adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2012.

Gemeente Rotterdam: Advies en ondersteuning onderzoek parkeergarages

Vergroten

juni

Achtergrond

Op verzoek van de gemeenteraad van Rotterdam heeft het College van B&W van Rotterdam Empaction opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de verkoopbaarheid en uitbestedingsmogelijkheden van de gemeentelijke parkeergarages. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de volgende onderwerpen:

  • De situatie in andere grote steden ten aanzien van eigendom en beheer
  • De mogelijkheden en (financiële) gevolgen om het beheer van de gemeentelijke garages geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.
  • De mogelijkheden en (financiële) gevolgen om de gemeentelijke garages, of een deel daarvan, aan derden te verkopen.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Opdracht

Empaction heeft in het verleden vele trajecten doorlopen waarin het uitbesteden van parkeerexploitatie en/of parkeerbeheer centraal stond. Toch is iedere vraag weer uniek. Of uitbesteding en/of verkoop een goede zaak zijn, is afhankelijk van de vraag welke doelen, op korte en lange termijn, de gemeente er uiteindelijk mee wil bereiken. De beantwoording van de vragen is dus altijd maatwerk. Echter, dankzij de kennis en ervaring van Empaction was het mogelijk om wat betreft deze complexe vraagstelling toch binnen enkele weken met een gedegen rapport te komen.

Aanpak

Het onderzoek heeft het karakter van een gedegen quick scan van de gemeentelijke openbare parkeergarages. Beschikbare (financiële) informatie en reeds verrichte werkzaamheden door de gemeente zijn als belangrijke input gebruikt . Deze informatie wordt aangevuld met de kennis van Empaction op het gebied van uitbestedingvraagstukken bij andere gemeenten. Eerst heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de mogelijkheden bij de verschillende vormen van uitbesteden. Daaraan zijn per uitbestedingsvorm toegevoegd de voor- en nadelen voor de gemeente Rotterdam. Vervolgens heeft Empaction op basis van de financiële resultaten van de parkeergarages in 2011 per garage de financiële potentie berekend. Op bais daarvan is een algemeen advies gegeven over het al dan niet verkopen van de gemeentelijke parkeergarages. Verder is geadviseerd om vooruitlopend op een mogelijk uitbesteden van het beheer van parkeergarages te starten met het implementeren van meer beheer op afstand. Dit traject is recent gestart. 

De resultaten van het eerste onderzoek zijn door de gemeente Rotterdam gepubliceerd en is in te zien door hier te klikken.

ABC Management Groep: Due dilligence onderzoek – onderdeel parkeerexploitatie

Vergroten
Vergroten

april 2012 – juni 2012

Achtergrond

In Waddinxveen wordt een nieuw hoofdwinkelcentrum gerealiseerd: “Het Nieuwe Centrum”. In dit nieuwe hoofdwinkelcentrum zal ruimte zijn voor detailhandel, wonen, dienstverlening, sociaal culturele voorzieningen en kantoren. De benodigde parkeercapaciteit is berekend op circa 1.200 parkeerplaatsen. Het openbare deel van deze parkeercapaciteit bedraagt 930 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd in een 1-laagse parkeervoorziening onder het hoofdwinkelcentrum. In opdracht van een potentiële belegger voert de ABC Management Groep voor dit project een due diligence-onderzoek uit. In dit kader heeft ABC Management Groep Empaction gevraagd voor een verkenning van de exploitatie van te realiseren parkeervoorziening.

Opdrachtgever

ABC Management Groep

Aanpak

Empaction heeft de parkeerexploitatie van “Het Nieuwe Centrum” doorgerekend in een drietal mogelijke scenario’s. Hierbij is gebruik gemaakt van het Empaction rekenmodel. De basis van dit rekenmodel wordt gevormd door een database met referentiegegevens van meer dan 100 gebouwde parkeervoorzieningen in Nederland. Het gaat hierbij om zowel particuliere als gemeentelijke parkeerexploitaties.

Resultaat

De verkenning van Empaction maakt onderdeel uit van een due dilligence onderzoek dat gebruikt wordt in de onderhandeling tussen de potentiële belegger en de projectontwikkelaar.

Lebo Vastgoed: Verkenning financiële haalbaarheid parkeergarage

Vergroten

februari 2012 – juni 2012

Achtergrond

De komende jaren zal in het bestaande winkelcentrum van het voormalige Stadsdeel Osdorp te Amsterdam een inhaalslag worden gemaakt om het centrum op te waarderen en uit te breiden naar hét hoofdwinkelcentrum van het nieuwe Stadsdeel Nieuw West (het Stadsdeel). Lebo Vastgoed en het Stadsdeel Nieuw West hebben in oktober 2011  een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Winkelcentrum Osdorpplein. Lebo heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning van de financiële haalbaarheid voor de te realiseren parkeergarage. Het gaat bij deze studie om een strategisch-financieel advies dat het risicoprofiel van de beoogde parkeergarage meer nauwkeurig en meer betrouwbaar in beeld moet brengen.

Opdrachtgever

Lebo Vastgoed BV

Aanpak

Empaction heeft eerst de huidige en toekomstige situatie van de parkeersituatie bij Winkelcentrum Osdorpplein in kaart gebracht en beoordeeld. Vervolgens is de in de toekomst benodigde parkeercapaciteit geanalyseerd en is de parkeerexploitatie van de nieuw te realiseren parkeergarage in diverse scenario’s doorgerekend. Tot slot is een pakket aan maatregelen (exploitatievoorwaarden en flankerend beleid) opgesteld om tot een financieel haalbare business case kan leiden.

Resultaat

Momenteel is Lebo Vastgoed met het Stadsdeel Nieuw West in gesprek om de condities waaronder de herontwikkeling plaats kan vinden nader te verkennen en vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).  In de afspraken die daarbij gemaakt worden speelt het parkeervraagstuk een belangrijke rol. Het gaat daarbij niet alleen om de noodzakelijke parkeercapaciteit, maar uiteraard ook om de financiële aspecten. De door Empaction uitgevoerde studie vormt de basis en het vertrekpunt voor de specifieke parkeerafspraken.

WW3 Planontwikkeling: Haalbaarheidsstudie parkeergarage Valkenswaard

Vergroten
Vergroten

WW3 Planontwikkeling

Achtergrond

Ontwikkelaar WW3 Planontwikkeling BV is voornemens een terrein binnen de gemeente Valkenswaard te herontwikkelingen. De ontwikkelingen bestaat uit diverse appartementen en een half verdiepte parkeervoorziening die voorziet in het oplossen van de volledige parkeerbehoefte van de te ontwikkelingen functie.

De gemeente Valkenswaard en ontwikkelaar WW3 zijn enige tijd in gesprek over de mogelijkheid om onder de ontwikkeling een voor openbaar parkeren bestemde ondergrondse parkeergarage te ontwikkelingen. Partijen zijn nu in de fase beland waarin definitieve afspraken worden gemaakt. In het kader van het besluitvormingsproces van de gemeenteraad is de wens van de gemeente om een nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid, het nut en de noodzaak van een openbare parkeervoorziening op de geplande locatie. Het betreft dan onder andere het verkrijgen van inzicht in de financiële consequenties van de exploitatie, de te stellen randvoorwaarden aan de exploitatie en de gevolgen en randvoorwaarden met betrekking tot het flankerend beleid in de omgeving.

Opdrachtgever

WW3 Planontwikkeling

Aanpak

Empaction heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de realisatie van de openbare  parkeergarage. Hiervoor is eerst een oriëntatie ten aanzien van de ideeën uitgevoerd. Wat zijn de rollen, verantwoordelijkheden en wensen van de bij de parkeeropgave betrokken partijen en wat zijn hun ambities en doorstellingen ten aanzien van de geplande gebouwde parkeervoorziening?

Vervolgens is beoordeeld wat de nut en noodzaak van de parkeervoorziening is in de context van de gemeente Valkenswaard en wat de effecten op de omgeving zijn (quick scan omgeving). In de studie is onderbouwd wat de toekomstige parkeerbehoefte is en worden randvoorwaarden voor de omgeving beschreven bij realisatie parkeervoorziening, waardoor exploitatie inschattingen haalbaar worden. De haalbaarheid is, buiten de realisatiekosten van de voorziening, in sterke mate afhankelijk van de parkeerinkomsten. Om de financiële mogelijkheden te verkennen zijn door Empaction voor de beoogde voorziening diverse exploitatieberekeningen (scenario’s en gevoeligheidsanalyses)  opgesteld. Voor deze financiële mogelijkheden is aanvullend informatie afkomstig van de gemeente Valkenswaard, onder andere waar het gaat om parkeeromzetten en bezoekersstromen, nader geanalyseerd.

Uitdaging

Het bouwen en exploiteren van een gebouwde parkeervoorziening, zeker ondergronds, is in zekere zin vergelijkbaar met topsport: alleen als alle details kloppen is er winst te behalen. En dat begint al bij het maken van de plannen. Een parkeergarage moet in samenhang en harmonie met zijn omgeving worden ontwikkeld. Wie gaan er straks gebruik maken van de parkeervoorziening? In welke mate is dubbelgebruik van de parkeervoorziening mogelijk? Wie heeft er belang bij de parkeervoorziening en is derhalve bereid mee te investeren en mee financieel risico te lopen? Hoe ontwikkelt de omgeving zich over een langere periode? Allemaal vragen waarvan de antwoorden grote invloed hebben op het uiteindelijke product en de financiële haalbaarheid.

Resultaat

Rapportage waarin de financiële consequenties van diverse scenario’s zijn doorrekend voor de beoogde openbare parkeervoorziening en waarin de randvoorwaarden voor de exploitatie worden beschreven.

Gemeente Alkmaar: Evaluatie en herijking parkeernormenbeleid

Vergroten

Januari 2011

Achtergrond

In Nederland is de mobiliteit en het autobezit de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. Als gevolg daarvan groeit de behoefte aan parkeergelegenheid en de bijbehorende druk op de openbare ruimte nog steeds. Tegelijkertijd hebben gemeenten te maken met een afname van het aantal parkeeruren in binnenstedelijke gebieden. Hieruit blijkt dat binnensteden minder met de auto worden bezocht.

Net als de meeste andere gemeenten hanteert Alkmaar het principe dat nieuwe bouwontwikkelingen niet mogen leiden tot verhoging van de parkeerdruk in de openbare ruimte. Om die reden heeft de gemeenteraad in juli 2007 opnieuw de parkeernormen vastgesteld en is gelijktijdig de toezegging gedaan de parkeernormensystematiek in 2011 te evalueren. Een reeds geconstateerd vraagpunt is hoe om te gaan met bouwprojecten in de binnenstad, waaronder de uitbreidingen van winkels, waar het in de regel onmogelijk en onwenselijk is om aan de parkeereis te voldoen.

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Aanpak

Empaction heeft voor de gemeente Alkmaar de evaluatie en herijking van haar parkeernormenbeleid uitgevoerd. Hiervoor organiseerde Empaction onder andere enkele werksessies met de betrokken afdelingen. Door het definiëren van de knelpunten in de huidige systematiek, het uitwisselen van wensen van de betrokken afdelingen, ondersteund met kennis en ervaring van Empaction, is gezamenlijk gewerkt aan een herijking.

Belangrijke constatering in het traject was de terugloop van de bezoekersaantallen in de binnenstad en beschikbare structurele restcapaciteit in de parkeergarages. Daarnaast bleek dat met name projecten in de binnenstad onnodig gefrustreerd werden door de opgelegde parkeereis, waar in de regel niet op eigen terrein aan voldaan kon worden.

Empaction heeft samen met de gemeente Alkmaar een systematiek bedacht die meer flexibiliteit biedt in het gezamenlijk vinden van alternatieven om aan de parkeereis te kunnen voldoen. Het financiële aspect (parkeerbijdrageregeling) en de structurele restcapaciteit in de parkeergarages spelen in deze systematiek een belangrijke rol. Daarnaast is in het traject samen met de gemeentelijke projectgroep kritische gekeken naar de hanteerde normen (verifieerbare systematiek) en zijn uitvoeringsregels gedefinieerd die in voorkomende gevallen eenduidig flexibiliteit bieden.

Resultaat

Een door alle afdelingen geaccordeerde Nota Parkeernormen Alkmaar 2012 die is toegesneden op de laatste inzichten (up-to-date), onder andere waar het de groei van het autogebruik in de binnenstad betreft. De nota biedt kaders waarbinnen op eenduidige wijze flexibiliteit geboden kan worden voor het opvangen van de parkeerbehoefte. De Nota zal  medio 2012 het traject van bestuurlijke besluitvorming zal doorlopen.

Gemeente Veldhoven: Parkeerscan City Centrum Veldhoven

Vergroten
Vergroten
Vergroten

januari 2012

Achtergrond

In het City Centrum van Veldhoven worden diverse ontwikkelingen gerealiseerd. In februari 2010 is het Centrumontwikkelingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. De realisatie van deze ontwikkelingen is opgebouwd uit verschillende fasen en bestaat uit een woningbouwprogramma, kantoren en commerciële voorzieningen. Voor het parkeren in relatie tot deze centrumontwikkelingen zijn reeds verschillenden documenten opgesteld, waaronder een parkeerbalansberekening. De gemeente Veldhoven heeft Empaction gevraagd om op deze documenten een second opinion uit te voeren, de informatie te bundelen in één document en antwoord te geven op aanvullend gestelde onderzoeksvragen. Het betrof onder andere in hoeverre de gehanteerde parkeernormen in de opgestelde parkeerbalansberekening aansluiten bij de verwachte parkeervraag van de nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wilde Veldhoven inzicht in hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd diende te worden, rekening houdend met het op een verantwoorde wijze inzetten van structurele restcapaciteit.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Aanpak

Empaction heeft een second opinion op de parkeerbalansberekening uitgevoerd. Belangrijk aspect hierbij vormde het inzichtelijk maken in hoeverre op een verantwoorde wijze restcapaciteit kan worden ingezet ten behoeve van deze ontwikkelingen. Empaction heeft hiervoor aanvullend een parkeeronderzoek op straat uitgevoerd naar de huidige parkeersituatie in het City Centrum van Veldhoven. Tevens is met behulp van het parkeermanagementsysteem in de parkeergarage parkeerdata geanalyseerd en inzicht ontstaan in de trends in de parkeerbezetting.

Uitdaging

In de praktijk blijkt dat voor de bepaling van de parkeerbehoefte de kencijfers van het CROW primair bedoeld zijn voor solitaire kleinschalige functies. Bij grotere volumes blijkt door het lineaire karakter van parkeernormen minder aansluiting bij de praktijk te zijn, doorgaans door een afvlakking van de parkeerbehoefte. Als een winkel of horecavoorziening tweemaal zo groot wordt, dan betekent dit in de regel niet tweemaal zoveel bezoekers. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van enige demping en bestaat er geen lineaire relatie (gekoppeld aan oppervlakte) waar parkeernormen op gebaseerd zijn. Bij meervoudige functies vindt daarnaast afvlakking van de parkeerbehoefte plaats doordat er tevens dubbelgebruik van functies (bv. zowel een bezoek aan een winkel en een lunchzaak) plaatsvindt, waardoor de norm van de afzonderlijke functies niet bij elkaar moet worden opgeteld. Daarbij komt dat door het effect van optimaal dubbelgebruik van parkeren onder bezoekers een lagere parkeernorm beter aansluit bij de behoefte in de praktijk. De mate waarin dit zich voordoet is moeilijk hard te maken, maar is in dit traject voor Veldhoven vooral gebaseerd op ervaringscijfers van Empaction. De ervaringen bij het toevoegen van substantiële hoeveelheden winkeloppervlak in centra van andere steden leren dat de bezoekersaantallen en parkeeruren niet één-op-één meestijgen met het aantal vierkante meter winkeloppervlak.

Resultaat

Een adviesrapport met een onderbouwing van de parkeerbalans, een uitwerking van de toekomstige parkeeroplossing en een beschrijving van de scenario’s voor het beheer en exploitatie van de parkeervoorziening in Veldhoven, inclusief de consequenties. 

Gemeente Alkmaar: Advies fiscalisering vergunninggebieden

Vergroten
Vergroten

maart 2012

Achtergrond

De gemeente Alkmaar heeft in de binnenstad en in de schil parkeerregulering ingevoerd. In de binnenstad en in enkele woonwijken rondom betreft dit een vorm van betaald parkeren (fiscaal) in combinatie met een belanghebbendenregeling. In de overige wijken rondom het centrum betreft het een vorm met exclusieve parkeerrechten voor belanghebbenden (E9-gebieden). Daarbij is het voor derden wel mogelijk om met een dagticket, te verkrijgen via de parkeerautomaat, in deze vergunninggebieden te parkeren.

De gemeente Alkmaar schrijft op jaarbasis voor een behoorlijk bedrag aan bestuurlijke boetes (mulderboetes) uit. De kosten voor de handhaving komen volledig voor rekening van de gemeente, terwijl de inkomsten uit deze boetes maar ten dele (indirect) terugvloeien in de gemeentekas. Handhaving in sec een vergunninggebied betekent dus een vorm van ‘inkomstenderving’. De wens bestaat dan ook een fiscaal parkeerregime in heel Alkmaar in te voeren, zodat de opgelegde boete (naheffingsaanslag parkeerbelasting) volledig toekomt aan de gemeentekas en op een eenduidige wijze gehandhaafd kan worden.

Uitgangspunt hierbij dat de gemeente kiest voor het optimaal faciliteren van de vergunninghouders. De regulering dient zodanig ingevuld te worden dat het voor derden onaantrekkelijk is om in de wijk te parkeren.

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Aanpak

Empaction heeft een adviesnota opgesteld voor de fiscalisering van de vergunninghoudergebieden in Alkmaar. Hierin is antwoord gegeven op de vraag op welke wijze, zowel op juridisch gebied als op het gebied van bebording, dit mogelijk is. Daarnaast is er een financiële analyse gemaakt van de wijziging van het parkeerregime. Naast de regelgeving is ook gekeken naar beschikbare jurisprudentie op dit vlak. De adviesnota is aangevuld met uitvoeringsvormen binnen andere gemeenten, met de voor- en nadelen per regime en de mogelijk ‘juridische lekken’.

Uitdaging

Binnen gemeenten in Nederland komen (gefiscaliseerde) uitvoeringsvormen van parkeerregulering voor, die juridisch gezien niet waterdicht zijn, maar praktisch gezien het makkelijkst uitvoerbaar/wenselijk zijn. De uitdaging is om deze juridische ‘speelruimte’ zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen en een onderbouwde afweging te maken tussen juridische correctheid en praktische uitvoerbaarheid.  

Resultaat

Een adviesnota waarin de mogelijkheden worden beschreven voor het invoeren van een gefiscaliseerd parkeerregime binnen de gegeven randvoorwaarden van Alkmaar. Daarbij is aangegeven welke stappen de gemeente Alkmaar moet nemen, welke regelgeving op welke wijze aangepast dient te worden en wat de risico’s zijn (zowel functioneel als juridisch (jurisprudentie)).

Gemeente Bergen op Zoom: parkeren en (gebieds)ontwikkelingen binnen de gemeente

Vergroten
Vergroten

maart 2012

Achtergrond

Binnen het project Schelde-Veste wordt een evenementen/leisure-zone ontwikkeld. Door de ontwikkelaar/exploitant en de gemeente Bergen op Zoom is met betrekking tot het parkeervraagstuk afgesproken dat op eigen terrein ten minste het ‘dagelijks gebruik’ in voldoende mate moet worden gefaciliteerd. Ook het ziekenhuis Lievenberg heeft plannen voor uitbreiding met diverse functies om zodoende aan de huidige zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Het betreft onder andere een uitbreiding van de polikliniek en het toevoegen van specialistische afdelingen. Het toevoegen van functies betekent dat de vraag naar parkeerruimte zal toenemen.

Voor beide ontwikkelingen vraagt de gemeente Bergen op Zoom advies en ondersteuning ten aanzien van het parkeervraagstuk gerelateerd aan de ontwikkelingen. Voor zulke specifieke functies zijn in de regel geen vastgestelde parkeernormen voorhanden en zal er per definitie maatwerk geleverd moet worden. De gemeente Bergen op Zoom heeft Empaction gevraagd een onderbouwde parkeerbalans voor diverse ontwikkelingen op te stellen en een richtinggevend advies te geven over flankerende maatregelen. Op basis van de parkeerbalans kan de ruimtelijke inpassing in detail worden uitgewerkt

Opdrachtgever

Gemeente Bergen op Zoom

Aanpak

De vraagstelling binnen dergelijke projecten spitst zich toe op de volgende aspecten:

  • Hoeveel parkeerplaatsen zijn er benodigd op basis van het geplande ontwikkelprogramma, zijn de door de gemeente gehanteerde parkeernormen realistisch en onder welke omstandigheden is toepassing van een ‘naar beneden bijgestelde parkeernorm’ reëel?
  • Van welk benuttingsprofiel kan bij de te realiseren parkeerplaatsen in de ontwikkeling van het worden uitgegaan?
  • Wat zijn de mogelijkheden van dubbelgebruik en wat is het effect in het toepassen van dubbelgebruik in dergelijk multifunctionele ontwikkelingen?
  • In welke mate kan de directe omgeving een functie vervullen in het opvangen van pieken in de parkeerbehoefte?
  • In hoeverre kan in de parkeerbalans rekening worden gehouden met functionele en locationele synergie?
  • Welke creatieve oplossingen zijn er mogelijk om de totale parkeerbehoefte vanuit het project zo goed mogelijk te accommoderen en welke flankerende maatregelen zijn nodig?

 

In de visie van Empaction is een parkeerbalans een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht om de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied te berekenen. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma wordt afgewenteld op de omgeving. Conclusies uit de vaststelling van de parkeerbehoefte en parkeerbalans zijn het vertrekpunt voor beleidsafwegingen en keuzes ten aanzien van functies en bijbehorende parkeervoorzieningen binnen een ontwikkeling.

Bij de genoemde ontwikkelingen is op basis van maatwerk de verwachte parkeerbehoefte (onderbouwd) in kaart gebracht. Van invloed op de behoefte zijn onder andere de verwachte bezoekersaantallen, de spreiding in het bezoek, inschatting van de verblijfsduur, et cetera. Als referentie worden ervaringen binnen soortgelijke ontwikkelingen binnen andere gemeenten genomen, alsmede de ervaringen van Empaction. Nadat dit in kaart is gebracht kan worden bepaald wat de parkeeropgave is en hoe voor de ontwikkeling zo slim en efficiënt mogelijk invulling gegeven kan worden aan de in totaal noodzakelijke parkeercapaciteit.

Resultaat

Een (dynamische) parkeerbalans voor de genoemde multifunctionele ontwikkelingen. Empaction ziet een parkeerbalans als een middel om te komen tot cijfermatige inzichten. De stap daarna is echter ook van groot belang: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit op te maken en op hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling aan de parkeeropgave worden gegeven?