adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2009.

Samenwerking met Technische Universiteit Eindhoven

Vergroten

gestart: april 2009

Achtergrond

In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven is het landelijk Parkeerpanel opgezet. Het doel van dit panel is om inzichten te verkrijgen in de effecten van diverse parkeermaatregelen.

Iedereen die iets wil bijdragen aan deze inzichten over parkeren, kan deelnemen aan het landelijk Parkeerpanel Het panel beoogt niet alleen de spreekbuis van de automobilisten te zijn ook andere mensen kunnen deelnemen aan het landelijk Parkeerpanel. Bijvoorbeeld bewoners die dagelijks te maken hebben met parkeerproblemen in hun wijk of fietsers die op hun route hinder ondervinden van geparkeerde auto’s kunnen ook belangrijke inzichten verschaffen betreffende behoeften aan of problemen door parkeervoorzieningen.

Maximaal zes keer per jaar zal het landelijk Parkeerpanel benaderd worden voor een korte vragenlijst. In juni 2009 is de eerste vragenlijst verstuurd met het onderwerp ´de zin en onzin van betaald parkeren´. Resultaten van de onderzoeken zullen samen met de TU/e gepubliceerd worden in diverse vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

Om te komen tot goede inzichten is het belangrijk om meningen van zoveel mogelijk personen te verzamelen dus meldt u aan voor het landelijk Parkeerpanel op www.parkeerpanel.nl

Opdrachtgever

Technische Universiteit Eindhoven

Gemeente Eindhoven: Actualisatie parkeerregelgeving

Vergroten

gestart: maart 2009

Achtergrond

De parkeerverordening van gemeente Eindhoven dateert uit het jaar 2000. Sindsdien zijn er in Eindhoven op het gebied van betaald parkeren en parkeervergunningen diverse ontwikkelingen geweest. Gemeente Eindhoven heeft geconstateerd dat de regelgeving niet meer goed aansluit op de huidige praktijk en heeft daarom behoefte aan een actualisatie van haar parkeerregelgeving. Deze gelegenheid is tevens aangegrepen om de huidige tariefstructuur van de van de diverse parkeerproducten kritisch onder de loep te nemen alsmede de procedure invoering betaald parkeren eenduidig vast te leggen.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Opdracht

Actualiseren parkeerregelgeving

Aanpak

De bestaande regels en besluiten over parkeren zijn geïnventariseerd (1), geactualiseerd (2) en waar nodig aangepast conform de laatste wensen en eisen (3). Voor de bestuurlijke besluitvorming van de geactualiseerde parkeerregelgeving is een overkoepelende notitie geschreven met een samenvatting op hoofdlijnen. Een belangrijk element in de opdracht is het verkrijgen van draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie. Het overleg tussen de verschillende afdelingen die zich met parkeren bezighouden vormde daarbij een belangrijke schakel.

Resultaat

• Geactualiseerde regelgeving: Verordening parkeerbelastingen; Parkeerverordening; Aanwijzingsbesluit; Uitwerkingsbesluit; Besluit Privaatrechtelijke Parkeertarieven
• Vereenvoudiging van de parkeertariefstructuur;
• Procedure invoering betaald parkeren.

Gemeente Deurne: Introductie Deurnepas en achteraf betaald parkeren met de Deurnepas

Vergroten

november 2008 – mei 2009

Achtergrond

De gemeente Deurne heeft in maart 2009 met succes de “Deurnepas” geïntroduceerd. Alle bijna 32.000 inwoners van Deurne hebben op één dag hun persoonlijke mifare Deurnepas ontvangen, waarmee zij toegang hebben tot verschillende gemeentelijke diensten als de milieustraat, ondergrondse afvalcontainers, collectief vraaggestuurd vervoer en diverse toegangs- en verblijfsvergunningen

Als wereldwijde primeur, kunnen Deurnenaren zich nu aanmelden voor Achteraf Betaald Parkeren met hun stadspas. Dit houdt in, dat zij achteraf en voor de werkelijk geparkeerde tijd kunnen betalen voor het parkeren op straat, op (afgesloten) parkeerterreinen en in de parkeergarages. De gemeente Deurne is hiertoe een samenwerking aangegaan met een aantal aanbieders van GSM parkeren, waaronder Stadspasparkeren BV, waardoor aansluiting met de landelijke dienst GSM parkeren is gerealiseerd en een “open” , concurrentiële structuur is ontstaan. Door het starten en stoppen van parkeeracties, alsmede de toegang tot afgesloten parkeergarages en parkeerterreinen mogelijk te maken met de GSM, een mifare pas en kentekenherkenning met behulp van camera’s, is een bijzonder klantvriendelijke dienstverlening ontstaan. Een aantal, door parkeerders minder positief ervaren, kanten van het betaald parkeren zijn hierdoor weggenomen. De integrale handhaving (parkeren en stadstoezicht) vindt plaats met behulp van handheld computers, die via een GPRS verbinding communiceren met de back-office systemen van de gemeente.

De Deurnepas en het Achteraf Betaald Parkeren is door de gemeente in samenwerking met de Ondernemers Vereniging Deurne groots geïntroduceerd door middel van persbijeenkomsten en - berichten, posters in winkelramen, folders, een kraam op de weekmarkt en promo teams die de burgers hebben weten te overtuigen van de vele aantrekkelijke mogelijkheden van hun Deurnepas.

Het succes is dan ook niet uitgebleven. Binnen 14 dagen had meer dan 10% van de autobezitters in Deurne zich aangemeld voor achteraf betaald parkeren en wordt op de zaterdag meer dan 300 keer op deze nieuwe manier betaald voor het parkeren. En deze aantallen groeien nog iedere dag.

De Deurnepas is nu al niet meer weg te denken. De burgers hebben met gepaste trots hun Deurnepas op zak en het aantal mogelijke toepassingsgebieden wordt met de dag groter. In relatief korte tijd zijn uiterst moderne automatiseringssystemen binnen de gemeente geïmplementeerd en gekoppeld aan die van private dienstverleners, waardoor de gemeente haar regie- en uitvoerende taken uitstekend kan uitvoeren en de dienstverleners kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de service aan burgers, bedrijven en bezoekers.

Opdrachtgever

Gemeente Deurne

Opdracht

De opdracht behelsde het als procesbegeleider en materiedeskundige zorgdragen voor een projectmatige ontwikkeling en tijdige implementatie van de Deurnepas, alsmede het ontwikkelen en voor implementatie voorbereiden van de verschillende gebruikstoepassingen, waaronder achteraf betaald parkeren.

Uitdaging

De uitdaging was het in een zeer kort tijdsbestek zowel functioneel, technisch als commercieel ontwikkelen en implementeren van de Deurnepas, met als eerste en belangrijkste toepassing het achteraf betaald parkeren. De introductiedatum stond vanaf het begin van het project vast, dus tijd voor uitlopen of uitstellen was er niet. De voor deze pas benodigde systemen moesten worden gekoppeld aan de in Deurne reeds aanwezige parkeer- en toegangsapparatuur, administraties van gemeentelijk diensten en systemen van private dienstverleners. Al met al een groot aantal partijen, die snel met elkaar tot zaken moesten zien te komen.

Als doel daarbij was geformuleerd, dat de Deurnepas voor Deurnenaren een handig medium wordt dat zij frequent gebruiken en dat de betrokkenheid met de gemeentelijke dienstverlening vergroot. Dit hield in dat er ook veel aandacht moest worden geschonken aan het informeren van burgers en belanghebbenden. De eerste ervaringen met de Deurnepas zijn zeer veelbelovend.

Gemeente Groesbeek: Onderzoek ‘nut en noodzaak’ ondergrondse parkeergarage

Vergroten

gestart: september 2008

Achtergrond

De gemeente Groesbeek werkt aan een ingrijpende herziening van het centrum. Het centrumplan bestaat uit diverse ontwikkellocaties en een herinrichting van de openbare ruimte. Doelstelling is een integrale kwaliteitsverbetering van het centrum. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het College van B&W is gevraagd om naast twee reeds geplande parkeergarages met een voorstel te komen voor de realisatie van een derde parkeergarage van circa 100 parkeerplaatsen. Gemeente Groesbeek heeft Empaction gevraagd om ‘nut en noodzaak’ van deze extra parkeergarage te onderzoeken.

Opdrachtgever

Gemeente Groesbeek

Opdracht

Advies over ‘nut en noodzaak’ van een nieuw te ontwikkelen parkeergarage in het centrumgebied van Groesbeek.

Aanpak

Ten eerste hebben we de door de gemeente opgestelde parkeerbalans van het centrum op hoofdlijnen beoordeeld (second opinion). Vervolgens is er een schetsontwerp gemaakt en bekeken of de gewenste parkeergarage ruimtelijk inpasbaar is. Tevens zijn de financiële aspecten van de parkeergarage inzichtelijk gemaakt, inclusief de impact voor de gemeentebegroting.

Resultaat

Gemeente Groesbeek is geadviseerd om af te zien van de realisatie van een derde ondergrondse parkeergarage en de beschikbare middelen aan te wenden voor de uitbreiding van de parkeercapaciteit van de reeds geplande parkeervoorzieningen

Gemeente Nijmegen: Selectieve toegang binnenstad

gestart: februari 2008

Achtergrond

Sinds 1996 heeft gemeente Nijmegen een deel van de binnenstad afgesloten met zogenaamde ‘road barriers’. Het primaire doel van deze afsluiting is het creëren van een aangenaam verblijfsklimaat in de binnenstad. De huidige roadbarriers zijn dringend aan vervanging toe. Reden om opnieuw na te denken over het toelatingsbeleid. Wie mag er wanneer en tegen welke condities naar binnen? Daarnaast een goede gelegenheid om, mede op basis van ervaringen elders, enkele tekortkomingen aan de huidige procedures weg te werken.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Opdracht

Advies over nieuw selectief toelatingsbeleid binnenstad.

Aanpak

• Analyse van het huidige systeem en bijbehorende regelgeving.
• Evaluatie van ervaringen met het huidig systeem onder bewoners, transporteurs, ondernemers en gemeente.
• Advies en uitwerking nieuwe opzet van het selectief toegangssysteem.
• Opstellen nieuw raamwerk selectief toelatingsbeleid en beleidsregels.
• Uitwerken implementatieplan

Resultaat

De belangrijkste kenmerken van het nieuwe beleid zijn:
Nieuwe venstertijden. De venstertijden zullen naar beneden worden bijgesteld (tot 10:00 uur in plaats van 12:00 uur). Tussen 10:00 en 12:00 naar binnen rijden kan nog steeds, maar dan is wel een (incidentele) ontheffing vereist.
Gesloten gebied. Na 12:00 is een ontheffing nodig om zich met een auto in het gebied te bevinden. Zo’n ontheffing is goedkoop als men in een vooraf gedefinieerde doelgroep valt. Ook als men niet in zo’n specifieke doelgroep valt kan incidenteel een ontheffing worden aangeschaft, maar wel tegen aanzienlijk hogere kosten. Zonder ontheffing loopt men de kans op een bekeuring.
7×24. De road barriers staan in principe altijd omhoog. Bij in- en uitrijden wordt het kenteken geregistreerd. Bij uitrijden gaat de paal automatisch naar beneden. Bij inrijden is dit alleen het geval tijdens de venstertijden (tot 10:00 uur). Op basis van de geregistreerde kentekens wordt een nauwkeurig beeld verkregen van het aantal autobewegingen en de verblijfsduur in het gebied.
Ontheffingen. Ontheffingen, zowel permanente als incidentele, kunnen eenvoudig via de website van de gemeente (voorkeur) of via de Stadswinkel worden besteld. Op de voornaamste inrijroutes kan ook aan de paal (via credit card) een incidentele ontheffing worden aangeschaft. Inrijden zelf gebeurt in principe op kenteken.
Prepaid. Om facturatie zo eenvoudig mogelijk te maken wordt toeleveranciers de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een prepaid systeem. Zij storten dan, bijvoorbeeld via IDEAL, een bedrag op een rekening bij de gemeente. Incidentele ontheffingen worden betaald door de kosten af te trekken van het nog uitstaande tegoed. Bij deze wijze van betalen een korting geboden van 50%.
Bezoekersregeling. Voor bewoners (en ondernemers) in de binnenstad komt er geen bezoekersregeling. Er is namelijk geen (publieke) parkeergelegenheid in het gebied. Voor woonbuurten in het centrum zal een bezoekersregeling worden geïmplementeerd op basis van betaald parkeren.

Gemeente Nijmegen: Architectuur parkeersystemen

Juni 2008 – November 2008

Achtergrond

De gemeente Nijmegen is enkele jaren geleden gestart met het vervangen en digitaliseren van haar parkeersystemen. Alvorens een volgende fase van ontwikkeling in te gaan, wenste de gemeente inzicht en overzicht te verkrijgen in de verschillende ontwikkelingen op het gebied van elektronische parkeersystemen, voor zover deze binnen de gemeente Nijmegen worden gebruikt of mogelijk gebruikt gaan worden.
Daarnaast was er behoefte aan inzicht en overzicht hoe de verschillende parkeersystemen met elkaar samenwerken en op elkaar afgestemd moetn zijn, opdat er sprake zal zijn van één leidend management systeem en bij voorkeur één transactiesystematiek.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Opdracht

Empaction kreeg de opdracht om in één notitie de architectuur te beschrijven van een volwaardig parkeer- en managementsysteem dat ondersteunend is aan:

  1. Het systeem voor selectieve toegang binnenstad / benedenstad;
  2. Het systeem voor een bezoekersregeling, en
  3. Uitbreiding Vergunningen en Ontheffingen, Belparkeren en Slimparkeerder in Nijmegen naar off-street toepassingen.

Dit alles uiteraard in relatie tot een ontwerp infrastructuur voor elektronisch parkeren.

Aanpak

Door middel van marktconsultaties en inventarisaties bij de gemeentelijke diensten zijn de wensen en eisen van de gemeente gekoppeld aan de meest actuele mogelijkheden van private dienstverleners. Dit heeft geresulteerd in een notitie waarin een overall toekomstvisie is neergelegd, die door de gemeente Nijmegen is overgenomen en die de komende jaren wordt geïmplementeerd.

Uitdaging

Voor de gemeente Nijmegen een toekomstbeeld te schetsen vanuit het perspectief van parkeerders, dat ondersteund wordt door hedendaagse technische mogelijkheden en dat tegemoet komt aan de eisen van de gemeente vanuit haar eigen regierol.

Gemeente Eindhoven: Stadspasparkeren Eindhoven

1e fase Juni 2007 – Oktober 2008

Achtergrond

De gemeente Eindhoven heeft het plan opgevat, om het voor houders van de stadspas mogelijk te maken met deze Mifare pas op winkelcentrum Woensel parkeergelden achteraf te kunnen betalen. Het gaat om een pilot, die bij positief resultaat kan worden uitgebreid naar andere delen van de stad.
Stadspasparkeren Eindhoven wordt geënt op het Belparkeren, dat eerder in Eindhoven is geïntroduceerd.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Opdracht

De opdracht behelst het begeleiden van de technische ontwikkeling van stadspasparkeren, door de koppeling van systemen van de gemeente aan die van private dienstverleners. Daarnaast zal in afstemming met de winkeliers en de provider ook de marketing van de dienst worden ingevuld.

Aanpak

Op projectmatige wijze wordt de introductie van Stadspasparkeren voorbereid. Daarbij vindt afstemming plaats met alle belanghebbenden, zoals burgers, winkeliers, private dienstverleners en gemeentelijke diensten.

Uitdaging

Van Empaction wordt verwacht, dat stadspasparkeren op Woensel zodanig wordt ingevoerd, dat bezoekers achteraf hun parkeergeld kunnen betalen op basis van de werkelijke parkeertijd en het winkelen op Woensel daardoor wordt gestimuleerd en niet wordt belemmerd.