adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2011.

Cushman en Wakefield: Ontwikkeling parkeren Parkboulevard Rotterdam

Vergroten

gestart: juli 2011

Achtergrond

In Rotterdam West, op een voormalig rangeerterrein aan de Vierhavensstraat, vindt de ontwikkeling Parkboulevard plaats. Het betreft de realisatie van een cluster van grootschalige winkelvoorzieningen. Een combinatie van grootschalige detailhandel met een grote supermarkt en ruime parkeergelegenheid is in dit deel van de Rotterdamse stedelijke regio nog niet aanwezig, terwijl de vraag wel degelijk aanwezig is. Parkboulevard bestaat uit circa 25.000 m² BVO winkels op begane grond, een parkeergarage met ca. 750 plaatsen op +1 niveau en een paviljoen in het park van circa 650 m² BVO op het dak. Bij de invulling van Parkboulevard is gezocht naar een diversiteit aan functies. Naast ruimte voor retail en horeca is er ook ruimte voor kantoren, onderwijs en leisure.

Opdrachtgever

Cushman & Wakefield, Global Real Estate Solutions

Opdracht

Cushman & Wakefield heeft Empaction gevraagd om beargumenteerd een ‘sustainable’ huurniveau voor de parkeervoorziening Parkboulevard te bepalen. Voor het project waren reeds verschillende exploitatie berekeningen uitgevoerd. Cushman & Wakefield had twijfel bij het realiteitsgehalte van de gepresenteerde uitkomsten en heeft Empaction gevraagd een second opinion en een gedetailleerde onderbouwing te leveren voor het parkeervraagstuk binnen de ontwikkeling van Parkboulevard. Voor Empaction was de uitdaging een gedegen check te doen op de beschikbare stukken om tot een gefundeerde uitspraak over de geprognosticeerde huurprijs voor de parkeergarage in het project Parkboulevard te komen.
Empaction heeft de beschikking gekregen over reeds bestaande relevante documentatie. Met behulp van het Exploitatiemodel van Empaction zijn diverse mogelijke scenario’s en risicoanalyses doorgerekend. De referentiegegevens uit de database van Empaction vormen hierbij het vertrekpunt voor de verkenning van de exploitatiemogelijkheden van de nieuw te realiseren parkeervoorziening Parkboulevard.

Resultaat

Empaction heeft een heldere analyse gemaakt van de ontwikkeling Parkboulevard ten aanzien van de verwachte parkeerbewegingen en daarbij behorende kosten en opbrengsten op basis van het programma dat Parkboulevard te bieden heeft. Op basis van deze analyse heeft Cushman & Wakefield een advies ontvangen over een reële huurprijs voor deze situatie.
Het opgeleverde rapport geeft een kritische beschouwing over de wijze waarop de huurprijs tot stand is gekomen. Het geeft inzicht in de mate van zekerheid dat de huurprijs in de markt ook gehaald kan worden. Daarbij spelen diverse afhankelijkheden zoals de risico bereidheid van exploitanten, de mate van ingroei van bezettinggraden een belangrijke rol. De vraag om een meer gefundeerde en uiteindelijk een meer realistisch huurprijs voor de parkeergarage is hierdoor naar tevredenheid beantwoord.

High Tech Campus Eindhoven: parkeermaatregelen werknemers en bezoekers

Vergroten

gestart: augustus 2011

Achtergrond

De High Tech Campus (HTC) biedt werkgelegenheid aan ruim 8.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers. Verspreid over meer dan 90 bedrijven werken zij intensief samen aan de ontwikkeling van de technologieën en producten van morgen. Om het parkeren van de auto te faciliteren zijn op de campus 7 parkeergarages gerealiseerd en zullen er in de toekomst nog meer volgen. De campus straalt een open karakter uit. Zo hoeft, bijvoorbeeld, niemand zich meer te melden aan de poort. Dit openkarakter is doorgetrokken naar de parkeergarages. Dat betekent dat er bij het gebruik van de parkeergarages niet gewerkt wordt met slagbomen.
Geconstateerd wordt dat bij de ene parkeergarage de vraag naar parkeeerplaatsen groter is dan bij de andere; een ongelijk verdeelde parkeervraag. Dit leidt er toe dat de meer populair gelegen parkeergarages sneller vol staan en dat in andere, wat verder weg gelegen parkeergarages, veel lege plekken blijven. Het niet beschikbaar hebben van een vrije parkeerplaats in de dichtstbijzijnde parkeergarage leidt steeds vaker tot foutief parkeren in de openbare ruimte en irritatie bij de bedrijven. Een ongewenste ontwikkeling.

Opdrachtgever

High Tech Campus site management

Opdracht

Het site management van HTC is op zoek naar een manier om een betere verdeling te krijgen van de parkeerdruk over de verschillende parkeergarages. Daarbij zijn als randvoorwaarden gedefinieerd:
1. Zo goed mogelijk het open karakter van de campus waarborgen. Dus liever geen oplossing met slagbomen.
2. Een regeling die in beginsel past binnen de randvoorwaarden van de (huur)afspraken die partijen onderling gemaakt hebben.
3. Een regeling die zowel voor werknemers als voor bezoekers praktisch uitvoerbaar is.
4. Een beperkt beslag legt op de organisatie van site management, bijvoorbeeld door een deel van de verantwoordelijkheid voor een nette uitvoering van de parkeeroplossing weg te leggen bij de huurders (lees: werkgevers).

Aanpak

De activiteiten zijn begonnen met het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van de huidige situatie. Dat betekent, onder andere, per huurder inzicht krijgen in:
• In welk gebouw gevestigd? Aantal m2 bvo dat gehuurd (of gekocht is)?
• Aantal medewerkers op deze m2 bvo? Samenstelling van de werknemerspopulatie?
• Afspraken met betrekking tot beschikbaarheid van parkeerplaatsen?
• (Toekomstige) ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld ‘flexibel werken’’
Op basis van uitgevoerde analyse zijn enkele oplossingsrichtingen voor parkeerregulerende maatregelen ontwikkeld. Kernbegrip daarbij is registratie (meten). De mogelijke oplossingen bevatten niet alleen de eerste stap nu, maar tevens een doorkijk naar mogelijke vervolgstappen afhankelijk van de bereikte resultaten met de eerste stap(pen).

Uitdaging

Ontwikkelen van een oplossing voor herverdelen van de vraag naar parkeerplaatsen van ca. 8.000 medewerkers met behoud van het open karakter van de Campus. In beginsel is het plaatsen van een parkeer toegangscontrolesysteem geen optie. Een uitdaging waarbij inzet van techniek en registratie methoden een belangrijke rol spelen.

Resultaat

Begin Q4 2011 is de ‘preferred’’ oplossingsrichting aan de 90 bedrijven op de campus gepresenteerd. Eind 2011 wordt een definitieve keuze verwacht wat mogelijk zal leiden tot verdere uitwerking en implementatie van het systeem in 2012.

NS Poort: Design &Construct aanbestedingen Den Bosch, Maastricht en Elst.

gestart: juni 2011

Achtergrond

In het kader van de subsidieregeling Actieplan “Groei op het Spoor” zijn voor diverse stationslocaties in Nederland plannen ontwikkeld voor het realiseren van gebouwde P+R voorzieningen. Actieplan “Groei op het Spoor” is een subsidieprogramma van het Ministerie van I&M met als doel het realiseren van ca. 10.000 extra P+R parkeerplaatsen in Nederland.
Voor onder andere de P+R locaties in de gemeenten Den Bosch, Maastricht en Elst heeft NS Poort Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning naar de financiële haalbaarheid van de te realiseren P+R voorzieningen. Deze studies hebben geresulteerd in een subsidie aanvraag en (voorlopige) toekenning voor de genoemde locaties. De volgende stap in het proces is het ontwikkelen en ‘in de markt zetten’ van de design & construct aanbestedingen voor de P+R locaties in Den Bosch, Maastricht en Elst.

Opdrachtgever

NS Poort – Afdeling Asset Management Parkeren

Opdracht

NS Poort heeft Empaction gevraagd voor advisering en ondersteuning bij de uitwerking van het vraagstuk in onder andere onderstaande deelgebieden:
1. In samenwerking met de gemeenten formuleren van de ambities, randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot het openbaar gebied.
2. Overleg voeren met direct belanghebbenden, waaronder bewoners.
3. Het formuleren van ambities, wensen en randvoorwaarden van de parkeervoorziening.
4. Het ontwikkelen van de aanbestedingsdocumenten, waaronder het programma van eisen van het parkeerdek, inclusief advisering over de te selecteren en contracteren marktpartij.
5. Procesvoering van de Europese aanbesteding en tevens het eerste aanspreekpunt zijn voor de uitgenodigde marktpartijen.
6. Het voeren van overleg met het Ministerie van I&M, gemeenten, provincies en stadsregio’s met betrekking tot aanvragen subsidies Groei op het Spoor en de totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst.
7. Het voorbereiden van de noodzakelijke interne documenten ten behoeve van de investeringsboard van NS.

Aanpak

NS Poort heeft gekozen om op functionele wijze te beschrijven wat de wensen, eisen en randvoorwaarden zijn van de te ontwerpen en realiseren parkeervoorziening. NS is derhalve op zoek gegaan naar marktpartijen die in staat zijn om op basis van een functioneel Programma van Eisen en een Ambitiedocument een parkeerdek te ontwerpen en te realiseren:
• Het conform een functioneel Programma van Eisen en Ambitiedocument komen tot een ontwerp en bijbehorend bestek van een parkeerdek;
• Het conform ontwerp, bestek en planning realiseren van het parkeerdek;
• Het conform bestek plegen van gebouw gebonden onderhoud aan het parkeerdek voor een periode van 10 jaar, ingaande bij oplevering van het parkeerdek.

Uitdaging

Ontwikkelen van een aanbestedingsformat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt en tegelijkertijd het belang van de belanghebbenden, onder andere gemeenten en het Ministerie van I&M, wordt geborgd.

Resultaat

Begin Q4 2011 worden de inschrijvingen op de aanbestedingen verwacht.

Hovenpassage Delft: parkeeregulering omgeving

Vergroten
Vergroten

april 2011 - augustus 2011

Achtergrond

In de wijk Voorhof werkt de gemeente Delft samen met de wooncorporatie Woonbron aan een renovatie van bestaande woningen. Daarnaast bouwt Van der Vorm Vastgoed aan een gefaseerde uitbreiding van het wijkwinkelcentrum Hovenpassage. Deze wordt de komende gefaseerd uitgebreid met commerciële ruimten en woningen. Vooruitlopend op deze toekomstige ontwikkeling heeft Van der Vorm Vastgoed reeds de eerste fase van het project opgeleverd: een parkeergarage met 550 parkeerplaatsen. Deze parkeergarage voorziet voor een deel in de toekomstige parkeerbehoefte van de te ontwikkelen functies en compenseert de nog weg te halen parkeerplaatsen op maaiveld.
Aan de zuidzijde van de Martinus Nijhofflaan zijn plannen om op de Albert Heijn-locatie nieuwbouw te plegen. Ontwikkelaar is Vorm Ontwikkeling. Deze nieuwbouw moet plaats bieden aan een Albert Heijn XXL en woningbouw. Tevens spelen er in de omgeving verschillende andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de parkeersituatie in het gebied, zoals de Spoorzone ontwikkeling en regulerende maatregelen in de omgeving.

Opdrachtgever

Gemeente Delft, Van der Vorm Vastgoed, Vorm Ontwikkeling, Woonbron

Opdracht

De vraagstelling bestaat uit twee delen:
Deel A: Welke maatregelen moeten getroffen worden in de omgeving van het winkelcentrum om de juiste doelgroep op de juiste plaats te kunnen laten parkeren? Daarbij gaat het om de huidige situatie, de verschillende stadia van de ontwikkeling, en de eindsituatie.
Deel B: Advies ten aanzien van de exploitatievragen die door de samenwerkende partners zijn gesteld.

Aanpak

Voor het aanpakken van het probleem zijn de volgende stappen doorlopen:

1. Het organiseren van een start overleg met gemeente Delft, Van der Vorm Vastgoed, Woonbron en Vorm Ontwikkeling waarin de volgende zaken worden afgestemd:

 • vaststellen van de uitgangspunten van het ontwikkelprogramma: omvang bouwprogramma en fasering realisatie;
 • inventariseren van de beschikbare informatie: parkeercapaciteit, recente parkeertellingen, huidige en toekomstige parkeerbalans, etcetera.
 • vaststellen van de te doorlopen stappen en werkwijze, waarbij de hieronder vermelde stappen als uitgangspunt dienen;
 • vaststellen van de planning en de te benaderen sleutelfiguren per betrokken partij.

2. Een analyse van de huidige parkeersituatie in de omgeving van het winkelcentrum. Focus daarbij is het inzichtelijk krijgen van de huidige problematiek en knelpunten. Als onderdeel van deze analyse is ook een feitelijke parkeertelling in het gebied uitgevoerd.

3. In kaart brengen en in de tijd uitzetten van de toekomstige ontwikkelingen en bijbehorende parkeervraag.

4. Gesprekken met de sleutelfiguren van de betrokken partijen (gemeente, ontwikkelaars, woningcorporatie, bewoners en werknemers) over de knelpunten in het huidige parkeerregime, alsmede de wensen en eisen voor de toekomstige situatie.

5. Het uitwerken van een conceptvoorstel ten aanzien van de parkeerregulering voor de korte, middellange en lange termijn. Hierbij vormen de vastgestelde kaders van het huidige parkeerbeleid het vertrekpunt, maar wordt waar nodig maatwerk geleverd. Alles met het doel om de doelgroepen op de juist plek te laten parkeren en (hinderlijk) uitwijk gedrag naar aangrenzende (woon)gebieden te voorkomen.

6. Onderlinge afstemming om te komen tot een definitief voorstel dat kan rekenen op draagvlak binnen de verschillende organisaties en belanghebbende groeperingen.

Resultaat

Een door alle partijen geaccepteerd voorstel tot stapsgewijze regulering van het gebied, waarbij de eerste stap reeds een behoorlijk gebied beslaat. Vervolgens een systematiek hoe dat in de loop van de tijd het gebied verder zal worden uitgebreid. Tevens is met het oog op de exploiteerbaarheid van de gebouwde parkeervoorzieningen een groeimodel tot en met 2017 afgesproken voor de tarieven van kortparkeren. De regulering zal vanaf april 2012 door de gemeente worden ingevoerd.

Gemeente Den Haag: uitbesteding werkzaamheden Inning

gestart: januari 2011

Achtergrond

Zoals vele gemeentelijke diensten heeft ook DSB te maken met een bezuiningsopgave voor de komende jaren. Ook voor de afdeling Parkeren geldt dat een kritische blik door de organisatie moet leiden tot bezuinigingresultaten met behoud van kwaliteit van dienstverlening. Tegelijkertijd wordt bij de afdeling Parkeren gesproken over de toekomst van de afdeling Inning. Blijven we op dezelfde wijze de inning en geldgaring doen als in de huidige situatie, gaan we nieuwe mensen opleiden die de continuïteit van de afdeling gaan waarborgen en moeten we de inning zelf blijven doen, zijn voorbeelden van vragen die de afgelopen periode gespeeld hebben. De evaluatie van bovenstaande punten heeft ertoe geleid dat besloten is de werkzaamheden van de afdeling Inning uit te gaan besteden aan de markt. Daaraan is de voorwaarde gekoppeld dat voor de huidige medewerkers een passend alternatief gezocht wordt.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag; dienst Stadsbeheer (DSB), afdeling Parkeren

Opdracht

Empaction voert een tweeledige opdracht uit voor de gemeente. Enerzijds worden de inhoudelijke taken en werkzaamheden via een Europese aanbesteding belegd bij een marktpartij. Hiervoor zal een meerjarig contract worden afgesloten met de winnende marktpartij. Vooraf wordt helder gedefinieerd welke taken en verantwoordelijkheden wel en welke niet worden overgedragen aan de marktpartij. De positie van de gemeente verandert van de rol van uitvoerder en beheerder van geldgaring en inning naar de rol van contractmanager. Anderzijds heeft deze opdracht een personele kant. De huidige medewerkers van de afdeling Inning zullen allemaal een passend alternatief moeten krijgen in de nieuwe situatie waarin de afdeling Inning niet meer bestaat. Dit kan variëren van bijv. een nieuwe functie binnen de gemeente, overdracht aan de marktpartij tot een pensioenregeling. Empaction ondersteunt samen met de gemeente het opstellen en uitwerken van de persoonlijke trajecten van de betrokken medewerkers.

Resultaat

De operationele taken en werkzaamheden worden overgenomen door een professionele marktpartij. De gemeente behoudt echter haar regie- en controletaken voor het geldgaring- en inningproces. De medewerkers van de afdeling Inning worden allen begeleid naar een alternatieve functie binnen of buiten de gemeente.
Hierdoor wordt een aanzienlijke structurele besparing gerealiseerd in de begroting van de afdeling Parkeren.

Gemeente Tilburg: Parkeerexploitatie T-Dome

Vergroten
Vergroten

gestart: januari 2011

Achtergrond

Tilburg staat aan de vooravond van de ontwikkeling van de Spoorzone. De Spoorzone ligt tussen de Ringbanen West en Oost, aan weerszijden van het spoor. Het totale gebied van de Spoorzone heeft een oppervlakte van circa 75 hectare. De Spoorzone is de komende jaren een uiterst belangrijke stedelijke ontwikkelingsopgave voor de gemeente Tilburg. Uitgangspunt is dat er in drie gebieden ontwikkeld gaat worden. Het gaat hierbij om het Kerngebied Spoorzone (momenteel grotendeels in gebruik door NedTrain); het gebied Spoorzone West (voor het merendeel particulier eigendom) en tot slot het voormalige Van Gend en Loos terrein. Het Van Gend en Loos terrein is het gebied tussen de Ringbaan West en de Spoorzone West. De gemeente wil in dit gebied een multifunctionele accommodatie voor sport- en muziekevenementen realiseren: T-Dome. Een project met een grote publieke functie. De gemeente Tilburg heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning van de exploitatiemogelijkheden van de bijbehorende parkeervoorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aanpak

De ervaring leert dat de fase van verkenning en haalbaarheid in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. Gedegen besluitvorming over de investering in een parkeervoorziening van deze omvang (circa 1.200 parkeerplaatsen) is alleen mogelijk indien er voldoende inzicht bestaat in alle relevante aspecten en risico’s van het te realiseren project. Na een grondige analyse van de benodigde parkeercapaciteit zijn de exploitatiemogelijkheden verkend. De haalbaarheid is, buiten de realisatiekosten van de parkeervoorziening, in sterke mate afhankelijk van de parkeerinkomsten. Om de financiële mogelijkheden te verkennen is een gedetailleerde gebruiksraming opgesteld.
Een belangrijke knop in de haalbaarheid is het parkeertarief dat gehanteerd kan worden. Om de bandbreedte van de mogelijkheden te verkennen heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van de parkeertarieven bij vergelijkbare complexen in den lande.

Resultaat

In totaal zijn er vier exploitatievarianten uitgewerkt. Inzichtelijk is gemaakt welke parkeertarieven er nodig zijn om de benodigde investering in 40 jaar terug te verdienen (NCW-saldo na 40 jaar € 0). Hierbij is gekeken naar een variant waarbij de parkeerplaatsen volledig op maaiveld worden opgelost en een variant waar de parkeerplaatsen voor een belangrijk deel op een parkeerdek worden gerealiseerd.

Gemeente Steenwijkerland: Design & Construct aanbesteding

Vergroten
Vergroten
Vergroten

gestart: januari 2011

Achtergrond

Eind jaren 90 is in opdracht van het gemeentebestuur het stadsplan Steenwijk 2000 opgesteld dat beschouwd moet worden als een integraal ontwikkelingsplan voor de binnenstad. Een van de onderdelen van deze ontwikkeling van de binnenstad betreft het realiseren van voldoende parkeergelegenheid voor de diverse functies in het plangebied. Voor bewoners, winkeliers en bezoekers van de binnenstad van Steenwijkerland is het van belang de auto op loopafstand kwijt te kunnen. De gemeente Steenwijk wil daarom ter ondersteuning van de autobereikbaarheid van het centrumgebied een verdiept parkeerdek realiseren.

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Opdracht

De gemeente Steenwijkerland heeft Empaction gevraagd voor advisering en ondersteuning bij de uitwerking van het vraagstuk in drie deelgebieden:

 1. Het ontwikkelen van het programma van eisen van het parkeerdek.
 2. Het ontwikkelen van de aanbestedingsdocumenten, inclusief advisering over de te selecteren marktpartij.
 3. Het voeren van de aanbestedingproces en tevens het eerste aanspreekpunt zijn voor de uitgenodigde marktpartijen.

Aanpak

De Gemeente Steenwijkerland heeft gekozen om op functionele wijze te beschrijven wat de wensen, eisen en randvoorwaarden zijn van de te ontwerpen en realiseren parkeervoorziening. De gemeente is derhalve op zoek gegaan naar marktpartijen die in staat zijn om op basis van een functioneel Programma van Eisen en een Ambitiedocument een parkeerdek te ontwerpen en te realiseren:

 • Het conform een functioneel Programma van Eisen en Ambitiedocument komen tot een ontwerp en bijbehorend bestek van een parkeerdek;
 • Het conform ontwerp, bestek en planning realiseren van het parkeerdek;
 • Het conform bestek plegen van gebouw gebonden onderhoud aan het parkeerdek voor een periode van 10 jaar, ingaande bij oplevering van het parkeerdek.

Uitdaging

Ontwikkelen van een aanbestedingsformaat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt en tegelijkertijd het publieke belang wordt geborgd.

Resultaat

Begin Q2 2011 worden de inschrijvingen op de onderhandse aanbesteding verwacht.

Gemeente Arnhem: Aanbesteding Parkeerapparatuur

Vergroten

december 2010 - juni 2011

Achtergrond

De Parkeerinstallaties in de parkeergarages van de gemeente Arnhem zijn verouderd en zijn aan vervanging toe. De gemeente Arnhem wenst door middel van een Europese Aanbesteding te komen tot het afsluiten van een raamovereenkomst en een onderhoudsovereenkomst met één Leverancier voor het leveren, plaatsen, inbedrijfstellen en onderhouden van de parkeerinstallaties in de parkeergarages Langstraat, Centraal en Musis. De Parkeerinstallaties dienen geschikt te zijn voor achteraf betaald parkeren en moeten ontsloten kunnen worden voor gebruikers van het z.g. GSM-parkeren en Parkeervergunninghouders.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem, dienst stadscentrum

Aanpak

Het project omvat, naast advisering van de opdrachtgever, de uitwerking van de aanbestedingsdocumenten, waaronder het Programma van Eisen en diverse overeenkomsten.

Uitdaging

Het parkeerbedrijf van de gemeente Arnhem wenst met de vervanging van de parkeerinstallaties aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen in de parkeermarkt. Het accent in de aanbesteding is daarom komen te liggen op de softwarematige mogelijkheden van moderne Parkeer Management Systemen. Internet speelt daarbij een voorname rol, zowel voor wat betreft de ontsluiting van externe klantendatabases (waaronder het parkeervergunningsysteem van de gemeente zelf) als het onderhoud en beheer op afstand van de parkeerinstallaties. Maar ook innovatieve ontwikkelingen als toegang op basis van kentekenherkenning en mifare technologie vormen een belangrijk uitgangspunt. De uitdaging voor de gemeente Arnhem is erin gelegen om te innoveren met toename van kwaliteit en bedrijfszekerheid.

Resultaat

Een drietal moderne parkeerinstallaties in de parkeergarages van de gemeente Arnhem, waarmee de gemeente zowel de parkeerbehoefte van haar burgers, bedrijven en bezoekers optimaal kan reguleren als het onderhoud en beheer op afstand kan inrichten.

GGA Regio Midden Brabant: Advies en ondersteuning regelgeving regionaal project autodelen

Vergroten

gestart: december 2010

Achtergrond

Autodelen, ook wel autodate genoemd, staat oorspronkelijk voor meerdere mensen
die van één auto gebruikmaken door deze auto gezamenlijk te kopen. Sinds de jaren
’90 wordt dit concept ook aangeboden door commerciële organisaties. Gemeenten kiezen doorgaans ervoor de deelauto waar mogelijk te faciliteren. Dit gebeurt door het aanwijzen en inrichten van een gereserveerde parkeerplaats, waarbij de gemaakte kosten voor de inrichting van de gereserveerde parkeerplaats al dan niet worden doorberekend aan de provider. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met het al dan niet verstrekken van de juiste ontheffing of vergunning voor de betreffende deelauto, waarbij de berekende tarieven of leges voor het verstrekken van deze vergunning tussen gemeenten heel divers zijn.

Zeker wanneer er binnen een gemeente nog geen deelauto aanwezig is, is het ingewikkeld de complexe (parkeer)regelgeving te doorgronden en op een juridisch juiste wijze over te gaan tot implementatie. Het regionaal portefeuillehouderoverleg verkeer en vervoer Midden-Brabant kiest voor een regionale aanpak van autodelen. De GGA regio Midden Brabant heeft Empaction gevraagd nader onderzoek te verrichten naar het op een juiste (en zoveel mogelijk uniforme) wijze hanteren van de regelgeving om deelauto’s binnen de midden Brabantse gemeenten te faciliteren.

Opdrachtgever

GGA Regio Midden Brabant

Aanpak

De acht samenwerkende gemeenten in midden Brabant beschikken over lokale (parkeer)regelgeving. Verschillende regelgeving is of kan relevant zijn voor het regelen van autodelen. De gemeenten die een betaald parkeerregime binnen de gemeentegrenzen hebben beschikken doorgaans over een parkeerverordening waarin de formele kaders van het beleid met betrekking tot de uitgifte van parkeervergunningen zijn omschreven. Op grond van de parkeerverordening kan, indien de verordening in gaat op ‘autodelen’, via een aanwijzingsbesluit worden aangewezen welke parkeerplaatsen gereserveerd zijn voor autodelen. Beschikt de gemeente niet over een parkeerverordening, dan kan een gereserveerde parkeerplaats onder bepaalde voorwaarden door het nemen van een verkeersbesluit aangewezen worden. Daarnaast kunnen er in de legesverordening of in een regeling eenheidsprijzen tarieven zijn opgenomen die worden doorberekend voor de realisatiekosten van een gereserveerde parkeerplaats.

De eerste stap is het inzichtelijk krijgen van de huidige (parkeer)regelgeving binnen de acht midden Brabantse gemeenten. Hiervoor hebben in december 2010 alle midden Brabantse gemeenten meegewerkt aan een inventarisatie van de huidige (parkeer)regelgeving. Deze inventarisatie is vervolgens weergegeven in een overzichtelijke matrix. Op basis van deze analyse is een advies geformuleerd over de wijze waarop de gemeenten op een uniforme wijze in de regio autodelen kunnen faciliteren.

Uitdaging

Het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats voor autodelen kan via verschillende
regelgeving geschieden: aanwijzen op grond van de parkeerverordening of door het nemen van
een verkeersbesluit. Ten aanzien van de (parkeer)regelgeving bestaat vaak onduidelijkheid over de juridisch juiste wijze waarop gemeenten de parkeerplaats bestemd voor autodelen moet aanwijzen. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid of, en over welke type vergunning of ontheffing, de deelauto moet beschikken. Lees hier meer over in de memo. Klik hier voor de memo.

Resultaat

Het resultaat is een notitie waarbij allereerst een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het faciliteren van autodelen in de acht Midden Brabantse gemeenten wordt gepresenteerd. De focus in de notitie ligt voornamelijk op de wijze van het regionaal eenduidig faciliteren van autodelen ten aanzien van regelgeving en de uitvoering van bebording c.q. aanduiding van gereserveerde parkeerplaatsen. In de notitie worden de uitkomsten van de inventarisatie van de regelgeving in de midden Brabantse gemeenten gepresenteerd en volgen aanbevelingen ten aanzien van de uniformering van de regelgeving.

Uit de inventarisatie van de regelgeving in de Midden Brabantse gemeenten is duidelijk geworden dat er op dit moment naast de gemeente Tilburg, geen gemeente is waarbij de
parkeerverordening ingaat op autodelen. Dit maakt het aanwijzen van een gereserveerde
parkeerplaats voor autodelen op grond van de parkeerverordening voor die gemeenten op dit
moment niet mogelijk. Een ‘standaard’ aanpak (onder andere een verkeersbesluit), richtlijnen ten aanzien van het verstrekken van vergunningen en ontheffingen en de toe te passen bebording maken onderdeel uit van het advies ten aanzien van de uniformering.

Woningcorporatie Aramis Alleewonen: Parkeerbalans ontwikkeling Bloemschevaert te Roosendaal

Vergroten
Vergroten

gestart: december 2010

Achtergrond

De Bloemschevaert wordt herontwikkeld tot een onderdeel van de woonservicezone Kortendijk. Samen met Stichting Groenhuysen en de gemeente Roosendaal maakt woningcorporatie Aramis Alleewonen met de nieuwbouw van een verzorgingshuis en de seniorenwoningen van de Bloemschevaert Roosendaal meer ouderenproof. De huidige woningen worden gefaseerd gesloopt en vervangen door in totaal 302 nieuwe woningen in diverse prijsklassen en voor diverse doelgroepen. Daarnaast wordt een wijkrestaurant annex centrale ontmoetingsruimte ontwikkelend en ontstaat er ruimte voor een centrale zorgpost en fysiotherapiediensten. Woningcorporatie Aramis Alleewonen wil (meer) inzicht in de toekomstige parkeervraag van de ontwikkeling Bloemschevaert op basis van kencijfers van de verwachtte parkeervraag bij dergelijke ontwikkelingen. Zij heeft daarom Empaction gevraagd voor advies bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans en een advies over de toekomstig te ontwikkelen parkeervoorziening.

Opdrachtgever

Woningcorporatie Aramis Alleewonen

Aanpak

Voor het project is allereerst een parkeerbalans opgesteld. Een parkeerbalans is een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht om de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied te berekenen. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma wordt afgewenteld op de omgeving. Gestart is met een degelijke motivering en nadere toepassingcriteria ten aanzien van de te hanteren parkeernormering. De stap ná de uitvoering van de berekeningen is ook belangrijk: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit te trekken en hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling worden gegeven aan de parkeeropgave.

Uitdaging

De doelstelling van de herontwikkeling van de Bloemschevaert is levensloopbestendig bouwen. Dit wil zeggen dat in principe in iedere huurwoning een AWBZ geïndiceerde bewoner kan worden gehuisvest en deze dus niet noodzakelijk hoeft te verhuizen in het geval de vraag naar zorg toeneemt. Veel gemeenten beschikken doorgaans niet over een speciaal voor deze doelgroep afgestemde parkeernorm. Gezien het feit dat er levensloopbestendig gebouwd wordt, betekent dit dat niet iedere bewoner vanaf het moment van betrekken van de woning zorgbehoevend is en aanspraak zal maken op de zorgfuncties. De ervaring van Empaction is dat de parkeerkencijfers van het CROW in veel gevallen een goede indicatie geven van de te verwachte parkeervraag, maar niet altijd en voor iedere ontwikkeling aansluiten op de werkelijke parkeervraag. Op basis van een benchmark, de referentiegegevens van Empaction en aanvullende gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de te hanteren parkeernorm onderbouwd. Uitgangspunt hierbij is dat de gehanteerde normering ervoor dient te zorgen dat er straks voldoende parkeerplaatsen zijn om de verwachte parkeervraag op te vangen. Dit is niet alleen de wens van de gemeente Roosendaal om te voorkomen dat er zich in de toekomst een parkeercapaciteitsprobleem voordoet, ook woningcorporatie Aramis Alleewonen heeft belang bij tevreden eindgebruikers.

Resultaat

Een realistische en onderbouwde parkeerbalans, waarbij enerzijds voorkomen moet worden dat de eindgebruiker geconfronteerd wordt met parkeertekorten en anderzijds niet gebouwd wordt voor de leegstand. Hierbij is rekening gehouden met de eisen en wensen van verschillende groepen gebruikers ten aanzien van parkeren en de mate waarin bepaalde gebruikersgroepen de parkeervoorziening kunnen dubbelgebruiken. De parkeerbalans wordt ondersteund door een grafische weergave van de getallen, waardoor in één oogopslag duidelijk wordt op welke momenten zich de parkeervraag voordoet en welk effect wordt bereikt met dubbelgebruik. Op basis van een benchmark en de referentiecijfers van Empaction is de notitie aangevuld met een onderbouwing voor de te hanteren parkeernorm voor seniorenwoningen met deels een zorgfunctie.

Gemeente Amsterdam: optimaliseren handhavingproces Stadstoezicht Amsterdam

Vergroten

gestart: november 2010

Achtergrond

De Dienst Stadstoezicht (DST) is druk bezig met de invulling van het ‘Programmaplan Ontvlechting en vernieuwing ICT DST – Cition’. Dit Programmaplan bestaat uit vier clusters. In een van de clusters staat de vraag centraal of een van de bestaande systemen een volwaardige vervanger kan zijn/worden van het huidige verouderde Beheersysteem parkeergedrag (BSP).
Op dit moment maakt de Wegsleepregeling (WSR) ook deel uit van BSP. DST is de uitvoerende dienst. Naast DST doen Cition en de politie sleepverzoeken bij DST. Wanneer het BSP wordt uitgefaseerd dient voor de WSR een volwaardig alternatief gereed te zijn.
Dienst Stadstoezicht heeft in dit kader Empaction om ondersteuning gevraagd voor de invulling van het genoemde cluster. Vragen die hierbij o.a. beantwoord dienen te worden luiden als volgt:

 • kan het bestaande handhavingpakket de ‘brede’ handhavingprocessen van DST ondersteunen in termen van onder andere het vastleggen van waarnemingen, opmaken proces verbaal, fungeren als bron voor informatie gestuurd werken.
 • kan het (aangepaste) pakket op de huidige handterminals draaien.
 • kan een volwaardige vervanging van de huidige verouderde WSR geïntegreerd worden in het bestaande handhavingpakket.

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, dienst Stadstoezicht

Opdracht

Voor Empaction was de uitdaging dit omvangrijke complexe project procesmatig in goede banen te leiden. Vanuit dit project wordt een toekomstvisie geschetst voor de wijze van handhaven door de gemeente op basis van de filosofie van informatie gestuurd handhaven. Voor DST is het van belang dat zij haar taken in de openbare ruimte in de hele stad correct kan uitvoeren. Daarnaast hebben de stadsdelen een verantwoordelijkheid in de uitvoering van hun handhavingtaken in de openbare ruimte van hun stadsdeel. In termen van efficiency en beheer is door schaalgrootte en standaardisering hierin winst te boeken.

Uitdaging

Doel is te komen tot een verbeterde ondersteuning van de handhaving. De organisatie is bezig met een efficiëntieslag en een kwaliteitverbetering van de handhaving en aansturing daarvan. Inzet daarbij is de introductie van informatie gestuurd handhaven.

Resultaat

De hele operatie moet leiden tot een systeem voor de organisatie dat informatie gestuurd handhaven ondersteunt en faciliteert zodat de handhaving in de openbare ruimte op een kwalitatief hoger niveau kan opereren. Hiervoor is het onvermijdelijk dat de huidige verouderde handcomputers vervangen worden.
Daarnaast resulteert deze opdracht in een nieuw wegsleepsysteem voor DST. Hierin zijn de vele huidige handmatige werkzaamheden geautomatiseerd, waardoor DST haar contracten beter en efficiënter kan invullen.

Gemeente Smallingerland: Verkenning- en haalbaarheidsstudie parkeervoorziening Vogelzang

Vergroten

gestart: oktober 2010

Achtergrond

De gemeente Smallingerland is voornemens om aan de noordzijde van het centrum het project Vogelzang te ontwikkelen. Het beoogde bouwprogramma omvat woningen en commerciële ruimte. Het huidige parkeerterrein op maaiveld zal verdwijnen. De parkeerbehoefte van de nieuwe ontwikkelingen, inclusief een compensatie voor de verdwenen parkeerplaatsen op maaiveld, zal worden opgevangen in een nieuw te realiseren gebouwde parkeervoorziening. Daarnaast zal de toekomstige parkeergarage voor een deel voorzien in de parkeervraag van het centrum van Drachten. Gemeentebelangen Smallingerland ontbrak een exact inzicht in de exploitatie van de parkeervoorziening, omdat deze investering en het exploitatieresultaat was opgenomen in totale parkeerexploitatie. Daarom heeft zij Empaction gevraagd een verkenning uit te voeren naar de
investeringsruimte voor sec de te realiseren gebouwde parkeervoorziening Vogelzang

Opdrachtgever

Gemeentebelangen Smallingerland

Aanpak

Voor dit project is het Exploitatiemodel van Empaction gebruikt. De referentiegegevens uit de database van Empaction vormen hierbij het vertrekpunt voor de verkenning van de exploitatiemogelijkheden. Voor de indicatie van de investeringsruimte van de nieuw te realiseren parkeervoorziening Vogelzang is een variant uitgewerkt waarbij de toekomstige parkeervoorziening in eigendom en exploitatie bij gemeente komt.

Resultaat

Met behulp van het Exploitatiemodel is inzichtelijk geworden hoe de parkeergarage Vogelzang presteert. De uitkomsten van deze rekenexercitie zijn vastgelegd in de notitie ‘Verkenning investeringsruimte parkeervoorziening Vogelzang’, ondersteund door een grafische weergave van de resultaten. Gezien de naar beneden bijgestelde prognoses ten aanzien van het aantal verkochte parkeeruren is een herijking van de totale parkeerbalans noodzakelijk om te bepalen hoe de parkeervraag, en dus de noodzaak voor het bijbouwen van extra capaciteit, er voor de toekomst uit ziet.
Aanbevolen wordt om de parkeerbalans nader in kaart te brengen. Om de mogelijkheden
van dubbelgebruik inzichtelijk te maken is een gedetailleerdere invulling van de diverse
geplande functies binnen de gemeente als totaal. Dit is zeker gezien de ligging van de
parkeergarage en de daarmee samenhangende mogelijkheden van exploitatie van wezenlijk
belang.

Gemeente Venray: Parkeerbalans centrumgebied

Vergroten
Vergroten

gestart: september 2010 – januari 2011

Achtergrond

De gemeente Venray wil een actueel inzicht in de parkeersituatie van het centrumgebied. Gezien diverse toekomstige ontwikkelingen in de stad is tevens een doorkijk naar de parkeersituatie in 2020 gewenst, zodat de gemeente vervolgens keuzes kan maken voor het toekomstige parkeerbeleid. De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

Een parkeerbalans is een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht om de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied te berekenen. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma wordt afgewenteld op de omgeving. De stap na de uitvoering van de berekeningen is ook belangrijk: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit op te maken en op hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling worden gegeven aan de parkeeropgave? De conclusies en aanbevelingen in het onderzoek voor Venray vormen het vertrekpunt voor toekomstige beleidsafwegingen en keuzes ten aanzien van functies en de realisatie van bijbehorende parkeervoorzieningen.

Resultaat

Parkeerbalans voor het centrumgebied in 2020. De parkeerbalans is uitgewerkt voor een tweetal scenario’s. Het basis scenario gaat uit van de ‘zekere’ toekomstige bouwplannen en geplande wijzigingen in het parkeeraanbod. In het worst case scenario worden naast de ‘zekere plannen’ een tweetal grotere parkeerlocaties extra opgeheven. De resultaten van de parkeerbalans 2020 zijn gepresenteerd voor het totale centrumgebied en op deelgebiedniveau.
Op basis van de resultaten van de parkeerbalans heeft Empaction aanbevolen om een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van een viertal potentiële locaties waar de komende 10 jaar (periode 2010 - 2020) in totaal circa 700 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. De parkeerbalans wordt als bouwsteen opgenomen in de nieuw op te stellen gemeentelijke parkeervisie.

Gemeente Steenwijkerland: ontwikkeling en realisatie parkeerdek

Vergroten
Vergroten

gestart: mei 2010

Achtergrond

De gemeente Steenwijkerland realiseert, als onderdeel van een nieuw parkeerbeleid voor het centrum, een verdiept parkeerdek op het terrein Gasthuispoort. Na oplevering wordt hier betaald parkeren ingevoerd. Het parkeerdek Gasthuispoort ligt direct naast een historische stadswal en zorgt voor een verdubbeling van de bestaande parkeercapaciteit op deze locatie.

Empaction heeft het aanbestedingstraject (Design & Construct) van het parkeerdek Gasthuispoort begeleid en heeft zorg gedragen voor de benodigde aanbestedingsdocumenten, waaronder het Programma van Eisen.

Tot eind 2011, wanneer het parkeerdek wordt opgeleverd, is Empaction als verkeerskundig adviseur en contractmanager verbonden aan de bouw van het parkeerdek.

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Aanpak

Empaction heeft de gemeente Steenwijkerland op basis van een markconsultatie geadviseerd over de mogelijkheden van een aanbesteding op basis van Design & Construct. Vervolgens is in samenspraak met de gemeente Steenwijkerland en andere belanghebbenden een programma van eisen opgesteld, zijn de benodigde aanbestedingsdocumenten geschreven en is een aantal aannemers uitgenodigd een aanbieding te doen. Tenslotte is aan bouwbedrijf Aan de Stegge de opdracht gegund.
Per medio augustus is de bouw van het parkeerdek gestart. Empaction treedt in deze fase op als contractmanager en adviseert de gemeente op het gebied van onder meer verkeerskundige vraagstukken, parkeerapparatuur, cctv installaties, belijning en bebording.

Uitdaging

Het is voor het eerst in Nederland, dat een volledig verdiept en natuurlijk geventileerd parkeerdek wordt gerealiseerd. Dankzij de lage waterstand ter plaatse, kan worden volstaan met het aanleggen van een verdiept terrein, waarop een modulair parkeerdek wordt gebouwd. Het idee was om damwanden en grondkeringen te vermijden om daarmee kosten te besparen en het parkeerdek met een beperkt budget te kunnen realiseren. Bouwbedrijf Aan de Stegge hebben op basis van deze uitgangspunten een prachtig ontwerp weten te ontwikkelen.

Resultaat

Op 18 november 2011 zal, net voor de winkeldrukte rond de feestdagen, het parkeerdek in gebruik worden genomen. De totale ontwikkeltijd van marktconsultatie tot oplevering bedraagt dan slechts 1,5 jaar.

NS Poort: Projectleider realisatie P+R terreinen

Vergroten

gestart: april 2010

Achtergrond

NS streeft naar drempelloos switchen tussen verschillende vervoersmiddelen, zodat het gebruik van de trein gestimuleerd wordt. Een geïntegreerd netwerk van openbaar vervoer en auto is dan onontbeerlijk. Dat kan niet gerealiseerd worden zonder comfortabele, laagdrempelige en efficiënte parkeerplaatsen. Vandaar de P+R terreinen bij het station. Om de aansluiting auto-trein naar een hoger niveau te brengen wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van deze voorzieningen. Een deel van de P+R terreinen is gratis en een deel is betaald te gebruiken.
NS Poort heeft Empaction gevraagd voor de inzet van een projectleider die in staat is om het realisatieproces van diverse P+R-locaties te begeleiden. Het gaat hier om P+R voorzieningen in o.a. de volgende gemeenten:

 • Gemeente Heiloo
 • Gemeente Beverwijk
 • Gemeente Zwijndrecht
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Zoetermeer
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Zaltbommel
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Echt-Susteren
 • Gemeente Vught

Opdrachtgever

NS Poort

Aanpak

 • Begeleiding opstellen VO met kostenraming;
 • Toetsen financiële haalbaarheid;
 • Initiëren en managen van overleg en afstemming met de betrokken stakeholders;
 • Contractering met de gemeente (met betrekking tot uitvoering en beheer en instandhouding);
 • Grip op planning en proces (financieel, politiek bestuurlijk, ruimtelijk, eigendom, uitvoering).

Uitdaging

De ervaring leert dat met name de initiële fase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. Gedegen besluitvorming over investering is namelijk alleen mogelijk indien er voldoende inzicht bestaat in alle relevante aspecten en risico’s van het te realiseren project. Voor een compleet en betrouwbaar beeld worden de P+R-locaties middels een uitgebreide checklist geïnventariseerd.

Resultaat

Uitbreiding en verbetering van de P+R capaciteit bij diverse stations in Nederland.

Gemeente Den Haag: betere benutting stallinggarages

Vergroten

gestart: februari 2010

Achtergrond

Afgelopen periode is gemeentebreed geïnvesteerd in het realiseren van een gezamenlijke ambitie voor de Haagse Krachtwijken. De Schilderswijk is één van de krachtwijken. De gemeente heeft de ambitie om in de Schilderswijk de leefbaarheid en de sociale veiligheid te verbeteren.
Vanuit de behoefte aan verbetering van de leefbaarheid in de openbare ruimte is er de noodzaak om parkeerruimte op straat in te leveren. Er is echter in de Schilderswijk al sprake van een hoge parkeerdruk. Om deze parkeerdruk te beteugelen is het van belang het parkeren in het algemeen strakker te reguleren. In de Schilderswijk zijn ca. 60 stallinggarages aanwezig. Om uiteenlopende redenen worden deze lang niet allemaal goed benut. Zij bieden wel bij uitstek de kans om ruimte en kwaliteit op straat te creëren en tegelijkertijd de bewoners een alternatief te bieden voor het stallen van de auto.. Daarvoor bleek het echter wel nodig de stallinggarages eerst grondig op te knappen en daarover goede afspraken te maken met de exploitant Q-Park.
Empaction heeft het onderzoek geleid en tevens onderzocht welke partijen in welke mate kunnen en moeten bijdragen aan het revitaliseren van de stallinggarages in de Schilderswijk.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag; dienst Stadsbeheer

Opdracht

Het doel van dit project is te komen tot een praktisch uitvoerbaar plan van aanpak, waarmee een toekomstvaste oplossing gecreëerd wordt voor de stallinggarages in de Schilderswijk en later ook in de overige wijken van Den Haag waar zich stallinggarages bevinden. Trefwoord daarbij is: betere benutting.

Aanpak

Voor de gemeente is duidelijkheid gekomen in de rolverdeling tussen de diverse spelers met betrekking tot eigendom, beheer en exploitatie van de stallinggarages. De gemeente heeft tevens inzicht gekregen in de bouwkundige staat en in de functionele potentie van de stallinggarages in de Schilderswijk. Daarnaast wordt planmatig uitvoering gegeven aan de in meer of minder mate benodigde opknapbeurt van de diverse stallinggarages. Hiermee wordt de kwaliteit van de garages weer op het gewenste niveau gebracht en is de gewenste ontlasting van de openbare ruimte mogelijk geworden. Op vergelijkbare wijze worden in het vervolg de overige gemeentelijke stallinggarages aangepakt.

Uitdaging

Voor Empaction was de uitdaging dit omvangrijke complexe project procesmatig in goede banen te leiden. Vanuit dit project wordt een toekomstvisie geschetst voor alle stallinggarages die de gemeente bezit. Consistentie in aanpak was belangrijk, niet in de laatste plaats om tot integrale afspraken te kunnen komen met andere betrokken partijen, zoals de exploitant, de woningbouwcorporaties en diverse afdelingen binnen de gemeente.

Gemeente Eindhoven: parkeren omgeving Philips stadion

gestart: voorjaar 2008

Achtergrond

Het Philips stadion (PSV) ligt midden tussen de wijken Philipsdorp en Limbeek. Bewoners van deze wijken moeten tijdens wedstrijden van PSV vaak lang zoeken voor een parkeerplaats in de buurt van hun woning. Supporters kunnen de auto in deze twee wijken namelijk gratis parkeren en zij maken hier in groten getale gebruik van. De meeste bewoners hebben thuis een wedstrijdkalender hangen, zodat ze weten wanneer ze geen kans maken op een parkeerplaats in de buurt van hun woning. Tijdens de concerten van Guus Meeuwis ontstaat dezelfde situatie. Bewoners hebben dan ook bij de gemeente aangeklopt met het verzoek een oplossing te bedenken.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven, afdeling ORVM

Opdracht

Het doel van dit project is te komen tot een praktisch uitvoerbaar plan van aanpak, waarmee een toekomstvaste oplossing gecreëerd wordt voor de stallinggarages in de Schilderswijk en later ook in de overige wijken van Den Haag waar zich stallinggarages bevinden. Trefwoord daarbij is: betere benutting. Opdracht is het bedenken en uitvoeren van een oplossing voor het parkeren door bewoners van Philipsdorp en Limbeek tijdens wedstrijden en evenementen in het Philips stadion.

Aanpak

Er zijn twee maatregelen bedacht: Afsluiten wijken met ‘verzinkbare palen’ (1), Invoeren betaald parkeren met een extreem hoog wekend- en avondtarief (2). Als er voor deze twee aanpakken onvoldoende draagvlak zou zijn, dan zouden we terugvallen op de derde mogelijkheid: het tijdens wedstrijden en evenementen exclusief voor bewoners beschikbaar stellen van enkele parkeerterreintjes in deze buurten. Deze mogelijkheden zijn toegelicht via informatieavonden in het Philips stadion.
Vervolgens is er een bewonersenquête gehouden. Voorwaarde voor invoering van één van de maatregelen is dat de respons minstens 50% is en dat een meerderheid voor een bepaalde maatregel heeft gestemd. is De bewonersenquête heeft uitgewezen dat er voor de twee voorgestelde maatregelen onvoldoende draagvlak onder de bewoners aanwezig was. En dus is teruggevallen op de derde mogelijkheid: terreintjes afsluiten bij wedstrijden en evenementen. De systematiek is daarbij als volgt:
Afsluitbaar parkeerterrein
Methode: verzinkbare palen (“pollers”)
Tijdstippen: van 06 - 23 uur op wedstrijden / evenementen dagen
Toegankelijkheid: met Stadspas Eindhoven en op basis van kentekenherkenning
Vergunning: apart vergunning-type in gemeentelijke vergunningensysteem
Plaatszekerheid: afhankelijk van gedrag bewoners
Kosten bewoners: geen
Bezoekersregeling: terrein niet voor bezoekers toegankelijk tijdens afsluiting
Uitrijden: altijd mogelijk (lus)
Handhaving: controle achteraf op basis van geregistreerde gegevens (kenteken en Stadspas)
Geplande oplevering: 31 december 2011
Parkeerdruk in straten: niet anders dan huidige situatie
Tevens is er voor gezorgd dat het afsluiten van de terreintjes tot minimale overlast leidt. Zo kan men bijvoorbeeld altijd het terrein afrijden, zodat ook een op moment van afsluiten een aanwezige auto geen probleem heeft. Een bewoner kan zichzelf aanmelden via de traditionele vergunningensystematiek. Straks de bewoner zelf een aanpassing maken, zoals het wijzigen van een kenteken, via een e-loket. Uiteraard is er voor gezorgd dat hulpdiensten te allen tijde de terreintjes op kunnen rijden.

Uitdaging

In dit project is iets nieuws geïmplementeerd op het terrein van bewoners parkeren, namelijk een parkeerterrein dat tijdens drukke momenten alleen toegankelijk is voor bewoners van deze buurten. Het is een uitdaging om hetgene dat bedacht is in de praktijk uit te voeren en te zorgen dat alles werkt. Dan hebben we het over de techniek op straat (palen, camera’s, paslezers, ADSL, …), over backoffice systemen (vergunningen, e-loket, ..) en over processen (afstemming met bewoners, beheer, …).

Resultaat

De bewoners hebben niet gekozen voor parkeerregulering in de woonwijk. Het alternatief van enkele “afsluitbaar parkeerterreinen” zorgt er in ieder geval voor dat de bewoners tijdens wedstrijden en evenementen in de redelijke nabijheid van hun woning toch een parkeerplek kunnen vinden. De benodigde apparatuur is aangeschaft, geïnstalleerd en getest. Sinds oktober 2011 kunnen de bewoners gebruik maken van deze parkeerterreinen.