adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2008.

NS Poort Ontwikkeling: Stationskwartier Breda

gestart: september 2008

Achtergrond

Breda wordt aangesloten op het Europese net van Hogesnelheidslijnen (HSL). Gemeente Breda grijpt deze ontwikkeling aan om de Spoorzone om te vormen tot een nieuw stadsdeel met internationale allure: Via Breda. Centraal in deze verandering staat het stationsgebied van Breda. Dit gebied is een van de zes door het ministerie van VROM aangewezen nieuwe sleutelprojecten. NS Poort werkt de komende jaren in samenwerking met gemeente Breda en het Rijk aan de ontwikkeling van het Stationskwartier. Het gezichtbepalende gebouw wordt de nieuwe OV-terminal. Naast de OV-terminal wordt er een veelzijdig programma van werken, wonen, horeca, detailhandel en leisure ontwikkeld. Een van de onderdelen van de ontwikkeling van het stationsgebied betreft het realiseren van voldoende parkeergelegenheid voor de diverse functies in het plangebied.

Opdrachtgever

NS Poort Ontwikkeling

Opdracht

NS Poort heeft Empaction gevraagd voor advisering en ondersteuning bij de uitwerking van het parkeervraagstuk in drie deelgebieden:

 1. OV Terminal
 2. Spoorstraat / de Hoven
 3. Belcrum West

Aanpak

1. Analyse parkeercapaciteit en advies over het functioneel ontwerp van de parkeervoorzieningen:

 • Wie gaan er straks gebruik maken van de parkeervoorziening?
 • Welk ontwerp sluit aan op de te bedienen doelgroepen?
 • Hoe zorg je voor een optimale mix tussen kortparkeerders en abonnementen?
 • Hoe bereik je op alle uren van de dag een goede bezetting in de parkeergarage?
 • Hoe ontwikkelt de omgeving zich over een langere periode?

2. Parkeerafspraken met potentiële huurders en kopers

 • Om een financieel gezonde parkeerexploitatie mogelijk te maken (minimale onrendabele top) is het van belang dat er vanaf het eerste moment in het project de juiste keuzes en afspraken worden gemaakt.
 • Voor NS Poort zijn richtlijnen opgesteld die dienen als leidraad bij het maken van afspraken met potentiële huurders en kopers

3. Opstellen exploitatieberekeningen

 • Wat zijn de exploitatiemogelijkheden van de parkeervoorzieningen?
 • Wat is de investeringsruimte die voortkomt uit de parkeerexploitatie?

4. Afstemming met gemeente, architect en direct betrokkenen

 • Begeleiden en adviseren van NS Poort Ontwikkeling in de projectgroep en ondersteuning geven in de gesprekken met gemeente, architect en diverse direct betrokkenen.

NS Poort: P+R Elst

Vergroten

gestart: juli 2008

Achtergrond

In Elst (gemeente Overbetuwe) wordt gewerkt aan de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Elst-Centraal.In dit gebied is station Elst gesitueerd. In de directe omgeving van het station wordt nagedacht over de realisatie van kantoren en een bovengrondse parkeergarage. Deze parkeergarage moet tevens plaats bieden aan de P+R behoefte bij station Elst. Als deze bouwplannen gerealiseerd worden, zal het huidige P+R terrein op maaiveld komen te vervallen. Met behulp van het Empaction Rekenmodel zijn de exploitatiemogelijkheden van de nieuw te realiseren parkeervoorziening in kaart gebracht.

Opdrachtgever

NS Poort

Opdracht

NS Poort heeft Empaction gevraagd de investeringsruimte in kaart te brengen voor de nieuw te realiseren parkeervoorziening bij Station Elst.

Aanpak

Analyse parkeercapaciteit en advies over functioneel ontwerp van de parkeervoorziening:

 • Wie gaan er gebruik maken van de parkeervoorziening?
 • Hoeveel P+R plaatsen zijn nu en in de toekomst benodigd (diverse scenario’s)?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de capaciteit ondergronds, bovengronds dan wel half-verdiept te realiseren?

Opstellen exploitatieberekeningen:

 • Wat zijn de exploitatiemogelijkheden van de parkeervoorziening?
 • Wat is de investeringsruimte die voortkomt uit de parkeerexploitatie?

Afstemming met gemeente Overbetuwe en Stadsregio Arnhem Nijmegen:

 • De nieuw te realiseren parkeervoorziening komt in aanmerking voor subsidie. Met behulp van het Empaction Rekenmodel is berekend hoeveel subsidie nodig is ten behoeve van de investering en het afdekken van het exploitatierisico.
 • Begeleiden en adviseren van NS Poort in de projectgroep en ondersteuning geven in de gesprekken met gemeente en Stadsregio.

Gemeente Woerden: Interim medewerker verkeer en vervoer/parkeren

gestart: november 2007

Achtergrond

Door de groeiende automobiliteit is parkeren nu ook in middelgrote steden steeds vaker een probleem. Zo ook in Woerden. Empaction is gevraagd, gezien de tijdelijke onderbezetting bij de vakgroep Verkeer van de gemeente Woerden, een interim functie bij deze afdeling te vervullen.

Opdrachtgever

Gemeente Woerden

Uitdaging

De gemeente Woerden heeft als middelgrote stad interessante verkeersvraagstukken in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van parkeren. Zo voert Empaction een evaluatie uit naar de aanpassingen die in het centrum zijn getroffen in het kader van het Verkeerscirculatieplan (VCP-Woerden). Het onderdeel parkeren neemt in deze evaluatie een belangrijke positie in, mede gezien de ontwikkeling van een parkeergarage in het centrum en het daarmee verdwijnen van straatparkeerplaatsen. Ook voert Empaction een evaluatie uit omtrent het beleid met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarnaast bestaan de werkzaamheden onder andere uit de invoering van parkeerverboden met de daarmee samenhangende verkeersbesluiten, het toetsen van parkeerplannen bij nieuwbouwlocaties en het organiseren van het parkeren tijdens evenementen.

Resultaat

De evaluatie van het VCP-Woerden maakt de discrepantie inzichtelijk tussen de doelstellingen uit het VCP en het gerealiseerde eindresultaat. Ook is het oordeel van belanghebbenden geïnventariseerd. De evaluatie vormt de basis voor verdere verkeers- en parkeertechnische aanpassingen in het centrum.

Gemeente Nijmegen: Achter de Hezelpoortgarage

gestart: mei 2006

Achtergrond

Voor bewoners, winkeliers en bezoekers van de binnenstad-west van Nijmegen is het van groot belang om hun auto op loopafstand kwijt te kunnen. Vergroten van het aantal parkeerplaatsen is daarom essentieel voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en economische vitaliteit van het gebied.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Opdracht

Advisering en rapportage over te volgen procedure; advisering over te selecteren marktpartij en rapporteren hierover voor openbare besluitvorming

Aanpak

Helder krijgen van belangen en gunningscriteria, ervaring en expertise inzetten om te komen tot creatieve oplossingen.

Uitdaging

Vinden van de optimale aanbesteding, mogelijk door gebruik te maken van vooruitstrevende samenwerkingsvormen.

Gemeente Tilburg: Invoering parkeerregulering in woonwijken

Vergroten

maart 2008 - juli 2009

Achtergrond

In sommige wijken van Tilburg zijn er parkeerproblemen. Dit komt enerzijds door het toegenomen autobezit en autogebruik van de bewoners zelf, anderzijds doordat centrumbezoekers hun auto parkeren in buurten rondom de binnenstad waar nog gratis geparkeerd kan worden.
De problemen zijn dan ook het grootst in de gebieden rondom het centrum; de wijken Noordhoek, Sint Anna, Oud-Zuid en Tivoli.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg; Dienst Beleidsontwikkeling, afdeling Ruimte en Economie

Opdracht

De gemeente heeft Empaction gevraagd eerst te onderzoeken of in deze gebieden behoefte is aan en draagvlak bestaat voor een parkeerregulering op basis van betaald parkeren. Bij gebleken draagvlak moeten er in samenspraak met alle belanghebbenden, parkeerreguleringsplannen worden opgesteld.

Aanpak

Het parkeerreguleringsplan komt onder andere tot stand in samenspraak met sleutelfiguren uit de wijk. Voor een goed parkeerreguleringsplan is het zaak van tevoren zorgvuldig onderzoek te verrichten. Op basis van onderzoek worden er uitspraken gedaan over de te verwachten effecten in het te reguleren gebied zelf, maar ook de effecten in de directe omgeving kunnen op voorhand in kaart gebracht worden. Zo wordt de vraag naar parkeergelegenheid (onderzoek naar het autobezit onder de bewoners en bedrijven) en het aanbod van parkeerplaatsen (openbaar en op eigen terrein) in een gebied onderzocht. Door middel van kentekenonderzoeken wordt bekend hoeveel uitwijkgedrag vanuit het centrum zich in de huidige situatie in de woonwijken voordoet.
Empaction voert de diverse onderzoeken uit, houdt grip op de gemaakte planning en begeleidt de afstemming met alle betrokken partijen, alsmede de bestuurlijke afstemming.

Brochure parkeerregulering algemeen
Pamflet parkeerregulering Oud-Noord

Uitdaging

De uitdaging is per wijk een parkeerreguleringsplan te maken waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de wensen van de primaire gebruikers. Uitdagingen zitten in het vaststellen van de begrenzingen van het (potentieel) te reguleren gebied, het te hanteren parkeertarief, de werkingstijden en wie op welke momenten gebruik moeten kunnen maken van de openbare parkeergelegenheden. Tevens moet, waar mogelijk, in samenspraak met bedrijven en instellingen gekeken worden in welke mate hun parkeervoorzieningen ´s avonds kunnen worden ingezet voor het faciliteren van omwonenden.

Gemeente Den Haag: Implementatie parkeervergunningensysteem

november 2007 - december 2008

Achtergrond

De afdeling Parkeren is continu in ontwikkeling. In Den Haag is een forse uitbreiding van het gereguleerde gebied gepland waardoor het noodzakelijk werd om zowel de dienstverlening als de efficiency verder te verbeteren. Den Haag gaat in ruim twee jaar tijd van ca. 30.000 naar ca. 65.000 vergunninghouders. Vanaf januari 2008 werken de parkeercontroleurs met nieuwe handcomputers. De wens bestaat met het bestaande vergunningensysteem een digitaliseringslag te maken. Recentelijk is bij de invoering van betaald parkeren in een nieuw gebied de digitale parkeervergunning geïntroduceerd in de vorm van een pas met barcode. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor internetdiensten geprofessionaliseerd.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Opdracht

Optimalisatie van het vergunningensysteem.

Uitdaging

De grote uitdaging is het integrale projectresultaat. Er moet voor gezorgd worden dat alle betrokken partijen, intern binnen het gemeentelijk apparaat en bij de diverse toeleveranciers, binnen de gestelde dead-lines hun bijdragen leveren op het afgesproken kwaliteitsniveau. En dat alles binnen de randvoorwaarde dat de handhaving op straat gewoon kan doorgaan. De eerste ervaringen leren dat de inspanningen hebben geleid tot een succesvol project zonder noemenswaardige opstart problemen.

Gemeente Delft: Organisatieverandering Team Handhaving

Vergroten

juni 2008 - oktober 2008

Achtergrond

TOR zit midden in het proces van organisatieontwikkeling. Er is een nieuwe visie geïntroduceerd, die in de organisatie geïncorporeerd moet worden. De visie omvat de Delftse kernwaarden (leren, verbinden en plezier in je werk) en is gericht op het optimaliseren van de leefbaarheid in de openbare ruimte door bewuste en verantwoorde inzet van kennis en kunde van de medewerkers.

Opdrachtgever

Gemeente Delft, Toezicht Openbare Ruimte (TOR), vakteam Handhaving en Toezicht.

Opdracht

Interim vakteamhoofd Handhaving & Toezicht

Uitdaging

Binnen het vakteam concretiseren van de ingezette organisatielijn door handen en voeten te geven aan de nieuwe visie van TOR.