adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2010.

NS Poort: Projectleider realisatie P+R terreinen

Vergroten

gestart: april 2010

Achtergrond

NS streeft naar drempelloos switchen tussen verschillende vervoersmiddelen, zodat het gebruik van de trein gestimuleerd wordt. Een geïntegreerd netwerk van openbaar vervoer en auto is dan onontbeerlijk. Dat kan niet gerealiseerd worden zonder comfortabele, laagdrempelige en efficiënte parkeerplaatsen. Vandaar de P+R terreinen bij het station. Om de aansluiting auto-trein naar een hoger niveau te brengen wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van deze voorzieningen. Een deel van de P+R terreinen is gratis en een deel is betaald te gebruiken.
NS Poort heeft Empaction gevraagd voor de inzet van een projectleider die in staat is om het realisatieproces van diverse P+R-locaties te begeleiden. Het gaat hier om P+R voorzieningen in o.a. de volgende gemeenten:

 • Gemeente Heiloo
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Zwijndrecht
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Zaltbommel
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Echt-Susteren
 • Gemeente Vught

Opdrachtgever

NS Poort

Aanpak

 • Begeleiding opstellen VO met kostenraming;
 • Toetsen financiële haalbaarheid;
 • Initiëren en managen van overleg en afstemming met de betrokken stakeholders;
 • Contractering met de gemeente (met betrekking tot uitvoering en beheer en instandhouding);
 • Grip op planning en proces (financieel, politiek bestuurlijk, ruimtelijk, eigendom, uitvoering).

Uitdaging

De ervaring leert dat met name de initiële fase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. Gedegen besluitvorming over investering is namelijk alleen mogelijk indien er voldoende inzicht bestaat in alle relevante aspecten en risico’s van het te realiseren project. Voor een compleet en betrouwbaar beeld worden de P+R-locaties middels een uitgebreide checklist geïnventariseerd.

Resultaat

Uitbreiding en verbetering van de P+R capaciteit bij diverse stations in Nederland.

Gemeente Nijmegen: Beleidsregels ontheffingen Artikel 87 RVV

Vergroten

gestart: januari 2010

Achtergrond

Sommige werkzaamheden en activiteiten in de stad kunnen uitsluitend worden uitgevoerd als verkeerstekens en verkeersregels worden overtreden. De mogelijkheid om ontheffing te verlenen van een aantal verkeersregels en verkeerstekens is geregeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Om te voorkomen dat het verkeersbeeld wordt verstoord en gevaarlijke situaties ontstaan door een teveel aan voertuigen met een ontheffing, kan een ontheffing onder voorwaarden worden verleend.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Aanpak

De beleidsregels zijn mede tot stand gekomen op basis van input van de in de binnenstad betrokken partijen. Intern heeft uitgebreid afstemming plaatsgevonden tussen de afdelingen Beleid, Juridische Zaken en Vergunningen.

Uitdaging

Een belangrijk knelpunt in de dagelijkse uitvoeringspraktijk bij gemeenten is het ontbreken van duidelijke beoordelingscriteria voor het verlenen van RVV-ontheffingen. De uitdaging in dit project was duidelijkheid creëren over de criteria en voorwaarden die gelden bij het aanvragen en verlenen van ontheffingen.

Resultaat

Voor de gemeente Nijmegen zijn beleidsregels opgesteld voor wat betreft het aanvragen en verlenen van ontheffingen voor toegang tot het roadbarrier-gebied (1), parkeren in E9-gebieden (2), medegebruik businfrastructuur (3) en overige verkeerstekens en verkeersregels (4).

Gemeente Nijmegen: Parkeerbeleid medewerkers

Vergroten
Vergroten

gestart: maart 2010

Achtergrond

In januari 2010 heeft het College van B&W van de gemeente Nijmegen in het kader van het ‘Regionaal Convenant Bereikbaarheid Stadsregio Arnhem Nijmegen’ een nieuw vervoerplan voor de interne gemeentelijke organisatie vastgesteld. Als overheidswerkgever met een voorbeeldfunctie spant de gemeentelijke organisatie zich in om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Om dit te bereiken worden de medewerkers van de gemeente de komende jaren gestimuleerd om voor het woon-werk en zakelijk verkeer gebruik te maken van openbaar vervoer en fiets in plaats van de auto. Het nieuwe vervoerplan is voor de gemeente aanleiding om in kaart te laten brengen welke mogelijkheden er zijn om het aantal parkeerplaatsen dat door medewerkers gebruikt wordt, structureel te kunnen verminderen.

Opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

Aanpak

Onder de diverse afdelingshoofden is een enquête gehouden over de huidige en toekomstige parkeerbehoefte per afdeling. Per afdeling is inzichtelijk gemaakt voor welke functies het gebruik van een auto noodzakelijk is. De enquêteresultaten zijn vervolgens gebruikt bij het opstellen en uitwerken van interne beleidsregels die gehanteerd gaan worden bij de uitgifte van parkeerabonnementen.

Resultaat

Het basisuitgangspunt van de beleidsregels is “Nee, tenzij…”: gebruik van OV en fiets hebben de voorkeur en worden gestimuleerd en gefaciliteerd; gebruik van de auto alleen wanneer het niet anders kan. De functies die in aanmerking komen voor een parkeerabonnement worden expliciet aangewezen. In het 4e kwartaal van 2010 worden de interne beleidsregels formeel vastgelegd. Daarna volgt uitgifte van de parkeerabonnementen.

Gemeente Den Haag: Parkeerterrein Noordelijk Havenhoofd Scheveningen

Vergroten
Vergroten
Vergroten

gestart: november 2009

Achtergrond

In het kader van de herontwikkeling van de Boulevard in Scheveningen verdwijnen veel straat parkeerplaatsen. Dit verlies dient gecompenseerd te worden. Hiervoor is een nieuw parkeerterrein aangelegd nabij het Noordelijk Havenhoofd. Het terrein is letterlijk op het strand gelegen en biedt plaats aan circa 400 parkeerders. De gemeente heeft ervoor gekozen het beheer en onderhoud van dit parkeerterrein uit te besteden aan een marktpartij. Hiervoor is een meervoudige onderhandse aanbesteding uitgeschreven.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag: dienst Stadsbeheer

Uitdaging

Voor Empaction was de uitdaging voor dit parkeerterrein op deze bijzondere locatie een kwaliteitspartij te selecteren die een correcte functionaliteit van het terrein voor de gemeente kan borgen.

Resultaat

Voor de gemeente is een beheer en onderhoudscontract voor drie jaren afgesloten met een gerenommeerde marktpartij die tegen een vaste beheervergoeding zorg draagt voor het naar behoren functioneren van het parkeerterrein.

Gemeente Veendam: Herijking en actualisering parkeerbeleid

Vergroten
Vergroten

gestart: april 2009

Achtergrond

Herijking en actualisering parkeerbeleid gemeente Veendam

Opdrachtgever

Gemeente Veendam

Aanpak

De gemeente Veendam had behoefte aan een update van haar parkeerbeleid. De huidige situatie is onder de loep genomen. Bij een bezoek aan de gemeente zijn alle aspecten van parkeerbeleid op locatie in beeld gebracht. Vanuit de huidige stand van zaken is gewerkt naar een toekomstvast parkeerbeleid voor de gemeente, met als doel het verblijfsklimaat in het centrum te verbeteren. Hierbij is gekeken naar ontwikkelingen in de techniek, maar ook naar geplande ruimtelijke ontwikkelingen en economische wensen.

Resultaat

De uitdaging was een toekomstvast pakket aan maatregelen voor de schaal van de gemeente Veendam te formuleren, welke fasegewijs kan worden geïmplementeerd. Door een combinatie van technische en beleidsmatige maatregelen samen te stellen is hieraan invulling gegeven. Zo is bijvoorbeeld voorgesteld een eenduidig gebied voor betaald parkeren te definiëren, de maximum parkeerduur op te heffen en stadpas parkeren, een systeem voor achteraf betalen, te introduceren. Over dit integrale maatregelenpakket dient politieke besluitvorming plaats te vinden. Deze besluitvormingsvraag viel midden in de perikelen van de gemeenteraadverkiezingen. Dit heeft als effect gehad dat de besluitvorming over het voorstel is uitgesteld. Berichten over proeven met gratis parkeren hebben in de discussie de boventoon gevoerd terwijl die geen onderdeel uitmaken van het voorstel. Momenteel wordt afgewacht welke politieke wind de komende periode zal gaan waaien en wat voor effect dit op de besluitvorming zal hebben.

Gemeente Boxtel: Projectleiding Centrumplan

Vergroten
Vergroten
Vergroten

gestart: september 2009 – februari 2010

Achtergrond

Projectleiding Centrumplan Boxtel

Opdrachtgever

Gemeente Boxtel

Aanpak

Empaction heeft projectleider ingezet met de taak de verschillende processen te activeren en te stroomlijnen met de bedoeling deze uiteindelijk te borgen bij de interne projectleider van de gemeente. Deze interne projectleider is nu belast met de voortgang van de verschillende onderwerpen binnen de gemeente.

Resultaat

het project bestond uit drie onderdelen die een nauwe samenhang met elkaar hebben. Het betreft de herinrichting van de Markt, de herinrichting van het kruispunt Burgakker/Rechterstraat en de gewenste alternatieve parkeeroplossing. Deze drie onderwerpen vormen een onderdeel van het zogenoemde Centrumplan, dat tot doel heeft een kwaliteitslag in het verblijfsklimaat van Boxtel centrum te bewerkstelligen. De opdracht was om van de verschillende deelonderwerpen in korte tijd het proces op gang te brengen. De uitdaging daarbij was om ambtelijk en politiek op één lijn te komen over de invulling en voortgang van de drie onderwerpen. Voor de herinrichting van de Burgakker/Rechterstraat zijn in een bijzondere samenwerking met het St. Lucas drie concepten ontworpen en gepresenteerd aan de bevolking. Samen met het bestuur is gekozen voor een actieve rol van de burger. De burgers kunnen hun stem uitbrengen voor een van de concepten. Het concept met de meeste stemmen zal uiteindelijk uitgewerkt en uitgevoerd worden. Voor de herinrichting van de Markt zijn diverse schetsen gepresenteerd. Aan de keuze voor een nieuwe Markt liggen meer principiële keuzes ten aanzien van de verkeerscirculatie ten grondslag. Het college neemt besluit over heet uit te werken concept voor de Markt. Wat betreft het derde onderwerp is het separate traject van de bouw van een parkeergarage tegen het licht gehouden en herzien. De vorm van de parkeeroplossing is direct gekoppeld aan de nieuwe inrichting van de Markt.

RGD: Ondersteuning heraanbesteding

Vergroten
Vergroten

gestart: januari 2010 – oktober 2010

Achtergrond

De Rijksgebouwendienst (RGD) exploiteert en beheert parkeergarages in de gemeente Den Haag. De parkeergarages zijn deels openbaar en deels bestemd voor parkeren van medewerkers van de ministeries. De RGD heeft volgens afspraak na een periode van 5 jaren een heraanbesteding uitgeschreven. Evenals in 2005 heeft de RGD, Empaction gevraagd om ondersteuning in de aanbesteding.

Opdrachtgever

Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst

Opdracht

Zoek via een Europees aanbestedingstraject een marktpartij die voor een periode van tenminste 3 jaren het beheer en management van vier parkeergarages in Den Haag op zich wil nemen.

Aanpak

Voor het eenduidig bepalen van de uit te besteden werkzaamheden is eerst bepaald welke producten en dienst onderdeel zouden moeten gaan uitmaken van de werkzaamheden van de marktpartij. Op basis hiervan is enerzijds intern besproken welke werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd konden gaan worden en anderzijds is het de leidraad geweest voor het opstellen van het programma van eisen en toegangsregeling. Na publicatie van de aanbesteding hebben een zestal partijen kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn, waarna 4 partijen uitgenodigd werden tot het indienen van een offerte. De ingediende offertes zijn aan de hand van de beoordelingsmatrix vergeleken, waarbij op basis van verschillende financiële en kwalitatieve criteria beoordeeld is. Het project voor Empaction omvatte adviezen en uitwerking omtrent het programma van eisen, de (juridische) aanbesteding documenten, het voeren van het aanbestedingsproces en de begeleiding van de implementatie bij de RGD.

Resultaat

Een succesvolle aanbesteding, waarbij het beheer voor een meerjarige periode wordt uitgevoerd door een professionele beheerorganisatie met als gevolg een verdere optimalisatie dienstverlening.

Gemeente Venray: Uitbesteding Parkeerbeheer en aanverwante diensten

Vergroten

gestart: mei 2010 – oktober 2010

Achtergrond

Sinds ca. 17 jaar heeft de gemeente Venray de uitvoering van de beheerstaak ondergebracht bij dezelfde marktpartij. De regiefunctie en verantwoordelijkheid voor exploitatie en beleid is in handen van de gemeente. De integrale verantwoordelijkheid voor de uitvoering en operatie ligt bij de marktpartij. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Europese aanbesteding. Deze moest leiden tot een verdere efficiency en verbetering in de uitvoering van de beheer en management taken. Verbeteringen kunnen gevonden worden in de afspraken met betrekking tot de uitvoering en verbreding van het takenpakket voor de beheer taken.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

Voor het bepalen van de uit te besteden werkzaamheden is eerst bepaald welke producten en dienst onderdeel zouden moeten gaan uitmaken van de werkzaamheden van de marktpartij. Op basis hiervan is enerzijds intern besproken welke werkzaamheden door marktpartijen uitgevoerd konden gaan worden en anderzijds is het de leidraad geweest voor het opstellen van het programma van eisen en toegangsregeling. Gekozen is voor een openbare Europese aanbesteding. Na publicatie van de aanbesteding hebben 3 marktpartijen een offerte ingediend. De ingediende offertes zijn aan de hand van de beoordelingsmatrix vergeleken, waarbij op basis van verschillende financiële en kwalitatieve criteria beoordeeld is. Het project omvatte adviezen en uitwerking omtrent het programma van eisen, de (juridische) aanbesteding documenten en de begeleiding van de implementatie bij de gemeente.

Uitdaging

Met het oog op de verdere professionalisering en uitbreiding van het product parkeren in de gemeente Venray, het doorvoeren van een efficiency- en verbeterslag in de uitvoering van de beheertaken. In het programma van eisen wordt nadrukkelijk(er) de verantwoordelijkheid en de aan de marktpartij opgelegde verwachtingen beschreven.

Resultaat

Een voor de gemeente in vele opzichten succesvolle aanbesteding, zeker ook financieel, waarin borging is gerealiseerd van de doelstellingen omtrent de efficiency en verbeterslagen in de uitvoering van het parkeerbeheer.

Gemeente Tilburg: Risicoanalyse parkeerexploitaties gebiedsontwikkelingen

Vergroten

gestart: december 2009

Achtergrond

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft Empaction een risicoanalyse uitgevoerd naar de parkeerexploitatie van vijf actuele gebiedsontwikkelingen in de stad: Wagnerplein, Heyhoef, Koningsoord, Stappegoor en Piushaven. Op alle locaties zijn één of meerdere gebouwde parkeervoorzieningen gepland. De ontwikkelingen op Wagnerplein (Tilburg Noord), Heyhoef (Reeshof) en Koningsoord (Berkel Enschot) omvatten wijkwinkelcentra, woningen en diverse maatschappelijke voorzieningen. Stappegoor moet een gebied worden met een combinatie van de functies wonen, studeren, sporten en uitgaan. Piushaven is de grootste binnenstedelijke woningbouwopgave van Tilburg.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aanpak

Per ontwikkeling zijn de bepalende factoren van de parkeerexploitatie geïnventariseerd en beoordeeld:

 1. Parkeernormen en parkeerbalans
 2. Uitgangspunten en aannames in de parkeerexploitatie-berekening
 3. Afspraken tussen ontwikkelaar en gemeente

Op basis van de risicoanalyse is een advies uitgebracht over de standaard te doorlopen stappen en toe te passen berekeningsmethodiek voor de verkenning van de financiële haalbaarheid van nieuw te realiseren gebouwde parkeervoorzieningen in de stad.

Uitdaging

In relatief korte tijd (3 maanden) is uitgebreid spitwerk verricht en is een compleet beeld geschetst van de risico’s van de diverse projecten. Half werk bij een dergelijke risicoanalyse is niet zinvol, want de duivel zit in de details.

Resultaat

Onze onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen dienen als leidraad bij de optimalisering en verbetering van het parkeerbeleid, het dagelijks parkeerbeheer en het verkennen van de financiële haalbaarheid van nieuw te realiseren parkeervoorzieningen in de stad.

Gemeente Tilburg: Second Opinion exploitatie parkeergarages binnenstad

Vergroten
Vergroten

gestart: december 2009

Achtergrond

In maart 2008 is in de binnenstad van de gemeente Tilburg het project Pieter Vreedeplein opgeleverd. Onder het project is een grote ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. In 2009 is duidelijk geworden dat de parkeergarage onder het Pieter Vreedeplein wat betreft parkeeromzet ver achter blijft bij de oorspronkelijke prognoses. De tegenvallende exploitatie van de parkeergarage Pieter Vreedeplein is voor de gemeente Tilburg aanleiding geweest om Empaction een second opinion uit te laten voeren op de beheer- en exploitatielasten van de vijf door de gemeente geëxploiteerde openbare parkeergarages in de binnenstad: Tivoli, Pieter Vreedeplein, Emmapassage, Koningsplein en Louis Bouwmeesterplein. De parkeergarage Emmapassage wordt door de gemeente gehuurd van winkelvastgoedbelegger Corio, de overige parkeergarages zijn eigendom van de gemeente.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aanpak

Ten eerste is het service- en kwaliteitsniveau van de parkeergarages geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de aspecten bereikbaarheid en locatie (1), ontwerp en inrichting (2), netheid (3), toezicht en veiligheid (4), openingstijden (5) en betaalmogelijkheden en abonnementen (6). Het service- en kwaliteitsniveau van de parkeergarages in Tilburg is op hoofdlijnen vergeleken met de parkeergarages in de centra van de grote Brabantse steden Breda, Den Bosch en Eindhoven. Vervolgens is de kostenstructuur per parkeergarage in kaart gebracht en vergeleken met de gemiddelde bandbreedtes in de ‘markt’. In het rapport worden adviezen gegeven over de mogelijkheden om het huidige gemeentelijke kostenniveau te verlagen.

Uitdaging

De gemeente Tilburg wilde de resultaten van het onderzoek vòòr de onderhandelingen van de nieuwe coalitie opgeleverd hebben. Mede dankzij de goede samenwerking met de bij het dossier betrokken ambtenaren is het gelukt om het onderzoek binnen drie maanden af te ronden.

Resultaat

Er is een concreet voorstel uitgewerkt voor de aanpassing van de openingstijden van de parkeergarages en de toepassing van beheer op afstand. Over dit voorstel zal in de loop van 2010 door het nieuwe gemeentebestuur een besluit worden genomen.

Gemeente Eindhoven: Upgrade handhaafapparatuur

gestart: december 2009

Achtergrond

De noodzaak om de handhaafapparatuur binnen de gemeente Eindhoven uit te breiden en te upgraden, neemt toe. Naast GSM parkeren en parkeervergunningen, zal ook Stadspasparkeren slechts nog gehandhaafd kunnen worden met behulp van goede apparatuur, geborgd door passend functioneel en technisch beheer. Tevens bestaat er de behoefte om over te stappen op handhaving op basis van kentekenherkenning en het opnemen van het gehele feitenboekje in de handterminals.
De keuze voor apparatuur en software wordt gebaseerd op een zorgvuldig samengesteld Pakket van Eisen, dat wordt gedragen door alle belanghebbenden binnen de gemeente.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven; Sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Aanpak

De werkzaamheden voor Empaction zijn ondersteunend aan de activiteiten die in projectverband door medewerkers van de Gemeente Eindhoven worden ontplooid. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van een PvE, de ondersteuning, begeleiding en review bij de offerte uitvraag en aanbesteding, het consulteren van leveranciers en overige marktpartijen en het beoordelen van offertes van leveranciers.
De nieuwe opzet van de handhaving is een logische afronding van de invoering van een Elektronisch Parkeerplatform binnen de gemeente. Van dit platform maken zowel gemeentelijke diensten als private dienstverleners gebruik.

Uitdaging

De grote uitdaging in dit project betreft het inrichten van een 7×24 uurs beheer, waarbij externe leveranciers en gemeentelijke diensten aanvullend op elkaar kunnen en moeten opereren.

Resultaat

Het resultaat moet bestaan uit de implementatie van een aantal sets nieuwe handhaafapparatuur (handcomputers, printers, software, back-office applicaties en koppelingen met externe systemen), waarmee de Toezichthouders van de gemeente Eindhoven probleemloos hun dagelijkse toezichthoudende werkzaamheden zowel kwalitatief als kwantitatief op vereiste wijze kunnen verrichten.
Daarbij is real-time inzicht in parkeertransacties en handhaafacties een voorwaarde voor een goede afhandeling van Naheffingsaanslagen en daaruit mogelijk voortvloeiende klachten en bezwaren.

Gemeente Tilburg: Parkeerbalans en parkeerstrategie Veemarktkwartier

Vergroten

gestart: augustus 2009

Achtergrond

De gemeente Tilburg heeft grote ambities met het Veemarktkwartier. Het Veemarktkwartier zal de komende jaren ontwikkeld worden tot dé ontmoetingsplek voor creatieve bedrijven die zich bezig houden met het maken van vooruitstrevende muziek, design, kunst, nieuwe media en andere vormen van cultuur. Op diverse locaties zijn ontwikkelingen gepland, die bijna allemaal worstelen met het voldoen aan de parkeereis. De gemeente Tilburg heeft daarom besloten tot een gemeenschappelijke visie op het parkeervraagstuk in het Veemarktkwartier. Empaction is gevraagd voor advies en ondersteuning bij het opstellen van een parkeerbalans en een daarop gebaseerde parkeervisie. De focus ligt hierbij primair op de parkeerbehoefte van auto’s, maar ook voor de fiets wordt de stallingsbehoefte in kaart gebracht.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aanpak

De parkeerbalans en parkeervisie zijn opgesteld onder begeleiding van een multidisciplinaire gemeentelijke projectgroep. Uitgangspunt daarbij waren de meest recente versies van de plannen voor de zes ontwikkellocaties en de Tilburgse parkeernormen, zoals beschreven in het TVVP. Een belangrijk element in de parkeerbalans is de te verwachte mate van dubbelgebruik. Om dit aspect goed in kaart te brengen hebben we per ontwikkeling en voor de totale parkeerbalans steeds drie cijfers ik kaart gebracht:

 1. Zonder enig dubbelgebruik, wat een absolute bovengrens oplevert
 2. Met volledig dubbelgebruik conform CROW-richtlijnen, hetgeen een absolute ondergrens oplevert
 3. Dubbelgebruik alleen voor het bezoekersgedeelte, wat in de praktijk een meer reëel beeld geeft van de noodzakelijke capaciteit.

Opmerkingen

 1. Het bouwprogramma van het Veemarktkwartier is momenteel nog volop in ontwikkeling. Bij de uitwerking van de opdracht is er voor gezorgd dat bij toekomstige mutaties in het bouwprogramma de parkeerbalans weer relatief eenvoudig consistent te maken is en dat de voorgestelde parkeervisie op hoofdlijnen toepasbaar blijft.
 2. Bij het opstellen van de parkeervisie is ook meegenomen wat er vandaag de dag in het gebied en directe omgeving aan restcapaciteit potentieel beschikbaar is.

Resultaat

De parkeervisie voorziet in een parkeerbijdrageregeling ten behoeve van de realisatie en exploitatie van parkeercapaciteit voor de nieuwe functies in het Veemarktkwartier. Om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke parkeereis wordt voor de ontwikkelingen van het Veemarktkwartier een combinatie van maatregelen voorgesteld:

 1. zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein
 2. benutten restcapaciteit in de bestaande parkeergarages Tivoli, Pieter Vreedeplein en Heuvelpoort
 3. aan de rand van het gebied de realisatie van een aanvullende centrale parkeervoorziening, in eigendom en exploitatie bij de gemeente.

Op dit moment wordt de voorgestelde parkeervisie Veemarktkwartier ter besluitvorming voorgelegd.

NS Poort - Gemeente Hengelo: P+R Hengelo – Verkenning financiële haalbaarheid

Vergroten
Vergroten

gestart: juni 2009

Achtergrond

Het stationsgebied van de gemeente Hengelo wordt de komende jaren ingrijpend veranderd. De ontwikkeling van het stationsgebied maakt onderdeel uit van het grote herstructureringsproject Hart van Zuid. Station Hengelo wordt een belangrijk vervoersknooppunt voor de regio Twente. Belangrijk onderdeel van het toekomstige stationsgebied is de realisatie van een gebouwde P+R voorziening. In het kader van de subsidieregeling Actieplan “Groei op het Spoor” is het plan voor de P+R voorziening ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het voorstel inzicht bieden in de financiële haalbaarheid. De gemeente Hengelo en NS Poort hebben Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning naar de financiële haalbaarheid van de te realiseren P+R voorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Hengelo en NS Poort

Aanpak

Inventarisatie situering en omgeving
Eerst is de locatie en de omgeving van de geplande P+R voorziening geïnventariseerd.
Het stationsgebied van Hengelo maakt onderdeel uit van het stadsvernieuwingsproject Hart van Zuid. Hart van Zuid is de komende jaren de belangrijkste stedelijke ontwikkelingsopgave voor de gemeente Hengelo. Voor de ontwikkeling van het stationsgebied is door de gemeente Hengelo in samenwerking met de in het gebied betrokken partijen het werkboek ‘Centraal Station Twente’ opgesteld. In dit werkboek zijn de ambities voor het gebied beschreven. De realisatie van een gebouwde P+R voorziening is één van de deelprojecten en is voorzien aan de zuidzijde van het station.
Analyse parkeercapaciteit
Vervolgens is de benodigde parkeercapaciteit geanalyseerd. Om de mogelijkheden van dubbelgebruik inzichtelijk te maken is een gedetailleerdere invulling van de diverse geplande functies gemaakt. Mede bepalend voor de capaciteit van de P+R voorziening zijn het naast gelegen poppodium Metropool, het WTC-complex en de overloop van de binnenstad.
Verkenning exploitatiemogelijkheden
Voor een verkenning van de exploitatiemogelijkheden en een indicatie van de onrendabele top van de nieuw te realiseren P+R voorziening is een exploitatieberekening opgesteld met het Empaction rekenmodel. In het kader van de subsidieregeling Actieplan “Groei op het Spoor” dient helder te zijn welke partijen betrokken zijn bij de realisatie, de exploitatie en het beheer van de P+R voorziening. Uitgangspunt voor de case Hengelo is dat NS Poort eigenaar wordt van de parkeergarage (belegger) en exploitatie en beheer worden uitbesteed aan een particuliere parkeergarage-exploitant (huurder).

Resultaat

De nieuw te realiseren parkeervoorziening komt in aanmerking voor subsidie. Met behulp van het Empaction Rekenmodel is berekend hoeveel subsidie nodig is ten behoeve van de investering en het afdekken van het exploitatierisico.

Gemeente Eindhoven: Multi Channel Ontsluiting Parkeervergunningen Eindhoven

gestart: juni 2009

Achtergrond

De gemeente Eindhoven heeft gekozen voor een dienstverlening, waarbij de gemeente de klant centraal stelt, van buiten naar binnen denkt en de klant met een vraaggerichte en geïntegreerde werkwijze bedient met een ingang via meerdere kanalen (Multi Channel Dienstverlening via de kanalen post/internet/telefonie en balie). Voor het jaar 2010 is de Multi Channel ontsluiting van Parkeervergunningen gepland.
Daarnaast bestaat er vanuit de sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving de behoefte om de processen rondom de aanvraag en afgifte van alle parkeervergunningen te optimaliseren en de inzetbaarheid van de ondersteunende systemen te borgen.
Tenslotte zijn voor 2010 de beleidsregels voor Parkeervergunningen herijkt. Deze geactualiseerde regelgeving moet in de procesondersteunende geautomatiseerde systemen worden verankerd.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven; Sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Aanpak

Ter voorbereiding van een projectmatige aanpak, is een business case geschreven, waardoor inzicht in de kosten en baten van het project, zowel kwantitatief als kwalitatief is verkregen. De business case is door alle betrokken verantwoordelijke managers onderschreven.
Een projectgroep, bestaande uit medewerkers van de gemeente, de leverancier van het Vergunning Management Systeem en een projectleider van Empaction, heeft in een eerste fase ervoor gezorgd dat het systeem op het juiste nivo werd ingericht. Vervolgens zijn de beleidsaspecten voor 2010 in het systeem ingebracht en zijn de processen op de nieuwe situatie ingericht. Tenslotte is het functioneel en technisch beheer ingericht volgens de standaarden van de gemeente Eindhoven.
In een volgende fase wordt het systeem via internet voor de burgers ontsloten en zal een proces redesign plaatshebben.

Resultaat

Het resultaat moet zijn een goed werkend vergunning Management Systeem, via meerdere kanalen ontsloten voor de burgers en bedrijven van de gemeente Eindhoven (w.o. via internet) en ondersteunend aan de werkzaamheden van de betrokken ambtenaren..
Qua beheer moet het systeem voldoen aan de normen en standaards van de gemeente Eindhoven, met name op het gebied van betrouwbaarheid en privacy gerelateerde zaken.