adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2014.

Gemeente Overbetuwe: Plan van aanpak beheerformule P+R garage Station Elst

Vergroten
Vergroten

september 2014 - heden

Achtergrond

In maart 2014 is Bouwbedrijf Aan de Stegge gestart met de realisatie van P+R garage Station Elst. Deze parkeergarage wordt in de loop van december 2014 opgeleverd. De oorspronkelijke business case ging uit van een situatie met betaald parkeren en beheer/exploitatie door een particuliere parkeerexploitant. Door diverse omstandigheden en ontwikkelingen heeft de gemeente Overbetuwe besloten om de parkeergarage onder te brengen in een gratis toegankelijk regime. In overleg met NS Stations is bepaald dat de gemeente het beheer van de parkeergarage zelf ter hand dient te nemen c.q. te organiseren. De gemeente wil er voor zorgen dat de garage vanaf de formele opening zonder operationele problemen gratis kan worden opengesteld aan treinreizigers en overige gebruikers. In dat kader is er behoefte aan een Plan van Aanpak waarin concreet wordt gemaakt wat er nodig is voor een gratis toegankelijke parkeergarage in Elst. Het Plan van Aanpak moet inzichtelijk maken welke keuzes er moeten worden gemaakt en in welke volgorde de activiteiten moeten worden uitgevoerd.

Opdrachtgever

Gemeente Overbetuwe

Aanpak

In september met ondersteuning van Empaction een gemeentelijke projectgroep gestart met de uitwerking van de beheerformule voor een gratis toegankelijke parkeergarage bij het station. Ten eerste is geïnventariseerd wat er (minimaal) noodzakelijk is om de ‘gratis’ toegankelijke parkeergarage in Elst direct na oplevering operationeel te hebben. Er is voor gekozen om tijdens de aanloop c.q. opstartfase van de parkeergarage een aantal pragmatische keuzes te maken en deze na een periode van drie maanden (januari t/m maart 2015) te evalueren. Eind maart 2015 wordt de balans op gemaakt en op basis van deze evaluatie wordt de beheerformule definitief bepaald. In een notitie voor het bestuur zijn de gemaakte keuzes over de bepalende aspecten van het beheer van de parkeergarage toegelicht en uitgewerkt. Deze notitie is een belangrijke bouwsteen voor de implementatie van de structurele beheersituatie op “middellange” termijn.

Resultaat

Een concreet Plan van Aanpak waarin over de volgende aspecten weloverwogen keuzes worden gemaakt:

 • Dagelijks onderhoud (schoon, heel en veilig);
 • Groot (gebouwgebonden) onderhoud;
 • Onderhoud technische installaties;
 • Verzekering;
 • Beheerconcept (beheer op afstand);
 • Openingstijden;
 • Communicatie intern (gemeente);
 • Communicatie extern (klanten/gebruikers);
 • Koppeling met een centrale meldkamer;
 • Management en administratie;
 • Parkeerbenodigdheden;
 • Aanspreekpunt/coördinator/verantwoordelijke gemeente;
 • Contracten omtrent energie, water en internet.

In het Plan van Aanpak is per onderwerp aandacht voor:

 • Beschrijving, bij voorkeur gefaseerd, van de gewenste (deel)resultaten;
 • Beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Afweging tussen zelf doen (1) en uitbesteden (2);
 • Schatting van de benodigde resources (mensen en middelen) en bijbehorende kosten;
 • Afhankelijkheden van andere activiteiten/ontwikkelingen;
 • Risico’s en mogelijke acties daarop;
 • Planning.

Gemeente Haarlem: Second Opinion

Vergroten

Augustus 2014

Achtergrond

De gemeente Haarlem maakt in 2014 – 2015 de transitie naar regie-gemeente. Beheer en Onder­houd zijn daarbij taken die niet meer tot de kerntaken van de gemeente worden gerekend. Om het proces in goede banen te leiden, heeft de gemeente  een adviesbureau gevraagd een inventarisatie te maken van alle Beheers- en Onderhoudstaken die voor uitbesteding in aanmerking moeten komen. Parkeren hoort ook tot de taken. Het betreffende adviesbureau heeft voor parkeren (en voor het stallen van fietsen) resultaatbladen opgesteld. In die resultaatbladen werd aangegeven welke resultaten van de opdrachtnemer werden verwacht.

Om er zeker van te zijn dat het proces goed zou verlopen en er geen hiaten zouden zijn in het takenpakket, heeft de gemeente Haarlem aan Empaction verzocht een Second Opinion te geven op de eerder gemaakte resultaatbladen. 

Opdrachtgever

gemeente Haarlem

Aanpak

Op basis van de ervaringen die bij andere gemeenten is verkregen heeft Empaction de concept-resultaatbladen beoordeeld. Per resultaatblad zijn suggesties gedaan om tot een efficiënte organisatie van het parkeren te komen. Daarbij is vooral ingezet op prestatie-overeenkomsten. Niet langer wordt tot in detail aangegeven welke taken op welk moment zouden moeten worden verricht. In plaats daarvan zijn resultaten benoemd. Met Spaarnelanden NV (de uitvoeringsorganisatie bij wie de werkzaamheden werden inbesteed) worden resultaat-afspraken gemaakt. De wijze waarop Spaarnelanden de gemaakte afspraken realiseert is de verantwoordelijkheid van Spaarnelanden.

Aan de gemeente Haarlem is voorgesteld om te beschrijven over welke taken het gaat, welke resultaten er worden verwacht, wat de prestatie-eisen zijn en aan te geven hoe de controle zal worden geregeld. Verder is aan de gemeente voorgesteld om de gemeentelijke administratieve procesbeschrijvingen niet langer leidend te laten zijn. Omdat Spaarnelanden verantwoordelijk wordt voor de volledige procesgang, moet Spaarnelanden in de gelegenheid worden gesteld haar eigen processen in te richten. Van de accountant van Spaarnelanden wordt een verklaring verwacht dat Spaarnelanden een deugdelijke administratie voert en dat de gelden waar de gemeente recht op heeft juist, volledig en tijdig aan de gemeente worden overgemaakt.

Uitdaging

De gemeente Haarlem gebruikt de adviezen om te komen tot overeenkomsten met Spaarnelanden. Op 7 resultaatgebieden (op de beleidsvelden bezoekersparkeren, bewonersparkeren, fietsparkeren) worden concrete afspraken gemaakt over de resultaten die moeten worden bereikt en over de controle op die resultaten.

Gemeente Eindhoven: Bewonersgarage Willemstraat

Vergroten

2014

Achtergrond

In het centrum van Eindhoven is begin deze eeuw het appartementencomplex aan de Willemstraat gerealiseerd. Tot het complex hoort een parkeergarage van 600 plaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn eigendom van de bewoners. De eigenaren van de parkeerplaatsen zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren.

 

Het bestuur van de v.v.e. kreeg in toenemende mate klachten over de afsluiting van de parkeergarage. De speedgate stond te vaak en te lang open. Aan Empaction is gevraagd advies uit te brengen over wijze waarop het aantal storingen in de installatie kon worden beperkt.

Opdrachtgever

bestuur van de vereniging van eigenaren garage Willemstraat

Aanpak

Op verzoek van de v.v.e. is onderzoek gedaan naar de technische staat van de speedgate en de aansturende apparatuur, zijn de mogelijke oorzaken van storingen in beeld gebracht, is er een advies gegeven met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen en is er een oordeel gegeven van de mate van toekomstvastheid van de totale installatie 

Resultaat

Op grond van de adviezen zijn er maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de bedrijfszekerheid van de installatie toeneemt. Er is bovendien inzicht verkregen in de resterende levensduur van de verschillende onderdelen van de installatie. Daarmee weet het bestuur van de v.v.e. welke onderdelen in welk jaar vervangen moeten worden. Daar kan dan in de begroting rekening mee worden gehouden. Tot slot worden er organisatorische maatregelen getroffen die de overlast van storingen moeten beperken.  

Gemeente Venray: Parkeerbalans

Vergroten

juni 2014 – augustus 2014

Achtergrond

De gemeente Venray wil een actueel inzicht in de parkeersituatie van het centrumgebied. Gezien diverse toekomstige ontwikkelingen in de stad is tevens een doorkijk naar de parkeersituatie in 2020 gewenst, zodat de gemeente vervolgens keuzes kan maken voor het toekomstige parkeerbeleid. De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans nu en in de toekomst.

Een parkeerbalans is een middel om te komen tot een cijfermatig inzicht in de (on)balans tussen parkeervraag en parkeeraanbod binnen een bepaald gebied. Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak de aanleiding voor het opstellen van een parkeerbalans om zo vast te kunnen stellen wat er in kwantitatieve zin moet gebeuren om te voorkomen dat de parkeerbehoefte behorende bij het ontwikkelprogramma tot parkeertekorten in de omgeving leidt. 

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

Voor een goede onderbouwing van de beleidsvraagstukken is een foto van de huidige situatie noodzakelijk. Daarvoor zijn parkeertellingen op straat uitgevoerd, (management)gegevens uit parkeermanagementsystemen geanalyseerd en is in kaart gebracht welke ontwikkelingen en opgaven de gemeente Venray in de nabije toekomst heeft.   

De stap na de uitvoering van de analyses en berekeningen is ook belangrijk: hoe worden de cijfers geïnterpreteerd, welke conclusies zijn hieruit op te maken en op hoe kan er op slimme en praktische wijze invulling worden gegeven aan de parkeeropgave?

Uitdaging

Met het uitvoeren van een parkeeronderzoek ontstaat inzicht in de parkeersituatie op slechts enkele representatieve momentopnames. De parkeerdruk fluctueert over maanden van het jaar, over de dagen van de week en op specifieke momenten. Een parkeeronderzoek geeft ons een beperkt inzicht.

Het interpreteren van onderzoeksdata moet daarom altijd met enige voorzichtigheid gebeuren. Het inzicht in de parkeersituatie en de trends/ontwikkelingen is vergroot door niet alleen te kijken naar de specifieke telgegevens, maar dit te onderbouwen met historische data uit parkeermanagementsystemen en landelijke trends. Dit geeft inzicht in hoe Venray ‘scoort’ ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en meer zekerheid over ontwikkelingen in de toekomst. 

Gemeente Amersfoort: Tool parkeerberekening

oktober 2014 - heden

Achtergrond

De gemeente Amersfoort heeft in samenwerking met Empaction een actualisatie van de  parkeernormen uitgevoerd. Daarvoor hebben wensen van de gemeente Amersfoort, ‘best practices’ bij andere gemeenten en de actuele parkeerkencijfers van het CROW als input gehanteerd.

De parkeernormen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de parkeernormen hoort een set van uitvoeringsregels die inzichtelijk maken hoeveel parkeerplaatsen onder welke omstandigheden benodigd zijn. Het betreft bijvoorbeeld het vragen van een afkoopbedrag, rekenregels voor het vaststellen van de parkeereis, bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheden van dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Het berekenen van de parkeereis wordt daardoor al snel als complex ervaren, vooral waar het meervoudige ontwikkelingen betreft. De gemeente Amersfoort heeft behoefte aan een rekentool, waarmee binnen de organisatie op een transparante en eenduidige wijze de parkeereis van nieuwbouwontwikkelingen kan worden bepaald.  

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort

Aanpak

Empaction heeft deze rekentool voor de gemeente Amersfoort opgesteld. De tool maakt het mogelijk om op een eenvoudige wijze de parkeerbehoefte van nieuwbouwontwikkeling inzichtelijk te maken.  De tool bevat een invulscherm waar kenmerken van de ontwikkeling worden ingevuld, zoals de locatie en de omvang van de ontwikkeling. Het outputscherm toont de parkeerbehoefte van de specifieke ontwikkeling(en) op verschillende momenten van de week, waarin rekening gehouden is met een set van rekenregels (uitvoeringsregels).

Resultaat

Een rekentool voor het op een eenduidige wijze vaststellen van de parkeereis bij nieuwbouwontwikkelingen. Omdat vandaag de steeds minder de focus wordt gelegd op de normen, maar steeds meer op uitvoerings-/flexibiliteitsregels is deze tool een handig hulpmiddel gebleken.

De tool wordt gemeente breed ingezet en dient als hulpmiddel om de parkeerbehoefte snel inzichtelijk te krijgen en als toetsingsmogelijkheid van ingediende vergunningaanvragen. Een handig hulpmiddel waarmee binnen de gemeentelijke afdelingen de parkeereis op eenzelfde wijze wordt berekend en vastgesteld. 

Gemeente Purmerend:opstellen nota parkeernormen

Vergroten

Juni - heden

Achtergrond

In Nederland is de mobiliteit en het autobezit de afgelopen jaren enorm toegenomen en dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. Als gevolg daarvan groeit de behoefte aan parkeergelegenheid en neemt de bijbehorende druk op de openbare ruimte nog steeds toe. Tegelijkertijd hebben veel gemeenten te maken met een afname van het aantal parkeeruren in binnenstedelijke gebieden. Hieruit blijkt dat binnensteden minder met de auto worden bezocht.

 

Net als de meeste andere gemeenten hanteert de gemeente Purmerend het principe dat nieuwe bouwontwikkelingen niet mogen leiden tot verhoging van de parkeerdruk in de openbare ruimte. Om die reden toetst de gemeente nieuwe bouwontwikkelingen aan de hand van kencijfers van het CROW. De behoefte bestaat om deze toetsing uit te werken in een parkeernormensystematiek en waar mogelijk een praktisch handvat te bieden voor vraagpunten uit de praktijk. Een al geconstateerd vraagpunt is, bijvoorbeeld, hoe om te gaan met bouwprojecten in de binnenstad die een functiewijziging betreffen en waar parkeren niet op eigen terrein opgevangen kan worden.

 

De gemeente Purmerend heeft Empaction gevraagd een dergelijke methodiek op te stellen. Op basis van gesprekken met verschillende interne stakeholders, zal daarbij op basis van de opgedane ervaringen eerst de huidige systematiek worden geëvalueerd.

Meer informatie

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning bij het opstellen of evalueren van een nota parkeernormen voor uw gemeente of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Opdrachtgever

Gemeente Purmerend

Gemeente Zaanstad: Parkeervisie en parkeerexploitatie parkeervoorziening

Vergroten
Vergroten

juli 2013 – maart 2014

Achtergrond

Naast het voormalig stadskantoor van de gemeente Zaanstad ligt op dit moment het ongebruikte parkeerterrein Ebbehout. In het verleden deed dit terrein dienst als belangrijke parkeerlocatie voor bezoekers en medewerkers van de gemeente.  Het stadskantoor is inmiddels verplaatst naar een andere locatie. Het parkeerterrein is deels eigendom van de gemeente Zaanstad en deels van private partijen.

De gemeente Zaanstad is voornemens de parkeerlocatie grondig te reconstrueren en in samenwerking met partijen uit de directe omgeving te exploiteren. Daartoe heeft zij Empaction gevraagd inzicht te geven in de kansen van samenwerking en exploitatie, om vervolgens een visie uit te werken op basis waarvan het te behalen exploitatieresultaat inzichtelijk wordt gemaakt. 

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Aanpak

Empaction heeft voor de exploitatie van dit parkeerterrein een visie en bijbehorende exploitatieberekening uitgewerkt. In deze visie is nader uitgewerkt wat de kansen van samenwerking met de private partijen zijn, welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn en hoe de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer en de exploitatie zullen moeten worden verdeeld. Daarbij hoor inzicht te creëren in wie potentieel gebruik zullen gaan maken van deze parkeervoorziening en welk parkeerregime zal moeten worden toegepast. Op basis hiervan zijn enkele exploitatie-scenario’s doorberekend die inzicht geven in de exploitatie op langere termijn en bepalend zijn voor de keuze van het parkeerregime en de verdeling van parkeerrechten. 

Uitdaging

Partijen in de omgeving, waaronder een toekomstige supermarkt, hebben specifieke wensen en eisen als het om parkeren gaat. Eén daarvan is het bieden van plaatsgarantie aan hun bezoekers en gebruikers. De wijze waarop deze plaatsgarantie wordt georganiseerd en tegelijkertijd een optimale benutting van de beschikbare ruimte wordt bereikt, maakt onderdeel uit van de studie en de afspraken die tussen verschillende partijen zijn vastgelegd.  

Resultaat

Een visie op het toekomstige gebruik en de exploitatie van het parkeerterrein, waarin de voorwaarde voor een rendabele exploitatie inzichtelijk zijn gemaakt en de financiële consequenties van diverse scenario’s zijn doorrekend. Op basis hiervan zijn concrete afspraken uitgewerkt met betrokken (private) partijen uit de omgeving.

Gemeente Weert: Plan van aanpak 'dynamiek in betaald parkeren'

Vergroten

juni 2013 - heden

Achtergrond

Op 28 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Weert de nota Dynamiek in het Betaald Parkeren vastgesteld. In deze nota wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie in Weert met betrekking tot betaald parkeren, alsmede richtingen waarin een verdere professionalisering van het betaald parkeren kan plaatsvinden. Er is binnen de gemeentelijke organisatie behoefte aan een verdere uitwerking en actualisering van de genoemde richtingen en een prioritering van activiteiten, gekoppeld aan kosten. Niet in de laatste plaats vanwege de oplevering en het door de gemeente in exploitatie nemen van twee nieuwe parkeergarages. Empaction is gevraagd om hiervoor een plan van aanpak te schrijven waarin de keuzes concreet worden gemaakt en waarbij wordt aangegeven in welke volgorde de activiteiten worden uitgevoerd. 

Opdrachtgever

Gemeente Weert

Aanpak

Stap 1: Prioritering

Op basis van haar ervaring opgedaan in andere projecten zal Empaction bij de verschillende in de nota Dynamiek in het Betaald Parkeren aangestipte onderwerpen in een bondig rapport puntsgewijs aangeven wat met de huidige stand van de techniek mogelijk is en wat daarvan voor de gemeente Weert relevant is.

Stap 2: Uitwerking tot een Plan van Aanpak

Na de prioritering zullen de verschillende onderwerpen door Empaction worden uitgewerkt in een gedetailleerd Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak zal met de betrokkenen binnen de ambtelijke organisatie worden besproken en waar nodig bijgesteld.

Stap 3: Uitwerking tot concrete besluitvorming

Op basis van het Plan van Aanpak zal er een Collegevoorstel worden opgesteld. In dit collegevoorstel komt een concreet voorstel voor uitvoering van het Plan van Aanpak en de inzet van middelen.

Stap 4: Implementatie

Na besluitvorming moet zo snel mogelijk overgegaan worden tot implementatie. 

Gemeente Heusden: Interim beleidsmedewerker verkeer

Vergroten

April 2014 - heden

Achtergrond

Door interne personeelswisselingen heeft de gemeente Heusden, afdeling Verkeer, behoefte aan tijdelijke ondersteuning. Empaction levert hiervoor een ervaren verkeerskundige adviseur voor een periode van circa negen maanden.

Opdrachtgever

Gemeente Heusden

Uitdaging

Het doel van de ondersteuning is om enkele projecten op te pakken die door de werkdruk de laatste tijd zijn blijven liggen op de werkvloer. Denk hierbij aan de uitwerking van de nota parkeernormen, het inrichten van enkele 30 km/uur gebieden en het voorbereiden van kleinschalige afsluitingen en herinrichtingen.

Heeft u zelf behoefte aan verkeerskundige ondersteuning of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Leiden: Aanbesteding Parkeermanagementsysteem

Vergroten

januari 2014

Achtergrond

Het College van B&W van de gemeente Leiden heeft opdracht gegeven tot het realiseren van de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt. In de binnenstad van Leiden worden in totaal 1000 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd. Beide parkeergarages worden voorzien van de laatste technieken van het Parkeermanagementsysteem (PMS).

Opdrachtgever

Gemeente Leiden, afdeling Vastgoed en exploitatie

Aanpak

Ook in aanbestedingen van PMS leert de ervaring dat met name de voorbereidingsfase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. De wereld van PMS is volop in beweging, waarbij een steeds verdere digitalisering en beschikbaarheid van data mogelijk is. Het beantwoorden van deze vraag start met een precieze inventarisatie van de behoeften van de gemeente Leiden en de daaruit afgeleide wensen van het PMS. Hiervoor zijn in de organisatie gesprekken gevoerd, met name binnen de afdeling Vastgoed en exploitatie. Een goede aanbesteding kenmerkt zich door een goede voorbereiding en een heldere vraagspecificatie en nauwkeurige procesvoering. Een belangrijk onderdeel van het proces is de proof  of concept. De inschrijver aan wie gegund wordt zal moeten bewijzen dat het PMS wat is aangeboden aan de gemeente Leiden voldoet aan de vereiste uit het programma van eisen.

Uitdaging

De gemeente Leiden heeft Empaction gevraagd het programma van eisen en wensen te formuleren waar het parkeermanagementsysteem voor de nieuwe parkeergarages aan moet voldoen. Als onderdeel van de vraag is Empaction ook verantwoordelijk voor (Europese) aanbesteding met als resultaat het beoordelen van de inschrijvingen.

Resultaat

De aanbesteding van de Parkeer Managementsystemen zijn ‘’in de markt’’ gezet. Gunning zal plaatsvinden medio April 2014, waar na afronding van het aanbestedingsproces de leverancier onderdeel uitmaakt van het team dat werkt aan de uitwerking van de realisatie van de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt.

Gemeente Arnhem: Advies parkeerorganisatie

Vergroten

oktober 2013 - januari 2014

Achtergrond

Het Parkeerbedrijf Arnhem is een intern verzelfstandigde werkmaatschappij en organisatorisch onderdeel van het cluster Stadsbedrijven. Na ruim 30 jaar gaat per 1 april 2014 de huidige directeur parkeerbedrijf met pensioen en de nieuwe directeur is intussen gestart. Deze verandering wordt aangegrepen om onderzoek te doen naar de interne organisatie van het parkeerbedrijf. Centraal staat de vraag of het parkeerbedrijf als intern verzelfstandigde organisatie voldoende op de toekomst is voorbereid en slagvaardig kan blijven opereren.

Empaction is gevraagd onderzoek te doen naar de organisatie van het parkeerbedrijf met accent op cultuur en structuur van de organisatie, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de functies en de waardering. Onderdeel van de vraag is een schets van de ideale toekomstige organisatie van het parkeerbedrijf.

Belangrijke randvoorwaarde: de activiteit diende in een kort tijdsbestek tot concreet uitvoerbare resultaten en aanbevelingen te komen.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem, Parkeerbedrijf Arnhem, cluster Stadsbedrijven

Aanpak

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • Het samen met het management en geselecteerde medewerkers van het parkeerbedrijf inventariseren en analyseren van de huidige situatie.
 • Het op hoofdlijnen beschrijven van de specifieke kenmerken, met de bijbehorende voor- en nadelen, van de opzet en invulling van de huidige organisatiestructuur en van een eventueel alternatief. Daarbij is, waar relevant en mogelijk, inzicht gegeven in ervaringen met vergelijkbare vraagstukken bij andere gemeenten in Nederland en de afwegingen die geleid hebben tot hun keuze, met als doel een gevoel te krijgen bij de consequenties.
 • Tussentijdse inzichten toetsen bij het management parkeerbedrijf, de directeur Stadsbedrijven, de beleidsmedewerker parkeren en de verantwoordelijk portefeuillehouder.
 • Opstellen rapportage in PowerPoint, inclusief advisering over eventueel te nemen maatregelen.

Uitdaging

De uitdaging in dit project zat in het vinden van de juiste balans tussen het goede behouden, mensen gemotiveerd houden en tegelijkertijd veranderingen doorvoeren om ook in de toekomst goed voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een analyse van de huidige situatie met een overzicht van de plussen en de minnen. De PowerPoint presentatie bevat tevens een schets van de organisatie zoals die er over enkele jaren zal moeten staan, een indicatie over de te volgen weg daar naar toe en een aanzet tot nieuwe functieprofielen. Het advies is binnen alle geledingen, ambtelijk en bestuurlijk, zeer positief ontvangen en men is direct gestart met de implementatie.

Gemeente Eindhoven: Interim beleidsmedewerker parkeren

Vergroten

2012- heden

Achtergrond

Afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Eindhoven heeft behoefte aan ondersteuning om verschillende projecten rondom het onderwerp parkeren te begeleiden.

Empaction levert hiervoor een ervaren adviseur parkeren.

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Opdracht

De ondersteuning richt zich voornamelijk rondom het proces om de regeling betaald parkeren in woonwijken te doorlopen. Binnen dit proces worden bewoners geïnformeerd over de regeling en wordt via een enquêteprocedure hun draagvlak in beeld gebracht.

Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven meerdere projecten lopen waar inbreng gewenst is. Denk hierbij aan:

 • Implementatie en promotie belparkeren en stadspasparkeren;
 • Parkeertoets ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Uitdunnen parkeerautomaten;
 • Digitaliseren vergunningsysteem;
 • Handhaven op kenteken;
 • Ondersteuning nieuw parkeerbeleid/regulering en besluitvorming.

Meer informatie

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning op het gebied van parkeren of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Beverwijk: Gastvrij parkeren

juni 2013 - januari 2014

Achtergrond

In 2012 is in Beverwijk belparkeren ingevoerd. Ondanks het feit dat er in geringe mate aandacht besteed is aan deze vorm van achteraf betalen van parkeerbelasting is het gebruik intussen ruim 10%. Maar de gemeente wil naar een beduidend hoger gebruik, om op deze manier bij te dragen aan een verbeterde gastvrijheid van het centrum. Door meer achteraf te laten betalen voor het parkeren zijn bezoekers af van een verplichte eindtijd aan hun bezoek.

Mede geïnspireerd door het succes elders zal ter stimulering van achteraf betaald parkeren ook pasparkeren in Beverwijk worden geïntroduceerd. Met pasparkeren kunnen parkeerders zich aan- en afmelden voor een parkeeractie door een parkeerpas voor een lezer te houden. De functionaliteit is verder gelijk aan belparkeren. De pas bevat de informatie over het kenteken en de paal met paslezer weet in welke zone hij staat. Pas en mobiele telefoon kunnen voor aan- en afmelden willekeurig door elkaar gebruikt worden. Met pasparkeren wordt achteraf betaald parkeren voor een veel grotere doelgroep bereikbaar.

Opdrachtgever

Gemeente Beverwijk, afdeling Ruimte

Aanpak

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • Samen met binnenstadondernemers de mogelijkheden en wenselijkheid onderzocht, ook in relatie tot een mogelijke koppeling met een loyaliteitsprogramma. Ook een pakkende naam bedacht: Gastvrij Parkeren Beverwijk.
 • Een pakket stimuleringsmaatregelen bedacht, waarvan de belangrijkste stap is het 2e uur gratis maken voor bel- en pasparkeerders.
 • Inzicht gegeven in de financiële consequenties.
 • Het college laten besluiten tot het starten van een inkooptraject dat in het najaar van 2014 zal moeten leiden tot een introductieprogramma van pasparkeren.

Uitdaging

De eerste uitdaging in dit project is er voor te zorgen dat zoveel mogelijk leveranciers van belparkeren mee gaan doen aan Gastvrij Parkeren Beverwijk. De tweede uitdaging is het juridische aspect: hoe kunnen we goed gedrag belonen als het een belastingmaatregel betreft?

Resultaat

Het eerste gerealiseerde tussenresultaat van dit project is een collegebesluit dat aanleiding is tot het starten van een aanbestedingstraject. Nu is de fase van het opstellen van de verschillende documenten, zoals een selectieleidraad en een PvE. Na gunning volgt dan de implementatiefase en het samen met de gegunde aanbieder opstellen van een introductieprogramma voor Gastvrij Parkeren Beverwijk.

Gemeente Rheden: Projectleiding herontwikkeling stationsgebied Dieren

Vergroten

Juli 2013-heden

Achtergrond

Het huidige stationsgebied van Dieren kent diverse problemen. De parkeercapaciteit voor zowel auto als fiets zijn ontoereikend. Daarnaast voldoet de ruimtelijke kwaliteit van het gebied niet meer aan de hedendaagse wensen en eisen. Dit gecombineerd met de planvorming van de provincie om de doorgaande weg N348 te reconstrueren, vormt voor de gemeente Rheden aanleiding om het stationsgebied aan te pakken. In 2012 heeft de gemeente een Voorlopig Ontwerp (VO) en een bestemmingsplan voor het gebied gemaakt. Het VO is opgesteld door Buro Houtman en Sander. Het bestemmingsplan is vastgesteld in juni 2013. In de plannen is de aanleg van een parkeergarage begrepen aan de noordwest zijde van het station. Gemeente Rheden heeft Empaction gevraagd voor de projectleiding van de herontwikkeling van het stationsgebied Dieren. Belangrijk onderdeel in de werkzaamheden is de begeleiding van het aanbestedingstraject van de P+R voorziening.

Opdrachtgever

Gemeente Rheden

Aanpak

Primaire taak voor de 1e fase van het project (2e helft 2013) is het uitwerken van een ‘fysiek maakbaar en financieel haalbaar’ voorstel voor de herontwikkeling van het stationsgebied Dieren.

De volgende zaken moeten in co-productie met de betrokken stakeholders (gemeente, bewoners, provincie, stadsregio, Prorail en NS Stations) afgestemd worden:

 • Voorlopig ontwerp met realistische kostenraming;
 • Grondrouting en aankoop vastgoed;
 • Bestemmingsplanprocedure;
 • Concrete werk- en uitvoeringsafspraken met NS, Prorail en provincie;
 • Financieringsbewijs dat subsidiegevers (stadsregio, provincie en eventueel I&M) hun financiële bijdrage leveren;
 • Risicobeheersing i.r.t. uitvoering.

Voor de oplevering van een ‘fysiek maakbaar en financieel haalbaar’ voorstel zorgt Empaction voor het:

 • Initiëren en managen van overleg en afstemming met de betrokken stakeholders, waarbij met de belangen van iedere stakeholder rekening moet worden gehouden;
 • Begeleiden van en opdracht geven voor ontwerpactiviteiten (o.a. bureau H&S en Movares);
 • Leveren van (inhoudelijke) oplossingen, bijdragen aan alternatieve concepten; 
 • Toetsen en beoordelen van functioneel/technisch ontwerp en bijbehorende kostenramingen aan de hand van het gemeentelijke programma van wensen en eisen;
 • Opdracht geven voor het uitvoeren van de aanbesteding;
 • Benutten van de subsidiemogelijkheden passend binnen de gemeentelijke financiële kaders;
 • Grip houden op de planning en het proces (financieel, politiek bestuurlijk, ruimtelijk, eigendom, uitvoering);
 • Periodiek afstemmen met Extern Project Team (EPT) en Extern Kern Team (EKT);
 • Periodiek voortgangsmeldingen geven aan de gemeentelijke procesmanager stationsgebied.

Gemeente Delft: Project handhaving

Vergroten

Oktober 2013 - heden

Achtergrond

De gemeente Delft heeft een nieuw parkeerbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Om invulling te geven aan dit nieuwe parkeerbeleid is de realisatie van een aantal projecten van belang. Deze projecten vormen samen het Uitvoeringsprogramma Parkeren (UPP). Een van die projecten is de vervanging van het bestaande handhaafsysteem.

Opdrachtgever

Gemeente Delft, afdeling Toezicht en Handhaving

Aanpak

De werkzaamheden voor Empaction betreffen het voeren van de aanbestedingsprocedure om te komen tot een selectie van het juiste nieuwe systeem. De activiteiten bestaan uit het opstellen van een PvE, de ondersteuning, begeleiding en review bij de offerte uitvraag en aanbesteding, het consulteren van leveranciers en overige marktpartijen en het beoordelen van offertes van leveranciers. Daarnaast verricht Empaction de projectleiding tijdens het implementatietraject. Hierbij dient zorgvuldige aandacht te zijn voor de afstemming met de overige projecten in het UPP, zoals de vervanging van het vergunningensysteem, de introductie van een parkeerrechten database, om te borgen dat de parkeerketen in zijn geheel zal functioneren.

Uitdaging

De uitdaging in dit project zit in het feit dat het project onderdeel uit maakt van de parkeerketen, maar dat tegelijkertijd inzet van brede, integrale handhaving geborgd moet worden. Het betreft dan ook de aanschaf van een integraal handhaafsystem. Daarnaast wil de afdeling Toezicht en Handhaving informatie gestuurd gaan werken. Hierdoor ontstaat de behoefte aan real time beschikbare informatie op het gebied van brede handhaving. Het nieuwe systeem moet in deze behoefte voorzien.

Resultaat

Het resultaat van dit project is uiteindelijk, juli 2014, een volledig operationeel integraal handhaafsysteem waarmee de strategie van informatie gestuurd handhaven gefaciliteerd wordt. Hiervoor zijn tevens de handhavers en backoffice medewerkers opgeleid. Op deze wijze kan de afdeling Toezicht en Handhaving haar dagelijkse taak binnen de gemeente zowel kwantitatief als kwalitatief probleemloos verrichten.

Gemeente Doesburg: Parkeerbeleid en doorlichting parkeerorganisatie

Vergroten

november 2013

Achtergrond

Het huidige parkeerbeleid van de gemeente Doesburg vindt zijn oorsprong in 1985, met als doel het reguleren van het parkeren. Onderdeel hiervan was invoering van betaald parkeren in de historische binnenstad. In de loop der jaren is het parkeerregime uitgebreid.

Bij automobilisten blijkt onduidelijkheid te bestaan t.a.v. waar men wel en niet mag parkeren in de binnenstad. Ook de parkeertijden en –tarieven zouden onduidelijk zijn. Ondernemers beklagen zich o.a. over het ontbreken van de mogelijkheid voor klanten om bij parkeren achteraf te kunnen betalen. Ook is door de ondernemers gevraagd om op een centraal parkeerterrein in Doesburg het huidige betaald parkeren om te zetten in regulering via een parkeerschijfzone.

Gebleken is dat de inkomsten uit parkeerheffingen dalen en de kosten van de interne doorbelastingen in de loop der jaren nogal variëren. Binnen de gemeente bestaan twijfels over de manier waarop parkeren in de organisatie is ondergebracht. Dit alles vraagt om een doorlichting van de parkeerorganisatie en het opstellen van een Businesscase.

Empaction is als gerenommeerd adviesbureau op het gebied van parkeervraagstukken benaderd voor het opstellen van een parkeerbeleidsplan en het doorlichten van de parkeerorganisatie voor de gemeente Doesburg.

Opdrachtgever

Gemeente Doesburg

Resultaat

Om de gemeente Doesburg “hands on” te begeleiden zijn we minimaal één dag in de week aanwezig bij de gemeente. Hiermee wordt het resultaat samen opgesteld met de interne organisatie, wat de toekomstige implementatie en draagvlak van het plan ten goede komt.

Het resultaat is een beleidskader waar de verdere concrete uitwerking van het parkeerbeleid aan getoetst kan worden. Het doelgroepenbeleid maakt hier een groot onderdeel van uit. Door in een vroeg stadium te bepalen waar we wie willen laten parkeren, worden de keuzes in een later stadium over bijvoorbeeld vergunninguitgifte en tarieven makkelijker. Voor de uitwerking van het beleid zijn verschillende scenario’s doorgelicht voor het reguleren van de parkeerplaatsen in Doesburg.

Tevens wordt een door het college(en mogelijk raad) en directieraad gedragen businesscase opgesteld, waarin keuzes staan beschreven voor het organiseren van de parkeerketen en het daarbij behalen van de bezuinigingsdoelstelling op parkeren.

Heeft u zelf behoefte aan een verkenning van de parkeerorganisatie of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Beverwijk: digitaal Parkeervergunningensysteem

September 2013

Achtergrond

De gemeente Beverwijk wil stapsgewijs haar dienstverlening op het gebied van parkeren verbeteren en tegelijkertijd de kosten verder reduceren. Dit betekent onder andere dat men over wil gaan naar een volledig digitale vorm van het verstrekken van vergunningen. Aan Empaction is gevraagd hen daarbij te ondersteunen.

Opdrachtgever

Gemeente Beverwijk

Resultaat

Eerst heeft een analyse plaatsgevonden van het huidige uitgifteproces en de veranderingen die daar zullen [plaatsvinden bij een digitale uitgifte van vergunningen. Of meer precies, van parkeerrechten, want een papieren vergunning zal niet meer worden verstrekt. Aan het vergunningensysteem zal in de loop  van 2014 tevens een digitale Bezoekersregeling worden gekoppeld. Inwoners kunnen dan hun bezoek aanmelden via het kenteken.

Vervolgens is gekeken naar partijen die in een dergelijk traject ondersteunend zouden kunnen zijn. Uiteindelijk is gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding waarin vier partijen zijn benaderd, een mix van marktpartijen en van organisaties die een direct gevolg zijn van gemeentelijke samenwerkingen.

Op basis van de ontvangen aanbiedingen is na een zorgvuldig beoordelingstraject een keuze gemaakt voor een redelijk nieuwe speler op de markt, te weten InPublic uit Rotterdam. Met hen is nu het implementatietraject gestart.

Heeft u zelf behoefte aan het digitaliseren van de vergunninguitgifte of aan het aanbieden van een digitale bezoekersregeling in uw gemeente dan kunt u contact opnemen met Paul van Loon: p.van.loon@empaction.nl of 06-289 00 772.