkeereis bij nieuwbouwontwikkelingen. Omdat vandaag de steeds minder de focus wordt gelegd op de normen, maar steeds meer op uitvoerings-/flexibiliteitsregels is deze tool een handig hulpmiddel gebleken.

De tool wordt gemeente breed ingezet en dient als hulpmiddel om de parkeerbehoefte snel inzichtelijk te krijgen en als toetsingsmogelijkheid van ingediende vergunningaanvragen. Een handig hulpmiddel waarmee binnen de gemeentelijke afdelingen de parkeereis op eenzelfde wijze wordt berekend en vastgesteld. 

Gemeente Purmerend:opstellen nota parkeernormen

Vergroten

Juni - heden

Achtergrond

In Nederland is de mobiliteit en het autobezit de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. Als gevolg daarvan groeit de behoefte aan parkeergelegenheid en neemt de bijbehorende druk op de openbare ruimte nog steeds toe. Tegelijkertijd hebben veel gemeenten te maken met een afname van het aantal parkeeruren in binnenstedelijke gebieden. Hieruit blijkt dat binnensteden minder met de auto worden bezocht.

 

Net als de meeste andere gemeenten hanteert de gemeente Purmerend het principe dat nieuwe bouwontwikkelingen niet mogen leiden tot verhoging van de parkeerdruk in de openbare ruimte. Om die reden toetst de gemeente nieuwe bouwontwikkelingen aan de hand van kencijfers van het CROW. De behoefte bestaat om deze toetsing uit te werken in een parkeernormensystematiek en waar mogelijk een praktisch handvat te bieden voor vraagpunten uit de praktijk. Een al geconstateerd vraagpunt is, bijvoorbeeld, hoe om te gaan met bouwprojecten in de binnenstad die een functiewijziging betreffen en waar parkeren niet op eigen terrein opgevangen kan worden.

 

De gemeente Purmerend heeft Empaction gevraagd een dergelijke methodiek op te stellen. Op basis van gesprekken met verschillende interne stakeholders, zal daarbij op basis van de opgedane ervaringen eerst de huidige systematiek worden geëvalueerd.

Meer informatie

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning bij het opstellen of evalueren van een nota parkeernormen voor uw gemeente of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Opdrachtgever

Gemeente Purmerend

Gemeente Zaanstad: Parkeervisie en parkeerexploitatie parkeervoorziening

Vergroten
Vergroten

juli 2013 – maart 2014

Achtergrond

Naast het voormalig stadskantoor van de gemeente Zaanstad ligt op dit moment het ongebruikte parkeerterrein Ebbehout. In het verleden deed dit terrein dienst als belangrijke parkeerlocatie voor bezoekers en medewerkers van de gemeente.  Het stadskantoor is inmiddels verplaatst naar een andere locatie. Het parkeerterrein is deels eigendom van de gemeente Zaanstad en deels van private partijen.

De gemeente Zaanstad is voornemens de parkeerlocatie grondig te reconstrueren en in samenwerking met partijen uit de directe omgeving te exploiteren. Daartoe heeft zij Empaction gevraagd inzicht te geven in de kansen van samenwerking en exploitatie, om vervolgens een visie uit te werken op basis waarvan het te behalen exploitatieresultaat inzichtelijk wordt gemaakt. 

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Aanpak

Empaction heeft voor de exploitatie van dit parkeerterrein een visie en bijbehorende exploitatieberekening uitgewerkt. In deze visie is nader uitgewerkt wat de kansen van samenwerking met de private partijen zijn, welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn en hoe de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer en de exploitatie zullen moeten worden verdeeld. Daarbij hoor inzicht te creëren in wie potentieel gebruik zullen gaan maken van deze parkeervoorziening en welk parkeerregime zal moeten worden toegepast. Op basis hiervan zijn enkele exploitatie-scenario’s doorberekend die inzicht geven in de exploitatie op langere termijn en bepalend zijn voor de keuze van het parkeerregime en de verdeling van parkeerrechten. 

Uitdaging

Partijen in de omgeving, waaronder een toekomstige supermarkt, hebben specifieke wensen en eisen als het om parkeren gaat. Eén daarvan is het bieden van plaatsgarantie aan hun bezoekers en gebruikers. De wijze waarop deze plaatsgarantie wordt georganiseerd en tegelijkertijd een optimale benutting van de beschikbare ruimte wordt bereikt, maakt onderdeel uit van de studie en de afspraken die tussen verschillende partijen zijn vastgelegd.  

Resultaat

Een visie op het toekomstige gebruik en de exploitatie van het parkeerterrein, waarin de voorwaarde voor een rendabele exploitatie inzichtelijk zijn gemaakt en de financiële consequenties van diverse scenario’s zijn doorrekend. Op basis hiervan zijn concrete afspraken uitgewerkt met betrokken (private) partijen uit de omgeving.

Gemeente Weert: Plan van aanpak 'dynamiek in betaald parkeren'

Vergroten

juni 2013 - heden

Achtergrond

Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Weert de nota Dynamiek in het Betaald Parkeren vastgesteld. In deze nota wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie in Weert met betrekking tot betaald parkeren, alsmede richtingen waarin een verdere professionalisering van het betaald parkeren kan plaatsvinden. Er is binnen de gemeentelijke organisatie behoefte aan een verdere uitwerking en actualisering van de genoemde richtingen en een prioritering van activiteiten, gekoppeld aan kosten. Niet in de laatste plaats vanwege de oplevering en het door de gemeente in exploitatie nemen van twee nieuwe parkeergarages. Empaction is gevraagd om hiervoor een plan van aanpak te schrijven waarin de keuzes concreet worden gemaakt en waarbij wordt aangegeven in welke volgorde de activiteiten worden uitgevoerd. 

Opdrachtgever

Gemeente Weert

Aanpak

Stap 1: Prioritering

Op basis van haar ervaring opgedaan in andere projecten zal Empaction bij de verschillende in de nota Dynamiek in het Betaald Parkeren aangestipte onderwerpen in een bondig rapport puntsgewijs aangeven wat met de huidige stand van de techniek mogelijk is en wat daarvan voor de gemeente Weert relevant is.

Stap 2: Uitwerking tot een Plan van Aanpak

Na de prioritering zullen de verschillende onderwerpen door Empaction worden uitgewerkt in een gedetailleerd Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak zal met de betrokkenen binnen de ambtelijke organisatie worden besproken en waar nodig bijgesteld.

Stap 3: Uitwerking tot concrete besluitvorming

Op basis van het Plan van Aanpak zal er een Collegevoorstel worden opgesteld. In dit collegevoorstel komt een concreet voorstel voor uitvoering van het Plan van Aanpak en de inzet van middelen.

Stap 4: Implementatie

Na besluitvorming moet zo snel mogelijk overgegaan worden tot implementatie. 

Gemeente Heusden: Interim beleidsmedewerker verkeer

Vergroten

April 2014 - heden

Achtergrond

Door interne personeelswisselingen heeft de gemeente Heusden, afdeling Verkeer, behoefte aan tijdelijke ondersteuning. Empaction levert hiervoor een ervaren verkeerskundige adviseur voor een periode van circa negen maanden.

Opdrachtgever

Gemeente Heusden

Uitdaging

Het doel van de ondersteuning is om enkele projecten op te pakken die door de werkdruk de laatste tijd zijn blijven liggen op de werkvloer. Denk hierbij aan de uitwerking van de nota parkeernormen, het inrichten van enkele 30 km/uur gebieden en het voorbereiden van kleinschalige afsluitingen en herinrichtingen.

Heeft u zelf behoefte aan verkeerskundige ondersteuning of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Leiden: Adviseur aanbesteding en realisatie Parkeergarages

Vergroten
Vergroten

mei 2013 -heden

Achtergrond

Het College van B&W van de gemeente Leiden heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van aanbestedingen onder een DBM (design built and maintain) van de te realiseren parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt. In de binnenstad van Leiden worden in totaal 1000 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd in combinatie met een maaiveld inrichting wat het karakter van Leiden als oude stad waarborgt.

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Aanpak

De ervaring leert dat met name de voorbereidingsfase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. Als eerste stap dient nauwkeurig in kaart gebracht te worden wat de wensen en eisen van de gemeente Leiden zijn bij de realisatie van de parkeergarage. Gedegen besluitvorming over de wensen, de eisen, het voorlopig en definitief ontwerp is namelijk alleen mogelijk indien er voldoende inzicht bestaat in alle relevante aspecten en mogelijkheden. Een goede aanbesteding en uitvoering kenmerkt zich door een goede voorbereiding en een heldere vraagspecificatie en nauwkeurige procesvoering bij de totstandkoming van de definitieve keuzes.

Als tweede fase is beoordeling van de inschrijvingen. Aan de hand van de aanbestedingsdocumenten worden de inschrijvingen beoordeeld, Empaction is lid van de adviescommissie die eindverantwoordelijk is voor de beoordeling en gunning aan de winnende inschrijver. Voor beide aanbestedingen heeft gunning plaatsgevonden en is de bouwcombinatie Besix-Dura-Vermeer de uitvoerende aannemerscombinatie.

De derde fase, vaststellen definitief en uitvoeringsontwerp voor de Lammermarkt is afgerond. De garage is inmiddels opgeleverd en officieel in gebruik genomen.

Voor de parkeergarage Garenmarkt is het definitief ontwerp vastgesteld en is er inmiddels het uitvoeringsontwerp. De bouw is in volle gang. 

Uitdaging

Empaction heeft de gemeente Leiden ondersteunt bij de aanbesteding van de parkeergarages  Lammermarkt en Garenmarkt  op de volgende onderdelen:

DBM aanbesteding: Lammermarkt en Garenmarkt

 • De kaders, vastgelegd in onder andere het PvE, die de gemeente Leiden stelt aan het ontwerp van de parkeergarages en deze toetsten aan het aanbiedingsontwerp van de inschrijvers;
 • Het beantwoorden van parkeer-gerelateerde vragen van de marktpartijen tijdens de aanbestedingsperiode;
 • Zitting nemen in de aanbestedingscommissie die verantwoordelijk is voor het proces van de aanbesteding,  de beoordeling van de inschrijvingen en het toepassen van de in de uitvraag opgenomen gunningscriteria;
 • Zitting nemen in het Pre Design team voor de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt;
 • Beoordelen van het DO en UO voor beide parkeergarages;
 • Toetsten van de uitvoering en realisatie van beide parkeergarage in de rol van eigenaar, exploitant en beheerder.

Resultaat

De parkeergarage aan de Lammermarkt is sinds 19 april 2017 officieel in gebruik genomen. In 2,5 jaar heeft de combinatie parkeergarages Leiden, Dura Vermeer BESIX gewerkt aan de mooiste ondergrondse parkeergarage van Nederland. Door de vele geleverde inspanningen zijn er nu 525 parkeerplaatsen beschikbaar direct in het centrum van Leiden. Empaction is er trots een steentje te hebben bijgedragen aan dit project. We zijn onder andere betrokken geweest bij het ontwerp, de keuze van het ‘’interieur’’, de aanbestedingen en implementaties van de directieleveringen als het parkeermanagement systeem, het parkeerbeheer en de signing en verwijzingen in de parkeergarage. 

De bouw van de parkeergarage aan de Garenmarkt is in volle gang. Het ovaalvormige ontwerp biedt straks plek aan 425 auto’s verdeeld over vijf parkeerlagen. Het ontwerp is gemaakt door VVKH Architecten uit Leiden. Belangrijke kenmerken aan dit ontwerp zijn verkeersveiligheid, licht en transparantie. De parkeergarage wordt begin 2020 geopend. Ook bij de realisatie van deze parkeergarage is Empaction nauw betrokken bij veel facetten van het project. 

Gemeente Leiden: Aanbesteding Parkeermanagementsysteem

Vergroten

januari 2014

Achtergrond

Het College van B&W van de gemeente Leiden heeft opdracht gegeven tot het realiseren van de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt. In de binnenstad van Leiden worden in totaal 1000 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd. Beide parkeergarages worden voorzien van de laatste technieken van het Parkeermanagementsysteem (PMS).

Opdrachtgever

Gemeente Leiden, afdeling Vastgoed en exploitatie

Aanpak

Ook in aanbestedingen van PMS leert de ervaring dat met name de voorbereidingsfase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. De wereld van PMS is volop in beweging, waarbij een steeds verdere digitalisering en beschikbaarheid van data mogelijk is. Het beantwoorden van deze vraag start met een precieze inventarisatie van de behoeften van de gemeente Leiden en de daaruit afgeleide wensen van het PMS. Hiervoor zijn in de organisatie gesprekken gevoerd, met name binnen de afdeling Vastgoed en exploitatie. Een goede aanbesteding kenmerkt zich door een goede voorbereiding en een heldere vraagspecificatie en nauwkeurige procesvoering. Een belangrijk onderdeel van het proces is de proof  of concept. De inschrijver aan wie gegund wordt zal moeten bewijzen dat het PMS wat is aangeboden aan de gemeente Leiden voldoet aan de vereiste uit het programma van eisen.

Uitdaging

De gemeente Leiden heeft Empaction gevraagd het programma van eisen en wensen te formuleren waar het parkeermanagementsysteem voor de nieuwe parkeergarages aan moet voldoen. Als onderdeel van de vraag is Empaction ook verantwoordelijk voor (Europese) aanbesteding met als resultaat het beoordelen van de inschrijvingen.

Resultaat

De aanbesteding van de Parkeer Managementsystemen zijn ‘’in de markt’’ gezet. Gunning zal plaatsvinden medio April 2014, waar na afronding van het aanbestedingsproces de leverancier onderdeel uitmaakt van het team dat werkt aan de uitwerking van de realisatie van de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt.

Gemeente Arnhem: Advies parkeerorganisatie

Vergroten

oktober 2013 - januari 2014

Achtergrond

Het Parkeerbedrijf Arnhem is een intern verzelfstandigde werkmaatschappij en organisatorisch onderdeel van het cluster Stadsbedrijven. Na ruim 30 jaar gaat per 1 april 2014 de huidige directeur parkeerbedrijf met pensioen en de nieuwe directeur is intussen gestart. Deze verandering wordt aangegrepen om onderzoek te doen naar de interne organisatie van het parkeerbedrijf. Centraal staat de vraag of het parkeerbedrijf als intern verzelfstandigde organisatie voldoende op de toekomst is voorbereid en slagvaardig kan blijven opereren.

Empaction is gevraagd onderzoek te doen naar de organisatie van het parkeerbedrijf met accent op cultuur en structuur van de organisatie, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de functies en de waardering. Onderdeel van de vraag is een schets van de ideale toekomstige organisatie van het parkeerbedrijf.

Belangrijke randvoorwaarde: de activiteit diende in een kort tijdsbestek tot concreet uitvoerbare resultaten en aanbevelingen te komen.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem, Parkeerbedrijf Arnhem, cluster Stadsbedrijven

Aanpak

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • Het samen met het management en geselecteerde medewerkers van het parkeerbedrijf inventariseren en analyseren van de huidige situatie.
 • Het op hoofdlijnen beschrijven van de specifieke kenmerken, met de bijbehorende voor- en nadelen, van de opzet en invulling van de huidige organisatiestructuur en van een eventueel alternatief. Daarbij is, waar relevant en mogelijk, inzicht gegeven in ervaringen met vergelijkbare vraagstukken bij andere gemeenten in Nederland en de afwegingen die geleid hebben tot hun keuze, met als doel een gevoel te krijgen bij de consequenties.
 • Tussentijdse inzichten toetsen bij het management parkeerbedrijf, de directeur Stadsbedrijven, de beleidsmedewerker parkeren en de verantwoordelijk portefeuillehouder.
 • Opstellen rapportage in PowerPoint, inclusief advisering over eventueel te nemen maatregelen.

Uitdaging

De uitdaging in dit project zat in het vinden van de juiste balans tussen het goede behouden, mensen gemotiveerd houden en tegelijkertijd veranderingen doorvoeren om ook in de toekomst goed voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een analyse van de huidige situatie met een overzicht van de plussen en de minnen. De PowerPoint presentatie bevat tevens een schets van de organisatie zoals die er over enkele jaren zal moeten staan, een indicatie over de te volgen weg daar naar toe en een aanzet tot nieuwe functieprofielen. Het advies is binnen alle geledingen, ambtelijk en bestuurlijk, zeer positief ontvangen en men is direct gestart met de implementatie.

Gemeente Eindhoven: Interim beleidsmedewerker parkeren

Vergroten

2012- heden

Achtergrond

Afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Eindhoven heeft behoefte aan ondersteuning om verschillende projecten rondom het onderwerp parkeren te begeleiden.

Empaction levert hiervoor een ervaren adviseur parkeren.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Opdracht

De ondersteuning richt zich voornamelijk rondom het proces om de regeling betaald parkeren in woonwijken te doorlopen. Binnen dit proces worden bewoners geïnformeerd over de regeling en wordt via een enquêteprocedure hun draagvlak in beeld gebracht.

Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven meerdere projecten lopen waar inbreng gewenst is. Denk hierbij aan:

 • Implementatie en promotie belparkeren en stadspasparkeren;
 • Parkeertoets ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Uitdunnen parkeerautomaten;
 • Digitaliseren vergunningsysteem;
 • Handhaven op kenteken;
 • Ondersteuning nieuw parkeerbeleid/regulering en besluitvorming.

Meer informatie

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning op het gebied van parkeren of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Beverwijk: Gastvrij parkeren

juni 2013 - januari 2014

Achtergrond

In 2012 is in Beverwijk belparkeren ingevoerd. Ondanks het feit dat er in geringe mate aandacht besteed is aan deze vorm van achteraf betalen van parkeerbelasting is het gebruik intussen ruim 10%. Maar de gemeente wil naar een beduidend hoger gebruik, om op deze manier bij te dragen aan een verbeterde gastvrijheid van het centrum. Door meer achteraf te laten betalen voor het parkeren zijn bezoekers af van een verplichte eindtijd aan hun bezoek.

Mede geïnspireerd door het succes elders zal ter stimulering van achteraf betaald parkeren ook pasparkeren in Beverwijk worden geïntroduceerd. Met pasparkeren kunnen parkeerders zich aan- en afmelden voor een parkeeractie door een parkeerpas voor een lezer te houden. De functionaliteit is verder gelijk aan belparkeren. De pas bevat de informatie over het kenteken en de paal met paslezer weet in welke zone hij staat. Pas en mobiele telefoon kunnen voor aan- en afmelden willekeurig door elkaar gebruikt worden. Met pasparkeren wordt achteraf betaald parkeren voor een veel grotere doelgroep bereikbaar.

Opdrachtgever

Gemeente Beverwijk, afdeling Ruimte

Aanpak

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • Samen met binnenstadondernemers de mogelijkheden en wenselijkheid onderzocht, ook in relatie tot een mogelijke koppeling met een loyaliteitsprogramma. Ook een pakkende naam bedacht: Gastvrij Parkeren Beverwijk.
 • Een pakket stimuleringsmaatregelen bedacht, waarvan de belangrijkste stap is het 2e uur gratis maken voor bel- en pasparkeerders.
 • Inzicht gegeven in de financiële consequenties.
 • Het college laten besluiten tot het starten van een inkooptraject dat in het najaar van 2014 zal moeten leiden tot een introductieprogramma van pasparkeren.

Uitdaging

De eerste uitdaging in dit project is er voor te zorgen dat zoveel mogelijk leveranciers van belparkeren mee gaan doen aan Gastvrij Parkeren Beverwijk. De tweede uitdaging is het juridische aspect: hoe kunnen we goed gedrag belonen als het een belastingmaatregel betreft?

Resultaat

Het eerste gerealiseerde tussenresultaat van dit project is een collegebesluit dat aanleiding is tot het starten van een aanbestedingstraject. Nu is de fase van het opstellen van de verschillende documenten, zoals een selectieleidraad en een PvE. Na gunning volgt dan de implementatiefase en het samen met de gegunde aanbieder opstellen van een introductieprogramma voor Gastvrij Parkeren Beverwijk.

Gemeente Rheden: Projectleiding herontwikkeling stationsgebied Dieren

Vergroten

Juli 2013-heden

Achtergrond

Het huidige stationsgebied van Dieren kent diverse problemen. De parkeercapaciteit voor zowel auto als fiets zijn ontoereikend. Daarnaast voldoet de ruimtelijke kwaliteit van het gebied niet meer aan de hedendaagse wensen en eisen. Dit gecombineerd met de planvorming van de provincie om de doorgaande weg N348 te reconstrueren, vormt voor de gemeente Rheden aanleiding om het stationsgebied aan te pakken. In 2012 heeft de gemeente een Voorlopig Ontwerp (VO) en een bestemmingsplan voor het gebied gemaakt. Het VO is opgesteld door Buro Houtman en Sander. Het bestemmingsplan is vastgesteld in juni 2013. In de plannen is de aanleg van een parkeergarage begrepen aan de noordwest zijde van het station. Gemeente Rheden heeft Empaction gevraagd voor de projectleiding van de herontwikkeling van het stationsgebied Dieren. Belangrijk onderdeel in de werkzaamheden is de begeleiding van het aanbestedingstraject van de P+R voorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Rheden

Aanpak

Primaire taak voor de 1e fase van het project (2e helft 2013) is het uitwerken van een ‘fysiek maakbaar en financieel haalbaar’ voorstel voor de herontwikkeling van het stationsgebied Dieren.

De volgende zaken moeten in co-productie met de betrokken stakeholders (gemeente, bewoners, provincie, stadsregio, Prorail en NS Stations) afgestemd worden:

 • Voorlopig ontwerp met realistische kostenraming;
 • Grondrouting en aankoop vastgoed;
 • Bestemmingsplanprocedure;
 • Concrete werk- en uitvoeringsafspraken met NS, Prorail en provincie;
 • Financieringsbewijs dat subsidiegevers (stadsregio, provincie en eventueel I&M) hun financiële bijdrage leveren;
 • Risicobeheersing i.r.t. uitvoering.

Voor de oplevering van een ‘fysiek maakbaar en financieel haalbaar’ voorstel zorgt Empaction voor het:

 • Initiëren en managen van overleg en afstemming met de betrokken stakeholders, waarbij met de belangen van iedere stakeholder rekening moet worden gehouden;
 • Begeleiden van en opdracht geven voor ontwerpactiviteiten (o.a. bureau H&S en Movares);
 • Leveren van (inhoudelijke) oplossingen, bijdragen aan alternatieve concepten; 
 • Toetsen en beoordelen van functioneel/technisch ontwerp en bijbehorende kostenramingen aan de hand van het gemeentelijke programma van wensen en eisen;
 • Opdracht geven voor het uitvoeren van de aanbesteding;
 • Benutten van de subsidiemogelijkheden passend binnen de gemeentelijke financiële kaders;
 • Grip houden op de planning en het proces (financieel, politiek bestuurlijk, ruimtelijk, eigendom, uitvoering);
 • Periodiek afstemmen met Extern Project Team (EPT) en Extern Kern Team (EKT);
 • Periodiek voortgangsmeldingen geven aan de gemeentelijke procesmanager stationsgebied.

Gemeente Delft: Project handhaving

Vergroten

Oktober 2013 - heden

Achtergrond

De gemeente Delft heeft een nieuw parkeerbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Om invulling te geven aan dit nieuwe parkeerbeleid is de realisatie van een aantal projecten van belang. Deze projecten vormen samen het Uitvoeringsprogramma Parkeren (UPP). Een van die projecten is de vervanging van het bestaande handhaafsysteem.

Opdrachtgever

Gemeente Delft, afdeling Toezicht en Handhaving

Aanpak

De werkzaamheden voor Empaction betreffen het voeren van de aanbestedingsprocedure om te komen tot een selectie van het juiste nieuwe systeem. De activiteiten bestaan uit het opstellen van een PvE, de ondersteuning, begeleiding en review bij de offerte uitvraag en aanbesteding, het consulteren van leveranciers en overige marktpartijen en het beoordelen van offertes van leveranciers. Daarnaast verricht Empaction de projectleiding tijdens het implementatietraject. Hierbij dient zorgvuldige aandacht te zijn voor de afstemming met de overige projecten in het UPP, zoals de vervanging van het vergunningensysteem, de introductie van een parkeerrechten database, om te borgen dat de parkeerketen in zijn geheel zal functioneren.

Uitdaging

De uitdaging in dit project zit in het feit dat het project onderdeel uit maakt van de parkeerketen, maar dat tegelijkertijd inzet van brede, integrale handhaving geborgd moet worden. Het betreft dan ook de aanschaf van een integraal handhaafsystem. Daarnaast wil de afdeling Toezicht en Handhaving informatie gestuurd gaan werken. Hierdoor ontstaat de behoefte aan real time beschikbare informatie op het gebied van brede handhaving. Het nieuwe systeem moet in deze behoefte voorzien.

Resultaat

Het resultaat van dit project is uiteindelijk, juli 2014, een volledig operationeel integraal handhaafsysteem waarmee de strategie van informatie gestuurd handhaven gefaciliteerd wordt. Hiervoor zijn tevens de handhavers en backoffice medewerkers opgeleid. Op deze wijze kan de afdeling Toezicht en Handhaving haar dagelijkse taak binnen de gemeente zowel kwantitatief als kwalitatief probleemloos verrichten.

Gemeente Delft: Evaluatie parkeren Voorhof

Vergroten
Vergroten
Vergroten

juni 2013 - augustus 2013

Achtergrond

In de wijk Voorhof werkt de gemeente Delft samen met de wooncorporatie Woonbron aan een renovatie van bestaande woningen. Daarnaast bouwt Van der Vorm Vastgoed aan een gefaseerde uitbreiding van het wijkwinkelcentrum Hovenpassage en toevoeging van appartementen. Vooruitlopend op deze toekomstige ontwikkeling heeft Van der Vorm Vastgoed reeds de eerste fase van het project opgeleverd: een parkeergarage met 550 parkeerplaatsen.

Diverse ontwikkelingen zijn van invloed op de parkeersituatie in het gebied. In 2011 heeft Empaction in samenwerking met de betrokken partners geadviseerd over parkeerregulerende maatregelen in de omgeving . De voorgestelde maatregelen in de omgeving van het winkelcentrum hebben als doel de juiste doelgroep op de juiste plaats te laten parkeren. Het voorstel voor stapsgewijze regulering heeft kunnen rekenen op draagvlak onder de betrokken partijen en de eerste fase van regulering is ingevoerd in juni 2012. Daarbij is de afspraak gemaakt de veranderingen in de parkeersituatie te monitoren en een jaar na invoering het parkeerregime te evalueren om vast te stellen of de geplande doelen zijn bereikt. 

Opdrachtgever

Gemeente Delft

Opdracht

Empaction heeft in opdracht van de gemeente Delft de evaluatie van het parkeren in de wijk Voorhof uitgevoerd.

Aanpak

Deze evaluatie bestaat uit twee onderdelen:

 1. Uitvoeren van de parkeermonitor die de gemeente in staat stelt feitelijke vast te stellen wat de consequenties van regulering zijn op het parkeergedrag van de bezoekers en vaste gebruikers (bewoners en werknemers). Deze parkeermonitor maakt gedurende de transitiefase de effecten van de regulerende maatregelen inzichtelijk. Een uitgevoerde nulmeting die is uitgevoerd voor het instellen van de parkeerregulering is hierbij het vertrekpunt.
 2. Evaluatie van de bereikte doelen op basis van de uitgevoerde parkeermonitor en gevoerde gesprekken met de stakeholders in het gebied. Op basis hiervan wordt bepaald of bijstellen van de maatregelen gewenst is.

Resultaat

Uit de evaluatie is gebleken dat de regulerende maatregelen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de doelstelling ‘de juiste parkeerder op de juiste plaats’.  Zoals in deze fase van regulering is voorspeld vindt er onder de doelgroep werknemers uitwijkgedrag plaats naar de omgeving. Op basis van dit geconstateerde uitwijkgedrag is het gereguleerd gebied, op wens van de bewoners, uitgebreid.

Daarnaast blijkt dat de tijden waarop betaald parkeren geldt niet (volledig) aansluiten bij de wensen van bewoners. Rekening houdend met de doelen van de regulering en het parkeerbeleidskader is een voorstel voor nieuwe betaaltijden gedaan. Dit voorstel kan rekenen op draagvlak onder deze vertegenwoordiging.

Gemeente Doesburg: Parkeerbeleid en doorlichting parkeerorganisatie

Vergroten

november 2013

Achtergrond

Het huidige parkeerbeleid van de gemeente Doesburg vindt zijn oorsprong in 1985, met als doel het reguleren van het parkeren. Onderdeel hiervan was invoering van betaald parkeren in de historische binnenstad. In de loop der jaren is het parkeerregime uitgebreid.

Bij automobilisten blijkt onduidelijkheid te bestaan t.a.v. waar men wel en niet mag parkeren in de binnenstad. Ook de parkeertijden en –tarieven zouden onduidelijk zijn. Ondernemers beklagen zich o.a. over het ontbreken van de mogelijkheid voor klanten om bij parkeren achteraf te kunnen betalen. Ook is door de ondernemers gevraagd om op een centraal parkeerterrein in Doesburg het huidige betaald parkeren om te zetten in regulering via een parkeerschijfzone.

Gebleken is dat de inkomsten uit parkeerheffingen dalen en de kosten van de interne doorbelastingen in de loop der jaren nogal variëren. Binnen de gemeente bestaan twijfels over de manier waarop parkeren in de organisatie is ondergebracht. Dit alles vraagt om een doorlichting van de parkeerorganisatie en het opstellen van een Businesscase.

Empaction is als gerenommeerd adviesbureau op het gebied van parkeervraagstukken benaderd voor het opstellen van een parkeerbeleidsplan en het doorlichten van de parkeerorganisatie voor de gemeente Doesburg.

Opdrachtgever

Gemeente Doesburg

Resultaat

Om de gemeente Doesburg “hands on” te begeleiden zijn we minimaal één dag in de week aanwezig bij de gemeente. Hiermee wordt het resultaat samen opgesteld met de interne organisatie, wat de toekomstige implementatie en draagvlak van het plan ten goede komt.

Het resultaat is een beleidskader waar de verdere concrete uitwerking van het parkeerbeleid aan getoetst kan worden. Het doelgroepenbeleid maakt hier een groot onderdeel van uit. Door in een vroeg stadium te bepalen waar we wie willen laten parkeren, worden de keuzes in een later stadium over bijvoorbeeld vergunninguitgifte en tarieven makkelijker. Voor de uitwerking van het beleid zijn verschillende scenario’s doorgelicht voor het reguleren van de parkeerplaatsen in Doesburg.

Tevens wordt een door het college(en mogelijk raad) en directieraad gedragen businesscase opgesteld, waarin keuzes staan beschreven voor het organiseren van de parkeerketen en het daarbij behalen van de bezuinigingsdoelstelling op parkeren.

Heeft u zelf behoefte aan een verkenning van de parkeerorganisatie of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Dela Vastgoed: Parkeren Groeneweg Utrecht

Vergroten

Juli 2013

Achtergrond

DELA Vastgoed wordt na oplevering door ontwikkelaar MULTI eigenaar van een winkelcentrum aan de Groeneweg in Utrecht. Het winkelcentrum heeft twee supermarkten als publiekstrekker. Bij het winkelcentrum komt een parkeerterrein met 157 parkeerplaatsen. De omgeving kent betaald parkeren. De vraag is hoe we er voor kunnen zorgen dat de genoemde parkeerplaatsen ook daadwerkelijk beschikbaar komen voor de beoogde doelgroep: de bezoekers van het winkelcentrum. Randvoorwaarden daarbij zijn:

 • een eventueel parkeerregime mag niet wezenlijk van invloed zijn op het bezoek aan het winkelcentrum.
 • de oplossing moet kostendekkend zijn.

Opdrachtgever

Dela Vastgoed

Resultaat

Eerst heeft een analyse plaatsgevonden van de gehele ontwikkeling (naast een winkelcentrum ook appartementen) en de wijze waarop in de plannen in de parkeerbehoefte wordt voorzien. Daarna zijn een viertal scenario’s ontwikkeld voor een geschikt parkeerregime. In alle scenario’s is er rekening mee gehouden dat de eerste twee uur parkeren goedkoop moeten zijn. De uiteindelijk gekozen oplossing maakt gebruik van moderne toegangstechnieken, zoals kentekenherkenning. Tevens is een methode bedacht die vaste klanten extra rechten biedt (eerste twee uur gratis) en tegelijkertijd de mogelijkheid in zich heeft van een klantgericht loyaliteitsprogramma. Kostendekkendheid zal mede gerealiseerd worden door restcapaciteit optimaal te benutten door deze te verhuren aan derden.

Het project wordt nu voortgezet met de specificatie en aanschaf van parkeerapparatuur die in staat is om de gekozen systematiek te implementeren.

Heeft u zelf behoefte aan een klantgerichte en tegelijkertijd kostendekkende vorm van parkeerregulering, dan kunt u contact opnemen met Paul van Loon: p.van.loon@empaction.nl of 06-28900772.

Gemeente Beverwijk: digitaal Parkeervergunningensysteem

September 2013

Achtergrond

De gemeente Beverwijk wil stapsgewijs haar dienstverlening op het gebied van parkeren verbeteren en tegelijkertijd de kosten verder reduceren. Dit betekent onder andere dat men over wil gaan naar een volledig digitale vorm van het verstrekken van vergunningen. Aan Empaction is gevraagd hen daarbij te ondersteunen.

Opdrachtgever

Gemeente Beverwijk

Resultaat

Eerst heeft een analyse plaatsgevonden van het huidige uitgifteproces en de veranderingen die daar zullen [plaatsvinden bij een digitale uitgifte van vergunningen. Of meer precies, van parkeerrechten, want een papieren vergunning zal niet meer worden verstrekt. Aan het vergunningensysteem zal in de loop  van 2014 tevens een digitale Bezoekersregeling worden gekoppeld. Inwoners kunnen dan hun bezoek aanmelden via het kenteken.

Vervolgens is gekeken naar partijen die in een dergelijk traject ondersteunend zouden kunnen zijn. Uiteindelijk is gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding waarin vier partijen zijn benaderd, een mix van marktpartijen en van organisaties die een direct gevolg zijn van gemeentelijke samenwerkingen.

Op basis van de ontvangen aanbiedingen is na een zorgvuldig beoordelingstraject een keuze gemaakt voor een redelijk nieuwe speler op de markt, te weten InPublic uit Rotterdam. Met hen is nu het implementatietraject gestart.

Heeft u zelf behoefte aan het digitaliseren van de vergunninguitgifte of aan het aanbieden van een digitale bezoekersregeling in uw gemeente dan kunt u contact opnemen met Paul van Loon: p.van.loon@empaction.nl of 06-289 00 772.

Gemeente Rheden: Projectleiding herontwikkeling stationsgebied Dieren

Vergroten

Juli 2013-heden

Achtergrond

Het huidige stationsgebied van Dieren kent diverse problemen. De parkeercapaciteit voor zowel auto als fiets zijn ontoereikend. Daarnaast voldoet de ruimtelijke kwaliteit van het gebied niet meer aan de hedendaagse wensen en eisen. Dit gecombineerd met de planvorming van de provincie om de doorgaande weg N348 te reconstrueren, vormt voor de gemeente Rheden aanleiding om het stationsgebied aan te pakken. In 2012 heeft de gemeente een Voorlopig Ontwerp (VO) en een bestemmingsplan voor het gebied gemaakt. Het VO is opgesteld door Buro Houtman en Sander. Het bestemmingsplan is vastgesteld in juni 2013. In de plannen is de aanleg van een parkeergarage begrepen aan de noordwest zijde van het station. Gemeente Rheden heeft Empaction gevraagd voor de projectleiding van de herontwikkeling van het stationsgebied Dieren. Belangrijk onderdeel in de werkzaamheden is de begeleiding van het aanbestedingstraject van de P+R voorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Rheden

Aanpak

Primaire taak voor de 1e fase van het project (2e helft 2013) is het uitwerken van een ‘fysiek maakbaar en financieel haalbaar’ voorstel voor de herontwikkeling van het stationsgebied Dieren.

De volgende zaken moeten in co-productie met de betrokken stakeholders (gemeente, bewoners, provincie, stadsregio, Prorail en NS Stations) afgestemd worden:

 • Voorlopig ontwerp met realistische kostenraming;
 • Grondrouting en aankoop vastgoed;
 • Bestemmingsplanprocedure;
 • Concrete werk- en uitvoeringsafspraken met NS, Prorail en provincie;
 • Financieringsbewijs dat subsidiegevers (stadsregio, provincie en eventueel I&M) hun financiële bijdrage leveren;
 • Risicobeheersing i.r.t. uitvoering.

Voor de oplevering van een ‘fysiek maakbaar en financieel haalbaar’ voorstel zorgt Empaction voor het:

 • Initiëren en managen van overleg en afstemming met de betrokken stakeholders, waarbij met de belangen van iedere stakeholder rekening moet worden gehouden;
 • Begeleiden van en opdracht geven voor ontwerpactiviteiten (o.a. bureau H&S en Movares);
 • Leveren van (inhoudelijke) oplossingen, bijdragen aan alternatieve concepten; 
 • Toetsen en beoordelen van functioneel/technisch ontwerp en bijbehorende kostenramingen aan de hand van het gemeentelijke programma van wensen en eisen;
 • Opdracht geven voor het uitvoeren van de aanbesteding;
 • Benutten van de subsidiemogelijkheden passend binnen de gemeentelijke financiële kaders;
 • Grip houden op de planning en het proces (financieel, politiek bestuurlijk, ruimtelijk, eigendom, uitvoering);
 • Periodiek afstemmen met Extern Project Team (EPT) en Extern Kern Team (EKT);
 • Periodiek voortgangsmeldingen geven aan de gemeentelijke procesmanager stationsgebied.

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations/ketenbedrijf: Verkenning Haalbaarheid P+R voorziening station Forepark Den Haag

Vergroten

Juli/Augustus 2013

Achtergrond

Binnen de regio Haaglanden wordt ketenmobiliteit gestimuleerd. Stadsgewest Haaglanden heeft in dat kader gezocht naar locaties voor potentiele P&R voorzieningen. Daarvoor is gekeken naar het koppelen van de modaliteit auto aan het Netwerk RandstadRail (NRR). Uit deze inventarisatie is de locatie Forepark naar voren gekomen in Den Haag. Het voorstel is om hier een P+R locatie te realiseren op bovenregionaal niveau.

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations hebben Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning naar de haalbaarheid van de inpassing van een P+R voorziening bij het Randstadrailstation Forepark. Daarbij is tevens gevraagd om de al bestaande rapportages en ontwerpen te toetsen.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations/ketenbedrijf

Resultaat

Het resultaat is een verkenning van de exploitatie over de komende 30 jaar voor een gebouwde P+R voorziening nabij station Forepark. Daarbij is tevens een vergelijk gemaakt als er gekozen wordt voor een voorziening op maaiveldniveau. Buiten deze exploitatieberekening heeft Empaction enkele risico’s en aandachtspunten benoemd. Denk hierbij aan de bereikbaarheid van de voorziening, de te hanteren tarieven, alternatieve locaties in de omgeving en risico’s rondom het bepalen van de toekomstige parkeervraag.

Heeft u zelf behoefte aan een verkenning naar de exploitatie en haalbaarheid van een parkeervoorziening of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Veldhoven: Effecten aanpassen parkeertarieven

Vergroten

Augustus 2013

Achtergrond

In het City Centrum van Veldhoven is betaald parkeren van toepassing. Gemeente Veldhoven is aan het overwegen om de parkeertarieven aan te passen om zo het bezoek aan het centrum aantrekkelijker te maken. Er zijn gedachtes om het tweede uur gratis parkeren in te voeren en/of het parkeren in de parkeergarage Geer substantieel goedkoper te maken.

De gemeente Veldhoven wil inzicht in de (financiële) effecten van het invoeren van genoemde tariefsaanpassingen, inclusief een gevoeligheidsanalyse in geval van een gedragsverandering onder de bezoekers. Empaction heeft deze analyse voor de gemeente uitgevoerd.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Resultaat

Om de financiële effecten te bepalen van het introduceren van het tweede uur gratis is het van belang om eerst de huidige transacties en omzetten per parkeerduur in beeld te brengen. Empaction heeft deze cijfers voor het jaar 2012 in beeld gebracht.

Op basis van deze cijfers zijn meerdere scenario’s berekend, waarbij de derving van parkeerinkomsten uiteengezet zijn tegen de langere parkeerduur van de kortparkeerders. Tevens heeft Empaction enkele andere maatregelen voorgesteld om het parkeren aantrekkelijker te maken. Denk hierbij aan het introduceren van achteraf betaald parkeren. Hiermee betaalt de gebruiker nooit teveel, riskeert deze geen boete en betalen ze de parkeerkosten maandelijks per automatische incasso. Dit biedt gemak voor de gebruiker en vergroot de aantrekkelijkheid van het centrum.

Heeft u zelf behoefte aan het doorrekenen van keuzes voor betaald parkeren of andere parkeerregulering in uw gemeente of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck: s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Delft: kadernota parkeerbeleid Delft 2013-2020

Vergroten

oktober 2012 - heden

Achtergrond

De gemeente Delft had zich voor 2012 twee parkeerdoelen gesteld:

 1. nieuw parkeerbeleid vaststellen
 2. een structurele bezuiniging realiseren op de parkeerbegroting (herijking parkeerketen).

In 2011 en 2012 is gewerkt aan de plannen voor beide doelstellingen, Rond de zomer 2012 zijn de opgebouwde inzichten afgestemd met verschillende belangengroeperingen. Daaruit is nogal wat commotie ontstaan, met name vanuit de bewoners binnenstad. Zij vonden dat er in de nieuwe plannen te weinig rekening gehouden werd met hun belang. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Empaction gevraagd te adviseren over een alternatief plan en tegelijkertijd een business case op te stellen voor de noodzakelijke bezuinigingstaakstelling.

Opdrachtgever

Gemeente Delft

Aanpak

Allereerst heeft een analyse plaatsgevonden van hetgeen op tafel lag en de achtergronden van de reacties die daarop gekomen waren. Vervolgens is een kader voorgesteld dat uitgaat van het principe: de juiste parkeerder op de juiste plaats. Vertrekpunt daarbij is per parkeervoorzieining expliciet te kiezen voor prioritaire doelgroepen. Welke doelgroep willen we op deze loactie faciliteren en wie mag eventuele restcapaciteit benutten? In meerdere sessies met het college is vervolgens dit vertrekpunt in detail uitgewerkt tot concrete beleidsmaatregelen. Zo worden qua tariefstelling prioritaire doelgroepen, zoals de bewoners (1e auto) en bezoekers van de binnenstad, ontzien.

Tegelijkertijd is gewerkt aan de bezuinigingstaakstelling. Een groot deel daarvan zal worden ingevuld door een verdere digitalisering van de parkeerketen. Dit leidt tot concrete besparingen bij de uitgifte van vergunningen, het handhavingsproces en de procedures van beroep en bezwaar. De noodzakelijke stappen zijn uitgebreid besproken met de uitvoerende afdelingen, zodat er sprake is van realistische doelstellingen.

Resultaat

Het college heeft begin maart 2013 de voorstellen geaccordeerd en doorgezet naar de raad. De raad zal zich daar begin april (commissie) en eind april (raad) over buigen. Het college ziet deze discussie met vertrouwen tegemoet (zie bijgevoegd artikel).

Gemeente Valkenburg: Ondersteuning en advisering parkeerbeleid

Vergroten

november 2011 - heden

Achtergrond

De gemeente Valkenburg aan de Geul is bezig met een ingrijpende upgrade en vernieuwing van het stadscentrum. Onder het nieuwe centrum van de gemeente Valkenburg aan de Geul zal in opdracht van de gemeente door Hurks Vastgoedontwikkeling uit Eindhoven een publieke parkeergarage worden gerealiseerd. Deze garage zal een behoorlijke impact hebben op de gemeentelijke parkeerexploitatie.  Empaction ondersteunt de gemeente Valkenburg onder andere met het inzichtelijk krijgen van de (financiële) gevolgen en het opstellen van flankerend parkeerbeleid. Eén van de belangrijke elementen daarbij is het altijd en overal achteraf betaald parkeren door de ‘vaste klanten’ van het centrum, bijvoorbeeld door het invoeren en promoten van GSM-parkeren. Tevens is de gemeente Valkenburg voornemens het centrum af te sluiten met behulp van verzinkbare palen. Geconstateerd is dat de vraagstelling en functionaliteit van deze verzinkbare palen behoorlijke overlap hebben met die van de parkeerapparatuur in de parkeergarage. Ook gezien de link met het vergunningbeleid van de gemeente, inclusief een geavanceerde bezoekersregeling, alsmede de nieuwe parkeerautomaten op straat lijkt een koppeling van deze systemen (hardware en software) een hele logische.  Empaction pakt de aanschaf van de verschillende parkeersystemen in samenhang op zodat de gemeente Valkenburg een toekomstvaste parkeeroplossing tot haar beschikking krijgt.

Opdrachtgever

Gemeente Valkenburg

Aanpak

Zonder aanpassing van de huidige parkeertarieven en flankerend parkeerbeleid ontstaat voor de gemeente een grote onrendabele top door de aanleg van de nieuwe parkeergarage. Nieuw beleid en (tarieven)maatregelen zijn nodig voor een sluitende parkeerbegroting, zoals:

 • uitwerken parkeer(tarieven)beleid voor situatie na afronding centrumplan/parkeergarage;
 • minimaal budgettair neutraal t.o.v. huidige situatie (waarbij de voorziene onrendabele top op de parkeergarage dient te worden weggewerkt);
 • invoeren specifieke mogelijkheden voor doelgroepen (eigen bewoners, hotelgasten etc.) zonder rechtsongelijkheid te creëren.

 

De huidige parkeerautomaten op straat zijn verouderd en voldoen niet aan de nieuwste technieken/wensen. Er zal dus overgestapt moeten worden naar nieuwe automaten. Daarbij speelt binnen de gemeente al geruime tijd de wens om over te gaan tot het breder invoeren van achteraf betaald parkeren/real time parkeren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • bedenken en analyseren van diverse oplossingsrichtingen en het effect bepalen van deze scenario’s op de parkeerexploitatie;
 • opstellen programma van eisen parkeerapparatuur, incl. bijbehorende software en onderhoud;
 • voorbereiden en begeleiden aanbesteding parkeerapparatuur;
 • uitwerken mogelijkheden voor invoering klantvriendelijke vorm van real-time parkeren/achteraf betaald parkeren.

De specificatie, aanbesteding en implementatie van verzinkbare palen (‘pollers’)  ten behoeve van de dynamische afsluiting van het centrum van Valkenburg.

Resultaat

In december 2012 heeft de gemeenteraad van Valkenburg op basis van de adviezen van Empaction een besluit genomen over het nieuwe parkeerbeleid. Per 1 januari 2014 zal worden overgestapt op een digitale parkeervergunning. Hiermee komen de huidige papieren vergunningen (bewoners en bezoekerskraskaart) te vervallen. De parkeerapparatuur op straat wordt in 2013 vervangen door nieuwe modernere apparatuur. Er wordt in de loop van 2013 GSM-parkeren en pasparkeren ingevoerd (nieuwe wijze van betalen). De europese aanbestedingen voor de aanschaf van de nieuwe parkeerautomaten alsmede de dynamische stadsafsluiting zijn uitgeschreven. Medio mei 2013 zal er worden gegund.

Gemeente Asten: Interim beleidsmedewerker verkeer

Vergroten

oktober 2012 - februari 2013

Achtergrond

Door een zwangerschapsverlof van de beleidsmedewerker verkeer heeft de gemeente Asten, afdeling Openbare Werken, behoefte aan tijdelijke ondersteuning. Empaction heeft hiervoor een ervaren verkeerskundige adviseur voor een periode van circa vier maanden geleverd.

Opdrachtgever

Gemeente Asten

Uitdaging

Het doel van de ondersteuning is om de dagelijkse vragen en meldingen af te handelen, zodat er geen achterstand ontstaat op de werkvloer. Daarnaast heeft de gemeente Asten meerdere projecten in voorbereiding waar verkeerskundige inbreng gewenst is. Denk hierbij aan de uitwerking van het centrumplan, verschillende herinrichtingen van wegen en de advisering rondom ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van een nieuwe bedrijventerrein.

Resultaat

In het centrumplan van Asten is voor de invulling van de verkeerscirculatie en het parkeren een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s worden/zijn aan de politiek en de verschillende belangengroepen zijn/worden voorgelegd. Op basis van deze scenario’s kan een keuze gemaakt worden voor de verdere inrichting van het centrum.

Voor het bedrijventerrein is een bestemmingsplan in de maak. Met name vanuit de parkeernormen en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein via de bestaande wegenstructuur zijn verschillende adviezen geleverd. De relatie tussen de mogelijkheden van bouwvlakken/functie en het effect hiervan op de parkeervraag wordt hierdoor al in een vroeg stadium meegenomen in het planproces.

Heeft u zelf behoefte aan verkeerskundige ondersteuning of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Rotterdam: Advies en ondersteuning onderzoek parkeergarages

Vergroten

juni

Achtergrond

Op verzoek van de gemeenteraad van Rotterdam heeft het College van B&W van Rotterdam Empaction opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de verkoopbaarheid en uitbestedingsmogelijkheden van de gemeentelijke parkeergarages. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de volgende onderwerpen:

 • De situatie in andere grote steden ten aanzien van eigendom en beheer
 • De mogelijkheden en (financiële) gevolgen om het beheer van de gemeentelijke garages geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.
 • De mogelijkheden en (financiële) gevolgen om de gemeentelijke garages, of een deel daarvan, aan derden te verkopen.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Opdracht

Empaction heeft in het verleden vele trajecten doorlopen waarin het uitbesteden van parkeerexploitatie en/of parkeerbeheer centraal stond. Toch is iedere vraag weer uniek. Of uitbesteding en/of verkoop een goede zaak zijn, is afhankelijk van de vraag welke doelen, op korte en lange termijn, de gemeente er uiteindelijk mee wil bereiken. De beantwoording van de vragen is dus altijd maatwerk. Echter, dankzij de kennis en ervaring van Empaction was het mogelijk om wat betreft deze complexe vraagstelling toch binnen enkele weken met een gedegen rapport te komen.

Aanpak

Het onderzoek heeft het karakter van een gedegen quick scan van de gemeentelijke openbare parkeergarages. Beschikbare (financiële) informatie en reeds verrichte werkzaamheden door de gemeente zijn als belangrijke input gebruikt . Deze informatie wordt aangevuld met de kennis van Empaction op het gebied van uitbestedingvraagstukken bij andere gemeenten. Eerst heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de mogelijkheden bij de verschillende vormen van uitbesteden. Daaraan zijn per uitbestedingsvorm toegevoegd de voor- en nadelen voor de gemeente Rotterdam. Vervolgens heeft Empaction op basis van de financiële resultaten van de parkeergarages in 2011 per garage de financiële potentie berekend. Op bais daarvan is een algemeen advies gegeven over het al dan niet verkopen van de gemeentelijke parkeergarages. Verder is geadviseerd om vooruitlopend op een mogelijk uitbesteden van het beheer van parkeergarages te starten met het implementeren van meer beheer op afstand. Dit traject is recent gestart. 

De resultaten van het eerste onderzoek zijn door de gemeente Rotterdam gepubliceerd en is in te zien door hier te klikken.

ABC Management Groep: Due dilligence onderzoek – onderdeel parkeerexploitatie

Vergroten
Vergroten

april 2012 – juni 2012

Achtergrond

In Waddinxveen wordt een nieuw hoofdwinkelcentrum gerealiseerd: “Het Nieuwe Centrum”. In dit nieuwe hoofdwinkelcentrum zal ruimte zijn voor detailhandel, wonen, dienstverlening, sociaal culturele voorzieningen en kantoren. De benodigde parkeercapaciteit is berekend op circa 1.200 parkeerplaatsen. Het openbare deel van deze parkeercapaciteit bedraagt 930 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd in een 1-laagse parkeervoorziening onder het hoofdwinkelcentrum. In opdracht van een potentiële belegger voert de ABC Management Groep voor dit project een due diligence-onderzoek uit. In dit kader heeft ABC Management Groep Empaction gevraagd voor een verkenning van de exploitatie van te realiseren parkeervoorziening.

Opdrachtgever

ABC Management Groep

Aanpak

Empaction heeft de parkeerexploitatie van “Het Nieuwe Centrum” doorgerekend in een drietal mogelijke scenario’s. Hierbij is gebruik gemaakt van het Empaction rekenmodel. De basis van dit rekenmodel wordt gevormd door een database met referentiegegevens van meer dan 100 gebouwde parkeervoorzieningen in Nederland. Het gaat hierbij om zowel particuliere als gemeentelijke parkeerexploitaties.

Resultaat

De verkenning van Empaction maakt onderdeel uit van een due dilligence onderzoek dat gebruikt wordt in de onderhandeling tussen de potentiële belegger en de projectontwikkelaar.

Lebo Vastgoed: Verkenning financiële haalbaarheid parkeergarage

Vergroten

februari 2012 – juni 2012

Achtergrond

De komende jaren zal in het bestaande winkelcentrum van het voormalige Stadsdeel Osdorp te Amsterdam een inhaalslag worden gemaakt om het centrum op te waarderen en uit te breiden naar hét hoofdwinkelcentrum van het nieuwe Stadsdeel Nieuw West (het Stadsdeel). Lebo Vastgoed en het Stadsdeel Nieuw West hebben in oktober 2011  een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Winkelcentrum Osdorpplein. Lebo heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning van de financiële haalbaarheid voor de te realiseren parkeergarage. Het gaat bij deze studie om een strategisch-financieel advies dat het risicoprofiel van de beoogde parkeergarage meer nauwkeurig en meer betrouwbaar in beeld moet brengen.

Opdrachtgever

Lebo Vastgoed BV

Aanpak

Empaction heeft eerst de huidige en toekomstige situatie van de parkeersituatie bij Winkelcentrum Osdorpplein in kaart gebracht en beoordeeld. Vervolgens is de in de toekomst benodigde parkeercapaciteit geanalyseerd en is de parkeerexploitatie van de nieuw te realiseren parkeergarage in diverse scenario’s doorgerekend. Tot slot is een pakket aan maatregelen (exploitatievoorwaarden en flankerend beleid) opgesteld om tot een financieel haalbare business case kan leiden.

Resultaat

Momenteel is Lebo Vastgoed met het Stadsdeel Nieuw West in gesprek om de condities waaronder de herontwikkeling plaats kan vinden nader te verkennen en vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).  In de afspraken die daarbij gemaakt worden speelt het parkeervraagstuk een belangrijke rol. Het gaat daarbij niet alleen om de noodzakelijke parkeercapaciteit, maar uiteraard ook om de financiële aspecten. De door Empaction uitgevoerde studie vormt de basis en het vertrekpunt voor de specifieke parkeerafspraken.

WW3 Planontwikkeling: Haalbaarheidsstudie parkeergarage Valkenswaard

Vergroten
Vergroten

WW3 Planontwikkeling

Achtergrond

Ontwikkelaar WW3 Planontwikkeling BV is voornemens een terrein binnen de gemeente Valkenswaard te herontwikkelingen. De ontwikkelingen bestaat uit diverse appartementen en een half verdiepte parkeervoorziening die voorziet in het oplossen van de volledige parkeerbehoefte van de te ontwikkelingen functie.

De gemeente Valkenswaard en ontwikkelaar WW3 zijn enige tijd in gesprek over de mogelijkheid om onder de ontwikkeling een voor openbaar parkeren bestemde ondergrondse parkeergarage te ontwikkelingen. Partijen zijn nu in de fase beland waarin definitieve afspraken worden gemaakt. In het kader van het besluitvormingsproces van de gemeenteraad is de wens van de gemeente om een nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid, het nut en de noodzaak van een openbare parkeervoorziening op de geplande locatie. Het betreft dan onder andere het verkrijgen van inzicht in de financiële consequenties van de exploitatie, de te stellen randvoorwaarden aan de exploitatie en de gevolgen en randvoorwaarden met betrekking tot het flankerend beleid in de omgeving.

Opdrachtgever

WW3 Planontwikkeling

Aanpak

Empaction heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de realisatie van de openbare  parkeergarage. Hiervoor is eerst een oriëntatie ten aanzien van de ideeën uitgevoerd. Wat zijn de rollen, verantwoordelijkheden en wensen van de bij de parkeeropgave betrokken partijen en wat zijn hun ambities en doorstellingen ten aanzien van de geplande gebouwde parkeervoorziening?

Vervolgens is beoordeeld wat de nut en noodzaak van de parkeervoorziening is in de context van de gemeente Valkenswaard en wat de effecten op de omgeving zijn (quick scan omgeving). In de studie is onderbouwd wat de toekomstige parkeerbehoefte is en worden randvoorwaarden voor de omgeving beschreven bij realisatie parkeervoorziening, waardoor exploitatie inschattingen haalbaar worden. De haalbaarheid is, buiten de realisatiekosten van de voorziening, in sterke mate afhankelijk van de parkeerinkomsten. Om de financiële mogelijkheden te verkennen zijn door Empaction voor de beoogde voorziening diverse exploitatieberekeningen (scenario’s en gevoeligheidsanalyses)  opgesteld. Voor deze financiële mogelijkheden is aanvullend informatie afkomstig van de gemeente Valkenswaard, onder andere waar het gaat om parkeeromzetten en bezoekersstromen, nader geanalyseerd.

Uitdaging

Het bouwen en exploiteren van een gebouwde parkeervoorziening, zeker ondergronds, is in zekere zin vergelijkbaar met topsport: alleen als alle details kloppen is er winst te behalen. En dat begint al bij het maken van de plannen. Een parkeergarage moet in samenhang en harmonie met zijn omgeving worden ontwikkeld. Wie gaan er straks gebruik maken van de parkeervoorziening? In welke mate is dubbelgebruik van de parkeervoorziening mogelijk? Wie heeft er belang bij de parkeervoorziening en is derhalve bereid mee te investeren en mee financieel risico te lopen? Hoe ontwikkelt de omgeving zich over een langere periode? Allemaal vragen waarvan de antwoorden grote invloed hebben op het uiteindelijke product en de financiële haalbaarheid.

Resultaat

Rapportage waarin de financiële consequenties van diverse scenario’s zijn doorrekend voor de beoogde openbare parkeervoorziening en waarin de randvoorwaarden voor de exploitatie worden beschreven.

Gemeente Alkmaar: Evaluatie en herijking parkeernormenbeleid

Vergroten

Januari 2011

Achtergrond

In Nederland is de mobiliteit en het autobezit de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. Als gevolg daarvan groeit de behoefte aan parkeergelegenheid en de bijbehorende druk op de openbare ruimte nog steeds. Tegelijkertijd hebben gemeenten te maken met een afname van het aantal parkeeruren in binnenstedelijke gebieden. Hieruit blijkt dat binnensteden minder met de auto worden bezocht.

Net als de meeste andere gemeenten hanteert Alkmaar het principe dat nieuwe bouwontwikkelingen niet mogen leiden tot verhoging van de parkeerdruk in de openbare ruimte. Om die reden heeft de gemeenteraad in juli 2007 opnieuw de parkeernormen vastgesteld en is gelijktijdig de toezegging gedaan de parkeernormensystematiek in 2011 te evalueren. Een reeds geconstateerd vraagpunt is hoe om te gaan met bouwprojecten in de binnenstad, waaronder de uitbreidingen van winkels, waar het in de regel onmogelijk en onwenselijk is om aan de parkeereis te voldoen.

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Aanpak

Empaction heeft voor de gemeente Alkmaar de evaluatie en herijking van haar parkeernormenbeleid uitgevoerd. Hiervoor organiseerde Empaction onder andere enkele werksessies met de betrokken afdelingen. Door het definiëren van de knelpunten in de huidige systematiek, het uitwisselen van wensen van de betrokken afdelingen, ondersteund met kennis en ervaring van Empaction, is gezamenlijk gewerkt aan een herijking.

Belangrijke constatering in het traject was de terugloop van de bezoekersaantallen in de binnenstad en beschikbare structurele restcapaciteit in de parkeergarages. Daarnaast bleek dat met name projecten in de binnenstad onnodig gefrustreerd werden door de opgelegde parkeereis, waar in de regel niet op eigen terrein aan voldaan kon worden.

Empaction heeft samen met de gemeente Alkmaar een systematiek bedacht die meer flexibiliteit biedt in het gezamenlijk vinden van alternatieven om aan de parkeereis te kunnen voldoen. Het financiële aspect (parkeerbijdrageregeling) en de structurele restcapaciteit in de parkeergarages spelen in deze systematiek een belangrijke rol. Daarnaast is in het traject samen met de gemeentelijke projectgroep kritische gekeken naar de hanteerde normen (verifieerbare systematiek) en zijn uitvoeringsregels gedefinieerd die in voorkomende gevallen eenduidig flexibiliteit bieden.

Resultaat

Een door alle afdelingen geaccordeerde Nota Parkeernormen Alkmaar 2012 die is toegesneden op de laatste inzichten (up-to-date), onder andere waar het de groei van het autogebruik in de binnenstad betreft. De nota biedt kaders waarbinnen op eenduidige wijze flexibiliteit geboden kan worden voor het opvangen van de parkeerbehoefte. De Nota zal  medio 2012 het traject van bestuurlijke besluitvorming zal doorlopen.

Gemeente Veldhoven: Parkeerscan City Centrum Veldhoven

Vergroten
Vergroten
Vergroten

januari 2012

Achtergrond

In het City Centrum van Veldhoven worden diverse ontwikkelingen gerealiseerd. In februari 2010 is het Centrumontwikkelingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. De realisatie van deze ontwikkelingen is opgebouwd uit verschillende fasen en bestaat uit een woningbouwprogramma, kantoren en commerciële voorzieningen. Voor het parkeren in relatie tot deze centrumontwikkelingen zijn reeds verschillenden documenten opgesteld, waaronder een parkeerbalansberekening. De gemeente Veldhoven heeft Empaction gevraagd om op deze documenten een second opinion uit te voeren, de informatie te bundelen in één document en antwoord te geven op aanvullend gestelde onderzoeksvragen. Het betrof onder andere in hoeverre de gehanteerde parkeernormen in de opgestelde parkeerbalansberekening aansluiten bij de verwachte parkeervraag van de nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wilde Veldhoven inzicht in hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd diende te worden, rekening houdend met het op een verantwoorde wijze inzetten van structurele restcapaciteit.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Aanpak

Empaction heeft een second opinion op de parkeerbalansberekening uitgevoerd. Belangrijk aspect hierbij vormde het inzichtelijk maken in hoeverre op een verantwoorde wijze restcapaciteit kan worden ingezet ten behoeve van deze ontwikkelingen. Empaction heeft hiervoor aanvullend een parkeeronderzoek op straat uitgevoerd naar de huidige parkeersituatie in het City Centrum van Veldhoven. Tevens is met behulp van het parkeermanagementsysteem in de parkeergarage parkeerdata geanalyseerd en inzicht ontstaan in de trends in de parkeerbezetting.

Uitdaging

In de praktijk blijkt dat voor de bepaling van de parkeerbehoefte de kencijfers van het CROW primair bedoeld zijn voor solitaire kleinschalige functies. Bij grotere volumes blijkt door het lineaire karakter van parkeernormen minder aansluiting bij de praktijk te zijn, doorgaans door een afvlakking van de parkeerbehoefte. Als een winkel of horecavoorziening tweemaal zo groot wordt, dan betekent dit in de regel niet tweemaal zoveel bezoekers. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van enige demping en bestaat er geen lineaire relatie (gekoppeld aan oppervlakte) waar parkeernormen op gebaseerd zijn. Bij meervoudige functies vindt daarnaast afvlakking van de parkeerbehoefte plaats doordat er tevens dubbelgebruik van functies (bv. zowel een bezoek aan een winkel en een lunchzaak) plaatsvindt, waardoor de norm van de afzonderlijke functies niet bij elkaar moet worden opgeteld. Daarbij komt dat door het effect van optimaal dubbelgebruik van parkeren onder bezoekers een lagere parkeernorm beter aansluit bij de behoefte in de praktijk. De mate waarin dit zich voordoet is moeilijk hard te maken, maar is in dit traject voor Veldhoven vooral gebaseerd op ervaringscijfers van Empaction. De ervaringen bij het toevoegen van substantiële hoeveelheden winkeloppervlak in centra van andere steden leren dat de bezoekersaantallen en parkeeruren niet één-op-één meestijgen met het aantal vierkante meter winkeloppervlak.

Resultaat

Een adviesrapport met een onderbouwing van de parkeerbalans, een uitwerking van de toekomstige parkeeroplossing en een beschrijving van de scenario’s voor het beheer en exploitatie van de parkeervoorziening in Veldhoven, inclusief de consequenties. 

Gemeente Alkmaar: Advies fiscalisering vergunninggebieden

Vergroten
Vergroten

maart 2012

Achtergrond

De gemeente Alkmaar heeft in de binnenstad en in de schil parkeerregulering ingevoerd. In de binnenstad en in enkele woonwijken rondom betreft dit een vorm van betaald parkeren (fiscaal) in combinatie met een belanghebbendenregeling. In de overige wijken rondom het centrum betreft het een vorm met exclusieve parkeerrechten voor belanghebbenden (E9-gebieden). Daarbij is het voor derden wel mogelijk om met een dagticket, te verkrijgen via de parkeerautomaat, in deze vergunninggebieden te parkeren.

De gemeente Alkmaar schrijft op jaarbasis voor een behoorlijk bedrag aan bestuurlijke boetes (mulderboetes) uit. De kosten voor de handhaving komen volledig voor rekening van de gemeente, terwijl de inkomsten uit deze boetes maar ten dele (indirect) terugvloeien in de gemeentekas. Handhaving in sec een vergunninggebied betekent dus een vorm van ‘inkomstenderving’. De wens bestaat dan ook een fiscaal parkeerregime in heel Alkmaar in te voeren, zodat de opgelegde boete (naheffingsaanslag parkeerbelasting) volledig toekomt aan de gemeentekas en op een eenduidige wijze gehandhaafd kan worden.

Uitgangspunt hierbij dat de gemeente kiest voor het optimaal faciliteren van de vergunninghouders. De regulering dient zodanig ingevuld te worden dat het voor derden onaantrekkelijk is om in de wijk te parkeren.

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Aanpak

Empaction heeft een adviesnota opgesteld voor de fiscalisering van de vergunninghoudergebieden in Alkmaar. Hierin is antwoord gegeven op de vraag op welke wijze, zowel op juridisch gebied als op het gebied van bebording, dit mogelijk is. Daarnaast is er een financiële analyse gemaakt van de wijziging van het parkeerregime. Naast de regelgeving is ook gekeken naar beschikbare jurisprudentie op dit vlak. De adviesnota is aangevuld met uitvoeringsvormen binnen andere gemeenten, met de voor- en nadelen per regime en de mogelijk ‘juridische lekken’.

Uitdaging

Binnen gemeenten in Nederland komen (gefiscaliseerde) uitvoeringsvormen van parkeerregulering voor, die juridisch gezien niet waterdicht zijn, maar praktisch gezien het makkelijkst uitvoerbaar/wenselijk zijn. De uitdaging is om deze juridische ‘speelruimte’ zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen en een onderbouwde afweging te maken tussen juridische correctheid en praktische uitvoerbaarheid.  

Resultaat

Een adviesnota waarin de mogelijkheden worden beschreven voor het invoeren van een gefiscaliseerd parkeerregime binnen de gegeven randvoorwaarden van Alkmaar. Daarbij is aangegeven welke stappen de gemeente Alkmaar moet nemen, welke regelgeving op welke wijze aangepast dient te worden en wat de risico’s zijn (zowel functioneel als juridisch (jurisprudentie)).

Gemeente Bergen op Zoom: parkeren en (gebieds)ontwikkelingen binnen de gemeente

Vergroten
Vergroten

maart 2012

Achtergrond

Binnen het project Schelde-Veste wordt een evenementen/leisure-zone ontwikkeld. Door de ontwikkelaar/exploitant en de gemeente Bergen op Zoom is met betrekking tot het parkeervraagstuk afgesproken dat op eigen terrein ten minste het ‘dagelijks gebruik’ in voldoende mate moet worden gefaciliteerd. Ook het ziekenhuis Lievenberg heeft plannen voor uitbreiding met diverse functies om zodoende aan de huidige zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Het betreft onder andere een uitbreiding van de polikliniek en het toevoegen van specialistische afdelingen. Het toevoegen van functies betekent dat de vraag naar parkeerruimte zal toenemen.

Voor beide ontwikkelingen vraagt de gemeente Bergen op Zoom advies en ondersteuning ten aanzien van het parkeervraagstuk gerelateerd aan de ontwikkelingen. Voor zulke specifieke functies zijn in de regel geen vastgestelde parkeernormen voorhanden en zal er per definitie maatwerk geleverd moet worden. De gemeente Bergen op Zoom heeft Empaction gevraagd een onderbouwde parkeerbalans voor diverse ontwikkelingen op te stellen en een richtinggevend advies te geven over flankerende maatregelen. Op basis van de parkeerbalans kan de ruimtelijke inpassing in detail worden uitgewerkt

Opdrachtgever

Gemeente Bergen op Zoom

Aanpak

De vraagstelling binnen dergelijke projecten spitst zich toe op de volgende aspecten:

 • Hoeveel parkeerplaatsen zijn er benodigd op basis van het geplande ontwikkelprogramma, zijn de door de gemeente gehanteerde parkeernormen realistisch en onder welke omstandigheden is toepassing van een ‘naar beneden bijgestelde parkeernorm’ reëel?
 • Van welk benuttingsprofiel kan bij de te realiseren parkeerplaatsen in de ontwikkeling van het worden uitgegaan?
 • Wat zijn de mogelijkheden van dubbelgebruik en wat is het effect in het toepassen van dubbelgebruik in dergelijk multifunctionele ontwikkelingen?
 • In welke mate kan de directe omgeving een functie vervullen in het opvangen van pieken in de parkeerbehoefte?
 • In hoeverre kan in de parkeerbalans rekening worden gehouden met functionele en locationele synergie?
 • Welke creatieve oplossingen zijn er mogelijk om de totale parkeerbehoefte vanuit het project zo goed mogelijk te accommoderen en welke flankerende maatregelen zijn nodig?

 

In de visie van Empaction is een parkeerbalans een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht om de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied te berekenen. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma wordt afgewenteld op de omgeving. Conclusies uit de vaststelling van de parkeerbehoefte en parkeerbalans zijn het vertrekpunt voor beleidsafwegingen en keuzes ten aanzien van functies en bijbehorende parkeervoorzieningen binnen een ontwikkeling.

Bij de genoemde ontwikkelingen is op basis van maatwerk de verwachte parkeerbehoefte (onderbouwd) in kaart gebracht. Van invloed op de behoefte zijn onder andere de verwachte bezoekersaantallen, de spreiding in het bezoek, inschatting van de verblijfsduur, et cetera. Als referentie worden ervaringen binnen soortgelijke ontwikkelingen binnen andere gemeenten genomen, alsmede de ervaringen van Empaction. Nadat dit in kaart is gebracht kan worden bepaald wat de parkeeropgave is en hoe voor de ontwikkeling zo slim en efficiënt mogelijk invulling gegeven kan worden aan de in totaal noodzakelijke parkeercapaciteit.

Resultaat

Een (dynamische) parkeerbalans voor de genoemde multifunctionele ontwikkelingen. Empaction ziet een parkeerbalans als een middel om te komen tot cijfermatige inzichten. De stap daarna is echter ook van groot belang: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit op te maken en op hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling aan de parkeeropgave worden gegeven?

Cushman en Wakefield: Ontwikkeling parkeren Parkboulevard Rotterdam

Vergroten

gestart: juli 2011

Achtergrond

In Rotterdam West, op een voormalig rangeerterrein aan de Vierhavensstraat, vindt de ontwikkeling Parkboulevard plaats. Het betreft de realisatie van een cluster van grootschalige winkelvoorzieningen. Een combinatie van grootschalige detailhandel met een grote supermarkt en ruime parkeergelegenheid is in dit deel van de Rotterdamse stedelijke regio nog niet aanwezig, terwijl de vraag wel degelijk aanwezig is. Parkboulevard bestaat uit circa 25.000 m² BVO winkels op begane grond, een parkeergarage met ca. 750 plaatsen op +1 niveau en een paviljoen in het park van circa 650 m² BVO op het dak. Bij de invulling van Parkboulevard is gezocht naar een diversiteit aan functies. Naast ruimte voor retail en horeca is er ook ruimte voor kantoren, onderwijs en leisure.

Opdrachtgever

Cushman & Wakefield, Global Real Estate Solutions

Opdracht

Cushman & Wakefield heeft Empaction gevraagd om beargumenteerd een ‘sustainable’ huurniveau voor de parkeervoorziening Parkboulevard te bepalen. Voor het project waren reeds verschillende exploitatie berekeningen uitgevoerd. Cushman & Wakefield had twijfel bij het realiteitsgehalte van de gepresenteerde uitkomsten en heeft Empaction gevraagd een second opinion en een gedetailleerde onderbouwing te leveren voor het parkeervraagstuk binnen de ontwikkeling van Parkboulevard. Voor Empaction was de uitdaging een gedegen check te doen op de beschikbare stukken om tot een gefundeerde uitspraak over de geprognosticeerde huurprijs voor de parkeergarage in het project Parkboulevard te komen.
Empaction heeft de beschikking gekregen over reeds bestaande relevante documentatie. Met behulp van het Exploitatiemodel van Empaction zijn diverse mogelijke scenario’s en risicoanalyses doorgerekend. De referentiegegevens uit de database van Empaction vormen hierbij het vertrekpunt voor de verkenning van de exploitatiemogelijkheden van de nieuw te realiseren parkeervoorziening Parkboulevard.

Resultaat

Empaction heeft een heldere analyse gemaakt van de ontwikkeling Parkboulevard ten aanzien van de verwachte parkeerbewegingen en daarbij behorende kosten en opbrengsten op basis van het programma dat Parkboulevard te bieden heeft. Op basis van deze analyse heeft Cushman & Wakefield een advies ontvangen over een reële huurprijs voor deze situatie.
Het opgeleverde rapport geeft een kritische beschouwing over de wijze waarop de huurprijs tot stand is gekomen. Het geeft inzicht in de mate van zekerheid dat de huurprijs in de markt ook gehaald kan worden. Daarbij spelen diverse afhankelijkheden zoals de risico bereidheid van exploitanten, de mate van ingroei van bezettinggraden een belangrijke rol. De vraag om een meer gefundeerde en uiteindelijk een meer realistisch huurprijs voor de parkeergarage is hierdoor naar tevredenheid beantwoord.

High Tech Campus Eindhoven: parkeermaatregelen werknemers en bezoekers

Vergroten

gestart: augustus 2011

Achtergrond

De High Tech Campus (HTC) biedt werkgelegenheid aan ruim 8.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers. Verspreid over meer dan 90 bedrijven werken zij intensief samen aan de ontwikkeling van de technologieën en producten van morgen. Om het parkeren van de auto te faciliteren zijn op de campus 7 parkeergarages gerealiseerd en zullen er in de toekomst nog meer volgen. De campus straalt een open karakter uit. Zo hoeft, bijvoorbeeld, niemand zich meer te melden aan de poort. Dit openkarakter is doorgetrokken naar de parkeergarages. Dat betekent dat er bij het gebruik van de parkeergarages niet gewerkt wordt met slagbomen.
Geconstateerd wordt dat bij de ene parkeergarage de vraag naar parkeeerplaatsen groter is dan bij de andere; een ongelijk verdeelde parkeervraag. Dit leidt er toe dat de meer populair gelegen parkeergarages sneller vol staan en dat in andere, wat verder weg gelegen parkeergarages, veel lege plekken blijven. Het niet beschikbaar hebben van een vrije parkeerplaats in de dichtstbijzijnde parkeergarage leidt steeds vaker tot foutief parkeren in de openbare ruimte en irritatie bij de bedrijven. Een ongewenste ontwikkeling.

Opdrachtgever

High Tech Campus site management

Opdracht

Het site management van HTC is op zoek naar een manier om een betere verdeling te krijgen van de parkeerdruk over de verschillende parkeergarages. Daarbij zijn als randvoorwaarden gedefinieerd:
1. Zo goed mogelijk het open karakter van de campus waarborgen. Dus liever geen oplossing met slagbomen.
2. Een regeling die in beginsel past binnen de randvoorwaarden van de (huur)afspraken die partijen onderling gemaakt hebben.
3. Een regeling die zowel voor werknemers als voor bezoekers praktisch uitvoerbaar is.
4. Een beperkt beslag legt op de organisatie van site management, bijvoorbeeld door een deel van de verantwoordelijkheid voor een nette uitvoering van de parkeeroplossing weg te leggen bij de huurders (lees: werkgevers).

Aanpak

De activiteiten zijn begonnen met het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van de huidige situatie. Dat betekent, onder andere, per huurder inzicht krijgen in:
• In welk gebouw gevestigd? Aantal m2 bvo dat gehuurd (of gekocht is)?
• Aantal medewerkers op deze m2 bvo? Samenstelling van de werknemerspopulatie?
• Afspraken met betrekking tot beschikbaarheid van parkeerplaatsen?
• (Toekomstige) ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld ‘flexibel werken’’
Op basis van uitgevoerde analyse zijn enkele oplossingsrichtingen voor parkeerregulerende maatregelen ontwikkeld. Kernbegrip daarbij is registratie (meten). De mogelijke oplossingen bevatten niet alleen de eerste stap nu, maar tevens een doorkijk naar mogelijke vervolgstappen afhankelijk van de bereikte resultaten met de eerste stap(pen).

Uitdaging

Ontwikkelen van een oplossing voor herverdelen van de vraag naar parkeerplaatsen van ca. 8.000 medewerkers met behoud van het open karakter van de Campus. In beginsel is het plaatsen van een parkeer toegangscontrolesysteem geen optie. Een uitdaging waarbij inzet van techniek en registratie methoden een belangrijke rol spelen.

Resultaat

Begin Q4 2011 is de ‘preferred’’ oplossingsrichting aan de 90 bedrijven op de campus gepresenteerd. Eind 2011 wordt een definitieve keuze verwacht wat mogelijk zal leiden tot verdere uitwerking en implementatie van het systeem in 2012.

NS Poort: Design &Construct aanbestedingen Den Bosch, Maastricht en Elst.

gestart: juni 2011

Achtergrond

In het kader van de subsidieregeling Actieplan “Groei op het Spoor” zijn voor diverse stationslocaties in Nederland plannen ontwikkeld voor het realiseren van gebouwde P+R voorzieningen. Actieplan “Groei op het Spoor” is een subsidieprogramma van het Ministerie van I&M met als doel het realiseren van ca. 10.000 extra P+R parkeerplaatsen in Nederland.
Voor onder andere de P+R locaties in de gemeenten Den Bosch, Maastricht en Elst heeft NS Poort Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning naar de financiële haalbaarheid van de te realiseren P+R voorzieningen. Deze studies hebben geresulteerd in een subsidie aanvraag en (voorlopige) toekenning voor de genoemde locaties. De volgende stap in het proces is het ontwikkelen en ‘in de markt zetten’ van de design & construct aanbestedingen voor de P+R locaties in Den Bosch, Maastricht en Elst.

Opdrachtgever

NS Poort – Afdeling Asset Management Parkeren

Opdracht

NS Poort heeft Empaction gevraagd voor advisering en ondersteuning bij de uitwerking van het vraagstuk in onder andere onderstaande deelgebieden:
1. In samenwerking met de gemeenten formuleren van de ambities, randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot het openbaar gebied.
2. Overleg voeren met direct belanghebbenden, waaronder bewoners.
3. Het formuleren van ambities, wensen en randvoorwaarden van de parkeervoorziening.
4. Het ontwikkelen van de aanbestedingsdocumenten, waaronder het programma van eisen van het parkeerdek, inclusief advisering over de te selecteren en contracteren marktpartij.
5. Procesvoering van de Europese aanbesteding en tevens het eerste aanspreekpunt zijn voor de uitgenodigde marktpartijen.
6. Het voeren van overleg met het Ministerie van I&M, gemeenten, provincies en stadsregio’s met betrekking tot aanvragen subsidies Groei op het Spoor en de totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst.
7. Het voorbereiden van de noodzakelijke interne documenten ten behoeve van de investeringsboard van NS.

Aanpak

NS Poort heeft gekozen om op functionele wijze te beschrijven wat de wensen, eisen en randvoorwaarden zijn van de te ontwerpen en realiseren parkeervoorziening. NS is derhalve op zoek gegaan naar marktpartijen die in staat zijn om op basis van een functioneel Programma van Eisen en een Ambitiedocument een parkeerdek te ontwerpen en te realiseren:
• Het conform een functioneel Programma van Eisen en Ambitiedocument komen tot een ontwerp en bijbehorend bestek van een parkeerdek;
• Het conform ontwerp, bestek en planning realiseren van het parkeerdek;
• Het conform bestek plegen van gebouw gebonden onderhoud aan het parkeerdek voor een periode van 10 jaar, ingaande bij oplevering van het parkeerdek.

Uitdaging

Ontwikkelen van een aanbestedingsformat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt en tegelijkertijd het belang van de belanghebbenden, onder andere gemeenten en het Ministerie van I&M, wordt geborgd.

Resultaat

Begin Q4 2011 worden de inschrijvingen op de aanbestedingen verwacht.

Hovenpassage Delft: parkeeregulering omgeving

Vergroten
Vergroten

april 2011 - augustus 2011

Achtergrond

In de wijk Voorhof werkt de gemeente Delft samen met de wooncorporatie Woonbron aan een renovatie van bestaande woningen. Daarnaast bouwt Van der Vorm Vastgoed aan een gefaseerde uitbreiding van het wijkwinkelcentrum Hovenpassage. Deze wordt de komende gefaseerd uitgebreid met commerciële ruimten en woningen. Vooruitlopend op deze toekomstige ontwikkeling heeft Van der Vorm Vastgoed reeds de eerste fase van het project opgeleverd: een parkeergarage met 550 parkeerplaatsen. Deze parkeergarage voorziet voor een deel in de toekomstige parkeerbehoefte van de te ontwikkelen functies en compenseert de nog weg te halen parkeerplaatsen op maaiveld.
Aan de zuidzijde van de Martinus Nijhofflaan zijn plannen om op de Albert Heijn-locatie nieuwbouw te plegen. Ontwikkelaar is Vorm Ontwikkeling. Deze nieuwbouw moet plaats bieden aan een Albert Heijn XXL en woningbouw. Tevens spelen er in de omgeving verschillende andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de parkeersituatie in het gebied, zoals de Spoorzone ontwikkeling en regulerende maatregelen in de omgeving.

Opdrachtgever

Gemeente Delft, Van der Vorm Vastgoed, Vorm Ontwikkeling, Woonbron

Opdracht

De vraagstelling bestaat uit twee delen:
Deel A: Welke maatregelen moeten getroffen worden in de omgeving van het winkelcentrum om de juiste doelgroep op de juiste plaats te kunnen laten parkeren? Daarbij gaat het om de huidige situatie, de verschillende stadia van de ontwikkeling, en de eindsituatie.
Deel B: Advies ten aanzien van de exploitatievragen die door de samenwerkende partners zijn gesteld.

Aanpak

Voor het aanpakken van het probleem zijn de volgende stappen doorlopen:

1. Het organiseren van een start overleg met gemeente Delft, Van der Vorm Vastgoed, Woonbron en Vorm Ontwikkeling waarin de volgende zaken worden afgestemd:

 • vaststellen van de uitgangspunten van het ontwikkelprogramma: omvang bouwprogramma en fasering realisatie;
 • inventariseren van de beschikbare informatie: parkeercapaciteit, recente parkeertellingen, huidige en toekomstige parkeerbalans, etcetera.
 • vaststellen van de te doorlopen stappen en werkwijze, waarbij de hieronder vermelde stappen als uitgangspunt dienen;
 • vaststellen van de planning en de te benaderen sleutelfiguren per betrokken partij.

2. Een analyse van de huidige parkeersituatie in de omgeving van het winkelcentrum. Focus daarbij is het inzichtelijk krijgen van de huidige problematiek en knelpunten. Als onderdeel van deze analyse is ook een feitelijke parkeertelling in het gebied uitgevoerd.

3. In kaart brengen en in de tijd uitzetten van de toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende parkeervraag.

4. Gesprekken met de sleutelfiguren van de betrokken partijen (gemeente, ontwikkelaars, woningcorporatie, bewoners en werknemers) over de knelpunten in het huidige parkeerregime, alsmede de wensen en eisen voor de toekomstige situatie.

5. Het uitwerken van een conceptvoorstel ten aanzien van de parkeerregulering voor de korte, middellange en lange termijn. Hierbij vormen de vastgestelde kaders van het huidige parkeerbeleid het vertrekpunt, maar wordt waar nodig maatwerk geleverd. Alles met het doel om de doelgroepen op de juist plek te laten parkeren en (hinderlijk) uitwijk gedrag naar aangrenzende (woon)gebieden te voorkomen.

6. Onderlinge afstemming om te komen tot een definitief voorstel dat kan rekenen op draagvlak binnen de verschillende organisaties en belanghebbende groeperingen.

Resultaat

Een door alle partijen geaccepteerd voorstel tot stapsgewijze regulering van het gebied, waarbij de eerste stap reeds een behoorlijk gebied beslaat. Vervolgens een systematiek hoe dat in de loop van de tijd het gebied verder zal worden uitgebreid. Tevens is met het oog op de exploiteerbaarheid van de gebouwde parkeervoorzieningen een groeimodel tot en met 2017 afgesproken voor de tarieven van kortparkeren. De regulering zal vanaf april 2012 door de gemeente worden ingevoerd.

Gemeente Den Haag: uitbesteding werkzaamheden Inning

gestart: januari 2011

Achtergrond

Zoals vele gemeentelijke diensten heeft ook DSB te maken met een bezuiningsopgave voor de komende jaren. Ook voor de afdeling Parkeren geldt dat een kritische blik door de organisatie moet leiden tot bezuinigingresultaten met behoud van kwaliteit van dienstverlening. Tegelijkertijd wordt bij de afdeling Parkeren gesproken over de toekomst van de afdeling Inning. Blijven we op dezelfde wijze de inning en geldgaring doen als in de huidige situatie, gaan we nieuwe mensen opleiden die de continuïteit van de afdeling gaan waarborgen en moeten we de inning zelf blijven doen, zijn voorbeelden van vragen die de afgelopen periode gespeeld hebben. De evaluatie van bovenstaande punten heeft ertoe geleid dat besloten is de werkzaamheden van de afdeling Inning uit te gaan besteden aan de markt. Daaraan is de voorwaarde gekoppeld dat voor de huidige medewerkers een passend alternatief gezocht wordt.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag; dienst Stadsbeheer (DSB), afdeling Parkeren

Opdracht

Empaction voert een tweeledige opdracht uit voor de gemeente. Enerzijds worden de inhoudelijke taken en werkzaamheden via een Europese aanbesteding belegd bij een marktpartij. Hiervoor zal een meerjarig contract worden afgesloten met de winnende marktpartij. Vooraf wordt helder gedefinieerd welke taken en verantwoordelijkheden wel en welke niet worden overgedragen aan de marktpartij. De positie van de gemeente verandert van de rol van uitvoerder en beheerder van geldgaring en inning naar de rol van contractmanager. Anderzijds heeft deze opdracht een personele kant. De huidige medewerkers van de afdeling Inning zullen allemaal een passend alternatief moeten krijgen in de nieuwe situatie waarin de afdeling Inning niet meer bestaat. Dit kan variëren van bijv. een nieuwe functie binnen de gemeente, overdracht aan de marktpartij tot een pensioenregeling. Empaction ondersteunt samen met de gemeente het opstellen en uitwerken van de persoonlijke trajecten van de betrokken medewerkers.

Resultaat

De operationele taken en werkzaamheden worden overgenomen door een professionele marktpartij. De gemeente behoudt echter haar regie- en controletaken voor het geldgaring- en inningproces. De medewerkers van de afdeling Inning worden allen begeleid naar een alternatieve functie binnen of buiten de gemeente.
Hierdoor wordt een aanzienlijke structurele besparing gerealiseerd in de begroting van de afdeling Parkeren.

Gemeente Tilburg: Parkeerexploitatie T-Dome

Vergroten
Vergroten

gestart: januari 2011

Achtergrond

Tilburg staat aan de vooravond van de ontwikkeling van de Spoorzone. De Spoorzone ligt tussen de Ringbanen West en Oost, aan weerszijden van het spoor. Het totale gebied van de Spoorzone heeft een oppervlakte van circa 75 hectare. De Spoorzone is de komende jaren een uiterst belangrijke stedelijke ontwikkelingsopgave voor de gemeente Tilburg. Uitgangspunt is dat er in drie gebieden ontwikkeld gaat worden. Het gaat hierbij om het Kerngebied Spoorzone (momenteel grotendeels in gebruik door NedTrain); het gebied Spoorzone West (voor het merendeel particulier eigendom) en tot slot het voormalige Van Gend en Loos terrein. Het Van Gend en Loos terrein is het gebied tussen de Ringbaan West en de Spoorzone West. De gemeente wil in dit gebied een multifunctionele accommodatie voor sport- en muziekevenementen realiseren: T-Dome. Een project met een grote publieke functie. De gemeente Tilburg heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning van de exploitatiemogelijkheden van de bijbehorende parkeervoorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aanpak

De ervaring leert dat de fase van verkenning en haalbaarheid in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. Gedegen besluitvorming over de investering in een parkeervoorziening van deze omvang (circa 1.200 parkeerplaatsen) is alleen mogelijk indien er voldoende inzicht bestaat in alle relevante aspecten en risico’s van het te realiseren project. Na een grondige analyse van de benodigde parkeercapaciteit zijn de exploitatiemogelijkheden verkend. De haalbaarheid is, buiten de realisatiekosten van de parkeervoorziening, in sterke mate afhankelijk van de parkeerinkomsten. Om de financiële mogelijkheden te verkennen is een gedetailleerde gebruiksraming opgesteld.
Een belangrijke knop in de haalbaarheid is het parkeertarief dat gehanteerd kan worden. Om de bandbreedte van de mogelijkheden te verkennen heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van de parkeertarieven bij vergelijkbare complexen in den lande.

Resultaat

In totaal zijn er vier exploitatievarianten uitgewerkt. Inzichtelijk is gemaakt welke parkeertarieven er nodig zijn om de benodigde investering in 40 jaar terug te verdienen (NCW-saldo na 40 jaar € 0). Hierbij is gekeken naar een variant waarbij de parkeerplaatsen volledig op maaiveld worden opgelost en een variant waar de parkeerplaatsen voor een belangrijk deel op een parkeerdek worden gerealiseerd.

Gemeente Steenwijkerland: Design & Construct aanbesteding

Vergroten
Vergroten
Vergroten

gestart: januari 2011

Achtergrond

Eind jaren 90 is in opdracht van het gemeentebestuur het stadsplan Steenwijk 2000 opgesteld dat beschouwd moet worden als een integraal ontwikkelingsplan voor de binnenstad. Een van de onderdelen van deze ontwikkeling van de binnenstad betreft het realiseren van voldoende parkeergelegenheid voor de diverse functies in het plangebied. Voor bewoners, winkeliers en bezoekers van de binnenstad van Steenwijkerland is het van belang de auto op loopafstand kwijt te kunnen. De gemeente Steenwijk wil daarom ter ondersteuning van de autobereikbaarheid van het centrumgebied een verdiept parkeerdek realiseren.

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Opdracht

De gemeente Steenwijkerland heeft Empaction gevraagd voor advisering en ondersteuning bij de uitwerking van het vraagstuk in drie deelgebieden:

 1. Het ontwikkelen van het programma van eisen van het parkeerdek.
 2. Het ontwikkelen van de aanbestedingsdocumenten, inclusief advisering over de te selecteren marktpartij.
 3. Het voeren van de aanbestedingproces en tevens het eerste aanspreekpunt zijn voor de uitgenodigde marktpartijen.

Aanpak

De Gemeente Steenwijkerland heeft gekozen om op functionele wijze te beschrijven wat de wensen, eisen en randvoorwaarden zijn van de te ontwerpen en realiseren parkeervoorziening. De gemeente is derhalve op zoek gegaan naar marktpartijen die in staat zijn om op basis van een functioneel Programma van Eisen en een Ambitiedocument een parkeerdek te ontwerpen en te realiseren:

 • Het conform een functioneel Programma van Eisen en Ambitiedocument komen tot een ontwerp en bijbehorend bestek van een parkeerdek;
 • Het conform ontwerp, bestek en planning realiseren van het parkeerdek;
 • Het conform bestek plegen van gebouw gebonden onderhoud aan het parkeerdek voor een periode van 10 jaar, ingaande bij oplevering van het parkeerdek.

Uitdaging

Ontwikkelen van een aanbestedingsformaat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt en tegelijkertijd het publieke belang wordt geborgd.

Resultaat

Begin Q2 2011 worden de inschrijvingen op de onderhandse aanbesteding verwacht.

Gemeente Arnhem: Aanbesteding Parkeerapparatuur

Vergroten

december 2010 - juni 2011

Achtergrond

De Parkeerinstallaties in de parkeergarages van de gemeente Arnhem zijn verouderd en zijn aan vervanging toe. De gemeente Arnhem wenst door middel van een Europese Aanbesteding te komen tot het afsluiten van een raamovereenkomst en een onderhoudsovereenkomst met één Leverancier voor het leveren, plaatsen, inbedrijfstellen en onderhouden van de parkeerinstallaties in de parkeergarages Langstraat, Centraal en Musis. De Parkeerinstallaties dienen geschikt te zijn voor achteraf betaald parkeren en moeten ontsloten kunnen worden voor gebruikers van het z.g. GSM-parkeren en Parkeervergunninghouders.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem, dienst stadscentrum

Aanpak

Het project omvat, naast advisering van de opdrachtgever, de uitwerking van de aanbestedingsdocumenten, waaronder het Programma van Eisen en diverse overeenkomsten.

Uitdaging

Het parkeerbedrijf van de gemeente Arnhem wenst met de vervanging van de parkeerinstallaties aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen in de parkeermarkt. Het accent in de aanbesteding is daarom komen te liggen op de softwarematige mogelijkheden van moderne Parkeer Management Systemen. Internet speelt daarbij een voorname rol, zowel voor wat betreft de ontsluiting van externe klantendatabases (waaronder het parkeervergunningsysteem van de gemeente zelf) als het onderhoud en beheer op afstand van de parkeerinstallaties. Maar ook innovatieve ontwikkelingen als toegang op basis van kentekenherkenning en mifare technologie vormen een belangrijk uitgangspunt. De uitdaging voor de gemeente Arnhem is erin gelegen om te innoveren met toename van kwaliteit en bedrijfszekerheid.

Resultaat

Een drietal moderne parkeerinstallaties in de parkeergarages van de gemeente Arnhem, waarmee de gemeente zowel de parkeerbehoefte van haar burgers, bedrijven en bezoekers optimaal kan reguleren als het onderhoud en beheer op afstand kan inrichten.

GGA Regio Midden Brabant: Advies en ondersteuning regelgeving regionaal project autodelen

Vergroten

gestart: december 2010

Achtergrond

Autodelen, ook wel autodate genoemd, staat oorspronkelijk voor meerdere mensen
die van één auto gebruikmaken door deze auto gezamenlijk te kopen. Sinds de jaren
’90 wordt dit concept ook aangeboden door commerciële organisaties. Gemeenten kiezen doorgaans ervoor de deelauto waar mogelijk te faciliteren. Dit gebeurt door het aanwijzen en inrichten van een gereserveerde parkeerplaats, waarbij de gemaakte kosten voor de inrichting van de gereserveerde parkeerplaats al dan niet worden doorberekend aan de provider. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met het al dan niet verstrekken van de juiste ontheffing of vergunning voor de betreffende deelauto, waarbij de berekende tarieven of leges voor het verstrekken van deze vergunning tussen gemeenten heel divers zijn.

Zeker wanneer er binnen een gemeente nog geen deelauto aanwezig is, is het ingewikkeld de complexe (parkeer)regelgeving te doorgronden en op een juridisch juiste wijze over te gaan tot implementatie. Het regionaal portefeuillehouderoverleg verkeer en vervoer Midden-Brabant kiest voor een regionale aanpak van autodelen. De GGA regio Midden Brabant heeft Empaction gevraagd nader onderzoek te verrichten naar het op een juiste (en zoveel mogelijk uniforme) wijze hanteren van de regelgeving om deelauto’s binnen de midden Brabantse gemeenten te faciliteren.

Opdrachtgever

GGA Regio Midden Brabant

Aanpak

De acht samenwerkende gemeenten in midden Brabant beschikken over lokale (parkeer)regelgeving. Verschillende regelgeving is of kan relevant zijn voor het regelen van autodelen. De gemeenten die een betaald parkeerregime binnen de gemeentegrenzen hebben beschikken doorgaans over een parkeerverordening waarin de formele kaders van het beleid met betrekking tot de uitgifte van parkeervergunningen zijn omschreven. Op grond van de parkeerverordening kan, indien de verordening in gaat op ‘autodelen’, via een aanwijzingsbesluit worden aangewezen welke parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor autodelen. Beschikt de gemeente niet over een parkeerverordening, dan kan een gereserveerde parkeerplaats onder bepaalde voorwaarden door het nemen van een verkeersbesluit aangewezen worden. Daarnaast kunnen er in de legesverordening of in een regeling eenheidsprijzen tarieven zijn opgenomen die worden doorberekend voor de realisatiekosten van een gereserveerde parkeerplaats.

De eerste stap is het inzichtelijk krijgen van de huidige (parkeer)regelgeving binnen de acht midden Brabantse gemeenten. Hiervoor hebben in december 2010 alle midden Brabantse gemeenten meegewerkt aan een inventarisatie van de huidige (parkeer)regelgeving. Deze inventarisatie is vervolgens weergegeven in een overzichtelijke matrix. Op basis van deze analyse is een advies geformuleerd over de wijze waarop de gemeenten op een uniforme wijze in de regio autodelen kunnen faciliteren.

Uitdaging

Het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats voor autodelen kan via verschillende
regelgeving geschieden: aanwijzen op grond van de parkeerverordening of door het nemen van
een verkeersbesluit. Ten aanzien van de (parkeer)regelgeving bestaat vaak onduidelijkheid over de juridisch juiste wijze waarop gemeenten de parkeerplaats bestemd voor autodelen moet aanwijzen. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid of, en over welke type vergunning of ontheffing, de deelauto moet beschikken. Lees hier meer over in de memo. Klik hier voor de memo.

Resultaat

Het resultaat is een notitie waarbij allereerst een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het faciliteren van autodelen in de acht Midden Brabantse gemeenten wordt gepresenteerd. De focus in de notitie ligt voornamelijk op de wijze van het regionaal eenduidig faciliteren van autodelen ten aanzien van regelgeving en de uitvoering van bebording c.q. aanduiding van gereserveerde parkeerplaatsen. In de notitie worden de uitkomsten van de inventarisatie van de regelgeving in de midden Brabantse gemeenten gepresenteerd en volgen aanbevelingen ten aanzien van de uniformering van de regelgeving.

Uit de inventarisatie van de regelgeving in de Midden Brabantse gemeenten is duidelijk geworden dat er op dit moment naast de gemeente Tilburg, geen gemeente is waarbij de
parkeerverordening ingaat op autodelen. Dit maakt het aanwijzen van een gereserveerde
parkeerplaats voor autodelen op grond van de parkeerverordening voor die gemeenten op dit
moment niet mogelijk. Een ‘standaard’ aanpak (onder andere een verkeersbesluit), richtlijnen ten aanzien van het verstrekken van vergunningen en ontheffingen en de toe te passen bebording maken onderdeel uit van het advies ten aanzien van de uniformering.

Woningcorporatie Aramis Alleewonen: Parkeerbalans ontwikkeling Bloemschevaert te Roosendaal

Vergroten
Vergroten

gestart: december 2010

Achtergrond

De Bloemschevaert wordt herontwikkeld tot een onderdeel van de woonservicezone Kortendijk. Samen met Stichting Groenhuysen en de gemeente Roosendaal maakt woningcorporatie Aramis Alleewonen met de nieuwbouw van een verzorgingshuis en de seniorenwoningen van de Bloemschevaert Roosendaal meer ouderenproof. De huidige woningen worden gefaseerd gesloopt en vervangen door in totaal 302 nieuwe woningen in diverse prijsklassen en voor diverse doelgroepen. Daarnaast wordt een wijkrestaurant annex centrale ontmoetingsruimte ontwikkelend en ontstaat er ruimte voor een centrale zorgpost en fysiotherapiediensten. Woningcorporatie Aramis Alleewonen wil (meer) inzicht in de toekomstige parkeervraag van de ontwikkeling Bloemschevaert op basis van kencijfers van de verwachtte parkeervraag bij dergelijke ontwikkelingen. Zij heeft daarom Empaction gevraagd voor advies bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans en een advies over de toekomstig te ontwikkelen parkeervoorziening.

Opdrachtgever

Woningcorporatie Aramis Alleewonen

Aanpak

Voor het project is allereerst een parkeerbalans opgesteld. Een parkeerbalans is een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht om de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied te berekenen. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma wordt afgewenteld op de omgeving. Gestart is met een degelijke motivering en nadere toepassingcriteria ten aanzien van de te hanteren parkeernormering. De stap ná de uitvoering van de berekeningen is ook belangrijk: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit te trekken en hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling worden gegeven aan de parkeeropgave.

Uitdaging

De doelstelling van de herontwikkeling van de Bloemschevaert is levensloopbestendig bouwen. Dit wil zeggen dat in principe in iedere huurwoning een AWBZ geïndiceerde bewoner kan worden gehuisvest en deze dus niet noodzakelijk hoeft te verhuizen in het geval de vraag naar zorg toeneemt. Veel gemeenten beschikken doorgaans niet over een speciaal voor deze doelgroep afgestemde parkeernorm. Gezien het feit dat er levensloopbestendig gebouwd wordt, betekent dit dat niet iedere bewoner vanaf het moment van betrekken van de woning zorgbehoevend is en aanspraak zal maken op de zorgfuncties. De ervaring van Empaction is dat de parkeerkencijfers van het CROW in veel gevallen een goede indicatie geven van de te verwachte parkeervraag, maar niet altijd en voor iedere ontwikkeling aansluiten op de werkelijke parkeervraag. Op basis van een benchmark, de referentiegegevens van Empaction en aanvullende gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de te hanteren parkeernorm onderbouwd. Uitgangspunt hierbij is dat de gehanteerde normering ervoor dient te zorgen dat er straks voldoende parkeerplaatsen zijn om de verwachte parkeervraag op te vangen. Dit is niet alleen de wens van de gemeente Roosendaal om te voorkomen dat er zich in de toekomst een parkeercapaciteitsprobleem voordoet, ook woningcorporatie Aramis Alleewonen heeft belang bij tevreden eindgebruikers.

Resultaat

Een realistische en onderbouwde parkeerbalans, waarbij enerzijds voorkomen moet worden dat de eindgebruiker geconfronteerd wordt met parkeertekorten en anderzijds niet gebouwd wordt voor de leegstand. Hierbij is rekening gehouden met de eisen en wensen van verschillende groepen gebruikers ten aanzien van parkeren en de mate waarin bepaalde gebruikersgroepen de parkeervoorziening kunnen dubbelgebruiken. De parkeerbalans wordt ondersteund door een grafische weergave van de getallen, waardoor in één oogopslag duidelijk wordt op welke momenten zich de parkeervraag voordoet en welk effect wordt bereikt met dubbelgebruik. Op basis van een benchmark en de referentiecijfers van Empaction is de notitie aangevuld met een onderbouwing voor de te hanteren parkeernorm voor seniorenwoningen met deels een zorgfunctie.

Gemeente Amsterdam: optimaliseren handhavingproces Stadstoezicht Amsterdam

Vergroten

gestart: november 2010

Achtergrond

De Dienst Stadstoezicht (DST) is druk bezig met de invulling van het ‘Programmaplan Ontvlechting en vernieuwing ICT DST – Cition’. Dit Programmaplan bestaat uit vier clusters. In een van de clusters staat de vraag centraal of een van de bestaande systemen een volwaardige vervanger kan zijn/worden van het huidige verouderde Beheersysteem parkeergedrag (BSP).
Op dit moment maakt de Wegsleepregeling (WSR) ook deel uit van BSP. DST is de uitvoerende dienst. Naast DST doen Cition en de politie sleepverzoeken bij DST. Wanneer het BSP wordt uitgefaseerd dient voor de WSR een volwaardig alternatief gereed te zijn.
Dienst Stadstoezicht heeft in dit kader Empaction om ondersteuning gevraagd voor de invulling van het genoemde cluster. Vragen die hierbij o.a. beantwoord dienen te worden luiden als volgt:

 • kan het bestaande handhavingpakket de ‘brede’ handhavingprocessen van DST ondersteunen in termen van onder andere het vastleggen van waarnemingen, opmaken proces verbaal, fungeren als bron voor informatie gestuurd werken.
 • kan het (aangepaste) pakket op de huidige handterminals draaien.
 • kan een volwaardige vervanging van de huidige verouderde WSR geïntegreerd worden in het bestaande handhavingpakket.

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, dienst Stadstoezicht

Opdracht

Voor Empaction was de uitdaging dit omvangrijke complexe project procesmatig in goede banen te leiden. Vanuit dit project wordt een toekomstvisie geschetst voor de wijze van handhaven door de gemeente op basis van de filosofie van informatie gestuurd handhaven. Voor DST is het van belang dat zij haar taken in de openbare ruimte in de hele stad correct kan uitvoeren. Daarnaast hebben de stadsdelen een verantwoordelijkheid in de uitvoering van hun handhavingtaken in de openbare ruimte van hun stadsdeel. In termen van efficiency en beheer is door schaalgrootte en standaardisering hierin winst te boeken.

Uitdaging

Doel is te komen tot een verbeterde ondersteuning van de handhaving. De organisatie is bezig met een efficiëntieslag en een kwaliteitverbetering van de handhaving en aansturing daarvan. Inzet daarbij is de introductie van informatie gestuurd handhaven.

Resultaat

De hele operatie moet leiden tot een systeem voor de organisatie dat informatie gestuurd handhaven ondersteunt en faciliteert zodat de handhaving in de openbare ruimte op een kwalitatief hoger niveau kan opereren. Hiervoor is het onvermijdelijk dat de huidige verouderde handcomputers vervangen worden.
Daarnaast resulteert deze opdracht in een nieuw wegsleepsysteem voor DST. Hierin zijn de vele huidige handmatige werkzaamheden geautomatiseerd, waardoor DST haar contracten beter en efficiënter kan invullen.

Gemeente Smallingerland: Verkenning- en haalbaarheidsstudie parkeervoorziening Vogelzang

Vergroten

gestart: oktober 2010

Achtergrond

De gemeente Smallingerland is voornemens om aan de noordzijde van het centrum het project Vogelzang te ontwikkelen. Het beoogde bouwprogramma omvat woningen en commerciële ruimte. Het huidige parkeerterrein op maaiveld zal verdwijnen. De parkeerbehoefte van de nieuwe ontwikkelingen, inclusief een compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen op maaiveld, zal worden opgevangen in een nieuw te realiseren gebouwde parkeervoorziening. Daarnaast zal de toekomstige parkeergarage voor een deel voorzien in de parkeervraag van het centrum van Drachten. Gemeentebelangen Smallingerland ontbrak een exact inzicht in de exploitatie van de parkeervoorziening, omdat deze investering en het exploitatieresultaat was opgenomen in totale parkeerexploitatie. Daarom heeft zij Empaction gevraagd een verkenning uit te voeren naar de
investeringsruimte voor sec de te realiseren gebouwde parkeervoorziening Vogelzang

Opdrachtgever

Gemeentebelangen Smallingerland

Aanpak

Voor dit project is het Exploitatiemodel van Empaction gebruikt. De referentiegegevens uit de database van Empaction vormen hierbij het vertrekpunt voor de verkenning van de exploitatiemogelijkheden. Voor de indicatie van de investeringsruimte van de nieuw te realiseren parkeervoorziening Vogelzang is een variant uitgewerkt waarbij de toekomstige parkeervoorziening in eigendom en exploitatie bij gemeente komt.

Resultaat

Met behulp van het Exploitatiemodel is inzichtelijk geworden hoe de parkeergarage Vogelzang presteert. De uitkomsten van deze rekenexercitie zijn vastgelegd in de notitie ‘Verkenning investeringsruimte parkeervoorziening Vogelzang’, ondersteund door een grafische weergave van de resultaten. Gezien de naar beneden bijgestelde prognoses ten aanzien van het aantal verkochte parkeeruren is een herijking van de totale parkeerbalans noodzakelijk om te bepalen hoe de parkeervraag, en dus de noodzaak voor het bijbouwen van extra capaciteit, er voor de toekomst uit ziet.
Aanbevolen wordt om de parkeerbalans nader in kaart te brengen. Om de mogelijkheden
van dubbelgebruik inzichtelijk te maken is een gedetailleerdere invulling van de diverse
geplande functies binnen de gemeente als totaal. Dit is zeker gezien de ligging van de
parkeergarage en de daarmee samenhangende mogelijkheden van exploitatie van wezenlijk
belang.

Gemeente Venray: Parkeerbalans centrumgebied

Vergroten
Vergroten

gestart: september 2010 – januari 2011

Achtergrond

De gemeente Venray wil een actueel inzicht in de parkeersituatie van het centrumgebied. Gezien diverse toekomstige ontwikkelingen in de stad is tevens een doorkijk naar de parkeersituatie in 2020 gewenst, zodat de gemeente vervolgens keuzes kan maken voor het toekomstige parkeerbeleid. De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

Een parkeerbalans is een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht om de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied te berekenen. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma wordt afgewenteld op de omgeving. De stap na de uitvoering van de berekeningen is ook belangrijk: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit op te maken en op hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling worden gegeven aan de parkeeropgave? De conclusies en aanbevelingen in het onderzoek voor Venray vormen het vertrekpunt voor toekomstige beleidsafwegingen en keuzes ten aanzien van functies en de realisatie van bijbehorende parkeervoorzieningen.

Resultaat

Parkeerbalans voor het centrumgebied in 2020. De parkeerbalans is uitgewerkt voor een tweetal scenario’s. Het basis scenario gaat uit van de ‘zekere’ toekomstige bouwplannen en geplande wijzigingen in het parkeeraanbod. In het worst case scenario worden naast de ‘zekere plannen’ een tweetal grotere parkeerlocaties extra opgeheven. De resultaten van de parkeerbalans 2020 zijn gepresenteerd voor het totale centrumgebied en op deelgebiedniveau.
Op basis van de resultaten van de parkeerbalans heeft Empaction aanbevolen om een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van een viertal potentiële locaties waar de komende 10 jaar (periode 2010 - 2020) in totaal circa 700 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. De parkeerbalans wordt als bouwsteen opgenomen in de nieuw op te stellen gemeentelijke parkeervisie.

Gemeente Steenwijkerland: ontwikkeling en realisatie parkeerdek

Vergroten
Vergroten

gestart: mei 2010

Achtergrond

De gemeente Steenwijkerland realiseert, als onderdeel van een nieuw parkeerbeleid voor het centrum, een verdiept parkeerdek op het terrein Gasthuispoort. Na oplevering wordt hier betaald parkeren ingevoerd. Het parkeerdek Gasthuispoort ligt direct naast een historische stadswal en zorgt voor een verdubbeling van de bestaande parkeercapaciteit op deze locatie.

Empaction heeft het aanbestedingstraject (Design & Construct) van het parkeerdek Gasthuispoort begeleid en heeft zorg gedragen voor de benodigde aanbestedingsdocumenten, waaronder het Programma van Eisen.

Tot eind 2011, wanneer het parkeerdek wordt opgeleverd, is Empaction als verkeerskundig adviseur en contractmanager verbonden aan de bouw van het parkeerdek.

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Aanpak

Empaction heeft de gemeente Steenwijkerland op basis van een markconsultatie geadviseerd over de mogelijkheden van een aanbesteding op basis van Design & Construct. Vervolgens is in samenspraak met de gemeente Steenwijkerland en andere belanghebbenden een programma van eisen opgesteld, zijn de benodigde aanbestedingsdocumenten geschreven en is een aantal aannemers uitgenodigd een aanbieding te doen. Tenslotte is aan bouwbedrijf Aan de Stegge de opdracht gegund.
Per medio augustus is de bouw van het parkeerdek gestart. Empaction treedt in deze fase op als contractmanager en adviseert de gemeente op het gebied van onder meer verkeerskundige vraagstukken, parkeerapparatuur, cctv installaties, belijning en bebording.

Uitdaging

Het is voor het eerst in Nederland, dat een volledig verdiept en natuurlijk geventileerd parkeerdek wordt gerealiseerd. Dankzij de lage waterstand ter plaatse, kan worden volstaan met het aanleggen van een verdiept terrein, waarop een modulair parkeerdek wordt gebouwd. Het idee was om damwanden en grondkeringen te vermijden om daarmee kosten te besparen en het parkeerdek met een beperkt budget te kunnen realiseren. Bouwbedrijf Aan de Stegge hebben op basis van deze uitgangspunten een prachtig ontwerp weten te ontwikkelen.

Resultaat

Op 18 november 2011 zal, net voor de winkeldrukte rond de feestdagen, het parkeerdek in gebruik worden genomen. De totale ontwikkeltijd van marktconsultatie tot oplevering bedraagt dan slechts 1,5 jaar.

NS Poort: Projectleider realisatie P+R terreinen

Vergroten

gestart: april 2010

Achtergrond

NS streeft naar drempelloos switchen tussen verschillende vervoersmiddelen, zodat het gebruik van de trein gestimuleerd wordt. Een geïntegreerd netwerk van openbaar vervoer en auto is dan onontbeerlijk. Dat kan niet gerealiseerd worden zonder comfortabele, laagdrempelige en efficiënte parkeerplaatsen. Vandaar de P+R terreinen bij het station. Om de aansluiting auto-trein naar een hoger niveau te brengen wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van deze voorzieningen. Een deel van de P+R terreinen is gratis en een deel is betaald te gebruiken.
NS Poort heeft Empaction gevraagd voor de inzet van een projectleider die in staat is om het realisatieproces van diverse P+R-locaties te begeleiden. Het gaat hier om P+R voorzieningen in o.a. de volgende gemeenten:

 • Gemeente Heiloo
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Zwijndrecht
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Zaltbommel
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Echt-Susteren
 • Gemeente Vught

Opdrachtgever

NS Poort

Aanpak

 • Begeleiding opstellen VO met kostenraming;
 • Toetsen financiële haalbaarheid;
 • Initiëren en managen van overleg en afstemming met de betrokken stakeholders;
 • Contractering met de gemeente (met betrekking tot uitvoering en beheer en instandhouding);
 • Grip op planning en proces (financieel, politiek bestuurlijk, ruimtelijk, eigendom, uitvoering).

Uitdaging

De ervaring leert dat met name de initiële fase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. Gedegen besluitvorming over investering is namelijk alleen mogelijk indien er voldoende inzicht bestaat in alle relevante aspecten en risico’s van het te realiseren project. Voor een compleet en betrouwbaar beeld worden de P+R-locaties middels een uitgebreide checklist geïnventariseerd.

Resultaat

Uitbreiding en verbetering van de P+R capaciteit bij diverse stations in Nederland.

Gemeente Den Haag: betere benutting stallinggarages

Vergroten

gestart: februari 2010

Achtergrond

Afgelopen periode is gemeentebreed geïnvesteerd in het realiseren van een gezamenlijke ambitie voor de Haagse Krachtwijken. De Schilderswijk is één van de krachtwijken. De gemeente heeft de ambitie om in de Schilderswijk de leefbaarheid en de sociale veiligheid te verbeteren.
Vanuit de behoefte aan verbetering van de leefbaarheid in de openbare ruimte is er de noodzaak om parkeerruimte op straat in te leveren. Er is echter in de Schilderswijk al sprake van een hoge parkeerdruk. Om deze parkeerdruk te beteugelen is het van belang het parkeren in het algemeen strakker te reguleren. In de Schilderswijk zijn ca. 60 stallinggarages aanwezig. Om uiteenlopende redenen worden deze lang niet allemaal goed benut. Zij bieden wel bij uitstek de kans om ruimte en kwaliteit op straat te creëren en tegelijkertijd de bewoners een alternatief te bieden voor het stallen van de auto.. Daarvoor bleek het echter wel nodig de stallinggarages eerst grondig op te knappen en daarover goede afspraken te maken met de exploitant Q-Park.
Empaction heeft het onderzoek geleid en tevens onderzocht welke partijen in welke mate kunnen en moeten bijdragen aan het revitaliseren van de stallinggarages in de Schilderswijk.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag; dienst Stadsbeheer

Opdracht

Het doel van dit project is te komen tot een praktisch uitvoerbaar plan van aanpak, waarmee een toekomstvaste oplossing gecreëerd wordt voor de stallinggarages in de Schilderswijk en later ook in de overige wijken van Den Haag waar zich stallinggarages bevinden. Trefwoord daarbij is: betere benutting.

Aanpak

Voor de gemeente is duidelijkheid gekomen in de rolverdeling tussen de diverse spelers met betrekking tot eigendom, beheer en exploitatie van de stallinggarages. De gemeente heeft tevens inzicht gekregen in de bouwkundige staat en in de functionele potentie van de stallinggarages in de Schilderswijk. Daarnaast wordt planmatig uitvoering gegeven aan de in meer of minder mate benodigde opknapbeurt van de diverse stallinggarages. Hiermee wordt de kwaliteit van de garages weer op het gewenste niveau gebracht en is de gewenste ontlasting van de openbare ruimte mogelijk geworden. Op vergelijkbare wijze worden in het vervolg de overige gemeentelijke stallinggarages aangepakt.

Uitdaging

Voor Empaction was de uitdaging dit omvangrijke complexe project procesmatig in goede banen te leiden. Vanuit dit project wordt een toekomstvisie geschetst voor alle stallinggarages die de gemeente bezit. Consistentie in aanpak was belangrijk, niet in de laatste plaats om tot integrale afspraken te kunnen komen met andere betrokken partijen, zoals de exploitant, de woningbouwcorporaties en diverse afdelingen binnen de gemeente.

Gemeente Eindhoven: parkeren omgeving Philips stadion

gestart: voorjaar 2008

Achtergrond

Het Philips stadion (PSV) ligt midden tussen de wijken Philipsdorp en Limbeek. Bewoners van deze wijken moeten tijdens wedstrijden van PSV vaak lang zoeken voor een parkeerplaats in de buurt van hun woning. Supporters kunnen de auto in deze twee wijken namelijk gratis parkeren en zij maken hier in groten getale gebruik van. De meeste bewoners hebben thuis een wedstrijdkalender hangen, zodat ze weten wanneer ze geen kans maken op een parkeerplaats in de buurt van hun woning. Tijdens de concerten van Guus Meeuwis ontstaat dezelfde situatie. Bewoners hebben dan ook bij de gemeente aangeklopt met het verzoek een oplossing te bedenken.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven, afdeling ORVM

Opdracht

Het doel van dit project is te komen tot een praktisch uitvoerbaar plan van aanpak, waarmee een toekomstvaste oplossing gecreëerd wordt voor de stallinggarages in de Schilderswijk en later ook in de overige wijken van Den Haag waar zich stallinggarages bevinden. Trefwoord daarbij is: betere benutting. Opdracht is het bedenken en uitvoeren van een oplossing voor het parkeren door bewoners van Philipsdorp en Limbeek tijdens wedstrijden en evenementen in het Philips stadion.

Aanpak

Er zijn twee maatregelen bedacht: Afsluiten wijken met ‘verzinkbare palen’ (1), Invoeren betaald parkeren met een extreem hoog wekend- en avondtarief (2). Als er voor deze twee aanpakken onvoldoende draagvlak zou zijn, dan zouden we terugvallen op de derde mogelijkheid: het tijdens wedstrijden en evenementen exclusief voor bewoners beschikbaar stellen van enkele parkeerterreintjes in deze buurten. Deze mogelijkheden zijn toegelicht via informatieavonden in het Philips stadion.
Vervolgens is er een bewonersenquête gehouden. Voorwaarde voor invoering van één van de maatregelen is dat de respons minstens 50% is en dat een meerderheid voor een bepaalde maatregel heeft gestemd. is De bewonersenquête heeft uitgewezen dat er voor de twee voorgestelde maatregelen onvoldoende draagvlak onder de bewoners aanwezig was. En dus is teruggevallen op de derde mogelijkheid: terreintjes afsluiten bij wedstrijden en evenementen. De systematiek is daarbij als volgt:
Afsluitbaar parkeerterrein
Methode: verzinkbare palen (“pollers”)
Tijdstippen: van 06 - 23 uur op wedstrijden / evenementen dagen
Toegankelijkheid: met Stadspas Eindhoven en op basis van kentekenherkenning
Vergunning: apart vergunning-type in gemeentelijke vergunningensysteem
Plaatszekerheid: afhankelijk van gedrag bewoners
Kosten bewoners: geen
Bezoekersregeling: terrein niet voor bezoekers toegankelijk tijdens afsluiting
Uitrijden: altijd mogelijk (lus)
Handhaving: controle achteraf op basis van geregistreerde gegevens (kenteken en Stadspas)
Geplande oplevering: 31 december 2011
Parkeerdruk in straten: niet anders dan huidige situatie
Tevens is er voor gezorgd dat het afsluiten van de terreintjes tot minimale overlast leidt. Zo kan men bijvoorbeeld altijd het terrein afrijden, zodat ook een op moment van afsluiten een aanwezige auto geen probleem heeft. Een bewoner kan zichzelf aanmelden via de traditionele vergunningensystematiek. Straks de bewoner zelf een aanpassing maken, zoals het wijzigen van een kenteken, via een e-loket. Uiteraard is er voor gezorgd dat hulpdiensten te allen tijde de terreintjes op kunnen rijden.

Uitdaging

In dit project is iets nieuws geïmplementeerd op het terrein van bewoners parkeren, namelijk een parkeerterrein dat tijdens drukke momenten alleen toegankelijk is voor bewoners van deze buurten. Het is een uitdaging om hetgene dat bedacht is in de praktijk uit te voeren en te zorgen dat alles werkt. Dan hebben we het over de techniek op straat (palen, camera’s, paslezers, ADSL, …), over backoffice systemen (vergunningen, e-loket, ..) en over processen (afstemming met bewoners, beheer, …).

Resultaat

De bewoners hebben niet gekozen voor parkeerregulering in de woonwijk. Het alternatief van enkele “afsluitbaar parkeerterreinen” zorgt er in ieder geval voor dat de bewoners tijdens wedstrijden en evenementen in de redelijke nabijheid van hun woning toch een parkeerplek kunnen vinden. De benodigde apparatuur is aangeschaft, geïnstalleerd en getest. Sinds oktober 2011 kunnen de bewoners gebruik maken van deze parkeerterreinen.

NS Poort: Projectleider realisatie P+R terreinen

Vergroten

gestart: april 2010

Achtergrond

NS streeft naar drempelloos switchen tussen verschillende vervoersmiddelen, zodat het gebruik van de trein gestimuleerd wordt. Een geïntegreerd netwerk van openbaar vervoer en auto is dan onontbeerlijk. Dat kan niet gerealiseerd worden zonder comfortabele, laagdrempelige en efficiënte parkeerplaatsen. Vandaar de P+R terreinen bij het station. Om de aansluiting auto-trein naar een hoger niveau te brengen wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van deze voorzieningen. Een deel van de P+R terreinen is gratis en een deel is betaald te gebruiken.
NS Poort heeft Empaction gevraagd voor de inzet van een projectleider die in staat is om het realisatieproces van diverse P+R-locaties te begeleiden. Het gaat hier om P+R voorzieningen in o.a. de volgende gemeenten:

 • Gemeente Heiloo
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Zwijndrecht
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Zaltbommel
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Echt-Susteren
 • Gemeente Vught

Opdrachtgever

NS Poort

Aanpak

 • Begeleiding opstellen VO met kostenraming;
 • Toetsen financiële haalbaarheid;
 • Initiëren en managen van overleg en afstemming met de betrokken stakeholders;
 • Contractering met de gemeente (met betrekking tot uitvoering en beheer en instandhouding);
 • Grip op planning en proces (financieel, politiek bestuurlijk, ruimtelijk, eigendom, uitvoering).

Uitdaging

De ervaring leert dat met name de initiële fase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. Gedegen besluitvorming over investering is namelijk alleen mogelijk indien er voldoende inzicht bestaat in alle relevante aspecten en risico’s van het te realiseren project. Voor een compleet en betrouwbaar beeld worden de P+R-locaties middels een uitgebreide checklist geïnventariseerd.

Resultaat

Uitbreiding en verbetering van de P+R capaciteit bij diverse stations in Nederland.

Gemeente Nijmegen: Beleidsregels ontheffingen Artikel 87 RVV

Vergroten

gestart: januari 2010

Achtergrond

Sommige werkzaamheden en activiteiten in de stad kunnen uitsluitend worden uitgevoerd als verkeerstekens en verkeersregels worden overtreden. De mogelijkheid om ontheffing te verlenen van een aantal verkeersregels en verkeerstekens is geregeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Om te voorkomen dat het verkeersbeeld wordt verstoord en gevaarlijke situaties ontstaan door een teveel aan voertuigen met een ontheffing, kan een ontheffing onder voorwaarden worden verleend.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Aanpak

De beleidsregels zijn mede tot stand gekomen op basis van input van de in de binnenstad betrokken partijen. Intern heeft uitgebreid afstemming plaatsgevonden tussen de afdelingen Beleid, Juridische Zaken en Vergunningen.

Uitdaging

Een belangrijk knelpunt in de dagelijkse uitvoeringspraktijk bij gemeenten is het ontbreken van duidelijke beoordelingscriteria voor het verlenen van RVV-ontheffingen. De uitdaging in dit project was duidelijkheid creëren over de criteria en voorwaarden die gelden bij het aanvragen en verlenen van ontheffingen.

Resultaat

Voor de gemeente Nijmegen zijn beleidsregels opgesteld voor wat betreft het aanvragen en verlenen van ontheffingen voor toegang tot het roadbarrier-gebied (1), parkeren in E9-gebieden (2), medegebruik businfrastructuur (3) en overige verkeerstekens en verkeersregels (4).

Gemeente Nijmegen: Parkeerbeleid medewerkers

Vergroten
Vergroten

gestart: maart 2010

Achtergrond

In januari 2010 heeft het College van B&W van de gemeente Nijmegen in het kader van het ‘Regionaal Convenant Bereikbaarheid Stadsregio Arnhem Nijmegen’ een nieuw vervoerplan voor de interne gemeentelijke organisatie vastgesteld. Als overheidswerkgever met een voorbeeldfunctie spant de gemeentelijke organisatie zich in om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Om dit te bereiken worden de medewerkers van de gemeente de komende jaren gestimuleerd om voor het woon-werk en zakelijk verkeer gebruik te maken van openbaar vervoer en fiets in plaats van de auto. Het nieuwe vervoerplan is voor de gemeente aanleiding om in kaart te laten brengen welke mogelijkheden er zijn om het aantal parkeerplaatsen dat door medewerkers gebruikt wordt, structureel te kunnen verminderen.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Aanpak

Onder de diverse afdelingshoofden is een enquête gehouden over de huidige en toekomstige parkeerbehoefte per afdeling. Per afdeling is inzichtelijk gemaakt voor welke functies het gebruik van een auto noodzakelijk is. De enquêteresultaten zijn vervolgens gebruikt bij het opstellen en uitwerken van interne beleidsregels die gehanteerd gaan worden bij de uitgifte van parkeerabonnementen.

Resultaat

Het basisuitgangspunt van de beleidsregels is “Nee, tenzij…”: gebruik van OV en fiets hebben de voorkeur en worden gestimuleerd en gefaciliteerd; gebruik van de auto alleen wanneer het niet anders kan. De functies die in aanmerking komen voor een parkeerabonnement worden expliciet aangewezen. In het 4e kwartaal van 2010 worden de interne beleidsregels formeel vastgelegd. Daarna volgt uitgifte van de parkeerabonnementen.

Gemeente Den Haag: Parkeerterrein Noordelijk Havenhoofd Scheveningen

Vergroten
Vergroten
Vergroten

gestart: november 2009

Achtergrond

In het kader van de herontwikkeling van de Boulevard in Scheveningen verdwijnen veel straat parkeerplaatsen. Dit verlies dient gecompenseerd te worden. Hiervoor is een nieuw parkeerterrein aangelegd nabij het Noordelijk Havenhoofd. Het terrein is letterlijk op het strand gelegen en biedt plaats aan circa 400 parkeerders. De gemeente heeft ervoor gekozen het beheer en onderhoud van dit parkeerterrein uit te besteden aan een marktpartij. Hiervoor is een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgeschreven.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag: dienst Stadsbeheer

Uitdaging

Voor Empaction was de uitdaging voor dit parkeerterrein op deze bijzondere locatie een kwaliteitspartij te selecteren die een correcte functionaliteit van het terrein voor de gemeente kan borgen.

Resultaat

Voor de gemeente is een beheer en onderhoudscontract voor drie jaren afgesloten met een gerenommeerde marktpartij die tegen een vaste beheervergoeding zorg draagt voor het naar behoren functioneren van het parkeerterrein.

Gemeente Veendam: Herijking en actualisering parkeerbeleid

Vergroten
Vergroten

gestart: april 2009

Achtergrond

Herijking en actualisering parkeerbeleid gemeente Veendam

Opdrachtgever

Gemeente Veendam

Aanpak

De gemeente Veendam had behoefte aan een update van haar parkeerbeleid. De huidige situatie is onder de loep genomen. Bij een bezoek aan de gemeente zijn alle aspecten van parkeerbeleid op locatie in beeld gebracht. Vanuit de huidige stand van zaken is gewerkt naar een toekomstvast parkeerbeleid voor de gemeente, met als doel het verblijfsklimaat in het centrum te verbeteren. Hierbij is gekeken naar ontwikkelingen in de techniek, maar ook naar geplande ruimtelijke ontwikkelingen en economische wensen.

Resultaat

De uitdaging was een toekomstvast pakket aan maatregelen voor de schaal van de gemeente Veendam te formuleren, welke fasegewijs kan worden geïmplementeerd. Door een combinatie van technische en beleidsmatige maatregelen samen te stellen is hieraan invulling gegeven. Zo is bijvoorbeeld voorgesteld een eenduidig gebied voor betaald parkeren te definiëren, de maximum parkeerduur op te heffen en stadpas parkeren, een systeem voor achteraf betalen, te introduceren. Over dit integrale maatregelenpakket dient politieke besluitvorming plaats te vinden. Deze besluitvormingsvraag viel midden in de perikelen van de gemeenteraadverkiezingen. Dit heeft als effect gehad dat de besluitvorming over het voorstel is uitgesteld. Berichten over proeven met gratis parkeren hebben in de discussie de boventoon gevoerd terwijl die geen onderdeel uitmaken van het voorstel. Momenteel wordt afgewacht welke politieke wind de komende periode zal gaan waaien en wat voor effect dit op de besluitvorming zal hebben.

Gemeente Boxtel: Projectleiding Centrumplan

Vergroten
Vergroten
Vergroten

gestart: september 2009 – februari 2010

Achtergrond

Projectleiding Centrumplan Boxtel

Opdrachtgever

Gemeente Boxtel

Aanpak

Empaction heeft projectleider ingezet met de taak de verschillende processen te activeren en te stroomlijnen met de bedoeling deze uiteindelijk te borgen bij de interne projectleider van de gemeente. Deze interne projectleider is nu belast met de voortgang van de verschillende onderwerpen binnen de gemeente.

Resultaat

het project bestond uit drie onderdelen die een nauwe samenhang met elkaar hebben. Het betreft de herinrichting van de Markt, de herinrichting van het kruispunt Burgakker/Rechterstraat en de gewenste alternatieve parkeeroplossing. Deze drie onderwerpen vormen een onderdeel van het zogenoemde Centrumplan, dat tot doel heeft een kwaliteitslag in het verblijfsklimaat van Boxtel centrum te bewerkstelligen. De opdracht was om van de verschillende deelonderwerpen in korte tijd het proces op gang te brengen. De uitdaging daarbij was om ambtelijk en politiek op één lijn te komen over de invulling en voortgang van de drie onderwerpen. Voor de herinrichting van de Burgakker/Rechterstraat zijn in een bijzondere samenwerking met het St. Lucas drie concepten ontworpen en gepresenteerd aan de bevolking. Samen met het bestuur is gekozen voor een actieve rol van de burger. De burgers kunnen hun stem uitbrengen voor een van de concepten. Het concept met de meeste stemmen zal uiteindelijk uitgewerkt en uitgevoerd worden. Voor de herinrichting van de Markt zijn diverse schetsen gepresenteerd. Aan de keuze voor een nieuwe Markt liggen meer principiële keuzes ten aanzien van de verkeerscirculatie ten grondslag. Het college neemt besluit over heet uit te werken concept voor de Markt. Wat betreft het derde onderwerp is het separate traject van de bouw van een parkeergarage tegen het licht gehouden en herzien. De vorm van de parkeeroplossing is direct gekoppeld aan de nieuwe inrichting van de Markt.

RGD: Ondersteuning heraanbesteding

Vergroten
Vergroten

gestart: januari 2010 – oktober 2010

Achtergrond

De Rijksgebouwendienst (RGD) exploiteert en beheert parkeergarages in de gemeente Den Haag. De parkeergarages zijn deels openbaar en deels bestemd voor parkeren van medewerkers van de ministeries. De RGD heeft volgens afspraak na een periode van 5 jaren een heraanbesteding uitgeschreven. Evenals in 2005 heeft de RGD, Empaction gevraagd om ondersteuning in de aanbesteding.

Opdrachtgever

Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst

Opdracht

Zoek via een Europees aanbestedingstraject een marktpartij die voor een periode van tenminste 3 jaren het beheer en management van vier parkeergarages in Den Haag op zich wil nemen.

Aanpak

Voor het eenduidig bepalen van de uit te besteden werkzaamheden is eerst bepaald welke producten en dienst onderdeel zouden moeten gaan uitmaken van de werkzaamheden van de marktpartij. Op basis hiervan is enerzijds intern besproken welke werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd konden gaan worden en anderzijds is het de leidraad geweest voor het opstellen van het programma van eisen en toegangsregeling. Na publicatie van de aanbesteding hebben een zestal partijen kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn, waarna 4 partijen uitgenodigd werden tot het indienen van een offerte. De ingediende offertes zijn aan de hand van de beoordelingsmatrix vergeleken, waarbij op basis van verschillende financiële en kwalitatieve criteria beoordeeld is. Het project voor Empaction omvatte adviezen en uitwerking omtrent het programma van eisen, de (juridische) aanbesteding documenten, het voeren van het aanbestedingsproces en de begeleiding van de implementatie bij de RGD.

Resultaat

Een succesvolle aanbesteding, waarbij het beheer voor een meerjarige periode wordt uitgevoerd door een professionele beheerorganisatie met als gevolg een verdere optimalisatie dienstverlening.

Gemeente Venray: Uitbesteding Parkeerbeheer en aanverwante diensten

Vergroten

gestart: mei 2010 – oktober 2010

Achtergrond

Sinds ca. 17 jaar heeft de gemeente Venray de uitvoering van de beheerstaak ondergebracht bij dezelfde marktpartij. De regiefunctie en verantwoordelijkheid voor exploitatie en beleid is in handen van de gemeente. De integrale verantwoordelijkheid voor de uitvoering en operatie ligt bij de marktpartij. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Europese aanbesteding. Deze moest leiden tot een verdere efficiency en verbetering in de uitvoering van de beheer en management taken. Verbeteringen kunnen gevonden worden in de afspraken met betrekking tot de uitvoering en verbreding van het takenpakket voor de beheer taken.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

Voor het bepalen van de uit te besteden werkzaamheden is eerst bepaald welke producten en dienst onderdeel zouden moeten gaan uitmaken van de werkzaamheden van de marktpartij. Op basis hiervan is enerzijds intern besproken welke werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd konden gaan worden en anderzijds is het de leidraad geweest voor het opstellen van het programma van eisen en toegangsregeling. Gekozen is voor een openbare Europese aanbesteding. Na publicatie van de aanbesteding hebben 3 marktpartijen een offerte ingediend. De ingediende offertes zijn aan de hand van de beoordelingsmatrix vergeleken, waarbij op basis van verschillende financiële en kwalitatieve criteria beoordeeld is. Het project omvatte adviezen en uitwerking omtrent het programma van eisen, de (juridische) aanbesteding documenten en de begeleiding van de implementatie bij de gemeente.

Uitdaging

Met het oog op de verdere professionalisering en uitbreiding van het product parkeren in de gemeente Venray, het doorvoeren van een efficiency- en verbeterslag in de uitvoering van de beheertaken. In het programma van eisen wordt nadrukkelijk(er) de verantwoordelijkheid en de aan de marktpartij opgelegde verwachtingen beschreven.

Resultaat

Een voor de gemeente in vele opzichten succesvolle aanbesteding, zeker ook financieel, waarin borging is gerealiseerd van de doelstellingen omtrent de efficiency en verbeterslagen in de uitvoering van het parkeerbeheer.

Gemeente Tilburg: Risicoanalyse parkeerexploitaties gebiedsontwikkelingen

Vergroten

gestart: december 2009

Achtergrond

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Empaction een risicoanalyse uitgevoerd naar de parkeerexploitatie van vijf actuele gebiedsontwikkelingen in de stad: Wagnerplein, Heyhoef, Koningsoord, Stappegoor en Piushaven. Op alle locaties zijn één of meerdere gebouwde parkeervoorzieningen gepland. De ontwikkelingen op Wagnerplein (Tilburg Noord), Heyhoef (Reeshof) en Koningsoord (Berkel Enschot) omvatten wijkwinkelcentra, woningen en diverse maatschappelijke voorzieningen. Stappegoor moet een gebied worden met een combinatie van de functies wonen, studeren, sporten en uitgaan. Piushaven is de grootste binnenstedelijke woningbouwopgave van Tilburg.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aanpak

Per ontwikkeling zijn de bepalende factoren van de parkeerexploitatie geïnventariseerd en beoordeeld:

 1. Parkeernormen en parkeerbalans
 2. Uitgangspunten en aannames in de parkeerexploitatie-berekening
 3. Afspraken tussen ontwikkelaar en gemeente

Op basis van de risicoanalyse is een advies uitgebracht over de standaard te doorlopen stappen en toe te passen berekeningsmethodiek voor de verkenning van de financiële haalbaarheid van nieuw te realiseren gebouwde parkeervoorzieningen in de stad.

Uitdaging

In relatief korte tijd (3 maanden) is uitgebreid spitwerk verricht en is een compleet beeld geschetst van de risico’s van de diverse projecten. Half werk bij een dergelijke risicoanalyse is niet zinvol, want de duivel zit in de details.

Resultaat

Onze onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen dienen als leidraad bij de optimalisering en verbetering van het parkeerbeleid, het dagelijks parkeerbeheer en het verkennen van de financiële haalbaarheid van nieuw te realiseren parkeervoorzieningen in de stad.

Gemeente Tilburg: Second Opinion exploitatie parkeergarages binnenstad

Vergroten
Vergroten

gestart: december 2009

Achtergrond

In maart 2008 is in de binnenstad van de gemeente Tilburg het project Pieter Vreedeplein opgeleverd. Onder het project is een grote ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. In 2009 is duidelijk geworden dat de parkeergarage onder het Pieter Vreedeplein wat betreft parkeeromzet ver achter blijft bij de oorspronkelijke prognoses. De tegenvallende exploitatie van de parkeergarage Pieter Vreedeplein is voor de gemeente Tilburg aanleiding geweest om Empaction een second opinion uit te laten voeren op de beheer- en exploitatielasten van de vijf door de gemeente geëxploiteerde openbare parkeergarages in de binnenstad: Tivoli, Pieter Vreedeplein, Emmapassage, Koningsplein en Louis Bouwmeesterplein. De parkeergarage Emmapassage wordt door de gemeente gehuurd van winkelvastgoedbelegger Corio, de overige parkeergarages zijn eigendom van de gemeente.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aanpak

Ten eerste is het service- en kwaliteitsniveau van de parkeergarages geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de aspecten bereikbaarheid en locatie (1), ontwerp en inrichting (2), netheid (3), toezicht en veiligheid (4), openingstijden (5) en betaalmogelijkheden en abonnementen (6). Het service- en kwaliteitsniveau van de parkeergarages in Tilburg is op hoofdlijnen vergeleken met de parkeergarages in de centra van de grote Brabantse steden Breda, Den Bosch en Eindhoven. Vervolgens is de kostenstructuur per parkeergarage in kaart gebracht en vergeleken met de gemiddelde bandbreedtes in de ‘markt’. In het rapport worden adviezen gegeven over de mogelijkheden om het huidige gemeentelijke kostenniveau te verlagen.

Uitdaging

De gemeente Tilburg wilde de resultaten van het onderzoek vòòr de onderhandelingen van de nieuwe coalitie opgeleverd hebben. Mede dankzij de goede samenwerking met de bij het dossier betrokken ambtenaren is het gelukt om het onderzoek binnen drie maanden af te ronden.

Resultaat

Er is een concreet voorstel uitgewerkt voor de aanpassing van de openingstijden van de parkeergarages en de toepassing van beheer op afstand. Over dit voorstel zal in de loop van 2010 door het nieuwe gemeentebestuur een besluit worden genomen.

Gemeente Eindhoven: Upgrade handhaafapparatuur

gestart: december 2009

Achtergrond

De noodzaak om de handhaafapparatuur binnen de gemeente Eindhoven uit te breiden en te upgraden, neemt toe. Naast GSM parkeren en parkeervergunningen, zal ook Stadspasparkeren slechts nog gehandhaafd kunnen worden met behulp van goede apparatuur, geborgd door passend functioneel en technisch beheer. Tevens bestaat er de behoefte om over te stappen op handhaving op basis van kentekenherkenning en het opnemen van het gehele feitenboekje in de handterminals.
De keuze voor apparatuur en software wordt gebaseerd op een zorgvuldig samengesteld Pakket van Eisen, dat wordt gedragen door alle belanghebbenden binnen de gemeente.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven; Sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Aanpak

De werkzaamheden voor Empaction zijn ondersteunend aan de activiteiten die in projectverband door medewerkers van de Gemeente Eindhoven worden ontplooid. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een PvE, de ondersteuning, begeleiding en review bij de offerte uitvraag en aanbesteding, het consulteren van leveranciers en overige marktpartijen en het beoordelen van offertes van leveranciers.
De nieuwe opzet van de handhaving is een logische afronding van de invoering van een Elektronisch Parkeerplatform binnen de gemeente. Van dit platform maken zowel gemeentelijke diensten als private dienstverleners gebruik.

Uitdaging

De grote uitdaging in dit project betreft het inrichten van een 7×24 uurs beheer, waarbij externe leveranciers en gemeentelijke diensten aanvullend op elkaar kunnen en moeten opereren.

Resultaat

Het resultaat moet bestaan uit de implementatie van een aantal sets nieuwe handhaafapparatuur (handcomputers, printers, software, back-office applicaties en koppelingen met externe systemen), waarmee de Toezichthouders van de gemeente Eindhoven probleemloos hun dagelijkse toezichthoudende werkzaamheden zowel kwalitatief als kwantitatief op vereiste wijze kunnen verrichten.
Daarbij is real-time inzicht in parkeertransacties en handhaafacties een voorwaarde voor een goede afhandeling van Naheffingsaanslagen en daaruit mogelijk voortvloeiende klachten en bezwaren.

Gemeente Tilburg: Parkeerbalans en parkeerstrategie Veemarktkwartier

Vergroten

gestart: augustus 2009

Achtergrond

De gemeente Tilburg heeft grote ambities met het Veemarktkwartier. Het Veemarktkwartier zal de komende jaren ontwikkeld worden tot dé ontmoetingsplek voor creatieve bedrijven die zich bezig houden met het maken van vooruitstrevende muziek, design, kunst, nieuwe media en andere vormen van cultuur. Op diverse locaties zijn ontwikkelingen gepland, die bijna allemaal worstelen met het voldoen aan de parkeereis. De gemeente Tilburg heeft daarom besloten tot een gemeenschappelijke visie op het parkeervraagstuk in het Veemarktkwartier. Empaction is gevraagd voor advies en ondersteuning bij het opstellen van een parkeerbalans en een daarop gebaseerde parkeervisie. De focus ligt hierbij primair op de parkeerbehoefte van auto’s, maar ook voor de fiets wordt de stallingsbehoefte in kaart gebracht.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aanpak

De parkeerbalans en parkeervisie zijn opgesteld onder begeleiding van een multidisciplinaire gemeentelijke projectgroep. Uitgangspunt daarbij waren de meest recente versies van de plannen voor de zes ontwikkellocaties en de Tilburgse parkeernormen, zoals beschreven in het TVVP. Een belangrijk element in de parkeerbalans is de te verwachte mate van dubbelgebruik. Om dit aspect goed in kaart te brengen hebben we per ontwikkeling en voor de totale parkeerbalans steeds drie cijfers ik kaart gebracht:

 1. Zonder enig dubbelgebruik, wat een absolute bovengrens oplevert
 2. Met volledig dubbelgebruik conform CROW-richtlijnen, hetgeen een absolute ondergrens oplevert
 3. Dubbelgebruik alleen voor het bezoekersgedeelte, wat in de praktijk een meer reëel beeld geeft van de noodzakelijke capaciteit.

Opmerkingen

 1. Het bouwprogramma van het Veemarktkwartier is momenteel nog volop in ontwikkeling. Bij de uitwerking van de opdracht is er voor gezorgd dat bij toekomstige mutaties in het bouwprogramma de parkeerbalans weer relatief eenvoudig consistent te maken is en dat de voorgestelde parkeervisie op hoofdlijnen toepasbaar blijft.
 2. Bij het opstellen van de parkeervisie is ook meegenomen wat er vandaag de dag in het gebied en directe omgeving aan restcapaciteit potentieel beschikbaar is.

Resultaat

De parkeervisie voorziet in een parkeerbijdrageregeling ten behoeve van de realisatie en exploitatie van parkeercapaciteit voor de nieuwe functies in het Veemarktkwartier. Om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke parkeereis wordt voor de ontwikkelingen van het Veemarktkwartier een combinatie van maatregelen voorgesteld:

 1. zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein
 2. benutten restcapaciteit in de bestaande parkeergarages Tivoli, Pieter Vreedeplein en Heuvelpoort
 3. aan de rand van het gebied de realisatie van een aanvullende centrale parkeervoorziening, in eigendom en exploitatie bij de gemeente.

Op dit moment wordt de voorgestelde parkeervisie Veemarktkwartier ter besluitvorming voorgelegd.

NS Poort - Gemeente Hengelo: P+R Hengelo – Verkenning financiële haalbaarheid

Vergroten
Vergroten

gestart: juni 2009

Achtergrond

Het stationsgebied van de gemeente Hengelo wordt de komende jaren ingrijpend veranderd. De ontwikkeling van het stationsgebied maakt onderdeel uit van het grote herstructureringsproject Hart van Zuid. Station Hengelo wordt een belangrijk vervoersknooppunt voor de regio Twente. Belangrijk onderdeel van het toekomstige stationsgebied is de realisatie van een gebouwde P+R voorziening. In het kader van de subsidieregeling Actieplan “Groei op het Spoor” is het plan voor de P+R voorziening ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het voorstel inzicht bieden in de financiële haalbaarheid. De gemeente Hengelo en NS Poort hebben Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning naar de financiële haalbaarheid van de te realiseren P+R voorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Hengelo en NS Poort

Aanpak

Inventarisatie situering en omgeving
Eerst is de locatie en de omgeving van de geplande P+R voorziening geïnventariseerd.
Het stationsgebied van Hengelo maakt onderdeel uit van het stadsvernieuwingsproject Hart van Zuid. Hart van Zuid is de komende jaren de belangrijkste stedelijke ontwikkelingsopgave voor de gemeente Hengelo. Voor de ontwikkeling van het stationsgebied is door de gemeente Hengelo in samenwerking met de in het gebied betrokken partijen het werkboek ‘Centraal Station Twente’ opgesteld. In dit werkboek zijn de ambities voor het gebied beschreven. De realisatie van een gebouwde P+R voorziening is één van de deelprojecten en is voorzien aan de zuidzijde van het station.
Analyse parkeercapaciteit
Vervolgens is de benodigde parkeercapaciteit geanalyseerd. Om de mogelijkheden van dubbelgebruik inzichtelijk te maken is een gedetailleerdere invulling van de diverse geplande functies gemaakt. Mede bepalend voor de capaciteit van de P+R voorziening zijn het naast gelegen poppodium Metropool, het WTC-complex en de overloop van de binnenstad.
Verkenning exploitatiemogelijkheden
Voor een verkenning van de exploitatiemogelijkheden en een indicatie van de onrendabele top van de nieuw te realiseren P+R voorziening is een exploitatieberekening opgesteld met het Empaction rekenmodel. In het kader van de subsidieregeling Actieplan “Groei op het Spoor” dient helder te zijn welke partijen betrokken zijn bij de realisatie, de exploitatie en het beheer van de P+R voorziening. Uitgangspunt voor de case Hengelo is dat NS Poort eigenaar wordt van de parkeergarage (belegger) en exploitatie en beheer worden uitbesteed aan een particuliere parkeergarage-exploitant (huurder).

Resultaat

De nieuw te realiseren parkeervoorziening komt in aanmerking voor subsidie. Met behulp van het Empaction Rekenmodel is berekend hoeveel subsidie nodig is ten behoeve van de investering en het afdekken van het exploitatierisico.

Gemeente Eindhoven: Multi Channel Ontsluiting Parkeervergunningen Eindhoven

gestart: juni 2009

Achtergrond

De gemeente Eindhoven heeft gekozen voor een dienstverlening, waarbij de gemeente de klant centraal stelt, van buiten naar binnen denkt en de klant met een vraaggerichte en geïntegreerde werkwijze bedient met een ingang via meerdere kanalen (Multi Channel Dienstverlening via de kanalen post/internet/telefonie en balie). Voor het jaar 2010 is de Multi Channel ontsluiting van Parkeervergunningen gepland.
Daarnaast bestaat er vanuit de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving de behoefte om de processen rondom de aanvraag en afgifte van alle parkeervergunningen te optimaliseren en de inzetbaarheid van de ondersteunende systemen te borgen.
Tenslotte zijn voor 2010 de beleidsregels voor Parkeervergunningen herijkt. Deze geactualiseerde regelgeving moet in de procesondersteunende geautomatiseerde systemen worden verankerd.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven; Sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Aanpak

Ter voorbereiding van een projectmatige aanpak, is een business case geschreven, waardoor inzicht in de kosten en baten van het project, zowel kwantitatief als kwalitatief is verkregen. De business case is door alle betrokken verantwoordelijke managers onderschreven.
Een projectgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeente, de leverancier van het Vergunning Management Systeem en een projectleider van Empaction, heeft in een eerste fase ervoor gezorgd dat het systeem op het juiste nivo werd ingericht. Vervolgens zijn de beleidsaspecten voor 2010 in het systeem ingebracht en zijn de processen op de nieuwe situatie ingericht. Tenslotte is het functioneel en technisch beheer ingericht volgens de standaarden van de gemeente Eindhoven.
In een volgende fase wordt het systeem via internet voor de burgers ontsloten en zal een proces redesign plaatshebben.

Resultaat

Het resultaat moet zijn een goed werkend vergunning Management Systeem, via meerdere kanalen ontsloten voor de burgers en bedrijven van de gemeente Eindhoven (w.o. via internet) en ondersteunend aan de werkzaamheden van de betrokken ambtenaren..
Qua beheer moet het systeem voldoen aan de normen en standaards van de gemeente Eindhoven, met name op het gebied van betrouwbaarheid en privacy gerelateerde zaken.

Samenwerking met Technische Universiteit Eindhoven

Vergroten

gestart: april 2009

Achtergrond

In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven is het landelijk Parkeerpanel opgezet. Het doel van dit panel is om inzichten te verkrijgen in de effecten van diverse parkeermaatregelen.

Iedereen die iets wil bijdragen aan deze inzichten over parkeren, kan deelnemen aan het landelijk Parkeerpanel Het panel beoogt niet alleen de spreekbuis van de automobilisten te zijn ook andere mensen kunnen deelnemen aan het landelijk Parkeerpanel. Bijvoorbeeld bewoners die dagelijks te maken hebben met parkeerproblemen in hun wijk of fietsers die op hun route hinder ondervinden van geparkeerde auto’s kunnen ook belangrijke inzichten verschaffen betreffende behoeften aan of problemen door parkeervoorzieningen.

Maximaal zes keer per jaar zal het landelijk Parkeerpanel benaderd worden voor een korte vragenlijst. In juni 2009 is de eerste vragenlijst verstuurd met het onderwerp ´de zin en onzin van betaald parkeren´. Resultaten van de onderzoeken zullen samen met de TU/e gepubliceerd worden in diverse vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

Om te komen tot goede inzichten is het belangrijk om meningen van zoveel mogelijk personen te verzamelen dus meldt u aan voor het landelijk Parkeerpanel op www.parkeerpanel.nl

Opdrachtgever

Technische Universiteit Eindhoven

Gemeente Eindhoven: Actualisatie parkeerregelgeving

Vergroten

gestart: maart 2009

Achtergrond

De parkeerverordening van gemeente Eindhoven dateert uit het jaar 2000. Sindsdien zijn er in Eindhoven op het gebied van betaald parkeren en parkeervergunningen diverse ontwikkelingen geweest. Gemeente Eindhoven heeft geconstateerd dat de regelgeving niet meer goed aansluit op de huidige praktijk en heeft daarom behoefte aan een actualisatie van haar parkeerregelgeving. Deze gelegenheid is tevens aangegrepen om de huidige tariefstructuur van de van de diverse parkeerproducten kritisch onder de loep te nemen alsmede de procedure invoering betaald parkeren eenduidig vast te leggen.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Opdracht

Actualiseren parkeerregelgeving

Aanpak

De bestaande regels en besluiten over parkeren zijn geïnventariseerd (1), geactualiseerd (2) en waar nodig aangepast conform de laatste wensen en eisen (3). Voor de bestuurlijke besluitvorming van de geactualiseerde parkeerregelgeving is een overkoepelende notitie geschreven met een samenvatting op hoofdlijnen. Een belangrijk element in de opdracht is het verkrijgen van draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie. Het overleg tussen de verschillende afdelingen die zich met parkeren bezighouden vormde daarbij een belangrijke schakel.

Resultaat

• Geactualiseerde regelgeving: Verordening parkeerbelastingen; Parkeerverordening; Aanwijzingsbesluit; Uitwerkingsbesluit; Besluit Privaatrechtelijke Parkeertarieven
• Vereenvoudiging van de parkeertariefstructuur;
• Procedure invoering betaald parkeren.

Gemeente Deurne: Introductie Deurnepas en achteraf betaald parkeren met de Deurnepas

Vergroten

november 2008 – mei 2009

Achtergrond

De gemeente Deurne heeft in maart 2009 met succes de “Deurnepas” geïntroduceerd. Alle bijna 32.000 inwoners van Deurne hebben op één dag hun persoonlijke mifare Deurnepas ontvangen, waarmee zij toegang hebben tot verschillende gemeentelijke diensten als de milieustraat, ondergrondse afvalcontainers, collectief vraaggestuurd vervoer en diverse toegangs- en verblijfsvergunningen

Als wereldwijde primeur, kunnen Deurnenaren zich nu aanmelden voor Achteraf Betaald Parkeren met hun stadspas. Dit houdt in, dat zij achteraf en voor de werkelijk geparkeerde tijd kunnen betalen voor het parkeren op straat, op (afgesloten) parkeerterreinen en in de parkeergarages. De gemeente Deurne is hiertoe een samenwerking aangegaan met een aantal aanbieders van GSM parkeren, waaronder Stadspasparkeren BV, waardoor aansluiting met de landelijke dienst GSM parkeren is gerealiseerd en een “open” , concurrentiële structuur is ontstaan. Door het starten en stoppen van parkeeracties, alsmede de toegang tot afgesloten parkeergarages en parkeerterreinen mogelijk te maken met de GSM, een mifare pas en kentekenherkenning met behulp van camera’s, is een bijzonder klantvriendelijke dienstverlening ontstaan. Een aantal, door parkeerders minder positief ervaren, kanten van het betaald parkeren zijn hierdoor weggenomen. De integrale handhaving (parkeren en stadstoezicht) vindt plaats met behulp van handheld computers, die via een GPRS verbinding communiceren met de back-office systemen van de gemeente.

De Deurnepas en het Achteraf Betaald Parkeren is door de gemeente in samenwerking met de Ondernemers Vereniging Deurne groots geïntroduceerd door middel van persbijeenkomsten en - berichten, posters in winkelramen, folders, een kraam op de weekmarkt en promo teams die de burgers hebben weten te overtuigen van de vele aantrekkelijke mogelijkheden van hun Deurnepas.

Het succes is dan ook niet uitgebleven. Binnen 14 dagen had meer dan 10% van de autobezitters in Deurne zich aangemeld voor achteraf betaald parkeren en wordt op de zaterdag meer dan 300 keer op deze nieuwe manier betaald voor het parkeren. En deze aantallen groeien nog iedere dag.

De Deurnepas is nu al niet meer weg te denken. De burgers hebben met gepaste trots hun Deurnepas op zak en het aantal mogelijke toepassingsgebieden wordt met de dag groter. In relatief korte tijd zijn uiterst moderne automatiseringssystemen binnen de gemeente geïmplementeerd en gekoppeld aan die van private dienstverleners, waardoor de gemeente haar regie- en uitvoerende taken uitstekend kan uitvoeren en de dienstverleners kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de service aan burgers, bedrijven en bezoekers.

Opdrachtgever

Gemeente Deurne

Opdracht

De opdracht behelsde het als procesbegeleider en materiedeskundige zorgdragen voor een projectmatige ontwikkeling en tijdige implementatie van de Deurnepas, alsmede het ontwikkelen en voor implementatie voorbereiden van de verschillende gebruikstoepassingen, waaronder achteraf betaald parkeren.

Uitdaging

De uitdaging was het in een zeer kort tijdsbestek zowel functioneel, technisch als commercieel ontwikkelen en implementeren van de Deurnepas, met als eerste en belangrijkste toepassing het achteraf betaald parkeren. De introductiedatum stond vanaf het begin van het project vast, dus tijd voor uitlopen of uitstellen was er niet. De voor deze pas benodigde systemen moesten worden gekoppeld aan de in Deurne reeds aanwezige parkeer- en toegangsapparatuur, administraties van gemeentelijk diensten en systemen van private dienstverleners. Al met al een groot aantal partijen, die snel met elkaar tot zaken moesten zien te komen.

Als doel daarbij was geformuleerd, dat de Deurnepas voor Deurnenaren een handig medium wordt dat zij frequent gebruiken en dat de betrokkenheid met de gemeentelijke dienstverlening vergroot. Dit hield in dat er ook veel aandacht moest worden geschonken aan het informeren van burgers en belanghebbenden. De eerste ervaringen met de Deurnepas zijn zeer veelbelovend.

Gemeente Groesbeek: Onderzoek ‘nut en noodzaak’ ondergrondse parkeergarage

Vergroten

gestart: september 2008

Achtergrond

De gemeente Groesbeek werkt aan een ingrijpende herziening van het centrum. Het centrumplan bestaat uit diverse ontwikkellocaties en een herinrichting van de openbare ruimte. Doelstelling is een integrale kwaliteitsverbetering van het centrum. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het College van B&W is gevraagd om naast twee reeds geplande parkeergarages met een voorstel te komen voor de realisatie van een derde parkeergarage van circa 100 parkeerplaatsen. Gemeente Groesbeek heeft Empaction gevraagd om ‘nut en noodzaak’ van deze extra parkeergarage te onderzoeken.

Opdrachtgever

Gemeente Groesbeek

Opdracht

Advies over ‘nut en noodzaak’ van een nieuw te ontwikkelen parkeergarage in het centrumgebied van Groesbeek.

Aanpak

Ten eerste hebben we de door de gemeente opgestelde parkeerbalans van het centrum op hoofdlijnen beoordeeld (second opinion). Vervolgens is er een schetsontwerp gemaakt en bekeken of de gewenste parkeergarage ruimtelijk inpasbaar is. Tevens zijn de financiële aspecten van de parkeergarage inzichtelijk gemaakt, inclusief de impact voor de gemeentebegroting.

Resultaat

Gemeente Groesbeek is geadviseerd om af te zien van de realisatie van een derde ondergrondse parkeergarage en de beschikbare middelen aan te wenden voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit van de reeds geplande parkeervoorzieningen

Gemeente Nijmegen: Selectieve toegang binnenstad

gestart: februari 2008

Achtergrond

Sinds 1996 heeft gemeente Nijmegen een deel van de binnenstad afgesloten met zogenaamde ‘road barriers’. Het primaire doel van deze afsluiting is het creëren van een aangenaam verblijfsklimaat in de binnenstad. De huidige roadbarriers zijn dringend aan vervanging toe. Reden om opnieuw na te denken over het toelatingsbeleid. Wie mag er wanneer en tegen welke condities naar binnen? Daarnaast een goede gelegenheid om, mede op basis van ervaringen elders, enkele tekortkomingen aan de huidige procedures weg te werken.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Opdracht

Advies over nieuw selectief toelatingsbeleid binnenstad.

Aanpak

• Analyse van het huidige systeem en bijbehorende regelgeving.
• Evaluatie van ervaringen met het huidig systeem onder bewoners, transporteurs, ondernemers en gemeente.
• Advies en uitwerking nieuwe opzet van het selectief toegangssysteem.
• Opstellen nieuw raamwerk selectief toelatingsbeleid en beleidsregels.
• Uitwerken implementatieplan

Resultaat

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe beleid zijn:
Nieuwe venstertijden. De venstertijden zullen naar beneden worden bijgesteld (tot 10:00 uur in plaats van 12:00 uur). Tussen 10:00 en 12:00 naar binnen rijden kan nog steeds, maar dan is wel een (incidentele) ontheffing vereist.
Gesloten gebied. Na 12:00 is een ontheffing nodig om zich met een auto in het gebied te bevinden. Zo’n ontheffing is goedkoop als men in een vooraf gedefinieerde doelgroep valt. Ook als men niet in zo’n specifieke doelgroep valt kan incidenteel een ontheffing worden aangeschaft, maar wel tegen aanzienlijk hogere kosten. Zonder ontheffing loopt men de kans op een bekeuring.
7×24. De road barriers staan in principe altijd omhoog. Bij in- en uitrijden wordt het kenteken geregistreerd. Bij uitrijden gaat de paal automatisch naar beneden. Bij inrijden is dit alleen het geval tijdens de venstertijden (tot 10:00 uur). Op basis van de geregistreerde kentekens wordt een nauwkeurig beeld verkregen van het aantal autobewegingen en de verblijfsduur in het gebied.
Ontheffingen. Ontheffingen, zowel permanente als incidentele, kunnen eenvoudig via de website van de gemeente (voorkeur) of via de Stadswinkel worden besteld. Op de voornaamste inrijroutes kan ook aan de paal (via credit card) een incidentele ontheffing worden aangeschaft. Inrijden zelf gebeurt in principe op kenteken.
Prepaid. Om facturatie zo eenvoudig mogelijk te maken wordt toeleveranciers de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een prepaid systeem. Zij storten dan, bijvoorbeeld via IDEAL, een bedrag op een rekening bij de gemeente. Incidentele ontheffingen worden betaald door de kosten af te trekken van het nog uitstaande tegoed. Bij deze wijze van betalen een korting geboden van 50%.
Bezoekersregeling. Voor bewoners (en ondernemers) in de binnenstad komt er geen bezoekersregeling. Er is namelijk geen (publieke) parkeergelegenheid in het gebied. Voor woonbuurten in het centrum zal een bezoekersregeling worden geïmplementeerd op basis van betaald parkeren.

Gemeente Nijmegen: Architectuur parkeersystemen

Juni 2008 – November 2008

Achtergrond

De gemeente Nijmegen is enkele jaren geleden gestart met het vervangen en digitaliseren van haar parkeersystemen. Alvorens een volgende fase van ontwikkeling in te gaan, wenste de gemeente inzicht en overzicht te verkrijgen in de verschillende ontwikkelingen op het gebied van elektronische parkeersystemen, voor zover deze binnen de gemeente Nijmegen worden gebruikt of mogelijk gebruikt gaan worden.
Daarnaast was er behoefte aan inzicht en overzicht hoe de verschillende parkeersystemen met elkaar samenwerken en op elkaar afgestemd moetn zijn, opdat er sprake zal zijn van één leidend management systeem en bij voorkeur één transactiesystematiek.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Opdracht

Empaction kreeg de opdracht om in één notitie de architectuur te beschrijven van een volwaardig parkeer- en managementsysteem dat ondersteunend is aan:

 1. Het systeem voor selectieve toegang binnenstad / benedenstad;
 2. Het systeem voor een bezoekersregeling, en
 3. Uitbreiding Vergunningen en Ontheffingen, Belparkeren en Slimparkeerder in Nijmegen naar off-street toepassingen.

Dit alles uiteraard in relatie tot een ontwerp infrastructuur voor elektronisch parkeren.

Aanpak

Door middel van marktconsultaties en inventarisaties bij de gemeentelijke diensten zijn de wensen en eisen van de gemeente gekoppeld aan de meest actuele mogelijkheden van private dienstverleners. Dit heeft geresulteerd in een notitie waarin een overall toekomstvisie is neergelegd, die door de gemeente Nijmegen is overgenomen en die de komende jaren wordt geïmplementeerd.

Uitdaging

Voor de gemeente Nijmegen een toekomstbeeld te schetsen vanuit het perspectief van parkeerders, dat ondersteund wordt door hedendaagse technische mogelijkheden en dat tegemoet komt aan de eisen van de gemeente vanuit haar eigen regierol.

Gemeente Eindhoven: Stadspasparkeren Eindhoven

1e fase Juni 2007 – Oktober 2008

Achtergrond

De gemeente Eindhoven heeft het plan opgevat, om het voor houders van de stadspas mogelijk te maken met deze Mifare pas op winkelcentrum Woensel parkeergelden achteraf te kunnen betalen. Het gaat om een pilot, die bij positief resultaat kan worden uitgebreid naar andere delen van de stad.
Stadspasparkeren Eindhoven wordt geënt op het Belparkeren, dat eerder in Eindhoven is geïntroduceerd.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Opdracht

De opdracht behelst het begeleiden van de technische ontwikkeling van stadspasparkeren, door de koppeling van systemen van de gemeente aan die van private dienstverleners. Daarnaast zal in afstemming met de winkeliers en de provider ook de marketing van de dienst worden ingevuld.

Aanpak

Op projectmatige wijze wordt de introductie van Stadspasparkeren voorbereid. Daarbij vindt afstemming plaats met alle belanghebbenden, zoals burgers, winkeliers, private dienstverleners en gemeentelijke diensten.

Uitdaging

Van Empaction wordt verwacht, dat stadspasparkeren op Woensel zodanig wordt ingevoerd, dat bezoekers achteraf hun parkeergeld kunnen betalen op basis van de werkelijke parkeertijd en het winkelen op Woensel daardoor wordt gestimuleerd en niet wordt belemmerd.

NS Poort Ontwikkeling: Stationskwartier Breda

gestart: september 2008

Achtergrond

Breda wordt aangesloten op het Europese net van Hogesnelheidslijnen (HSL). Gemeente Breda grijpt deze ontwikkeling aan om de Spoorzone om te vormen tot een nieuw stadsdeel met internationale allure: Via Breda. Centraal in deze verandering staat het stationsgebied van Breda. Dit gebied is een van de zes door het ministerie van VROM aangewezen nieuwe sleutelprojecten. NS Poort werkt de komende jaren in samenwerking met gemeente Breda en het Rijk aan de ontwikkeling van het Stationskwartier. Het gezichtbepalende gebouw wordt de nieuwe OV-terminal. Naast de OV-terminal wordt er een veelzijdig programma van werken, wonen, horeca, detailhandel en leisure ontwikkeld. Een van de onderdelen van de ontwikkeling van het stationsgebied betreft het realiseren van voldoende parkeergelegenheid voor de diverse functies in het plangebied.

Opdrachtgever

NS Poort Ontwikkeling

Opdracht

NS Poort heeft Empaction gevraagd voor advisering en ondersteuning bij de uitwerking van het parkeervraagstuk in drie deelgebieden:

 1. OV Terminal
 2. Spoorstraat / de Hoven
 3. Belcrum West

Aanpak

1. Analyse parkeercapaciteit en advies over het functioneel ontwerp van de parkeervoorzieningen:

 • Wie gaan er straks gebruik maken van de parkeervoorziening?
 • Welk ontwerp sluit aan op de te bedienen doelgroepen?
 • Hoe zorg je voor een optimale mix tussen kortparkeerders en abonnementen?
 • Hoe bereik je op alle uren van de dag een goede bezetting in de parkeergarage?
 • Hoe ontwikkelt de omgeving zich over een langere periode?

2. Parkeerafspraken met potentiële huurders en kopers

 • Om een financieel gezonde parkeerexploitatie mogelijk te maken (minimale onrendabele top) is het van belang dat er vanaf het eerste moment in het project de juiste keuzes en afspraken worden gemaakt.
 • Voor NS Poort zijn richtlijnen opgesteld die dienen als leidraad bij het maken van afspraken met potentiële huurders en kopers

3. Opstellen exploitatieberekeningen

 • Wat zijn de exploitatiemogelijkheden van de parkeervoorzieningen?
 • Wat is de investeringsruimte die voortkomt uit de parkeerexploitatie?

4. Afstemming met gemeente, architect en direct betrokkenen

 • Begeleiden en adviseren van NS Poort Ontwikkeling in de projectgroep en ondersteuning geven in de gesprekken met gemeente, architect en diverse direct betrokkenen.

NS Poort: P+R Elst

Vergroten

gestart: juli 2008

Achtergrond

In Elst (gemeente Overbetuwe) wordt gewerkt aan de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Elst-Centraal.In dit gebied is station Elst gesitueerd. In de directe omgeving van het station wordt nagedacht over de realisatie van kantoren en een bovengrondse parkeergarage. Deze parkeergarage moet tevens plaats bieden aan de P+R behoefte bij station Elst. Als deze bouwplannen gerealiseerd worden, zal het huidige P+R terrein op maaiveld komen te vervallen. Met behulp van het Empaction Rekenmodel zijn de exploitatiemogelijkheden van de nieuw te realiseren parkeervoorziening in kaart gebracht.

Opdrachtgever

NS Poort

Opdracht

NS Poort heeft Empaction gevraagd de investeringsruimte in kaart te brengen voor de nieuw te realiseren parkeervoorziening bij Station Elst.

Aanpak

Analyse parkeercapaciteit en advies over functioneel ontwerp van de parkeervoorziening:

 • Wie gaan er gebruik maken van de parkeervoorziening?
 • Hoeveel P+R plaatsen zijn nu en in de toekomst benodigd (diverse scenario’s)?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de capaciteit ondergronds, bovengronds dan wel half-verdiept te realiseren?

Opstellen exploitatieberekeningen:

 • Wat zijn de exploitatiemogelijkheden van de parkeervoorziening?
 • Wat is de investeringsruimte die voortkomt uit de parkeerexploitatie?

Afstemming met gemeente Overbetuwe en Stadsregio Arnhem Nijmegen:

 • De nieuw te realiseren parkeervoorziening komt in aanmerking voor subsidie. Met behulp van het Empaction Rekenmodel is berekend hoeveel subsidie nodig is ten behoeve van de investering en het afdekken van het exploitatierisico.
 • Begeleiden en adviseren van NS Poort in de projectgroep en ondersteuning geven in de gesprekken met gemeente en Stadsregio.

Gemeente Woerden: Interim medewerker verkeer en vervoer/parkeren

gestart: november 2007

Achtergrond

Door de groeiende automobiliteit is parkeren nu ook in middelgrote steden steeds vaker een probleem. Zo ook in Woerden. Empaction is gevraagd, gezien de tijdelijke onderbezetting bij de vakgroep Verkeer van de gemeente Woerden, een interim functie bij deze afdeling te vervullen.

Opdrachtgever

Gemeente Woerden

Uitdaging

De gemeente Woerden heeft als middelgrote stad interessante verkeersvraagstukken in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van parkeren. Zo voert Empaction een evaluatie uit naar de aanpassingen die in het centrum zijn getroffen in het kader van het Verkeerscirculatieplan (VCP-Woerden). Het onderdeel parkeren neemt in deze evaluatie een belangrijke positie in, mede gezien de ontwikkeling van een parkeergarage in het centrum en het daarmee verdwijnen van straatparkeerplaatsen. Ook voert Empaction een evaluatie uit omtrent het beleid met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarnaast bestaan de werkzaamheden onder andere uit de invoering van parkeerverboden met de daarmee samenhangende verkeersbesluiten, het toetsen van parkeerplannen bij nieuwbouwlocaties en het organiseren van het parkeren tijdens evenementen.

Resultaat

De evaluatie van het VCP-Woerden maakt de discrepantie inzichtelijk tussen de doelstellingen uit het VCP en het gerealiseerde eindresultaat. Ook is het oordeel van belanghebbenden geïnventariseerd. De evaluatie vormt de basis voor verdere verkeers- en parkeertechnische aanpassingen in het centrum.

Gemeente Nijmegen: Achter de Hezelpoortgarage

gestart: mei 2006

Achtergrond

Voor bewoners, winkeliers en bezoekers van de binnenstad-west van Nijmegen is het van groot belang om hun auto op loopafstand kwijt te kunnen. Vergroten van het aantal parkeerplaatsen is daarom essentieel voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en economische vitaliteit van het gebied.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Opdracht

Advisering en rapportage over te volgen procedure; advisering over te selecteren marktpartij en rapporteren hierover voor openbare besluitvorming

Aanpak

Helder krijgen van belangen en gunningscriteria, ervaring en expertise inzetten om te komen tot creatieve oplossingen.

Uitdaging

Vinden van de optimale aanbesteding, mogelijk door gebruik te maken van vooruitstrevende samenwerkingsvormen.

Gemeente Tilburg: Invoering parkeerregulering in woonwijken

Vergroten

maart 2008 - juli 2009

Achtergrond

In sommige wijken van Tilburg zijn er parkeerproblemen. Dit komt enerzijds door het toegenomen autobezit en autogebruik van de bewoners zelf, anderzijds doordat centrumbezoekers hun auto parkeren in buurten rondom de binnenstad waar nog gratis geparkeerd kan worden.
De problemen zijn dan ook het grootst in de gebieden rondom het centrum; de wijken Noordhoek, Sint Anna, Oud-Zuid en Tivoli.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg; Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimte en Economie

Opdracht

De gemeente heeft Empaction gevraagd eerst te onderzoeken of in deze gebieden behoefte is aan en draagvlak bestaat voor een parkeerregulering op basis van betaald parkeren. Bij gebleken draagvlak moeten er in samenspraak met alle belanghebbenden, parkeerreguleringsplannen worden opgesteld.

Aanpak

Het parkeerreguleringsplan komt onder andere tot stand in samenspraak met sleutelfiguren uit de wijk. Voor een goed parkeerreguleringsplan is het zaak van tevoren zorgvuldig onderzoek te verrichten. Op basis van onderzoek worden er uitspraken gedaan over de te verwachten effecten in het te reguleren gebied zelf, maar ook de effecten in de directe omgeving kunnen op voorhand in kaart gebracht worden. Zo wordt de vraag naar parkeergelegenheid (onderzoek naar het autobezit onder de bewoners en bedrijven) en het aanbod van parkeerplaatsen (openbaar en op eigen terrein) in een gebied onderzocht. Door middel van kentekenonderzoeken wordt bekend hoeveel uitwijkgedrag vanuit het centrum zich in de huidige situatie in de woonwijken voordoet.
Empaction voert de diverse onderzoeken uit, houdt grip op de gemaakte planning en begeleidt de afstemming met alle betrokken partijen, alsmede de bestuurlijke afstemming.

Brochure parkeerregulering algemeen
Pamflet parkeerregulering Oud-Noord

Uitdaging

De uitdaging is per wijk een parkeerreguleringsplan te maken waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de wensen van de primaire gebruikers. Uitdagingen zitten in het vaststellen van de begrenzingen van het (potentieel) te reguleren gebied, het te hanteren parkeertarief, de werkingstijden en wie op welke momenten gebruik moeten kunnen maken van de openbare parkeergelegenheden. Tevens moet, waar mogelijk, in samenspraak met bedrijven en instellingen gekeken worden in welke mate hun parkeervoorzieningen ´s avonds kunnen worden ingezet voor het faciliteren van omwonenden.

Gemeente Den Haag: Implementatie parkeervergunningensysteem

november 2007 - december 2008

Achtergrond

De afdeling Parkeren is continu in ontwikkeling. In Den Haag is een forse uitbreiding van het gereguleerde gebied gepland waardoor het noodzakelijk werd om zowel de dienstverlening als de efficiency verder te verbeteren. Den Haag gaat in ruim twee jaar tijd van ca. 30.000 naar ca. 65.000 vergunninghouders. Vanaf januari 2008 werken de parkeercontroleurs met nieuwe handcomputers. De wens bestaat met het bestaande vergunningensysteem een digitaliseringslag te maken. Recentelijk is bij de invoering van betaald parkeren in een nieuw gebied de digitale parkeervergunning geïntroduceerd in de vorm van een pas met barcode. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor internetdiensten geprofessionaliseerd.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Opdracht

Optimalisatie van het vergunningensysteem.

Uitdaging

De grote uitdaging is het integrale projectresultaat. Er moet voor gezorgd worden dat alle betrokken partijen, intern binnen het gemeentelijk apparaat en bij de diverse toeleveranciers, binnen de gestelde dead-lines hun bijdragen leveren op het afgesproken kwaliteitsniveau. En dat alles binnen de randvoorwaarde dat de handhaving op straat gewoon kan doorgaan. De eerste ervaringen leren dat de inspanningen hebben geleid tot een succesvol project zonder noemenswaardige opstart problemen.

Gemeente Delft: Organisatieverandering Team Handhaving

Vergroten

juni 2008 - oktober 2008

Achtergrond

TOR zit midden in het proces van organisatieontwikkeling. Er is een nieuwe visie geïntroduceerd, die in de organisatie geïncorporeerd moet worden. De visie omvat de Delftse kernwaarden (leren, verbinden en plezier in je werk) en is gericht op het optimaliseren van de leefbaarheid in de openbare ruimte door bewuste en verantwoorde inzet van kennis en kunde van de medewerkers.

Opdrachtgever

Gemeente Delft, Toezicht Openbare Ruimte (TOR), vakteam Handhaving en Toezicht.

Opdracht

Interim vakteamhoofd Handhaving & Toezicht

Uitdaging

Binnen het vakteam concretiseren van de ingezette organisatielijn door handen en voeten te geven aan de nieuwe visie van TOR.

Gemeente Nijmegen: Parkeergarage Van Schaeck Mathon Singel

gestart: oktober 2005

Achtergrond

In maart 2005 heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten twee nieuwe parkeergarages aan de westzijde van de binnenstad te realiseren. Onderzoek wees uit dat met de gemeente als opdrachtgever en exploitant voor beide parkeergarages een onrendabele top onvermijdelijk was. De gemeenteraad heeft daarop besloten te laten onderzoeken of privatisering of een Publiek-Private Samenwerking voor bouw en exploitatie tot een beter resultaat kan leiden. Besloten is om in verband met de beheersbaarheid de twee parkeergarages afzonderlijk aan te besteden.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen, Directie Wijk & Stad, Ontwikkelbedrijf

Opdracht

Empaction ondersteunt de gemeente Nijmegen bij de aanbesteding van de parkeergarage Van Schaeck Mathonsingel op de volgende onderdelen:

 • Advisering op mogelijke samenwerkingsvormen tussen Nijmegen en de marktpartijen
 • Presenteren en bespreken van de mogelijke opties van samenwerking met het college van B&W en de gemeenteraad.
 • Advisering en rapportage over de te volgen aanbestedingsprocedure, inclusief de voorselectie van potentiële combinaties.
 • Opstellen van het programma van eisen (Request For Proposal)
 • Het selecteren van de marktpartij/combinatie aan de hand van de objectieve beoordelingscriteria.
 • De toetsing van de aanbiedingen met het scenario van Zelf Doen
 • Het begeleiden van de gemeente bij een eventuele implementatie.

Aanpak

De eerste stap is geweest om binnen de gemeente de mogelijke vormen van samenwerking met de markt in kaart te brengen. Om de haalbaarheid daarvan inzichtelijk te krijgen zijn middels een marktconsultatie met verschillende doelgroepen (bouwers/exploitanten/financiers en exploitanten) gesprekken gevoerd. De resultaten en de daaruit geformuleerde samenwerkingsvormen zijn voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een besluit omtrent de meest wenselijke samenwerkingsvormen.

Als tweede fase is een preselectie document opgesteld, dat als start gebruikt wordt voor de aanbestedingsprocedure.

Resultaat

De aankondiging van de aanbesteding zal medio maart 2007 openbaar gemaakt worden. Verwachting is dat er diverse marktcombinaties zullen gaan inschrijven, waarna op basis van het preselectie document er met verschillende marktcombinaties het proces vervolgd zal worden.

Gemeente Eindhoven: Invoering betaald parkeren/parkeeregulering Winkel Centrum Woensel

februari 2007 - december 2007

Achtergrond

Winkelcentrum Woensel is een groot winkelcentrum in het noordelijk deel van Eindhoven. Het winkelcentrum is recent volledig gerenoveerd. Het winkelcentrum beschikt over een parkeerterrein met een capaciteit van 1.850 plaatsen. Bij de toekenning voor de subsidie van de aanleg van een HOV-netwerk (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) werd door de gemeente Eindhoven aan de rijksoverheid de toezegging gedaan dat winkelcentrum Woensel betaald parkeren zou worden. De oplevering van de renovatie was een geschikt moment om deze toezegging waar te maken. Duidelijk was dat zowel de winkeliers als de bewoners van de aan het winkelcentrum gelegen appartementsgebouwen geen voorstander waren van betaald parkeren. Daarnaast vreesden de buurtbewoners in de omgeving veel overlast te krijgen van bezoekers en werknemers die niet bereid zouden zijn te betalen voor het parkeren van de auto.

Opdrachtgever

De dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven

Opdracht

 • Het bepalen van het meest wenselijke parkeertarief, dat recht doet aan de verschillende doelgroepen gebruikers en waarbij de overlast naar derden zoveel mogelijk beperkt blijft.
 • Het betrekken van de verschillende doelgroepen in het proces van invoering van de regeling.
 • Het volledige communicatie traject rondom de invoering van betaald parkeren.
 • Het organiseren van de nazorg, in het bijzonder met de buurtbewoners uit de omgeving en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen.
 • Afstemming met de werkgevers/winkeliers om samen met hen te zoeken naar geschikte oplossingen voor het werknemersparkeren.

Aanpak

 • Er is in overleg met de winkeliers besloten tot een parkeertarief dat aansluit bij de tariefstelling in de rest van Eindhoven. Er is echter ook geconstateerd dat op het winkelcentrum vier supermarkten gevestigd zijn en dat er dus door veel bezoekers ook kortstondig geparkeerd wordt. De winkeliers vroegen om een regeling waarbij bijvoorbeeld het eerste uur gratis was. Gekozen is voor een tarifering van €0,50 per half uur, waarbij voor het eerste uur ook slechts €0,50 betaald hoeft te worden. Het maximum dagtarief is vastgesteld op €3,00. Met dit tarief wordt tegemoet gekomen aan de kortparkeerders en aan de langparkeerders, terwijl tegelijkertijd uniformiteit gewaarborgd is.
 • Bewoners kunnen een parkeervergunning aanschaffen. Deze geeft geen plaatsgarantie. Er is voor gekozen deze vergunning de eerste twee jaar gratis te laten zijn. Daarna zal het standaard tarief van de gemeente Eindhoven voor bewonersvergunningen worden gehanteerd.
 • Er is om praktische redenen geen bezoekersregeling geïmplementeerd.
 • Werkgevers kunnen per onderneming slechts één vergunning aanschaffen. De kosten bedragen €16,00 per maand (standaard gemeentelijk tarief).
 • Om maximaal dubbelgebruik mogelijk te maken zijn er geen parkeerplaatsen voor specifieke doelgroepen, anders dan de gebruikelijke (gratis) parkeerplaatsen voor gehandicapten.
 • Om achteraf betalen mogelijk te maken is GSM-parkeren geïntroduceerd.
 • Met de bewoners en de winkeliers zijn informatieavonden georganiseerd.
 • Er is een overlegplatform betaald parkeren winkelcentrun Woensel opgericht met daarin vertegenwoordigers van alle doelgroepen in en rond het winkelcentrum. Dit platform volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het parkeerterrein en in de directe omgeving en neemt waar mogelijk maatregelen. Zo zijn vrij snel na de invoering parkeerverboden ingesteld in de omgeving, omdat op sommige plaatsen verkeersonveilige situaties ontstonden.
 • Er heeft vooraf een nauwkeurige telling plaatsgevonden van het parkeergedrag op het parkeerterrein en in de directe omgeving van het winkelcentrum. Deze nulmeting zal het eerste jaar een keer worden herhaald om zo feitelijk vast te stellen wat de gevolgen zijn van de invoering betaald parkeren op het winkelcentrum.
 • Het is niet uitgesloten dat het betaald parkeren wordt uitgebreid naar sommige wijken direct grenzend aan het winkelcentrum. Dit zal echter pas gebeuren als er onder de bewoners draagvlak is voor een dergelijke maatregel. Het overlegplatform heeft daarin de regie.
 • Op de begroting is een deel van de inkomsten van betaald parkeren op het winkelcentrum gereserveerd voor aanvullende verkeersmaatregelen op en rond het winkelcentrum, zodat snel geanticipeerd kan worden op ongewenste situaties ten gevolge van het betaald parkeren.

Resultaat

Het resultaat is dat er sinds 1 september 2007 betaald parkeren is ingevoerd op het winkelcentrum en dat er relatief weinig klachten zijn binnengekomen. Het lijkt er op dat dankzij het milde tarief de overlast beperkt blijft tot een hele dunne schil rond het winkelcentrum. Ook de winkeliers zijn niet ontevreden en zoeken op dit moment samen met de gemeente Eindhoven en Empaction naar de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement.

Gemeente Nijmegen: Meerjarenplan Parkeertarieven

juni 2006 - maart 2007

Achtergrond

Op het gebied van parkeren zijn er in Nijmegen de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen gepland. De haalbaarheid van deze ontwikkelingen is afhankelijk van een aantal factoren. Een van de cruciale factoren is het parkeertarief. De gemeente Nijmegen wenst daarom advies omtrent de parkeertariefontwikkeling.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Opdracht

Adviseren over de ontwikkeling van parkeertarieven van de komende 15 a 20 jaar.

Aanpak

Verschillende factoren die een rol spelen bij tarifering in kaart brengen en tegen elkaar afwegen (verkeers- en milieutechnische versus bedrijfseconomische factoren; landelijke trends in parkeertarieven, het effect van uitbesteden van bouw en beheer parkeervoorzieningen)

Uitdaging

Inzicht geven in effectiviteit van differentiatie parkeertarieven als instrument van beïnvloeding mobiliteitsgedrag. Vermijdbaar autogebruik ontmoedigen.

Gemeente Zeist: Advies aanpak parkeeraanbesteding

Vergroten

februari 2006 - augustus 2006

Achtergrond

In de gemeente Zeist was enige beroering ontstaan over de consequenties van een eerder afgesloten intentie-overeenkomst met een marktpartij. Vervolgens heeft de gemeenteraad aangegeven de intentie-overeenkomst te willen heroverwegen. Empaction is in dezen om advies gevraagd.

Opdrachtgever

Gemeente Zeist

Opdracht

Organiseren en begeleiden van een raadsbijeenkomst waarin de ins en outs van de intentie-overeenkomst worden beoordeeld in relatie tot het gewenste effect (achteraf betaald parkeren). Tevens is gevraagd scenario’s te formuleren voor toekomstige parkeer-aanbestedingen.

Resultaat

 1. Duidelijke beleidskaders voor aanbesteding.
 2. Nieuw raadsbesluit waarin meer genuanceerd met de vraag omtrent achteraf betaald parkeren wordt omgegaan.
 3. Aanvullende maatregelen uitgezet in de tijd.
 4. Inzicht in de financiële consequenties van de diverse scenario’s.

AMC Ziekenhuis: Parkeervoorzieningen AMC-ziekenhuis

september 2005 - augustus 2006

Achtergrond

Bij het AMC en omliggende gebouwen van het Medical Busines Park is een tekort aan parkeerplaatsen. Het AMC heeft plannen om de functies op haar terrein flink uit te breiden. Dit heeft eveneens consequenties voor het parkeren op het terrein van het AMC.

Opdrachtgever

BV terreinontwikkeling AMC

Opdracht

Aanbesteding parkeerbeheer van de bestaande parkeervoorzieningen en verkenning van samenwerkingsvormen met betrekking tot exploitatie.

Aanpak

Opdelen van het proces in stappen:

 1. oriënteren bestaande situatie en second opinion
 2. opstellen programma van eisen
 3. aanbesteding
 4. implementatie.

Uitdaging

Stroomlijnen van inefficiënte parkeersituatie zonder centrale regie en komen tot samenhangende strategie voor bestaande en toekomstige parkeervoorzieningen.

Resultaat

Parkeerbeheer van de bestaande parkeervoorzieningen is via aanbestedingstraject uitbesteed aan een professionele marktpartij.

Gemeente Almere: Uitbesteding parkeerbeheer en management

september 2005 - mei 2006

Achtergrond

De gemeente Almere heeft in 2001 betaald parkeren ingevoerd en heeft de uitvoering van de beheerstaak ondergebracht bij een marktpartij. De regiefunctie en verantwoordelijkheid voor exploitatie is in handen van de gemeente. De gemeente heeft volgens afspraak na een periode van 5 jaren een heraanbesteding uitgeschreven. Deze moest leiden tot een verdere efficiency en verbetering in de uitvoering van de beheer en management taken. Verbeteringen kunnen gevonden worden in de afspraken met betrekking tot de uitvoering of de beloning in de vorm van een prestatiecontract.

Opdrachtgever

Gemeente Almere, dienst Stadscentrum

Aanpak

Het project omvatte adviezen en uitwerking omtrent het programma van eisen, de (juridische) aanbesteding documenten en de begeleiding van de implementatie bij de gemeente.

Uitdaging

Met het oog op de verdere professionalisering en uitbreiding van het product parkeren in de gemeente Almere het doorvoeren van een efficiency- en verbeterslag in de uitvoering van de beheertaken. In het programma van eisen wordt nadrukkelijk(er) de verantwoordelijkheid en de aan de marktpartij opgelegde verwachtingen beschreven.

Resultaat

Een voor de gemeente in vele opzichten succesvolle aanbesteding, zeker ook financieel, waarin borging is gerealiseerd van de doelstellingen omtrent de efficiency en verbeterslagen.

Rijksgebouwendienst: Uitbesteding parkeerbeheer en management

Vergroten

maart 2005 - februari 2006

Achtergrond

De Rijksgebouwendienst exploiteert en beheert parkeergarages in de gemeente Den Haag. De parkeergarages zijn deels openbaar en deels bestemd voor parkeren van medewerkers van de ministeries. De RGD wil het beheer en het management integraal uitbesteden aan een marktpartij.

Opdrachtgever

Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst

Opdracht

Zoek via een Europees aanbestedingstraject een marktpartij die voor een periode van vijf jaar het beheer en management van vier parkeergarages in Den Haag op zich wil nemen.

Aanpak

Voor het eenduidig bepalen van de uit te besteden werkzaamheden is eerst een dienstenmix opgesteld. Op basis hiervan is enerzijds intern besproken welke werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd konden gaan worden en anderzijds is het de leidraad geweest voor het opstellen van het programma van eisen. Na publicatie van de aanbesteding hebben een zevental partijen ingeschreven. De ingediende offertes zijn aan de hand van de beoordelingsmatrix vergeleken, waarbij met name het niveau van dienstverlening bepalend is geweest. Empaction is nadien nadrukkelijk betrokken geweest bij de implementatie en overdracht aan de marktpartij.

Resultaat

Een succesvolle aanbesteding, waarbij het beheer voor een meerjarige periode wordt uitgevoerd door een professionele beheerorganisatie met als gevolg een betere dienstverlening voor minder geld.

NV Rede: Ontwikkeling en exploitatie parkeerterrein

september 2005 - januari 2006

Achtergrond

NV Rede heeft in Valkenswaard een terrein aan de Waalreseweg. De uiteindelijke bestemming van het terrein is nog niet bepaald. Het terrein is geschikt om als een parkeerterrein met betaald parkeren te worden ingericht.

Opdrachtgever

NV Rede

Opdracht

Adviseren over de meest wenselijke exploitatievorm indien het terrein tijdelijk wordt ingericht als parkeerterrein. Tevens het via een offertetraject verkennen van de financiële mogelijkheden.

Uitdaging

Inzicht krijgen in de ontwikkelpotentie van het terrein als tijdelijke parkeervoorziening en het vermarkten van het parkeeraanbod.

Resultaat

Uiteindelijk is geconstateerd dat door de beperkte periode en de ligging van het terrein marktpartijen slechts beperkt bereid zijn financiële risico’s te lopen. Dit heeft NV Rede doen besluiten uit te zien naar een andere bestemming voor het terrein.

Deltaforte: Parkeerstrategie & -visie woonontwikkeling Bijlmer

Vergroten

maart 2005 - juli 2005

Achtergrond

DeltaForte is het ontwikkelingsbedrijf dat in opdracht van de woningstichting Rochdale en de Algemene Woningbouw Vereniging (AWW) werkt. Parkeren is onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van woningen. In het kader van de herontwikkeling van de Bijlmer willen DeltaForte en haar opdrachtgevers Rochdale en AWV een strategie en visie ontwikkelen voor het parkeren bij de woningen. Het parkeervraagstuk in dit gebied is complex omdat het stadsdeel nog geen parkeerregulering toepast, er een aantal centrale garages in het gebied staan die eigendom van de gemeente zijn en er ook op het maaiveld parkeercapaciteit beschikbaar is. Naast het kwantitatieve aanbod is veiligheid een belangrijk aspect bij de herontwikkeling. Verder staan Rochdale en AWV voor een investeringsvraagstuk. Er ligt een commerciële afweging om parkeren als asset te ontwikkelen dat op de lange termijn, na de invoering van betaald parkeren, waarschijnlijk goed rendeert.

Opdrachtgever

DeltaForte Amsterdam

Opdracht

Op basis van de voorliggende vraagstelling heeft Empaction in nauwe samenwerking met DeltaForte de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Beschrijven van verschillende scenario’s voor de opzet van het functionele parkeermodel;
 • Inzichtelijk maken van de knelpunten en risico’s;
 • Ontwikkelen van een visie voor het parkeermodel in de Bijlmer;
 • Onderzoeken van de strategische opties voor Rochdale en AWV;
 • Organiseren van een workshop waarin de strategische opties worden besproken en waarbij Empaction als sparringpartner en procesbegeleider fungeert;
 • Opstellen van een visiedocument waarin de resultaten van de verkenning en workshop worden samengevat;

Aanpak

Na een gedegen voorbereiding, waarin onder andere een analyse is gemaakt van de herontwikkelingsplannen is het project aan de hand van de volgende stappen verder uitgewerkt:

 • Workshop met vertegenwoordigers van Rochdale, DeltaForte en AWW. Tijdens de workshop zijn de verschillende visies van de betrokken partijen over de rol van parkeren in het kader van (her)ontwikkeling opelkaar afgestemd.
 • Mede naar aanleiding van de workshop is een visie en beleidsdocument opgesteld dat als handvat dient voor toekomstige beleidsbeslissingen en keuzen ten aanzien van parkeren

Resultaat

Leidraad Parkeren (beleid en visie) voor DeltaForte.

TU Eindhoven: Invoering betaald parkeren

juni 2004 - mei 2005

Achtergrond

Hoewel de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het hele campusterrein over voldoende parkeerplaatsen beschikt, waren er lokaal tekorten. Daarnaast was er sprake van toenemend autogebruik en oneigenlijk parkeren (door niet TU/e’ers). Daarom besloot de TU/e de campus af te sluiten met slagbomen en betaald parkeren in te voeren. Hierdoor krijgt de TU/e meer controle op wat er zich op de campus afspeelt en kan de parkeerdruk worden gereguleerd.

Opdrachtgever

College van Bestuur van TU/e.

Opdracht

Empaction is gevraagd het inrichtingsplan en het bijbehorende parkeerbeleid te ontwikkelen en het inkoopproces te begeleiden.

Uitdaging

Vinden van een juiste balans tussen investeringen en rendement en tegelijkertijd het voorkomen van maatschappelijke onrust (acceptatie door betrokkenen).

Resultaat

De contouren van de wijze van invoering van betaald parkeren op het TU/e terrein zijn vastgelegd in documenten die de basis zijn geweest voor het aanbestedingstraject. De aanbesteding en inrichting zijn vervolgens voorspoedig verlopen.

Gemeente Eindhoven: Publiek-Private samenwerking parkeergarages

april 2003 - mei 2005

Achtergrond

Binnen het gemeentebestuur van de gemeente Eindhoven leefde de gedachte om de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages onder te brengen in een Publiek-Private Samenwerking (PPS). In concreto wilde de gemeente onderzoeken of zo’n samenwerking kan leiden tot een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.
Het samenwerkingsmodel dat de gemeente Eindhoven daarbij voor ogen had moest zowel het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages in de stad door een marktpartij uitgevoerd. De gemeente ging daarbij voor financiële zekerheid, maar blijft primair verantwoordelijk voor het beleid.
De ambities ten aanzien van PPS zijn binnen de gemeente Eindhoven in de navolgende doelstellingen geformuleerd:

 • Samenhang in de aanpak van mobiliteitsvraagstukken in zijn algemeenheid en de parkeerproblematiek in het bijzonder;
 • Door het nemen van parkeermaatregelen een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de binnenstad;
 • Het centrum van Eindhoven blijvend voorzien van kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen;
 • Verder professionaliseren van het product Parkeren binnen de gemeente Eindhoven;
 • Het generen van financiële middelen voor het kunnen uitvoeren van parkeerbeleid binnen de gemeente Eindhoven.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven, dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Opdracht

Deze complexe opdracht heeft gefaseerd plaatsgevonden. De eerste fase betrof het uitvoeren van een verkenning van de haalbaarheid van het uitbesteden van de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages. Deze verkenning vond plaats via een Europese aanbesteding.
De aanbiedingen van de marktpartijen zijn via een beoordelingsmatrix beoordeeld en vergeleken met het scenario “zelf doen”. Vervolgens is geconstateerd dat vanuit het oogpunt van financiële zekerheid de markt een aantrekkelijke propositie had. Vervolgens is de aanbieding uitgewerkt tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst, waarin tot in detail alle zaken geregeld zijn.
In het hele traject is de politiek nauw betrokken geweest en hebben zowel het college en de raad op verschillende momenten zich gecommitteerd aan het proces. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat het uiteindelijke voorstel unaniem door de raad is geaccordeerd.

Aanpak

De totstandkoming van de PPS heeft plaatsgevonden aan de hand van onderstaande fasering. Onderstaande beschrijving is slechts een samenvatting van het geheel aan activiteiten.

Verkenningfase

 • Vaststellen kaders, wensen en eisen van de gemeente
 • Verkennen van mogelijke samenwerkingsmodellen
 • Kiezen van meest wenselijke samenwerkingsvorm
 • Toetsing van bestaand beleid ten aanzien van mobiliteit en parkeren
 • Inschatting van financiële, organisatorische en juridische consequenties.

Ontwikkelfase (1)

 • Relevante beleidsontwikkelingen parkeren
 • Financiële doorkijk
 • Extern toetsen juridische vorm
 • Definitief vaststellen aanbestedingsprocedure
 • Commitment college van B&W en gemeenteraad.

Ontwikkelfase (2)

 • Opstellen en publiceren aanbestedingsdocumenten (Concessie van Openbare Dienstverlening)
 • Informatieverschaffing voor marktpartijen
 • Beoordeling en selectie
 • Aanbeveling aan college van B&W in vergelijking met scenario “zelf doen”

Uitvoering en onderhandeling fase

Beleid:

 • Uitwerken van het definitieve samenwerkingsmodel

Financieel:

 • Uitvoeren van boekenonderzoek door marktpartij
 • Concretiseren van de financiële afspraken
 • Organisatie en overlegstructuren
 • Vaststellen van gewenst overlegvormen (operationeel en beleidsmatig)

Implementatie:

 • Definitief maken van de concept overeenkomsten
 • Opstellen overdrachtsdossier
 • Het opstellen en (laten) uitvoeren van het communicatieplan naar de markt.

Resultaat

Een samenwerkingsovereenkomst op basis van erfpacht voor een periode van 30 jaar tussen de gemeente Eindhoven en P1 Parking (voorheen PMN).

Gemeente Maastricht: Begroting Parkeerbedrijf

Vergroten

mei 2004 - februari 2005

Achtergrond

In Maastricht is onlangs een parkeergarage gerealiseerd d.m.v. publiek-private samenwerking. Hierbij is afgesproken dat de marktpartij een bijdrage zou leveren aan een mobiliteitsfonds. Empaction werd gevraagd richtlijnen te ontwikkelen voor doorbelasting van interne kosten en duidelijkheid in de verwachte omvang van doorbelastingen.

Opdrachtgever

gemeente Maastricht

Opdracht

In kaart brengen huidige situatie en gewenste situatie met betrekking tot doorbelasting van interne kosten, en vaststellen hoe die situatie bereikt kan worden.

Uitdaging

Achterhalen van de werkelijke kosten van ondersteuning van het Parkeerbedrijf en inzicht in de financiële huishouding van het Parkeerbedrijf.

Gemeente Eindhoven: Professionalisering parkeerbedrijf

maart 2002 - juni 2004

Achtergrond

De dienst parkeerbedrijf wil het operationeel beheer en onderhoud van parkeervoorzieningen uitbesteden aan een marktpartij.

Opdrachtgever

gemeente Eindhoven

Opdracht

Opstellen Request For Proposal operationeel parkeermanagement

Aanpak

Inzetten kennis lokale situatie en expertise op het gebied van samenwerkingsvormen

Uitdaging

Goede formulering vraagstelling en afstemming partijen