adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2013.

Gemeente Delft: Evaluatie parkeren Voorhof

Vergroten
Vergroten
Vergroten

juni 2013 - augustus 2013

Achtergrond

In de wijk Voorhof werkt de gemeente Delft samen met de wooncorporatie Woonbron aan een renovatie van bestaande woningen. Daarnaast bouwt Van der Vorm Vastgoed aan een gefaseerde uitbreiding van het wijkwinkelcentrum Hovenpassage en toevoeging van appartementen. Vooruitlopend op deze toekomstige ontwikkeling heeft Van der Vorm Vastgoed reeds de eerste fase van het project opgeleverd: een parkeergarage met 550 parkeerplaatsen.

Diverse ontwikkelingen zijn van invloed op de parkeersituatie in het gebied. In 2011 heeft Empaction in samenwerking met de betrokken partners geadviseerd over parkeerregulerende maatregelen in de omgeving . De voorgestelde maatregelen in de omgeving van het winkelcentrum hebben als doel de juiste doelgroep op de juiste plaats te laten parkeren. Het voorstel voor stapsgewijze regulering heeft kunnen rekenen op draagvlak onder de betrokken partijen en de eerste fase van regulering is ingevoerd in juni 2012. Daarbij is de afspraak gemaakt de veranderingen in de parkeersituatie te monitoren en een jaar na invoering het parkeerregime te evalueren om vast te stellen of de geplande doelen zijn bereikt. 

Opdrachtgever

Gemeente Delft

Opdracht

Empaction heeft in opdracht van de gemeente Delft de evaluatie van het parkeren in de wijk Voorhof uitgevoerd.

Aanpak

Deze evaluatie bestaat uit twee onderdelen:

 1. Uitvoeren van de parkeermonitor die de gemeente in staat stelt feitelijke vast te stellen wat de consequenties van regulering zijn op het parkeergedrag van de bezoekers en vaste gebruikers (bewoners en werknemers). Deze parkeermonitor maakt gedurende de transitiefase de effecten van de regulerende maatregelen inzichtelijk. Een uitgevoerde nulmeting die is uitgevoerd voor het instellen van de parkeerregulering is hierbij het vertrekpunt.
 2. Evaluatie van de bereikte doelen op basis van de uitgevoerde parkeermonitor en gevoerde gesprekken met de stakeholders in het gebied. Op basis hiervan wordt bepaald of bijstellen van de maatregelen gewenst is.

Resultaat

Uit de evaluatie is gebleken dat de regulerende maatregelen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de doelstelling ‘de juiste parkeerder op de juiste plaats’.  Zoals in deze fase van regulering is voorspeld vindt er onder de doelgroep werknemers uitwijkgedrag plaats naar de omgeving. Op basis van dit geconstateerde uitwijkgedrag is het gereguleerd gebied, op wens van de bewoners, uitgebreid.

Daarnaast blijkt dat de tijden waarop betaald parkeren geldt niet (volledig) aansluiten bij de wensen van bewoners. Rekening houdend met de doelen van de regulering en het parkeerbeleidskader is een voorstel voor nieuwe betaaltijden gedaan. Dit voorstel kan rekenen op draagvlak onder deze vertegenwoordiging.

Dela Vastgoed: Parkeren Groeneweg Utrecht

Vergroten

Juli 2013

Achtergrond

DELA Vastgoed wordt na oplevering door ontwikkelaar MULTI eigenaar van een winkelcentrum aan de Groeneweg in Utrecht. Het winkelcentrum heeft twee supermarkten als publiekstrekker. Bij het winkelcentrum komt een parkeerterrein met 157 parkeerplaatsen. De omgeving kent betaald parkeren. De vraag is hoe we er voor kunnen zorgen dat de genoemde parkeerplaatsen ook daadwerkelijk beschikbaar komen voor de beoogde doelgroep: de bezoekers van het winkelcentrum. Randvoorwaarden daarbij zijn:

 • een eventueel parkeerregime mag niet wezenlijk van invloed zijn op het bezoek aan het winkelcentrum.
 • de oplossing moet kostendekkend zijn.

Opdrachtgever

Dela Vastgoed

Resultaat

Eerst heeft een analyse plaatsgevonden van de gehele ontwikkeling (naast een winkelcentrum ook appartementen) en de wijze waarop in de plannen in de parkeerbehoefte wordt voorzien. Daarna zijn een viertal scenario’s ontwikkeld voor een geschikt parkeerregime. In alle scenario’s is er rekening mee gehouden dat de eerste twee uur parkeren goedkoop moeten zijn. De uiteindelijk gekozen oplossing maakt gebruik van moderne toegangstechnieken, zoals kentekenherkenning. Tevens is een methode bedacht die vaste klanten extra rechten biedt (eerste twee uur gratis) en tegelijkertijd de mogelijkheid in zich heeft van een klantgericht loyaliteitsprogramma. Kostendekkendheid zal mede gerealiseerd worden door restcapaciteit optimaal te benutten door deze te verhuren aan derden.

Het project wordt nu voortgezet met de specificatie en aanschaf van parkeerapparatuur die in staat is om de gekozen systematiek te implementeren.

Heeft u zelf behoefte aan een klantgerichte en tegelijkertijd kostendekkende vorm van parkeerregulering, dan kunt u contact opnemen met Paul van Loon: p.van.loon@empaction.nl of 06-28900772.

Gemeente Rheden: Projectleiding herontwikkeling stationsgebied Dieren

Vergroten

Juli 2013-heden

Achtergrond

Het huidige stationsgebied van Dieren kent diverse problemen. De parkeercapaciteit voor zowel auto als fiets zijn ontoereikend. Daarnaast voldoet de ruimtelijke kwaliteit van het gebied niet meer aan de hedendaagse wensen en eisen. Dit gecombineerd met de planvorming van de provincie om de doorgaande weg N348 te reconstrueren, vormt voor de gemeente Rheden aanleiding om het stationsgebied aan te pakken. In 2012 heeft de gemeente een Voorlopig Ontwerp (VO) en een bestemmingsplan voor het gebied gemaakt. Het VO is opgesteld door Buro Houtman en Sander. Het bestemmingsplan is vastgesteld in juni 2013. In de plannen is de aanleg van een parkeergarage begrepen aan de noordwest zijde van het station. Gemeente Rheden heeft Empaction gevraagd voor de projectleiding van de herontwikkeling van het stationsgebied Dieren. Belangrijk onderdeel in de werkzaamheden is de begeleiding van het aanbestedingstraject van de P+R voorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Rheden

Aanpak

Primaire taak voor de 1e fase van het project (2e helft 2013) is het uitwerken van een ‘fysiek maakbaar en financieel haalbaar’ voorstel voor de herontwikkeling van het stationsgebied Dieren.

De volgende zaken moeten in co-productie met de betrokken stakeholders (gemeente, bewoners, provincie, stadsregio, Prorail en NS Stations) afgestemd worden:

 • Voorlopig ontwerp met realistische kostenraming;
 • Grondrouting en aankoop vastgoed;
 • Bestemmingsplanprocedure;
 • Concrete werk- en uitvoeringsafspraken met NS, Prorail en provincie;
 • Financieringsbewijs dat subsidiegevers (stadsregio, provincie en eventueel I&M) hun financiële bijdrage leveren;
 • Risicobeheersing i.r.t. uitvoering.

Voor de oplevering van een ‘fysiek maakbaar en financieel haalbaar’ voorstel zorgt Empaction voor het:

 • Initiëren en managen van overleg en afstemming met de betrokken stakeholders, waarbij met de belangen van iedere stakeholder rekening moet worden gehouden;
 • Begeleiden van en opdracht geven voor ontwerpactiviteiten (o.a. bureau H&S en Movares);
 • Leveren van (inhoudelijke) oplossingen, bijdragen aan alternatieve concepten; 
 • Toetsen en beoordelen van functioneel/technisch ontwerp en bijbehorende kostenramingen aan de hand van het gemeentelijke programma van wensen en eisen;
 • Opdracht geven voor het uitvoeren van de aanbesteding;
 • Benutten van de subsidiemogelijkheden passend binnen de gemeentelijke financiële kaders;
 • Grip houden op de planning en het proces (financieel, politiek bestuurlijk, ruimtelijk, eigendom, uitvoering);
 • Periodiek afstemmen met Extern Project Team (EPT) en Extern Kern Team (EKT);
 • Periodiek voortgangsmeldingen geven aan de gemeentelijke procesmanager stationsgebied.

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations/ketenbedrijf: Verkenning Haalbaarheid P+R voorziening station Forepark Den Haag

Vergroten

Juli/Augustus 2013

Achtergrond

Binnen de regio Haaglanden wordt ketenmobiliteit gestimuleerd. Stadsgewest Haaglanden heeft in dat kader gezocht naar locaties voor potentiele P&R voorzieningen. Daarvoor is gekeken naar het koppelen van de modaliteit auto aan het Netwerk RandstadRail (NRR). Uit deze inventarisatie is de locatie Forepark naar voren gekomen in Den Haag. Het voorstel is om hier een P+R locatie te realiseren op bovenregionaal niveau.

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations hebben Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning naar de haalbaarheid van de inpassing van een P+R voorziening bij het Randstadrailstation Forepark. Daarbij is tevens gevraagd om de al bestaande rapportages en ontwerpen te toetsen.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations/ketenbedrijf

Resultaat

Het resultaat is een verkenning van de exploitatie over de komende 30 jaar voor een gebouwde P+R voorziening nabij station Forepark. Daarbij is tevens een vergelijk gemaakt als er gekozen wordt voor een voorziening op maaiveldniveau. Buiten deze exploitatieberekening heeft Empaction enkele risico’s en aandachtspunten benoemd. Denk hierbij aan de bereikbaarheid van de voorziening, de te hanteren tarieven, alternatieve locaties in de omgeving en risico’s rondom het bepalen van de toekomstige parkeervraag.

Heeft u zelf behoefte aan een verkenning naar de exploitatie en haalbaarheid van een parkeervoorziening of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Veldhoven: Effecten aanpassen parkeertarieven

Vergroten

Augustus 2013

Achtergrond

In het City Centrum van Veldhoven is betaald parkeren van toepassing. Gemeente Veldhoven is aan het overwegen om de parkeertarieven aan te passen om zo het bezoek aan het centrum aantrekkelijker te maken. Er zijn gedachtes om het tweede uur gratis parkeren in te voeren en/of het parkeren in de parkeergarage Geer substantieel goedkoper te maken.

De gemeente Veldhoven wil inzicht in de (financiële) effecten van het invoeren van genoemde tariefsaanpassingen, inclusief een gevoeligheidsanalyse in geval van een gedragsverandering onder de bezoekers. Empaction heeft deze analyse voor de gemeente uitgevoerd.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Resultaat

Om de financiële effecten te bepalen van het introduceren van het tweede uur gratis is het van belang om eerst de huidige transacties en omzetten per parkeerduur in beeld te brengen. Empaction heeft deze cijfers voor het jaar 2012 in beeld gebracht.

Op basis van deze cijfers zijn meerdere scenario’s berekend, waarbij de derving van parkeerinkomsten uiteengezet zijn tegen de langere parkeerduur van de kortparkeerders. Tevens heeft Empaction enkele andere maatregelen voorgesteld om het parkeren aantrekkelijker te maken. Denk hierbij aan het introduceren van achteraf betaald parkeren. Hiermee betaalt de gebruiker nooit teveel, riskeert deze geen boete en betalen ze de parkeerkosten maandelijks per automatische incasso. Dit biedt gemak voor de gebruiker en vergroot de aantrekkelijkheid van het centrum.

Heeft u zelf behoefte aan het doorrekenen van keuzes voor betaald parkeren of andere parkeerregulering in uw gemeente of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck: s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Delft: kadernota parkeerbeleid Delft 2013-2020

Vergroten

oktober 2012 - heden

Achtergrond

De gemeente Delft had zich voor 2012 twee parkeerdoelen gesteld:

 1. nieuw parkeerbeleid vaststellen
 2. een structurele bezuiniging realiseren op de parkeerbegroting (herijking parkeerketen).

In 2011 en 2012 is gewerkt aan de plannen voor beide doelstellingen, Rond de zomer 2012 zijn de opgebouwde inzichten afgestemd met verschillende belangengroeperingen. Daaruit is nogal wat commotie ontstaan, met name vanuit de bewoners binnenstad. Zij vonden dat er in de nieuwe plannen te weinig rekening gehouden werd met hun belang. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Empaction gevraagd te adviseren over een alternatief plan en tegelijkertijd een business case op te stellen voor de noodzakelijke bezuinigingstaakstelling.

Opdrachtgever

Gemeente Delft

Aanpak

Allereerst heeft een analyse plaatsgevonden van hetgeen op tafel lag en de achtergronden van de reacties die daarop gekomen waren. Vervolgens is een kader voorgesteld dat uitgaat van het principe: de juiste parkeerder op de juiste plaats. Vertrekpunt daarbij is per parkeervoorzieining expliciet te kiezen voor prioritaire doelgroepen. Welke doelgroep willen we op deze loactie faciliteren en wie mag eventuele restcapaciteit benutten? In meerdere sessies met het college is vervolgens dit vertrekpunt in detail uitgewerkt tot concrete beleidsmaatregelen. Zo worden qua tariefstelling prioritaire doelgroepen, zoals de bewoners (1e auto) en bezoekers van de binnenstad, ontzien.

Tegelijkertijd is gewerkt aan de bezuinigingstaakstelling. Een groot deel daarvan zal worden ingevuld door een verdere digitalisering van de parkeerketen. Dit leidt tot concrete besparingen bij de uitgifte van vergunningen, het handhavingsproces en de procedures van beroep en bezwaar. De noodzakelijke stappen zijn uitgebreid besproken met de uitvoerende afdelingen, zodat er sprake is van realistische doelstellingen.

Resultaat

Het college heeft begin maart 2013 de voorstellen geaccordeerd en doorgezet naar de raad. De raad zal zich daar begin april (commissie) en eind april (raad) over buigen. Het college ziet deze discussie met vertrouwen tegemoet (zie bijgevoegd artikel).

Gemeente Valkenburg: Ondersteuning en advisering parkeerbeleid

Vergroten

november 2011 - heden

Achtergrond

De gemeente Valkenburg aan de Geul is bezig met een ingrijpende upgrade en vernieuwing van het stadscentrum. Onder het nieuwe centrum van de gemeente Valkenburg aan de Geul zal in opdracht van de gemeente door Hurks Vastgoedontwikkeling uit Eindhoven een publieke parkeergarage worden gerealiseerd. Deze garage zal een behoorlijke impact hebben op de gemeentelijke parkeerexploitatie.  Empaction ondersteunt de gemeente Valkenburg onder andere met het inzichtelijk krijgen van de (financiële) gevolgen en het opstellen van flankerend parkeerbeleid. Eén van de belangrijke elementen daarbij is het altijd en overal achteraf betaald parkeren door de ‘vaste klanten’ van het centrum, bijvoorbeeld door het invoeren en promoten van GSM-parkeren. Tevens is de gemeente Valkenburg voornemens het centrum af te sluiten met behulp van verzinkbare palen. Geconstateerd is dat de vraagstelling en functionaliteit van deze verzinkbare palen behoorlijke overlap hebben met die van de parkeerapparatuur in de parkeergarage. Ook gezien de link met het vergunningbeleid van de gemeente, inclusief een geavanceerde bezoekersregeling, alsmede de nieuwe parkeerautomaten op straat lijkt een koppeling van deze systemen (hardware en software) een hele logische.  Empaction pakt de aanschaf van de verschillende parkeersystemen in samenhang op zodat de gemeente Valkenburg een toekomstvaste parkeeroplossing tot haar beschikking krijgt.

Opdrachtgever

Gemeente Valkenburg

Aanpak

Zonder aanpassing van de huidige parkeertarieven en flankerend parkeerbeleid ontstaat voor de gemeente een grote onrendabele top door de aanleg van de nieuwe parkeergarage. Nieuw beleid en (tarieven)maatregelen zijn nodig voor een sluitende parkeerbegroting, zoals:

 • uitwerken parkeer(tarieven)beleid voor situatie na afronding centrumplan/parkeergarage;
 • minimaal budgettair neutraal t.o.v. huidige situatie (waarbij de voorziene onrendabele top op de parkeergarage dient te worden weggewerkt);
 • invoeren specifieke mogelijkheden voor doelgroepen (eigen bewoners, hotelgasten etc.) zonder rechtsongelijkheid te creëren.

 

De huidige parkeerautomaten op straat zijn verouderd en voldoen niet aan de nieuwste technieken/wensen. Er zal dus overgestapt moeten worden naar nieuwe automaten. Daarbij speelt binnen de gemeente al geruime tijd de wens om over te gaan tot het breder invoeren van achteraf betaald parkeren/real time parkeren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • bedenken en analyseren van diverse oplossingsrichtingen en het effect bepalen van deze scenario’s op de parkeerexploitatie;
 • opstellen programma van eisen parkeerapparatuur, incl. bijbehorende software en onderhoud;
 • voorbereiden en begeleiden aanbesteding parkeerapparatuur;
 • uitwerken mogelijkheden voor invoering klantvriendelijke vorm van real-time parkeren/achteraf betaald parkeren.

De specificatie, aanbesteding en implementatie van verzinkbare palen (‘pollers’)  ten behoeve van de dynamische afsluiting van het centrum van Valkenburg.

Resultaat

In december 2012 heeft de gemeenteraad van Valkenburg op basis van de adviezen van Empaction een besluit genomen over het nieuwe parkeerbeleid. Per 1 januari 2014 zal worden overgestapt op een digitale parkeervergunning. Hiermee komen de huidige papieren vergunningen (bewoners en bezoekerskraskaart) te vervallen. De parkeerapparatuur op straat wordt in 2013 vervangen door nieuwe modernere apparatuur. Er wordt in de loop van 2013 GSM-parkeren en pasparkeren ingevoerd (nieuwe wijze van betalen). De europese aanbestedingen voor de aanschaf van de nieuwe parkeerautomaten alsmede de dynamische stadsafsluiting zijn uitgeschreven. Medio mei 2013 zal er worden gegund.

Gemeente Asten: Interim beleidsmedewerker verkeer

Vergroten

oktober 2012 - februari 2013

Achtergrond

Door een zwangerschapsverlof van de beleidsmedewerker verkeer heeft de gemeente Asten, afdeling Openbare Werken, behoefte aan tijdelijke ondersteuning. Empaction heeft hiervoor een ervaren verkeerskundige adviseur voor een periode van circa vier maanden geleverd.

Opdrachtgever

Gemeente Asten

Uitdaging

Het doel van de ondersteuning is om de dagelijkse vragen en meldingen af te handelen, zodat er geen achterstand ontstaat op de werkvloer. Daarnaast heeft de gemeente Asten meerdere projecten in voorbereiding waar verkeerskundige inbreng gewenst is. Denk hierbij aan de uitwerking van het centrumplan, verschillende herinrichtingen van wegen en de advisering rondom ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van een nieuwe bedrijventerrein.

Resultaat

In het centrumplan van Asten is voor de invulling van de verkeerscirculatie en het parkeren een aantal scenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s worden/zijn aan de politiek en de verschillende belangengroepen zijn/worden voorgelegd. Op basis van deze scenario’s kan een keuze gemaakt worden voor de verdere inrichting van het centrum.

Voor het bedrijventerrein is een bestemmingsplan in de maak. Met name vanuit de parkeernormen en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein via de bestaande wegenstructuur zijn verschillende adviezen geleverd. De relatie tussen de mogelijkheden van bouwvlakken/functie en het effect hiervan op de parkeervraag wordt hierdoor al in een vroeg stadium meegenomen in het planproces.

Heeft u zelf behoefte aan verkeerskundige ondersteuning of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.