adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2007.

Gemeente Nijmegen: Parkeergarage Van Schaeck Mathon Singel

gestart: oktober 2005

Achtergrond

In maart 2005 heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten twee nieuwe parkeergarages aan de westzijde van de binnenstad te realiseren. Onderzoek wees uit dat met de gemeente als opdrachtgever en exploitant voor beide parkeergarages een onrendabele top onvermijdelijk was. De gemeenteraad heeft daarop besloten te laten onderzoeken of privatisering of een Publiek-Private Samenwerking voor bouw en exploitatie tot een beter resultaat kan leiden. Besloten is om in verband met de beheersbaarheid de twee parkeergarages afzonderlijk aan te besteden.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen, Directie Wijk & Stad, Ontwikkelbedrijf

Opdracht

Empaction ondersteunt de gemeente Nijmegen bij de aanbesteding van de parkeergarage Van Schaeck Mathonsingel op de volgende onderdelen:

 • Advisering op mogelijke samenwerkingsvormen tussen Nijmegen en de marktpartijen
 • Presenteren en bespreken van de mogelijke opties van samenwerking met het college van B&W en de gemeenteraad.
 • Advisering en rapportage over de te volgen aanbestedingsprocedure, inclusief de voorselectie van potentiële combinaties.
 • Opstellen van het programma van eisen (Request For Proposal)
 • Het selecteren van de marktpartij/combinatie aan de hand van de objectieve beoordelingscriteria.
 • De toetsing van de aanbiedingen met het scenario van Zelf Doen
 • Het begeleiden van de gemeente bij een eventuele implementatie.

Aanpak

De eerste stap is geweest om binnen de gemeente de mogelijke vormen van samenwerking met de markt in kaart te brengen. Om de haalbaarheid daarvan inzichtelijk te krijgen zijn middels een marktconsultatie met verschillende doelgroepen (bouwers/exploitanten/financiers en exploitanten) gesprekken gevoerd. De resultaten en de daaruit geformuleerde samenwerkingsvormen zijn voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een besluit omtrent de meest wenselijke samenwerkingsvormen.

Als tweede fase is een preselectie document opgesteld, dat als start gebruikt wordt voor de aanbestedingsprocedure.

Resultaat

De aankondiging van de aanbesteding zal medio maart 2007 openbaar gemaakt worden. Verwachting is dat er diverse marktcombinaties zullen gaan inschrijven, waarna op basis van het preselectie document er met verschillende marktcombinaties het proces vervolgd zal worden.

Gemeente Eindhoven: Invoering betaald parkeren/parkeeregulering Winkel Centrum Woensel

februari 2007 - december 2007

Achtergrond

Winkelcentrum Woensel is een groot winkelcentrum in het noordelijk deel van Eindhoven. Het winkelcentrum is recent volledig gerenoveerd. Het winkelcentrum beschikt over een parkeerterrein met een capaciteit van 1.850 plaatsen. Bij de toekenning voor de subsidie van de aanleg van een HOV-netwerk (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) werd door de gemeente Eindhoven aan de rijksoverheid de toezegging gedaan dat winkelcentrum Woensel betaald parkeren zou worden. De oplevering van de renovatie was een geschikt moment om deze toezegging waar te maken. Duidelijk was dat zowel de winkeliers als de bewoners van de aan het winkelcentrum gelegen appartementsgebouwen geen voorstander waren van betaald parkeren. Daarnaast vreesden de buurtbewoners in de omgeving veel overlast te krijgen van bezoekers en werknemers die niet bereid zouden zijn te betalen voor het parkeren van de auto.

Opdrachtgever

De dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Eindhoven

Opdracht

 • Het bepalen van het meest wenselijke parkeertarief, dat recht doet aan de verschillende doelgroepen gebruikers en waarbij de overlast naar derden zoveel mogelijk beperkt blijft.
 • Het betrekken van de verschillende doelgroepen in het proces van invoering van de regeling.
 • Het volledige communicatie traject rondom de invoering van betaald parkeren.
 • Het organiseren van de nazorg, in het bijzonder met de buurtbewoners uit de omgeving en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen.
 • Afstemming met de werkgevers/winkeliers om samen met hen te zoeken naar geschikte oplossingen voor het werknemersparkeren.

Aanpak

 • Er is in overleg met de winkeliers besloten tot een parkeertarief dat aansluit bij de tariefstelling in de rest van Eindhoven. Er is echter ook geconstateerd dat op het winkelcentrum vier supermarkten gevestigd zijn en dat er dus door veel bezoekers ook kortstondig geparkeerd wordt. De winkeliers vroegen om een regeling waarbij bijvoorbeeld het eerste uur gratis was. Gekozen is voor een tarifering van €0,50 per half uur, waarbij voor het eerste uur ook slechts €0,50 betaald hoeft te worden. Het maximum dagtarief is vastgesteld op €3,00. Met dit tarief wordt tegemoet gekomen aan de kortparkeerders en aan de langparkeerders, terwijl tegelijkertijd uniformiteit gewaarborgd is.
 • Bewoners kunnen een parkeervergunning aanschaffen. Deze geeft geen plaatsgarantie. Er is voor gekozen deze vergunning de eerste twee jaar gratis te laten zijn. Daarna zal het standaard tarief van de gemeente Eindhoven voor bewonersvergunningen worden gehanteerd.
 • Er is om praktische redenen geen bezoekersregeling geïmplementeerd.
 • Werkgevers kunnen per onderneming slechts één vergunning aanschaffen. De kosten bedragen €16,00 per maand (standaard gemeentelijk tarief).
 • Om maximaal dubbelgebruik mogelijk te maken zijn er geen parkeerplaatsen voor specifieke doelgroepen, anders dan de gebruikelijke (gratis) parkeerplaatsen voor gehandicapten.
 • Om achteraf betalen mogelijk te maken is GSM-parkeren geïntroduceerd.
 • Met de bewoners en de winkeliers zijn informatieavonden georganiseerd.
 • Er is een overlegplatform betaald parkeren winkelcentrun Woensel opgericht met daarin vertegenwoordigers van alle doelgroepen in en rond het winkelcentrum. Dit platform volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het parkeerterrein en in de directe omgeving en neemt waar mogelijk maatregelen. Zo zijn vrij snel na de invoering parkeerverboden ingesteld in de omgeving, omdat op sommige plaatsen verkeersonveilige situaties ontstonden.
 • Er heeft vooraf een nauwkeurige telling plaatsgevonden van het parkeergedrag op het parkeerterrein en in de directe omgeving van het winkelcentrum. Deze nulmeting zal het eerste jaar een keer worden herhaald om zo feitelijk vast te stellen wat de gevolgen zijn van de invoering betaald parkeren op het winkelcentrum.
 • Het is niet uitgesloten dat het betaald parkeren wordt uitgebreid naar sommige wijken direct grenzend aan het winkelcentrum. Dit zal echter pas gebeuren als er onder de bewoners draagvlak is voor een dergelijke maatregel. Het overlegplatform heeft daarin de regie.
 • Op de begroting is een deel van de inkomsten van betaald parkeren op het winkelcentrum gereserveerd voor aanvullende verkeersmaatregelen op en rond het winkelcentrum, zodat snel geanticipeerd kan worden op ongewenste situaties ten gevolge van het betaald parkeren.

Resultaat

Het resultaat is dat er sinds 1 september 2007 betaald parkeren is ingevoerd op het winkelcentrum en dat er relatief weinig klachten zijn binnengekomen. Het lijkt er op dat dankzij het milde tarief de overlast beperkt blijft tot een hele dunne schil rond het winkelcentrum. Ook de winkeliers zijn niet ontevreden en zoeken op dit moment samen met de gemeente Eindhoven en Empaction naar de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement.

Gemeente Nijmegen: Meerjarenplan Parkeertarieven

juni 2006 - maart 2007

Achtergrond

Op het gebied van parkeren zijn er in Nijmegen de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen gepland. De haalbaarheid van deze ontwikkelingen is afhankelijk van een aantal factoren. Een van de cruciale factoren is het parkeertarief. De gemeente Nijmegen wenst daarom advies omtrent de parkeertariefontwikkeling.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Opdracht

Adviseren over de ontwikkeling van parkeertarieven van de komende 15 a 20 jaar.

Aanpak

Verschillende factoren die een rol spelen bij tarifering in kaart brengen en tegen elkaar afwegen (verkeers- en milieutechnische versus bedrijfseconomische factoren; landelijke trends in parkeertarieven, het effect van uitbesteden van bouw en beheer parkeervoorzieningen)

Uitdaging

Inzicht geven in effectiviteit van differentiatie parkeertarieven als instrument van beïnvloeding mobiliteitsgedrag. Vermijdbaar autogebruik ontmoedigen.