adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Hieronder vindt u een deel van de projecten van het jaar 2015.

Gemeente Delft: Plan van aanpak digitale stadsafsluiting Delft

Vergroten

augustus 2015 - heden

Achtergrond

Het college van Delft zet in op een aantrekkelijke Binnenstad waar mensen wonen, winkelen en evenementen bezoeken. Als onderdeel van deze aantrekkelijke binnenstad is ervoor gekozen de binnenstad van Delft autoluw te maken. Vanaf 2001 is dit zogeheten ‘autoluwplusgebied’ gefaseerd ingevoerd tot wat het vandaag de dag is.

 

Het huidige pollersysteem om de binnenstad autoluw te houden is aan het einde van zijn levensduur en nodig aan vervanging toe. Empaction heeft in opdracht van de gemeente Delft onderzoek gedaan naar alternatieven op het gebied van toegangscontrole Verkenning selectieve toegang binnenstad

Opdrachtgever

Gemeente Delft

Opdracht

Projectmanagement/-begeleiding voor het realiseren van een digitale binnenstadsafsluiting in de gemeente Delft met behulp van kentekenherkenning. 

Aanpak

Een stadsafsluiting met de toepassing van kentekenherkenning (en –handhaving) vereist vooraf een goedkeuring van het Openbaar Ministerie. Zij heeft een beleidskader ontwikkeld met strategische uitgangspunten en technisch/juridische randvoorwaarden. In het beleidskader is aangegeven dat hiervoor een plan van aanpak opgesteld dient te worden waarin verschillende onderdelen uitgewerkt dienen te worden. De vaststelling hiervan dient in de lokale driehoek plaats te vinden.

 

Een vooroverleg met het parket CVOM heeft informatie opgeleverd ten aanzien van de technische vereiste voor het aanleveren van fotomateriaal ten behoeve van de verwerking door het CJIB.

De beroepen op deze overtredingen komen bij het parket CVOM terecht. Voor een goede verwerking in de strafrechtsketen is het voor hen van belang om een realistische prognose te hebben tav de verwachte instroom in de keten (verwerving).

Resultaat

Op basis van het opgestelde plan van aanpak is de lokale driehoek in Delft akkoord met de invoering van kentekenherkenning voor de Delftse binnenstadsafsluiting.  

Omdat deze stap onmisbaar is in het proces om te komen tot de nieuwe digitale stadsafsluiting, is de planning hierop definitief gemaakt. Deze planning is vervolgens donderdag 15 oktober 2015 gedeeld met de gemeenteraad van Delft. De lokale pers heeft daarop besloten bijgaand artikel te publiceren. 

Gemeente Wijchen: Aanbesteding van parkeergarage en fietsenstalling

Vergroten
Vergroten

augustus 2014 – september 2015

Achtergrond

De gemeente Wijchen is voornemens om een openbare parkeergarage voor circa 220 auto’s en 1.000 fietsen te laten bouwen aan de zuidzijde van station Wijchen.  De parkeergarage wordt gerealiseerd binnen de stedenbouwkundige structuur van Wijchen en is grotendeels ondergronds en voor een beperkt deel bovengronds. De fietsenstalling bevindt zich aan de oostkant van het stationsgebouw en sluit direct aan op het Stationsplein. De overkapping van de fietsenstalling moet een beeldbepalend en architectonisch waardevol herkenningspunt worden in het nieuwe stationsgebied. Vanuit de parkeergarage zorgen een trap en lift voor ontsluiting van de voetgangers. De gemeente Wijchen wil de nieuw te ontwerpen en realiseren parkeergarage en fietsenstalling gaan aanbesteden. De gemeente Wijchen heeft Empaction gevraagd advies en ondersteuning te bieden bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten alsmede het voeren van de regie tijdens de aanbesteding. 

Opdrachtgever

Gemeente Wijchen

Aanpak

In augustus 2014 is Empaction gestart met de uitwerking van het aanbestedingsdossier alsmede het voeren van het project- en procesmanagement tijdens de aanbesteding. Het contracteren van de marktpartij aan wie gegund wordt, is het laatste afrondende onderdeel van de werkzaamheden van Empaction. Onderstaande werkzaamheden vallen binnen de scope van de opdracht:

 • Bepalen type aanbesteding
 • Opstellen Selectieleidraad voor de preselectie van geschikte marktpartijen
 • Opstellen Request for Proposal
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Opstellen Proceseisen document
 • Opstellen concept contract
 • Opstellen beoordelingsmatrix
 • Afstemmen aanbestedingsdossier met afdeling Inkoop en afdeling Juridische Zaken
 • Informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde aannemers
 • Opstellen Nota’s van Inlichtingen
 • Beoordelen inschrijvingen en selectie EMVI, inclusief aanvullende vragen
 • Correspondentie over pre-selectie en gunning
 • Selectie van EMVI inschrijving
 • Voorlopige gunning
 • Definitieve gunning
 • Overleg met aannemer over sluiten contract
 • Definitief contract
 • Overleg intern, extern en projectmanagement

Resultaat

In totaal hebben 4 marktpartijen een aanbieding gedaan. Na de beoordeling van de kwalitatieve criteria zijn in aanwezigheid van de marktpartijen zijn op 19 juni de prijsenveloppen geopend. Na de totale beoordeling is er voorlopig gegund aan BAM. Op 9 oktober jl. is het D&C contract tussen gemeente Wijchen en BAM getekend. Via onderstaande weblink zijn impressies terug te vinden van de ondertekening van het contract alsmede de winnende aanbieding van BAM:

http://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20151009/bam-gaat-parkeergarage-en-fietsenstalling-bij-station-wijchen-bouwen/

Gemeente ’s-Hertogenbosch: Promotie Parkeergarage St.-Jan

Vergroten
Vergroten
Vergroten

Februari - heden

Achtergrond

In 2009 heeft de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch besloten tot de bouw van een nieuwe ondergrondse parkeergarage in een historische omgeving aan de rand van het centrum. De opdracht werd gegund aan Heijmans. Het resultaat in 2015 is bijzonder mooi, zowel van binnen als van buiten. De uitdaging is nu om binnen de kaders van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid ervoor te zorgen dat de garage vanaf de eerste dag door het publiek goed gevonden wordt.

Opdrachtgever

gemeente 's-Hertogenbosch

Aanpak

Insteek van de marketingcampagne is dat niemand komt om te parkeren. De belangrijkste doelgroep voor de parkeergarage zijn bezoekers van buiten de stad. Om die te bereiken is de samenwerking gezocht met de echte publiekstrekkers. Denk dan aan het theater, de winkels, de horeca, de organisatoren van de vele evenementen, et cetera. Vooral zij zijn de brengers van het goede nieuws. De gemeente faciliteert, bijvoorbeeld met acties voor gratis parkeren en met de slogan HIER BEGINT HET. Verder kan iedereen als GAST VAN DE STAD een gratis parkeeractie in de parkeergarage bestellen via de eigen website www.parkeergaragestjan.nl. Op Twitter is informatie over de garage vindbaar via #PGSTJAN. En hoewel er veel online aandacht is voor de opening (op 22 juli) worden de offline aandachtsmomenten, zoals stickers op de parkeerautomaten en A0-posters langs de invalswegen, ook niet vergeten. Daarnaast is een promotiefilm ingezet, zowel in de bioscoop als online, en is er vlak voor de opening een InstaWalk georganiseerd.

Uitdaging

Het resultaat is veel aandacht voor de opening van de parkeergarage. De eerste dagen trok de website van de parkeergarage zo’n 1000 (!) unieke bezoekers per dag. Na vier dagen waren er 120 reserveringen, terwijl de garage nog open moest gaan. De eerste tekenen van een goede bezetting zijn derhalve gunstig.

Gemeente Weert: Levering, onderhoud en hosting Parkeerapparatuur

Vergroten

januari 2015 – juli 2015

Achtergrond

Weert ligt centraal in de Nederlandse provincie Limburg, en grenst aan België en Duitsland. Een grensregio biedt kansen in economisch en cultureel opzicht. Om de binnenstad bereikbaar te houden voor bezoekers en bewoners is parkeerregulering in de vorm van betaald parkeren en vergunninghouders ingesteld. In de gemeente Weert zijn er drie zones te onderscheiden; zone 1 omvat het centrum, zone 2 is buiten de ring en zone 3 beslaat sec vergunningparkeren. De gemeente Weert wil de parkeerautomaten op straat in het gereguleerde gebied vervangen. 

Opdrachtgever

gemeente Weert

Opdracht

De huidige parkeerapparatuur is aan vervanging toe. De gemeente Weert wenst deze vervanging gefaseerd uit te voeren en wil  beginnen met zone 1, zodat hier op basis van ervaringen met nieuwe automaten een nadere invulling aan de opdracht voor zone 2 en 3 kan worden gegeven. De gemeente Weert wenst een overeenkomst met een opdrachtnemer af te sluiten voor het leveren, plaatsen, in bedrijfstellen, in stand houden, onderhouden en hosten van parkeerautomaten, inclusief de systemen, verbindingen en apparatuur die nodig zijn om het beheer op afstand te kunnen verzorgen. Voor het opstellen van de aanbestedingsleidraad en de overeenkomst alsmede de procesbegeleiding van de aanbesteding heeft de gemeente Weert Empaction ingehuurd.

Aanpak

Empaction heeft de opdracht in 3 fases opgeknipt. Ten eerste is er een analyse gemaakt van het functioneren van de parkeerautomaten in de huidige situatie. In deze fase is vooral gekeken naar aanvullende wensen en eisen op basis van de opgedane ervaringen de afgelopen jaren. Belangrijkste vraag: wat gaat goed en op welke vlak zijn verbeteringen aan te brengen, mede gelet ook op de ontwikkelingen in de markt. De input van deze analyse is mede bepalend geweest voor de vraagspecificatie en de overeenkomsten. Nadat het aanbestedingsdossier definitief is vastgesteld heeft publicatie van de aanbesteding plaatsvinden (fase 2). Na publicatie van de aanbestedingsdocumenten hebben marktpartijen de tijd gekregen om hun reacties te geven en eventuele aanvullende vragen te stellen. Alle vragen zijn beantwoord in Nota’s van Inlichtingen (NvI) en tegelijkertijd onder alle kandidaten verspreid. Tot slot volgt fase 3 (beoordelen en gunnen). De Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) komt als eerste in aanmerking voor gunning van de opdracht. Hierbij is gekeken naar de beste prijs/kwaliteitverhouding. Om te bepalen welke inschrijving de economisch meest voordelige is, is uitgegaan van de gunningscriteria die in fase 1 zijn opgesteld en vastgelegd. Gemeente Weert wil  graag een automaat dat hoog scoort op gebruiksgemak.  Daarnaast moest de omgeving (ondernemers en bewoners) betrokken worden. De  inschrijvers is  gevraagd om na een goedgekeurde inschrijving een parkeerautomaat in het gemeentehuis te plaatsen in een proefopstelling gedurende 2 weken. Hiermee is  iedereen in de gelegenheid gesteld om de verschillende automaten te bekijken en uit te proberen. Daarnaast heeft de beoordelingscommissie projectplannen specifiek beoordeeld op beschrijving van en duidelijkheid over activiteiten, realistische planning, samenwerking met gemeente en communicatie intern (gemeente) en extern (ondernemers, bewoners en bezoekers). Als laatste, na inhoudelijke beoordeling, zijn de inschrijvers op prijs beoordeeld.

Resultaat

In totaal hebben drie partijen een inschrijving gedaan. In juli is er definitief gegund aan TMC. De parkeerautomaten worden conform planning medio oktober geïnstalleerd en opgeleverd. 

Gemeente Delft: Pilot kentekenherkenning

Vergroten
Vergroten

december 2014 - heden

Achtergrond

Het college van Delft heeft op basis van de ‘Verkenning Selectieve toegang Binnenstad’ besloten een systeem met kentekenherkenning voor de binnenstad verder uit te werken en te implementeren.

In aanloop naar de implementatie van kentekenherkenning voor de binnenstadsafsluiting kiest Delft ervoor een pilot uit te voeren om ervaringen met een dergelijk systeem op te doen. Deze pilot is per begin dit jaar operationeel op een tweetal locaties.

Opdrachtgever

gemeente Delft

Opdracht

Deze opdracht behelst het organiseren, implementeren en evalueren van de pilot.

De pilot stelt de gemeente beter in staat om de functionaliteit en de specificaties voor toepassing van kentekenherkenning voor de implementatie in de binnenstad te kunnen definiëren. Bijvoorbeeld waar het gaat om de techniek (hitrate camera’s, kwaliteit foto’s, userinterface voor de BOA/gebruiker, etc.) en de effecten en aandachtspunten op straat en voor gebruikers. Door het uitvoeren van de pilot toets de gemeente Delft deze nieuwe technologie en werkproces (samenspel tussen techniek (kentekenherkenning) en mens (BOA)), maar wordt ook inzicht verkregen in de effecten en aandachtspunten op straat.

Ter voorbereiding op de start van de pilot is een (intern) monitorings- en uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan had tot doel om de inrichting van de locatie, risico’s, het proces richting ontheffinghouders en rollen en verantwoordelijkheden binnen het pilotproject helder te hebben.

Omschrijving pilot:

De pilot vindt plaats op een tweetal locaties in het buitengebied van Delft: de Buitenwatersloot en de Rijksstraatweg. Op deze locaties wordt ongewenst (sluip)verkeer geweerd om de leefbaarheid te waarborgen. Beide locaties waren voorzien van beweegbare palen in het wegdek (blockers). Gedurende de pilot zijn de pollers buiten werking gesteld en vindt handhaving op basis van het kenteken van het voertuig plaats.

Op beide pilotlocaties geldt een geslotenverklaring. De locatie Buitenwatersloot betreft een busbaan (24x7), waar uitsluitend het openbaar vervoer en hulpdiensten gebruik kunnen maken van deze route. Op de Rijksstraatweg geldt alleen gedurende de middagsspits een geslotenverklaring. De geslotenverklaring is op werkdagen tussen 16.00 en 19.00 uur actief. Het ontheffingenbeleid beschrijft welke doelgroepen gedurende de geslotenverklaring wel toegang behouden.

Uitdaging

Het toepassen van kentekenherkenning is nog relatief nieuw in gemeenteland. Ook de gemeente Delft had nog geen ervaring met dergelijke systemen.

In beide gevallen van de pilotlocaties gaat het om constateringen van overtredingen van C-borden. Verbalisering hiervan is een bevoegdheid van de Bevoegd Opsporingsambtenaar (BOA) voor zover de handhaving hiervan is ingesproken vanuit openbare orde problematiek. Het criterium openbare orde dient hier geïnterpreteerd te worden als het verbeteren van de leefbaarheid en het tegen gaan van overlast zoals bijvoorbeeld sluipverkeer. Praktisch gezien betekent bovenstaande dat er afspraken gemaakt moeten worden tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente Delft over hoe de procedure verloopt na registratie van de overtreding. Op basis van de door het OM ontvangen randvoorwaarden en eisen is in het driehoeksoverleg een Plan van Aanpak besproken. Het doel van dit plan van aanpak was om alle hoofdstappen te beschrijven welke gedurende de besluitvormings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van de pilot met kentekenherkenning plaatsvinden, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de aanpak, activiteiten, planning en organisatie. Dit plan van aanpak is in het driehoeksoverleg goedgekeurd. 

Resultaat

Door het uitvoeren van de pilot doen we ervaring op met het toepassen van kentekenherkenning. Dit moet resulteren in de volgende inzichten:

 • Ervaringen opdoen met de techniek en het toepassen van kentekenherkenning: hitrate camera,  kwaliteit foto’s, wegbreedte in relatie tot richten camera’s, et cetera;
 • Inzicht in effecten op straat. Hoe reageren automobilisten? Wat is de effectiviteit van het toepassen van kentekenherkenning in Delft?;
 • Werken met de systemen/backoffice: gebruiksgemak en userinterface voor de BOA, aanmaken/beheren van ontheffingen door het KCC en een aandachtspunten in de koppeling met een bestaand vergunningenpakket/handhavingspakket.
 • Inzicht in de processen die voor de gebruikers en handhaving moeten gelden.

De uitkomsten van deze pilot worden na de zomer van 2015 gedeeld met de gemeenteraad. 

Gemeente Hilvarenbeek: Advies herbestemming Likeurmuseum

Vergroten

mei 2015 - heden

Achtergrond

In het centrum van Hilvarenbeek staat een oud pand dat nu in gebruik is als Likeurmuseum en crèche. In overleg met de gemeente Hilvarenbeek wil ontwikkelaar PUUR Snoeren van dit pand een woonvoorziening maken met 5 woningen en 3 appartementen. Op het achterterrein zijn parkeerplaatsen gerealiseerd voor de bezoekers van de huidige voorziening, maar ook om de vraag van het centrum van Hilvarenbeek op te vangen. In het kader van. Empaction is gevraagd voor advies bij de uitwerking en beoordeling van de parkeerbalans voor de ontwikkeling.

Opdrachtgever

PUUR Snoeren

Opdracht

Het uitbrengen van een advies over de parkeerbalans waarin de huidige en de nieuwe situatie met elkaar worden vergeleken. Een parkeerbalans wordt gebruikt om te bepalen of bij een ontwikkeling voldoende parkeerplaatsen zijn opgenomen. Naast het houden van een parkeerbalans wordt er ook gekeken naar het aantal parkeerplaatsen dat overblijft voor de overloop van het centrum. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een door de gemeente Hilvarenbeek gehouden parkeermeting.

Resultaat

Een parkeerbalans van de ontwikkeling, waarmee de ontwikkelaar een onderbouwde aanvraag voor bouwvergunning kan indienen bij de gemeente. Aan de hand van de resultaten van de balans gaat de ontwikkelaar met de gemeente om tafel om te bekijken op welke wijze het nieuwe terrein nog als overloop van het centrum kan functioneren.

Gemeente Venlo: Onderzoek parkeerdruk en Parkeerbalans 2025

Vergroten

2015

Achtergrond

In de gemeente Venlo worden in de komende jaren diverse ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd. Er zijn projecten in het gebied Q4 in het centrum van de stad, in het gebied Maaswaard in Centrum- Zuid en op het Kazerneterrein in Blerick. Voor het parkeervraagstuk is ook van belang waar  mogelijkheden zijn om tegen relatief geringe kosten extra parkeercapaciteit te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld wordt er nu gesproken om op het huidige spoorweg-emplacement ca. 175 parkeer­plaatsen te realiseren op het huidige deels verharde terrein.

Veel geplande ontwikkelingen zijn nog niet in het stadium van realisatie. In Q4 wordt inmiddels wel gebouwd, net als in Maaswaard. Maar een ander deel van de plannen is nog niet verder dan de tekentafel.

Gelet op deze diverse (toekomstige) ontwikkelingen in de stad heeft de gemeente Venlo behoefte aan een doorkijk naar de parkeersituatie in het jaar 2025. Deze doorkijk naar 2025 begint bij de huidige parkeersituatie. Uitgaande van de parkeersituatie in 2015 en rekening houdend met regionale en landelijke trends en ontwikkelingen op parkeergebied en rekening houdend met de unieke positie van Venlo in de (Eu)regio kan de gemeente een op de toekomst gericht parkeerbeleid ontwikkelen. 

Opdrachtgever

Gemeente Venlo

Aanpak

In overleg met betrokkenen (zowel binnen als buiten de gemeente) is gekozen voor een aanpak waarbij een ‘foto’ van de huidige situatie wordt gemaakt. Die foto bestaat uit parkeertellingen op een door-de-weekse dag, een nacht, zaterdag, koopzondag en de voor Venlo kenmerkende Duitse feestdagen zoals Goede Vrijdag en Dag van de Arbeid. Aan deze ‘foto’ worden alle concrete en realistisch geachte projecten toegevoegd om te komen tot een parkeerbalans voor 2025. Ook is er een passanten-onderzoek gehouden om vervoerswijzen en bezoekmotieven vast te leggen. 

Resultaat

Het resultaat is parkeerbalans voor 2025 met daarin een plaats voor alle ontwikkelingen die er op het gebied van (betaald) parkeren te verwachten zijn. Ook zijn er op basis van het parkeeronderzoek specifieke (op de Venlose situatie gerichte) adviezen gegeven om vooral de grote toestroom van bezoekers van Duitse feestdagen in goede banen te leiden.

Gemeente Leiden: Parkeerbalans Centrum Oost

Vergroten

2015

Achtergrond

In het gebied Centrum Oost (Lakenplein en omgeving) zullen in een beperkte periode vier ontwikkelingen tegelijk plaatsvinden: De woningcorporatie Portaal realiseert een complex van 64 sociale huurwoningen; DUWO wil 57 driekamerappartementen voor studenten realiseren; het verpleeg- en verzorgingstehuis ‘Huis op de Waard’ gaat uitbreiden en zwaardere zorg verlenen; op het terrein van de voormalige meelfabriek is een sauna-wellness voorzien.

 

Naast deze vier onafhankelijk ontwikkelingen is er ook nog de uitbreiding van het betaald parkeren in de directe omgeving van het plangebied. Tot slot leeft bij het gemeentebestuur de wens om het gebied te vergroenen:

 

Aan Empaction is gevraagd een parkeerbalans op te stellen voor het hele plangebied. In die parkeerbalans moeten al deze aspecten een plaats krijgen

Opdrachtgever

gemeente Leiden: projectorganisatie van het plangebied ‘Lakenplein en omgeving’

Aanpak

In samenwerking met de direct betrokkenen is geïnventariseerd welke eisen er met betrekking tot parkeren zouden moeten worden gesteld. Daarbij is de gemeentelijke regelgeving (beleidsregels Parkeernormen) leidend geweest. Als die gemeentelijke beleidsregels onvoldoende houvast boden voor de betreffende projecten is gebruik gemaakt van de kencijfers van het CROW en van de ervaring die Empaction heeft opgedaan in vergelijkbare projecten. De verkregen gegevens zijn verwerkt in een parkeerbalans voor het totale plangebied. In die parkeerbalans hebben ook de verwachtingen ten aanzien van de uitbreiding van betaald parkeren in de directe omgeving een plaats gekregen.

Resultaat

Het resultaat is een parkeerbalans voor het totale plangebied en een rekentool. Uit de parkeerbalans kan worden opgemaakt hoeveel ruimte er nog is om de door de gemeente gewenste vergroening van het gebied te realiseren. De rekentool is daarbij een hulpmiddel om de gevolgen voor de parkeerdruk in het plangebied inzichtelijk te maken.

Gemeente Sittard Geleen: integrale aanpak parkeerdossier

Vergroten

2015

Achtergrond

In Sittard-Geleen is parkeren een majeur thema met meerdere raakvlakken en een structurele financiële problematiek. In het verleden zijn diverse beleidsmatige keuzes gemaakt, deels vanuit een sectorale benadering. De in het verleden gemaakte beleidsmatige keuzes moeten in relatie tot mobiliteits-, ruimtelijke en economische ontwikkelingen integraal worden geëvalueerd en zo nodig worden heroverwogen. Daarbij zijn de uitgangspunten voor het coalitieakkoord leidend.  Aan Empaction is gevraagd bouwstenen aan te dragen voor deze evaluatie. De uitkomst van het onderzoek moet de basis zijn voor verdere besluitvorming. Daarom moet het onderzoek een keuzematrix opleveren op basis waarvan het gemeentebestuur weloverwogen besluiten kan nemen. Die keuzematrix biedt een overzicht waaruit duidelijk blijkt welke gevolgen een besluit m.b.t. parkeren heeft voor andere gemeentelijke beleidsvelden waarmee parkeren een directe of indirecte relatie mee heeft.

Opdrachtgever

Gemeente Sittard-Geleen

Aanpak

Vertrekpunt voor de evaluatie is de huidige (financiële) situatie van het parkeren in Sittard-Geleen. Er is een inventarisatie gemaakt van alle beïnvloedbare kosten en opbrengsten met betrekking tot het parkeren. Daarnaast is uitgebreid gesproken met de stakeholders zoals de winkeliersverenigingen van de beide stadcentra. Op basis van deze gesprekken en op basis van de ervaringen van Empaction in vergelijkbare gemeenten heeft Empaction suggesties gedaan voor:

 • Een integrale beleidsmatige afweging van parkeren uitgaande van de diverse invalshoeken (exploitatie, economie, mobiliteit en ruimtelijke inpassing).
 • de verschillende exploitatievormen die op de situatie van Sittard-Geleen van toepassing zijn, voorzien van advies ten aanzien van wenselijkheid en haalbaarheid van de vormen.
 • Advies mbt de parkeertarieven; Uitwerking van de mogelijkheden tot –en advisering over-  differentiatie van de parkeertarieven naar plaats, dag en tijdstip en wellicht doelgroep; hierbij relatie leggen tussen parkeertarieven en vitaliteit van de centra; hierbij betrekken een benchmark van de parkeertarieven met vergelijkbare gemeenten.
 • Advies met betrekking tot de parkeertechniek (oa digitalisering, evaluatie pilots minipark en gsm-parkeren)  en betaalmethodes. Dit mede afhankelijk van de exploitatievorm.
 • Advies over de (toekomstige) rol van vergunningparkeren in stadsdeelcentra en de schilgebieden.
 • Gewenst niveau van schoon heel en veilig van de parkeervoorzieningen en een inzicht in het meerjarig groot onderhoud van de parkeergarages.
 • Consequenties van de verschillende exploitatievormen voor de begroting, dit mede in relatie tot de ombuigingstaakstelling.

Resultaat

Bovenstaande onderwerpen worden in de keuzematrix opgenomen om een goed overzicht te krijgen van de consequenties van de keuzes voor andere beleidsvelden. Het resultaat is een keuzematrix die college en gemeenteraad in staat stellen keuzes te maken voor het parkeerbeleid voor de komende jaren. In die keuzematrix zijn de voor- en nadelen van de diverse maatregelen benoemd met de daaraan gekoppelde financiële consequenties. 

Gemeente Rijswijk: Parkeerregulering

Februari - heden

Achtergrond

Door het toenemende autobezit en uitwijk vanuit de gemeente Den Haag is de parkeerdruk in vooral Oud-Rijswijk en rondom winkelcentrum In de Bogaard toegenomen. Als reactie is het vergunning parkeren als proef uitgebreid. De huidige parkeernota “Balans tussen functies” is echter gericht op regulering overdag. Deze sluit niet meer aan op de bestaande situatie. Om toch te reageren op de parkeerproblemen zijn in de tussentijd maatwerk oplossingen toegepast, waardoor de eenduidigheid is kwijtgeraakt. Deze ontwikkelingen geven aanleiding voor een herijking van het huidige parkeerbeleid. Een visie en kader dat toekomstbestendig is voor de komende 10 jaar.

Opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Opdracht

De gemeente Rijswijk heeft Empaction de opdracht gegeven voor het maken van een nieuwe Kadernota Parkeren die in samenspraak met burgers, ondernemers, bestuur en politiek tot stand wordt gebracht. 

Aanpak

Half maart 2015 is Empaction gestart met het maken van een startnotitie aan de Raad. Na interne brainstormsessies, aan de hand van uitdagende uitgangspunten, is in mei een concept Kadernota Parkeren aangeleverd. Het participatietraject met de burgers en ondernemers is vervolgens in juni na behandeling van het concept in de Raad opgestart. Tevens is onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van de verschillende parkeersystemen zoals vergunning parkeren, blauwe zones en betaald parkeren.

Resultaat

Eind september 2015 is de nieuwe Kadernota Parkeren 2015 – 2025 voor Rijswijk door de Raad aangenomen. Tevens is goedkeuring verleend voor de implementatie van het nieuwe beleid, te weten fiscalisering van het parkeerregime en digitalisering van de parkeerketen/-instrumentarium. 

DELA Vastgoed: Second opinion op beheer- en huuraanbieding

Vergroten
Vergroten

januari 2015 – maart 2015

Achtergrond

DELA Vastgoed is eigenaar van de parkeergarage Polderplein. De parkeergarage heeft als primaire functie het faciliteren van parkeren ten behoeve van het winkelcentrum. Sinds 1 mei 2006 wordt het beheer en management van de parkeergarage door Q-Park uitgevoerd. In 2013 heeft Empaction in opdracht van DELA Vastgoed een second opinion uitgevoerd op de huidige parkeerexploitatie, de beheerkosten van Q-Park en de prijsopgave van de door Q-Park aangeboden vervanging van parkeergebonden installaties. De conclusies en aanbevelingen van deze second opinion zijn voor DELA Vastgoed mede aanleiding geweest tot het uitvoeren van een ‘refit’ aan de parkeergarage. Op verschillende onderdelen is de parkeergarage aangepast c.q. gerenoveerd waaronder het parkeermanagementsysteem, de verlichting en de entree- en betaalzones. DELA vastgoed is risicodragend exploitant van de parkeergarage. Partijen hebben in het verleden oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijk verdergaande rol van Q-Park, bijvoorbeeld als exploitant van de parkeergarage. Q-Park heeft DELA Vastgoed begin 2015 concrete voorstellen gedaan voor zowel beheer als exploitatie. DELA Vastgoed heeft Empaction gevraagd second opinion uit te voeren op de beheer- en exploitatievoorstellen van Q-Park. 

Opdrachtgever

DELA Vastgoed

Aanpak

De second opinion bestaat uit de volgende vijf stappen:

-        Stap 1: toets van de beheeraanbieding

-        Stap 2: toets van de huuraanbieding inclusief het doorrekenen van alternatieve scenario’s met het          Empaction Rekenmodel

-        Stap 3: in kaart brengen van optimalisatiemogelijkheden

-        Stap 4: review van het marketingplan voor parkeergarage Polderplein

-        Stap 5: conclusies en aanbevelingen voor het vervolg

Resultaat

Er is een concreet voorstel en advies uitgewerkt voor de in de nieuwe situatie vast te leggen afspraken tussen DELA Vastgoed en Q-Park. De second opinion van Empaction wordt gebruikt in de onderhandeling en de uiteindelijke contractvorming tussen DELA Vastgoed en Q-Park. 

Gemeente Almere: Parkeerbeheersdiensten

Vergroten

September 2014 - heden

Achtergrond

Almere groeit. Het aantal inwoners van Almere bedraagt inmiddels ruim 197.000. De gemeente heeft de opgave om Almere tot een evenwichtige, veelzijdige en aantrekkelijke stad te maken met veel aandacht voor groen, water, voorzieningen, werkgelegenheid en mobiliteit. In de komende jaren groeit Almere in ieder geval nog door tot een stad met 250.000, maar mogelijk met 350.000 inwoners of meer. Dat wordt bereikt door ontwikkeling van de nieuwe stadskernen Almere Poort, Almere Hout en Almere Pampus.

Gemeente Almere is eigenaar van ruim 20 parkeergarages en parkeerterreinen en exploiteert deze. De gemeente heeft het operationele parkeerbeheer en de bijbehorende managementtaken momenteel uitbesteed. Per 1 augustus 2015 loopt de betreffende overeenkomst af. Daarom wordt de behoefte aan ‘parkeerbeheersdiensten’ nu opnieuw aanbesteed. Daaronder wordt verstaan:

 1. Parkeerbeheer en toegangsregeling;
 2. Schoonmaak (prestatiegericht);
 3. De implementatie van en het onderhoud aan een e-loket.

Empaction is er trots op om na de aanbestedingen in 2005 en 2010 ook nu de gemeente Almere te mogen adviseren op de voor haar belangrijke vraagstukken.

Opdrachtgever

gemeente Almere, parkeerbedrijf

Opdracht

Empaction heeft in het verleden vele trajecten doorlopen waarin het uitbesteden van parkeerexploitatie en/of parkeerbeheer centraal stond. Toch is iedere vraag weer uniek. Of uitbesteding en de wijze waarop dat te organiseren een goede zaak zijn, is afhankelijk van de vraag welke doelen, op korte en lange termijn, de gemeente er uiteindelijk mee wil bereiken. De beantwoording van de vragen is dus altijd maatwerk. Echter, dankzij de kennis en ervaring van Empaction was het mogelijk om wat betreft deze complexe vraagstelling toch een goed aanbestedingsdossier op te bouwen.

Aanpak

Vanwege de complexheid en omvang van het project is er gekozen om de uitvraag aan de markt in een drietal producten vorm te geven die tezamen het geheel van het parkeerbeheer en toegangsregeling in Almere vormen. Als eerste beschrijft de vraagspecificatie de basiseisen en wensen die de gemeente stelt aan het parkeerbeheer. Ten tweede is er gekozen om zeer specifieke kwaliteitsafspraken te maken over de schoonmaak om zo een optimale bedrijfsvoering bij de Opdrachtnemer te realiseren. Dit is in een Prestatietaak ‘Schoonmaak’ vormgegeven.  Met name de beschrijving van de prestatietaak schoonmaak en het daarmee samenhangende prestatiecontract is uniek te noemen.

En tot slot is er het document ‘Digitale parkeervergunning/ abonnementen en bezoekersregeling’. Hierin wordt zeer expliciet beschreven welke eisen er gesteld worden aan het nog te ontwikkelen en implementeren E-loket.  Met dit E-loket streeft de gemeente naar een digitalisering van de uitgifte van vergunningen en abonnementen, waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden nu maar ook vooral naar het toekomstbestendig maken van het E-loket.

Resultaat

De aanbesteding van het beheer zijn ‘’in de markt’’ gezet. Gunning zal plaatsvinden in de zomermaanden van 2015, waar na afronding van het aanbestedingsproces de dienstverlener onderdeel uitmaakt van het team dat werkt aan de uitwerking van de ‘parkeerdiensten’’, zodat ook in de toekomt Almere op professionele wijze haar parkeerders gastvrij kan blijven ontvangen. 

Gemeente Utrecht: Second Opinion Jaarbeurspleingarage Utrecht

Vergroten

december 2014 - heden

Achtergrond

De gemeente Utrecht is bezig met de (her)ontwikkeling van het stationsgebied Utrecht. Hoewel het gebied buitengewoon goed bereikbaar is met het Openbaar Vervoer, is voor de ontwikkeling van het gebied een parkeergarage onontbeerlijk. De gemeente Utrecht heeft  daarbij gekozen voor een ondergrondse parkeergarage.

 

In augustus 2014 is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen. Met betrekking tot de Jaarbeurspleinparkeergarage wordt aan de raad gemeld dat zowel ontwikkeling als exploitatie van de garage door de gemeente zelf ter hand worden genomen. Door zelf te ontwikkelen en te exploiteren heeft de gemeente maximaal invloed op het parkeerbeleid. Verder is uit de marktconsultatie gebleken dat marktpartijen weliswaar de potentie van de garage inzien, maar toch afzien van ontwikkeling en realisatie. Als belangrijkste reden wordt aangevoerd dat de relatief hoge financierings­lasten zorgen voor aanzienlijke aanloopverliezen en daarmee dus voor een lange terugverdien­tijd. Daardoor is er sprake van een relatief hoog risicoprofiel en kan niet aan marktconforme rendementseisen worden voldaan. 

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Opdracht

In december 2014 wordt aan de raad voorgesteld een krediet van € 49,15 miljoen beschikbaar te stellen voor realisatie van een 3-laags ondergrondse parkeergarage voor in totaal 760 plaatsen. Tijdens de raadsvergadering van 4 december wordt een motie aangenomen waarin om een second opinion wordt gevraagd. Aan Empaction wordt opdracht gegeven voor deze second opinion.

Uitdaging

Ook voor Empaction is duidelijk dat de garage nodig is voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Maar omdat er nog grote onzekerheden bestaan over de definitieve invulling van de verschillende functies in het gebied, is er ook weinig zekerheid over het toekomstig aantal te realiseren parkeeruren. Om in de toekomst niet het risico van leegstand te lopen, heeft Empaction voorgesteld om de garage gefaseerd te realiseren. Nu twee lagen (is ca 500 plaatsen) bouwen. En later (als er meer duidelijk­heid is verkregen over de invulling van de functies in het gebied) op een andere locatie in het gebied de rest van de werkelijk benodigde capaciteit realiseren.

Gemeente Teylingen: Onderzoek naar en aanbesteding van gebouwde parkeervoorziening

Vergroten
Vergroten

december 2014 - heden

Achtergrond

In de gemeente Teylingen is eind 2011 station Sassenheim in gebruik genomen. Sindsdien maken reizigers veelvuldig gebruik van de directe verbinding met Schiphol en Leiden. Medio 2013 is reeds een uitbreiding gerealiseerd van de fietsparkeerplaatsen rondom het station. Dit vanwege het succesvolle gebruik van de OV-hub. Daarnaast is er tevens sprake van een tekort aan capaciteit op het parkeerterrein naast het station. Tijdens piekmomenten zijn er geen vrije parkeerplaatsen meer beschikbaar. Begin 2014 heeft de gemeente Teylingen onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden van de parkeercapaciteit bij het station. Op basis van deze studie heeft de gemeente Teylingen besloten om in te zetten op de realisatie van een parkeerdek boven de bestaande parkeerplaats. De gemeente Teylingen wil het nieuw te ontwerpen en realiseren parkeerdek gaan aanbesteden. De gemeente Teylingen heeft Empaction gevraagd advies en ondersteuning te bieden bij het onderzoek naar een referentieontwerp, het opstellen van de aanbestedingsdocumenten alsmede het voeren van de regie tijdens de aanbesteding van het parkeerdek. 

Opdrachtgever

gemeente Teylingen

Aanpak

In december 2014 is de gemeente samen met Empaction en JHK architecten gestart met de uitwerking van een referentieontwerp en bijbehorende kostenraming. Dit referentieontwerp vormt de basis voor de besluitvorming over de subsidies (1) alsmede de kaders voor de aanbesteding (2).  De aanbesteding wordt opgesplitst in een aantal stappen, met tussendoor heldere besluitvorming over het vervolg:

 • Stap 1:  Bepalen scope aanbesteding
 • Stap 2:  Aanbestedingsdocumenten en proces van aanbesteding
 • Stap 3:  Contract afsluiting met geselecteerde bouwer

Resultaat

Primaire taak van de opdracht van Empaction betreft het opstellen van de aanbestedingsdocumenten alsmede het voeren van het project- en procesmanagement tijdens de aanbesteding. Het contracteren van de marktpartij aan wie gegund wordt, is het laatste afrondende onderdeel van de werkzaamheden van Empaction. Onderstaande werkzaamheden vallen binnen de scope van de opdracht:

 • Bepalen type aanbesteding
 • Opstellen Selectieleidraad voor de preselectie van geschikte marktpartijen
 • Opstellen Request for Proposal
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Opstellen Proceseisen document
 • Opstellen concept contract
 • Opstellen beoordelingsmatrix
 • Afstemmen aanbestedingsdossier met afdeling Inkoop en afdeling Juridische Zaken
 • Informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde aannemers
 • Opstellen Nota’s van Inlichtingen
 • Beoordelen inschrijvingen en selectie EMVI, inclusief aanvullende vragen
 • Correspondentie over pre-selectie en gunning
 • Selectie van EMVI inschrijving
 • Voorlopige gunning
 • Definitieve gunning
 • Overleg met aannemer over sluiten contract
 • Definitief contract
 • Overleg intern, extern en projectmanagement