adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2006 en eerder.

Gemeente Zeist: Advies aanpak parkeeraanbesteding

Vergroten

februari 2006 - augustus 2006

Achtergrond

In de gemeente Zeist was enige beroering ontstaan over de consequenties van een eerder afgesloten intentie-overeenkomst met een marktpartij. Vervolgens heeft de gemeenteraad aangegeven de intentie-overeenkomst te willen heroverwegen. Empaction is in dezen om advies gevraagd.

Opdrachtgever

Gemeente Zeist

Opdracht

Organiseren en begeleiden van een raadsbijeenkomst waarin de ins en outs van de intentie-overeenkomst worden beoordeeld in relatie tot het gewenste effect (achteraf betaald parkeren). Tevens is gevraagd scenario’s te formuleren voor toekomstige parkeer-aanbestedingen.

Resultaat

 1. Duidelijke beleidskaders voor aanbesteding.
 2. Nieuw raadsbesluit waarin meer genuanceerd met de vraag omtrent achteraf betaald parkeren wordt omgegaan.
 3. Aanvullende maatregelen uitgezet in de tijd.
 4. Inzicht in de financiële consequenties van de diverse scenario’s.

AMC Ziekenhuis: Parkeervoorzieningen AMC-ziekenhuis

september 2005 - augustus 2006

Achtergrond

Bij het AMC en omliggende gebouwen van het Medical Busines Park is een tekort aan parkeerplaatsen. Het AMC heeft plannen om de functies op haar terrein flink uit te breiden. Dit heeft eveneens consequenties voor het parkeren op het terrein van het AMC.

Opdrachtgever

BV terreinontwikkeling AMC

Opdracht

Aanbesteding parkeerbeheer van de bestaande parkeervoorzieningen en verkenning van samenwerkingsvormen met betrekking tot exploitatie.

Aanpak

Opdelen van het proces in stappen:

 1. oriënteren bestaande situatie en second opinion
 2. opstellen programma van eisen
 3. aanbesteding
 4. implementatie.

Uitdaging

Stroomlijnen van inefficiënte parkeersituatie zonder centrale regie en komen tot samenhangende strategie voor bestaande en toekomstige parkeervoorzieningen.

Resultaat

Parkeerbeheer van de bestaande parkeervoorzieningen is via aanbestedingstraject uitbesteed aan een professionele marktpartij.

Gemeente Almere: Uitbesteding parkeerbeheer en management

september 2005 - mei 2006

Achtergrond

De gemeente Almere heeft in 2001 betaald parkeren ingevoerd en heeft de uitvoering van de beheerstaak ondergebracht bij een marktpartij. De regiefunctie en verantwoordelijkheid voor exploitatie is in handen van de gemeente. De gemeente heeft volgens afspraak na een periode van 5 jaren een heraanbesteding uitgeschreven. Deze moest leiden tot een verdere efficiency en verbetering in de uitvoering van de beheer en management taken. Verbeteringen kunnen gevonden worden in de afspraken met betrekking tot de uitvoering of de beloning in de vorm van een prestatiecontract.

Opdrachtgever

Gemeente Almere, dienst Stadscentrum

Aanpak

Het project omvatte adviezen en uitwerking omtrent het programma van eisen, de (juridische) aanbesteding documenten en de begeleiding van de implementatie bij de gemeente.

Uitdaging

Met het oog op de verdere professionalisering en uitbreiding van het product parkeren in de gemeente Almere het doorvoeren van een efficiency- en verbeterslag in de uitvoering van de beheertaken. In het programma van eisen wordt nadrukkelijk(er) de verantwoordelijkheid en de aan de marktpartij opgelegde verwachtingen beschreven.

Resultaat

Een voor de gemeente in vele opzichten succesvolle aanbesteding, zeker ook financieel, waarin borging is gerealiseerd van de doelstellingen omtrent de efficiency en verbeterslagen.

Rijksgebouwendienst: Uitbesteding parkeerbeheer en management

Vergroten

maart 2005 - februari 2006

Achtergrond

De Rijksgebouwendienst exploiteert en beheert parkeergarages in de gemeente Den Haag. De parkeergarages zijn deels openbaar en deels bestemd voor parkeren van medewerkers van de ministeries. De RGD wil het beheer en het management integraal uitbesteden aan een marktpartij.

Opdrachtgever

Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst

Opdracht

Zoek via een Europees aanbestedingstraject een marktpartij die voor een periode van vijf jaar het beheer en management van vier parkeergarages in Den Haag op zich wil nemen.

Aanpak

Voor het eenduidig bepalen van de uit te besteden werkzaamheden is eerst een dienstenmix opgesteld. Op basis hiervan is enerzijds intern besproken welke werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd konden gaan worden en anderzijds is het de leidraad geweest voor het opstellen van het programma van eisen. Na publicatie van de aanbesteding hebben een zevental partijen ingeschreven. De ingediende offertes zijn aan de hand van de beoordelingsmatrix vergeleken, waarbij met name het niveau van dienstverlening bepalend is geweest. Empaction is nadien nadrukkelijk betrokken geweest bij de implementatie en overdracht aan de marktpartij.

Resultaat

Een succesvolle aanbesteding, waarbij het beheer voor een meerjarige periode wordt uitgevoerd door een professionele beheerorganisatie met als gevolg een betere dienstverlening voor minder geld.

NV Rede: Ontwikkeling en exploitatie parkeerterrein

september 2005 - januari 2006

Achtergrond

NV Rede heeft in Valkenswaard een terrein aan de Waalreseweg. De uiteindelijke bestemming van het terrein is nog niet bepaald. Het terrein is geschikt om als een parkeerterrein met betaald parkeren te worden ingericht.

Opdrachtgever

NV Rede

Opdracht

Adviseren over de meest wenselijke exploitatievorm indien het terrein tijdelijk wordt ingericht als parkeerterrein. Tevens het via een offertetraject verkennen van de financiële mogelijkheden.

Uitdaging

Inzicht krijgen in de ontwikkelpotentie van het terrein als tijdelijke parkeervoorziening en het vermarkten van het parkeeraanbod.

Resultaat

Uiteindelijk is geconstateerd dat door de beperkte periode en de ligging van het terrein marktpartijen slechts beperkt bereid zijn financiële risico’s te lopen. Dit heeft NV Rede doen besluiten uit te zien naar een andere bestemming voor het terrein.

Deltaforte: Parkeerstrategie & -visie woonontwikkeling Bijlmer

Vergroten

maart 2005 - juli 2005

Achtergrond

DeltaForte is het ontwikkelingsbedrijf dat in opdracht van de woningstichting Rochdale en de Algemene Woningbouw Vereniging (AWW) werkt. Parkeren is onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van woningen. In het kader van de herontwikkeling van de Bijlmer willen DeltaForte en haar opdrachtgevers Rochdale en AWV een strategie en visie ontwikkelen voor het parkeren bij de woningen. Het parkeervraagstuk in dit gebied is complex omdat het stadsdeel nog geen parkeerregulering toepast, er een aantal centrale garages in het gebied staan die eigendom van de gemeente zijn en er ook op het maaiveld parkeercapaciteit beschikbaar is. Naast het kwantitatieve aanbod is veiligheid een belangrijk aspect bij de herontwikkeling. Verder staan Rochdale en AWV voor een investeringsvraagstuk. Er ligt een commerciële afweging om parkeren als asset te ontwikkelen dat op de lange termijn, na de invoering van betaald parkeren, waarschijnlijk goed rendeert.

Opdrachtgever

DeltaForte Amsterdam

Opdracht

Op basis van de voorliggende vraagstelling heeft Empaction in nauwe samenwerking met DeltaForte de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Beschrijven van verschillende scenario’s voor de opzet van het functionele parkeermodel;
 • Inzichtelijk maken van de knelpunten en risico’s;
 • Ontwikkelen van een visie voor het parkeermodel in de Bijlmer;
 • Onderzoeken van de strategische opties voor Rochdale en AWV;
 • Organiseren van een workshop waarin de strategische opties worden besproken en waarbij Empaction als sparringpartner en procesbegeleider fungeert;
 • Opstellen van een visiedocument waarin de resultaten van de verkenning en workshop worden samengevat;

Aanpak

Na een gedegen voorbereiding, waarin onder andere een analyse is gemaakt van de herontwikkelingsplannen is het project aan de hand van de volgende stappen verder uitgewerkt:

 • Workshop met vertegenwoordigers van Rochdale, DeltaForte en AWW. Tijdens de workshop zijn de verschillende visies van de betrokken partijen over de rol van parkeren in het kader van (her)ontwikkeling opelkaar afgestemd.
 • Mede naar aanleiding van de workshop is een visie en beleidsdocument opgesteld dat als handvat dient voor toekomstige beleidsbeslissingen en keuzen ten aanzien van parkeren

Resultaat

Leidraad Parkeren (beleid en visie) voor DeltaForte.

TU Eindhoven: Invoering betaald parkeren

juni 2004 - mei 2005

Achtergrond

Hoewel de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op het hele campusterrein over voldoende parkeerplaatsen beschikt, waren er lokaal tekorten. Daarnaast was er sprake van toenemend autogebruik en oneigenlijk parkeren (door niet TU/e’ers). Daarom besloot de TU/e de campus af te sluiten met slagbomen en betaald parkeren in te voeren. Hierdoor krijgt de TU/e meer controle op wat er zich op de campus afspeelt en kan de parkeerdruk worden gereguleerd.

Opdrachtgever

College van Bestuur van TU/e.

Opdracht

Empaction is gevraagd het inrichtingsplan en het bijbehorende parkeerbeleid te ontwikkelen en het inkoopproces te begeleiden.

Uitdaging

Vinden van een juiste balans tussen investeringen en rendement en tegelijkertijd het voorkomen van maatschappelijke onrust (acceptatie door betrokkenen).

Resultaat

De contouren van de wijze van invoering van betaald parkeren op het TU/e terrein zijn vastgelegd in documenten die de basis zijn geweest voor het aanbestedingstraject. De aanbesteding en inrichting zijn vervolgens voorspoedig verlopen.

Gemeente Eindhoven: Publiek-Private samenwerking parkeergarages

april 2003 - mei 2005

Achtergrond

Binnen het gemeentebestuur van de gemeente Eindhoven leefde de gedachte om de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages onder te brengen in een Publiek-Private Samenwerking (PPS). In concreto wilde de gemeente onderzoeken of zo’n samenwerking kan leiden tot een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.
Het samenwerkingsmodel dat de gemeente Eindhoven daarbij voor ogen had moest zowel het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages in de stad door een marktpartij uitgevoerd. De gemeente ging daarbij voor financiële zekerheid, maar blijft primair verantwoordelijk voor het beleid.
De ambities ten aanzien van PPS zijn binnen de gemeente Eindhoven in de navolgende doelstellingen geformuleerd:

 • Samenhang in de aanpak van mobiliteitsvraagstukken in zijn algemeenheid en de parkeerproblematiek in het bijzonder;
 • Door het nemen van parkeermaatregelen een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de binnenstad;
 • Het centrum van Eindhoven blijvend voorzien van kwalitatief hoogwaardige parkeervoorzieningen;
 • Verder professionaliseren van het product Parkeren binnen de gemeente Eindhoven;
 • Het generen van financiële middelen voor het kunnen uitvoeren van parkeerbeleid binnen de gemeente Eindhoven.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven, dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Opdracht

Deze complexe opdracht heeft gefaseerd plaatsgevonden. De eerste fase betrof het uitvoeren van een verkenning van de haalbaarheid van het uitbesteden van de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages. Deze verkenning vond plaats via een Europese aanbesteding.
De aanbiedingen van de marktpartijen zijn via een beoordelingsmatrix beoordeeld en vergeleken met het scenario “zelf doen”. Vervolgens is geconstateerd dat vanuit het oogpunt van financiële zekerheid de markt een aantrekkelijke propositie had. Vervolgens is de aanbieding uitgewerkt tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst, waarin tot in detail alle zaken geregeld zijn.
In het hele traject is de politiek nauw betrokken geweest en hebben zowel het college en de raad op verschillende momenten zich gecommitteerd aan het proces. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat het uiteindelijke voorstel unaniem door de raad is geaccordeerd.

Aanpak

De totstandkoming van de PPS heeft plaatsgevonden aan de hand van onderstaande fasering. Onderstaande beschrijving is slechts een samenvatting van het geheel aan activiteiten.

Verkenningfase

 • Vaststellen kaders, wensen en eisen van de gemeente
 • Verkennen van mogelijke samenwerkingsmodellen
 • Kiezen van meest wenselijke samenwerkingsvorm
 • Toetsing van bestaand beleid ten aanzien van mobiliteit en parkeren
 • Inschatting van financiële, organisatorische en juridische consequenties.

Ontwikkelfase (1)

 • Relevante beleidsontwikkelingen parkeren
 • Financiële doorkijk
 • Extern toetsen juridische vorm
 • Definitief vaststellen aanbestedingsprocedure
 • Commitment college van B&W en gemeenteraad.

Ontwikkelfase (2)

 • Opstellen en publiceren aanbestedingsdocumenten (Concessie van Openbare Dienstverlening)
 • Informatieverschaffing voor marktpartijen
 • Beoordeling en selectie
 • Aanbeveling aan college van B&W in vergelijking met scenario “zelf doen”

Uitvoering en onderhandeling fase

Beleid:

 • Uitwerken van het definitieve samenwerkingsmodel

Financieel:

 • Uitvoeren van boekenonderzoek door marktpartij
 • Concretiseren van de financiële afspraken
 • Organisatie en overlegstructuren
 • Vaststellen van gewenst overlegvormen (operationeel en beleidsmatig)

Implementatie:

 • Definitief maken van de concept overeenkomsten
 • Opstellen overdrachtsdossier
 • Het opstellen en (laten) uitvoeren van het communicatieplan naar de markt.

Resultaat

Een samenwerkingsovereenkomst op basis van erfpacht voor een periode van 30 jaar tussen de gemeente Eindhoven en P1 Parking (voorheen PMN).

Gemeente Maastricht: Begroting Parkeerbedrijf

Vergroten

mei 2004 - februari 2005

Achtergrond

In Maastricht is onlangs een parkeergarage gerealiseerd d.m.v. publiek-private samenwerking. Hierbij is afgesproken dat de marktpartij een bijdrage zou leveren aan een mobiliteitsfonds. Empaction werd gevraagd richtlijnen te ontwikkelen voor doorbelasting van interne kosten en duidelijkheid in de verwachte omvang van doorbelastingen.

Opdrachtgever

gemeente Maastricht

Opdracht

In kaart brengen huidige situatie en gewenste situatie met betrekking tot doorbelasting van interne kosten, en vaststellen hoe die situatie bereikt kan worden.

Uitdaging

Achterhalen van de werkelijke kosten van ondersteuning van het Parkeerbedrijf en inzicht in de financiële huishouding van het Parkeerbedrijf.

Gemeente Eindhoven: Professionalisering parkeerbedrijf

maart 2002 - juni 2004

Achtergrond

De dienst parkeerbedrijf wil het operationeel beheer en onderhoud van parkeervoorzieningen uitbesteden aan een marktpartij.

Opdrachtgever

gemeente Eindhoven

Opdracht

Opstellen Request For Proposal operationeel parkeermanagement

Aanpak

Inzetten kennis lokale situatie en expertise op het gebied van samenwerkingsvormen

Uitdaging

Goede formulering vraagstelling en afstemming partijen