adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Bekijk een groot deel van de projecten via het betreffende jaartal in het linkermenu. U kunt ook een selectie van de projecten bekijken op werkveld.

Brussels Airport: parkeerapparatuur en parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

februari 2016 - heden

Achtergrond

Op Brussels Airport wordt het parkeren op alle niet-openbare parkeerplaatsen beheerd door Brussels Airport Company (BAC). Het beheer van de niet-openbare parkeerplaatsen is een belangrijk onderdeel in de algehele mobiliteitsstrategie van de Luchthaven Brussel en daarom is het van belang om daarop passend beleid te kunnen maken en de processen gericht te kunnen sturen. De huidige ICT infrastructuur biedt echter onvoldoende operationele vrijheid om goed beleid te kunnen maken en uit te kunnen voeren. Daarom is het wenselijk en noodzakelijk om de parkeersystemen te actualiseren en de bijbehorende parkeerapparatuur te vernieuwen. Op Brussel Airport maken ruim 500 bedrijven dagelijks gebruik van ruim 6.000 niet-openbare parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever

Brussels Airport Company (Luchthaven Zaventem, België)

Opdracht

Brussels Airport Company heeft na een uitgebreide selectieprocedure van Belgische en Nederlandse adviesbureaus Empaction de opdracht gegund voor advisering en ondersteuning bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van de 28 niet-openbare parkeerterreinen, dat ervoor kan zorgdragen dat de mobiliteitsdoelstellingen van de luchthaven voor de komende jaren worden gerealiseerd. De opdracht­gever wenst daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur en de daaraan gelieerde interne systemen (o.a. koppeling met ERP) te installeren die weer jaren mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder en de bedrijven een hoofdrol speelt.

Aanpak

Na inventarisatie van de huidige situatie (zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnement structuren als de centrale ICT systemen en netwerken) en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, wordt de uiteindelijk gewenste parkeer architectuur en infrastructuur in nauwe samenwerking met de belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel- en technisch PvE. Dit PvE wordt Europees aanbesteed, waarna de nieuwe parkeersystemen en abonnement structuren worden geïmplementeerd.

Gemeente Scherpenzeel: Advies en parkeermetingen

Vergroten

oktober 2016 - december 2016

Achtergrond

De gemeente Scherpenzeel heeft Empaction gevraagd inzicht te geven in de parkeersituatie in het onderzoeksgebied in het centrum van Scherpenzeel. In de gemeente Scherpenzeel is sinds 2010 een blauwe zone van toepassing, op vrijdag en zaterdag geldt er een beperkte parkeerduur. Recent is de parkeercapaciteit uitgebreid door de herinrichting van een bestaand plein en de aankoop van een nieuw terrein. Een revaluatie van de parkeerdruk én onderzoek naar  de werking van de blauwe zone is naar aanleiding van deze uitbreiding gewenst. Onderzocht moet worden of de blauwe zone voldoende functioneert (feitelijk onderzoek) en waar optimalisatie wenselijk is (in tijden, locaties, etc.). 

Opdrachtgever

gemeente Scherpenzeel

Aanpak

Het te voeren parkeeronderzoek valt uiteen in drie onderdelen en dient inzicht te geven in:

- parkeerdruk op 7 meetmomenten;
- type parkeerder (bewoner, werknemer, bezoeker);
- Herkomst parkeerder, op basis van kentekenonderzoek en RDW-gegevens. 

Resultaat

Uit de analyse van de metingen bleek dat de blauwe zone in Scherpenzeel goed functioneert. Ondanks dat het gedurende de venstertijden het drukst is in het onderzoeksgebied, is het nergens té druk en is (bijna) overal gemakkelijk een parkeerplaats te vinden.

Op woensdagochtend is het markt in Scherpenzeel, waardoor enkele parkeerplaatsen niet bruikbaar zijn en de parkeerdruk wat hoger is. Verder blijkt dat in het algemeen de parkeerdruk de afgelopen jaren doordeweeks is gestegen. Uitbreiding van de werkingstijden van de blauwe zone zou kunnen helpen de parkeerdruk te verlagen door roulatie te verhogen, maar uit het onderzoek blijkt dat dit relatief weinig effect zal hebben. Ook buiten venstertijden parkeren er weinig langparkeerders (werknemers) in het blauwe zone-gebied, die bij uitbreiding ervan elders moeten parkeren. Daarbij ligt het in de lijn der verwachting dat bij uitbreiding naar de woensdag er flink wat onduidelijkheid ontstaat. De blauwe zone is dan niet op aaneengesloten dagen van toepassing. Daarom is uitbreiding momenteel nog niet aan te bevelen. Wanneer de parkeerdruk boven 85% stijgt, kan het weren van de werknemers het verschil maken en verdient het aanbeveling de optie te heroverwegen.

Ten slotte is gebleken dat het nieuw aangekochte parkeerterrein nog weinig gebruikt wordt. Een mogelijkheid om gebruik van het terrein te stimuleren is het uitbreiden van de blauwe zone met delen van straten die aan de rand van de blauwe zone liggen. Dan is het parkeerterrein de dichtstbijzijnde mogelijkheid om langer te parkeren en daarmee de meest voor de hand liggende keuze. 

Gemeente Rijswijk: Parkeervisie In de Bogaard

juni 2016 – heden

Achtergrond

In de Bogaard is van oudsher een groot winkelcentrum, met in de directe omgeving veel kantoren. Het gebied kent een behoorlijke leegstand (kantoren ongeveer 50%; winkels ongeveer 25%). Vandaar dat er plannen zijn voor een transformatie. Voor een deel van het winkelcentrum worden plannen ontwikkeld voor horeca en omliggende kantoren worden omgebouwd naar woningen. Insteek is te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig gebied voor winkelen, werken en wonen. Bezoekers en personeel van winkels en kantoren parkeren op dit moment op parkeerterreinen en in parkeergarages in de directe omgeving. Er is daar meer dan voldoende capaciteit.

Opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Opdracht

De transformatie van het gebied leidt tot een andere parkeervraag en dwingt de gemeente om na te denken over het parkeren in de toekomst, een gebiedsvisie parkeren. Op dit moment zijn de belangrijkste vragen:

 • Wat zijn de effecten van (geplande of mogelijke) functiewijzigingen in het gebied op de parkeervraag/ parkeerbalans?
 • In hoeverre is het huidige aantal parkeerplaatsen voldoende om de veranderende parkeerbehoefte voor het hele gebied op te vangen?
 • Uitgaande van een gebiedsparkeerbalans, welke afspraken moeten met individuele eigenaren gemaakt worden over parkeren .
 • De meeste parkeerplaatsen worden geëxploiteerd door Q-Park. In hoeverre zijn zij bereid mee te werken in neen oplossing?

Gezien de grote mate van onzekerheid over de toekomst verwacht de gemeente Rijswijk een advies en aanpak op hoofdlijnen.

Aanpak

Onze aanpak zal in de basis bestaan uit de volgende stappen:

 • Het formeren van een kernteam.
 • Het definiëren van een proces waarmee input verkregen wordt van alle belangrijke key-players, binnen en buiten de gemeente.
 • Het opstellen van een zo realistisch mogelijk programma qua huidige en toekomstige functies.
 • Een omgevingscheck uitvoeren waaruit moet blijken of er redenen zijn om af te wijken van de Rijswijkse parkeernormen.
 • Met Q-Park in gesprek om helder te krijgen wat hun toekomstbeeld is omtrent parkeren rondom het winkelcentrum In de Bogaard.
 • Op basis van de verkregen input schrijft Empaction een memo met de bevindingen over o.a.: huidige functies en parkeergelegenheden, toekomstige parkeerbehoefte en kaders om parkeerproblemen te voorkomen. 

Resultaat

Na afloop beschikt de gemeente Rijswijk over een spreadsheet waarin per functie inzichtelijk is gemaakt wat de bijbehorende parkeerbehoefte is en waarin eenvoudig af te lezen valt hoe het aanbod aan parkeerplaatsen kan voldoen aan de totale parkeervraag. Daarnaast wordt er door Empaction een memo opgesteld, waarin kaders worden beschreven die ondersteunend zijn aan het in balans brengen en houden van vraag en aanbod binnen de gebiedsontwikkeling. Tevens zal daarbij op hoofdlijnen worden aangegeven wat daarbij financieel en organisatorisch wenselijk en haalbaar is. 

Gemeente Almere: Gebruikersbeleving

Vergroten
Vergroten

december 2015 - heden

Achtergrond

In 2015 heeft Empaction in opdracht van gemeente Almere een aanbesteding uitgezet voor het parkeerbeheer, e-loket en een prestatiecontract voor de schoonmaak van de parkeergarages in Almere. Onderdeel van het prestatiecontract schoonmaak is de gebruikersbeleving. We willen niet alleen meer weten dat er goed en voldoende vaak schoongemaakt wordt, de ervaring van de gebruikers wordt steeds belangrijker.

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Opdracht

Deze opdracht behelst het organiseren, implementeren en evalueren van de pilot. Er wordt gebruik gemaakt van de Happy-Or-Not methode, waarbij er één vraag tegelijk gesteld wordt en mensen kunnen reageren door op een van de 4 smileys te drukken.

De pilot is bedoeld om de functionaliteit en de specificaties van Happy-Or-Not als instrument voor het vergaren van de gebruikersbeleving van parkeerders te toetsen. Onderzoeken wat het oplevert aan informatie, hoe deze informatie zich verhoudt tot andere metingen en of de resultaten hiervan meegewogen kunnen worden in de bonus-malus  regeling op gebied van schoonmaak. De opgedane ervaringen dienen als input voor het implementeren van de gebruikersbeleving op zowel andere facetten van het parkeerbeheer als wel in andere gemeenten. 

Uitdaging

Het achterhalen van de gebruikersbeleving op gebied van parkeren en meer specifiek schoonmaak is nog relatief nieuw. De uitdaging lig niet alleen bij het vergaren van de informatie maar ook om hier de benodigde gewichten aan te koppelen. De parkeerbeheerder wordt op termijn afgerekend op de mate van tevredenheid die de gebruiker aangeeft.

Resultaat

De pilot is gestart in de parkeergarages de Krakeling en de Stadhuisgarage. De eerste resultaten zijn positief. Gemiddeld wordt er 1200-1500 keer per week gedrukt (afhankelijk van de garage), gedurende de dag is de mate van tevredenheid wisselend. Over 2 weken bekeken is 45% van de drukkers positief (vraag: hoe schoon vindt u de garage?). Op dit moment staat de Happy-or-Not zuil in de Stadhuisgarage met de vraag ‘Hoe ervaart u het zwerfafval in deze parkeergarage?’ de komende weken blijft de zuil hier staan met elke week een nieuwe vraag. Daarna verhuisd de zuil naar de volgende parkeergarage in Almere.

De resultaten worden in een later stadium vergeleken met de objectieve kwaliteitsmeting en een nog uit te voeren interview. Na afloop van de pilot van één jaar wordt gekeken hoe de inzet van de Happy-Or-Not methode gebruikt kan worden om structureel de gebruikersbeleving te monitoren en hier een bonus-malus regeling aan te koppelen voor de parkeerbeheerder.

Gemeente Veldhoven: Onderzoek Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS)

Vergroten
Vergroten

juni 2016 - heden

Achtergrond

In de gemeente Veldhoven is een dynamisch Parkeer Route Informatie Systeem (hierna te noemen: PRIS) aanwezig. Het systeem bestaat uit een groot aantal statische verwijsborden met de aanduiding ‘parkeerroute’ langs de (hoofd)wegen rondom het centrum. Op een aantal locaties is de parkeerroute aangevuld dynamische verwijsborden met de aanduiding VOL/VRIJ.

Het systeem is opgeleverd in 1997 en inmiddels sterk verouderd. Een flink deel van de verlichting van VOL/VRIJ is op dit moment buiten bedrijf: de lampen zijn permanent gedoofd en/of geven alleen nog maar de aanduiding VRIJ.

De waarde van het PRIS voor de bezoekers van het centrum is in sterke mate afhankelijk van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de informatie op de borden. De bezoekers moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie én actueel (dus realtime) én juist is.

Die gewenste betrouwbaarheid is er nu niet. De huidige status van het PRIS is voor de gemeente Veldhoven reden om zich te heroriënteren op de mogelijkheden van het PRIS. Voor de gemeente Veldhoven staat vast dat de huidige status moet worden verbeterd. De gemeente wil daarbij graag worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn van deze gewenste verbetering.

Sinds de oplevering van het PRIS hebben zich immers allerlei ontwikkelingen voorgedaan. De techniek achter dit soort systemen is inmiddels sterk veranderd. Er zijn meer mogelijk­heden om informatie realtime te tonen. En er wordt gewerkt aan systemen die de informatie rechtstreeks communiceren met smartphones en GPS-systemen van de gebruiker. 

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Aanpak

In samenwerking met de opdrachtgever is de huidige staat van het PRIS geïnventariseerd. Verder is de totale parkeerroute beschreven en voorzien van suggesties ter verbetering van de gebruiksmogelijkheden van de parkeerders. En er zijn alternatieven beschreven: van volledig statische parkeerroute tot en met de meest geavanceerde systemen die op dit moment beschikbaar zijn.

Resultaat

De gemeente heeft nu de mogelijkheden in beeld voor de aanpak van het huidige PRIS. Moet het huidige systeem worden opgeknapt? Of zijn de alternatieven aantrekkelijker? 

Erasmus MC: Advies parkeerapparatuur en Parkeer Management Systeem

Vergroten

april - heden

Achtergrond

Erasmus MC beheert en exploiteert voor haar bezoekers en medewerkers een drietal parkeergarages en een negental parkeerterreinen rond het Medisch Centrum. Het behoeft geen betoog, dat aan de parkeerlocaties en aanwezig parkeerapparatuur vanwege hun aard (2 x 24 uur beschikbaarheid) en centrale ligging (in het centrum van Rotterdam) zeer hoge eisen worden gesteld. Per etmaal rijden ca 8.000 auto’s de parkeergarages in en uit en storingen van de parkeerapparatuur leiden ogenblikkelijk tot verkeersopstoppingen in de omgeving en verstoring van de afspraken in het ziekenhuis.
De huidige parkeerapparatuur is echter verouderd en biedt onvoldoende functionele vrijheid en operationele zekerheid het beheer optimaal uit te kunnen voeren. Daarom is besloten om de parkeersystemen te vervangen en aan te laten sluiten op de moderne technische infrastructuur van het Erasmus MC. De bezoeker staat centraal en de nieuwe parkeersystemen zullen dan ook tevens voor meer (betaal)gemak voor de gebruiker moeten zorgen.

Opdrachtgever

Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam

Opdracht

Erasmus MC wenst door middel van een Europese Aanbesteding te komen tot een overeenkomst met één leverancier voor de levering, installatie, het onderhoud en de instandhouding van parkeersystemen voor de parkeergarages en parkeerlocaties aanwezig op het Erasmus MC terrein. Empaction is na een selectieprocedure de opdracht gegund om het Erasmus MC te adviseren en te ondersteunen bij het aanbestedingstraject en de implementatie van deze nieuwe systemen.

Aanpak

Na inventarisatie van de huidige situatie, zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnement structuren als de centrale ICT systemen en netwerken en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, wordt de uiteindelijk parkeerapparatuur, inclusief de bijbehorende technische architectuur en infrastructuur samen met het Erasmus MC uitgewerkt in een functioneel/technisch PvE. Dit PvE wordt Europees aanbesteed, waarna door de leverancier die de opdracht gegund krijgt de nieuwe parkeersystemen en abonnement structuren worden geïmplementeerd. 

Allee wonen: Parkeerdrukmeting Bloemschevaert

Vergroten

maart 2016- februari 2017

Achtergrond

Eind 2015 heeft Empaction een parkeerbalans voor het door AlleeWonen nieuw te ontwikkelen woon/zorggebied Bloemschevaert opgesteld. Inmiddels is het gebied volop in ontwikkeling en is het belangrijk om te controleren of de opgestelde parkeerbalans juist is. Dit gebeurt aan de hand van parkeerdrukmetingen. Op basis van de resultaten van deze metingen kan de inrichting van het gebied waar nodig aangepast worden, om eventuele afwenteling van parkeerdruk op de omgeving te voorkomen.  

Opdrachtgever

Allee Wonen

Aanpak

Er worden gedurende een jaar in drie meetperiodes van drie dagen parkeermetingen uitgevoerd. In iedere meetperiode wordt het aantal parkeerplaatsen en het aantal geparkeerde voertuigen  geregistreerd. De gegevens van deze parkeermetingen worden vervolgens per meetperiode geanalyseerd en vergeleken met de in 2015 opgestelde parkeerbalans. Wanneer de laatste meting is afgerond, zal er een verschillenanalyse worden opgesteld, waaruit een conclusie getrokken kan worden over de parkeerdruk in het gebied en eventuele vervolgacties volgen.

Gemeente Alkmaar: Kentekenhandhaving en binnenstadsafsluiting Alkmaar

Vergroten

juni - december 2016

Achtergrond

Empaction heeft de gemeente Alkmaar geholpen bij de voorbereidende fases (fase 1 en 2). In de eerste fase zijn uitgangspunten gedefinieerd hoe de stadsafsluiting eruit moet zien, wat de beleidsregels omtrent uitgifte van ontheffingen zijn, etc. Daarnaast heeft afstemming met het bestuur en belanghebbenden plaatsgevonden. In fase 2 is een plan van aanpak voor de driehoek/het OM opgesteld op basis waarvan akkoord verkregen is om op de voorgestelde wijze de binnenstadsafsluiting in te richten en digitaal te gaan handhaven.

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Opdracht

Het voorbereidende traject is met succes afgerond en de gemeente heeft akkoord gekregen van het OM om de bestaande fysieke stadsafsluiting te vervangen door toegangscontrole op basis van kentekenherkenning. De gemeente Alkmaar heeft Empaction gevraagd haar ook bij de vervolgstappen te ondersteunen. Het gaat hierbij om:

 • Aanbesteding en aanschaf van camera handhaafsysteem op basis van kentekenherkenning
 • Implementatie van het nieuwe systeem
 • Procesmatige nazorg

Aanpak

In het project wordt gewerkt met een gemandateerd kernteam, waarin de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd zijn. In het kernteam worden essentiële onderwerpen besproken, voortgang afgestemd en de actiepuntenlijst afgehandeld. Afstemming in het kernteam draagt bij aan de borging van toekomstige (beheer)processen.

Aanbesteding: nu goedkeuring verkregen is van het OM kan het aanbestedingstraject worden gestart. Gezien de aard en omvang van het project zal een openbare Europese aanbesteding doorlopen worden. Activiteiten zijn o.a.:

 • Opstellen functioneel programma van eisen en technische eisen waaraan het systeem moet voldoen aansluitend bij de vereisten van het OM
 • Opstellen van de aanbestedingsdocumenten, zoals het opstellen van de beoordelingsmatrix, het opstellen van de te houden PoC (Proof of Concept) en de concept SLA en overeenkomst

Implementatie: na definitieve gunning en na het contracteren van de leverancier kan het implementatietraject van start gaan. Hierbij worden o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd.

 • Vaststellen planning en risicoanalyse
 • Begeleiding fysiek inrichten portalen bij de in- en uitgangen van het gebied. Voor het welslagen van de camerahandhaving is het van belang dat op locatie helder aangeduid is dat men een gesloten gebied inrijdt.
 • Koppeling NPR
 • Inrichten ontheffingen proces in Permit
 • Communicatie aan belanghebbenden

Nazorg: het inregelen van de systemen en processen vereist nazorg. Hoe goed een project ook voorbereid wordt, de ervaring leert dat er altijd nog restpunten en nabranders zijn. Empaction levert deze nazorg standaard en zorgt ook hier voor de borging van processen en kennis in de reguliere organisatie.

MuConsult en CROW: Parkeren en gedrag

Vergroten
Vergroten

april - heden

Achtergrond

Er is een toenemende behoefte aan kennis over parkeer- en reizigersgedrag om de effectiviteit van beleid te vergroten. Dit geldt zowel voor aanbodgerichte maatregelen (gericht op weg- en parkeerinfrastructuur) als voor maatregelen gericht op het beïnvloeden van de vraag.

Uitbreiden en reguleren van parkeercapaciteit zijn geijkte beleidskeuzes, met name in stedelijk gebied. Deze methoden lopen tegen grenzen aan vanwege gebrek aan ruimte en problemen die verschuiven bij regulering. Door beter in te spelen op het parkeergedrag van bewoners, forenzen of bezoekers komen andere soort maatregelen naar voren die aanvullend zijn op de traditionele maatregelen. De huidige gedragswetenschappelijke kennis biedt legio technieken om dergelijke gedragsaanpassingen te genereren, maar de kennis is nog niet expliciet gebundeld op het gebied van parkeren. 

Opdrachtgever

MuConsult en CROW

Opdracht

In onderaanneming van het adviesbureau Muconsult voert Empaction samen met hen voor het CROW een opdracht uit om deze kennis te bundelen en aan te vullen met praktijkervaringen van het toepassen van deze kennis in concrete maatregelen en situaties (best practices). Het resultaat is een publicatie met daarin een stuk basiskennis op het gebied van mobiliteit en gedrag en een overzicht van de meest voorkomende parkeersituaties en maatregelen in relatie tot gedrag.

MuConsult is gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van gedragskennis in mobiliteit. Empaction heeft een zeer uitgebreide ervaring met concrete en innovatieve projecten binnen de parkeerwereld. Met deze combinatie worden de inzichten vanuit wetenschap, beleid en praktijk gebundeld en integreren we kennis vanuit concrete toepassingen en best practices, zodat het eindproduct ook aansluit bij de vraag van de doelgroep.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Leiden: Aanbesteding Parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

juni 2016

Achtergrond

Het College van B&W van de gemeente Leiden heeft opdracht gegeven tot het realiseren van de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt. In de binnenstad van Leiden worden in totaal 1000 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd. Naast de twee hoogwaardige openbare parkeergarages worden er tevens twee parkeergarages aan het Kooiplein gerealiseerd. Alle parkeergarages worden voorzien van de laatste technieken van het Parkeermanagementsysteem (PMS). Vanuit de parkeergarage Lammermarkt zal de centrale meldkamer voor alle parkeervoorzieningen in Leiden ingericht worden.

Opdrachtgever

Gemeente Leiden, afdeling Vastgoed en exploitatie

Aanpak

Ook in aanbestedingen van PMS leert de ervaring dat met name de voorbereidingsfase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. De wereld van PMS is volop in beweging, waarbij een steeds verdere digitalisering en beschikbaarheid van data mogelijk is. Het beantwoorden van deze vraag start met een precieze inventarisatie van de behoeften van de gemeente Leiden en de daaruit afgeleide wensen van het PMS. Hiervoor zijn in de organisatie gesprekken gevoerd, met name binnen de afdeling Vastgoed en exploitatie, parkeerbeheer en ICT. Een goede aanbesteding kenmerkt zich door een goede voorbereiding en een heldere vraagspecificatie en nauwkeurige procesvoering van de onder andere de implementatie. Een belangrijk onderdeel van het proces is de Proof of concept en de SAT (Site acceptance test). De inschrijver aan wie gegund is heeft inmiddels na Proof of Concept en de SAT aangetoond dat het PMS wat is aangeboden aan de gemeente Leiden voldoet aan de vereiste uit het programma van eisen. Naast de implementatie van de parkeerapparatuur in de parkeergarages wordt er tevens een centrale meldkamer ingericht. Empaction adviseert de gemeente Leiden op alle facetten van het proces en is mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke en technische keuzes.

Uitdaging

De gemeente Leiden heeft Empaction gevraagd het programma van eisen en wensen te formuleren waar het parkeermanagementsysteem voor de nieuwe parkeergarages aan moet voldoen. Als onderdeel van de vraag was Empaction ook verantwoordelijk voor (Europese) aanbesteding met als resultaat het beoordelen van de inschrijvingen. Na afloop van dit proces zijn we aan de slag gegaan met de uitwerkingen en voorbereidingen voor de implementatie. In Q4 2016 zal de eerste parkeergarage ingericht worden met de State of the art parkeerapparatuur.

Resultaat

De aanbesteding en contractering van het Parkeer Managementsystemen is in 2014 afgerond. Nadien zijn partijen aan de slag gegaan met de uitwerking van de afzonderlijke configuratie per parkeergarage en de meldkamer. Dit alles in nauwe samenwerking met de respectievelijke aannemers Dura-Vermeer/Besix en Heijmans. De leverancier PMS maakt onderdeel uitmaakt van de teams dat werkt aan de uitwerking van de realisatie van de parkeergarages Lammermarkt,  Garenmarkt en beide parkeergarages op het Kooiplein.

Gemeente Deurne: Parkeeronderzoek P+R Deurne

Vergroten

januari 2016 - heden

Achtergrond

Onlangs is in Deurne een parkeervoorziening ten behoeve van P+R parkeren bij het station opgeleverd. Op deze locatie zijn ruim 170 extra parkeerplaatsen beschikbaar gekomen. De huidige parkeercapaciteit zou volgens berekeningen voldoende moeten zijn om op de lange termijn te voldoen aan de parkeerbehoefte. Recentelijk bleek echter dat het P+R terrein regelmatig volledig bezet is. Om problemen omtrent uitwijkgedrag naar de aanliggende woonwijk in de toekomst te voorkomen, wil de gemeente Deurne nu actie ondernemen. 

Opdrachtgever

gemeente Deurne

Opdracht

Empaction heeft een parkeerdruk-, motief- en herkomstmeting uitgevoerd in het gebied rondom het P+R terrein bij het station in Deurne om zo te bepalen of de P+R gebruikt wordt door OV-reizigers, die de doelgroep vormen van deze parkeerlocatie, of ook door parkeerders buiten deze doelgroep.

Aanpak

Op basis van de gegevens uit de diverse metingen is de fictieve bezetting van het P+R terrein berekend. Deze bestaat uit de daadwerkelijke bezetting, inclusief de geparkeerde voertuigen in de omgeving die deel uitmaken van de doelgroep van het P+R terrein. De fictieve bezetting geeft de capaciteit weer die het P+R terrein zou moeten hebben om in de huidige situatie uitwijkgedrag te voorkomen.

Vervolgens is gekeken welke mogelijkheden de gemeente Deurne heeft om de parkeerdruk op het P+R terrein te verlichten. Hiertoe is de afstand van de herkomstadressen van geparkeerde voertuigen tot het station bepaald, om zo te bepalen of deze ‘geoorloofd’ met de auto naar het station komt, of prima op de fiets kan komen. Hieruit kwam naar voren dat een relatief groot gedeelte van de parkeerders zijn herkomst vond binnen een straal van 5 km rondom het station. Een potentiële groep fietsers dus. Op basis van deze gegevens zijn enkele mogelijkheden opgesomd om de parkeerdruk op het P+R terrein te verlichten door personen te verleiden op de fiets naar het station te komen.

Gemeente Valkenburg a/d Geul: Advies en procesbegeleiding inrichting en introductie van de webshop voor de uitgifte van digitale ontheffingen stadsafsluiting

Vergroten
Vergroten

oktober 2015 – juli 2016

Achtergrond

Het centrum van Valkenburg heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het winkelgebied is mooier, beter bereikbaar en dus klaar voor de toekomst. Eén van de aanpassingen betreft het autoluw maken van het centrum. Het voetgangersgebied is afgesloten met beweegbare pollers. Dit systeem is geleverd en geïnstalleerd door BAM Infratechniek. Om het afgesloten gebied in te mogen rijden heb je een ontheffing nodig. Voor de uitgifte van deze ontheffingen wordt gebruik gemaakt van de webshop van P1. Voor de inrichting en introductie van deze webshop heeft de gemeente Valkenburg ondersteuning en advies gevraagd bij Empaction. 

Opdrachtgever

gemeente Valkenburg a/d Geul

Aanpak

Bij de inrichting van een webshop is het van belang om alle verantwoordelijke gemeentelijke afdelingen vanaf de start van het project te betrekken. Empaction heeft daarom een projectgroep geformeerd met daarin afgevaardigden van de afdelingen Beleid Openbare Ruimte, Klant Contact Centrum (KCC) en Communicatie. Grote uitdaging in de inrichting van de webshop was het vertalen van de diverse maatwerk producten voor de specifieke situatie in Valkenburg. Bijvoorbeeld: binnen het afgesloten gebied in Valkenburg liggen relatief veel hotels die hun gasten de mogelijkheid willen bieden om voor de deur de bagage in- en uit te laden. Het gaat hier om steeds wisselende kentekens die door het hotel zelf beheerd moeten kunnen worden. Deze functionaliteit wordt niet standaard in de webshop aangeboden. In goed overleg met de betrokken afdelingen en leverancier P1 is er een pragmatische oplossing bedacht.

Resultaat

Half mei 2016 gaat de aanvraagperiode voor de ontheffingen van start. Tijdens deze periode zal het Klant Contact Centrum waar nodig bewoners en bedrijven helpen met het doen van een aanvraag via de webshop. De datum waarop de pollers definitief “omhoog” gaan is gekoppeld aan de datum waarop het nieuwe winkelcentrum en parkeergarage Aan de Kei open gaan voor publiek. Deze datum is in deze fase van het proces echter nog niet bekend.

Gemeente Alkmaar: Kentekenhandhaving en binnenstadsafsluiting

Vergroten
Vergroten

januari – april 2016

Achtergrond

Een groot gedeelte van de binnenstad van Alkmaar is al enige jaren afgesloten voor motorvoertuigen met behulp van een fysiek systeem met beweegbare palen (zogenaamde bollards). Hierdoor ontstaat een prettig verblijfsgebied en winkelklimaat, wat een impuls geeft aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van de Alkmaarse binnenstad. Alkmaar is tevreden over de effecten van een autoluwe binnenstad. Echter, in de praktijk kent een fysieke afsluiting met bollards een aantal belangrijke nadelen. Het gaat dan vooral om de hoge investerings-/exploitatiekosten en de onveilige verkeerssituaties (aanrijdingen). Dit maakt dat de stadsafsluiting door velen als niet-klantvriendelijk ervaren wordt. Daarom heeft het college van Alkmaar vorig jaar besloten de huidige afsluiting van het centrum te vervangen door een systeem op basis van kentekenherkenning en handhaving.

Het verstrekken van digitale parkeer- of verblijfsrechten (vergunningen en ontheffingen) is een ontwikkeling die momenteel binnen veel gemeenten speelt. Een praktisch identificatiemiddel is daarbij het (unieke) kenteken van het voertuig. Ook in Alkmaar is digitaliseren een belangrijke ontwikkeling, bijvoorbeeld van de parkeerketen, waarvan de binnenstadafsluiting onderdeel uitmaakt. 

Opdrachtgever

Gemeente Alkmaar

Opdracht

De gemeente helpen bij het opstellen van een functioneel programma van eisen, het creëren van intern en extern draagvlak voor de nieuwe wijze van afsluiten en het, al dan niet via een aanbesteding, vinden van de juiste partners en toeleveranciers.

Aanpak

In deze voorbereidende fase is het vooral belangrijk inzichtelijk te maken wat de gemeente uiteindelijk wil hebben. Daartoe zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Definiëren uitgangspunten van de toekomstige stadsafsluiting op het vlak van beleid,  handhaving, ontheffingverlening, inrichtingsrandvoorwaarden op straat, systemen  inclusief beheer en samenhangende interne processen;
 • Opstellen van een reële projectraming en planning voor het vervolgtraject;
 • Interne afstemming stakeholders. Bestuurlijke afstemming (wethouder, evt. college).
 • Afstemming met externe belanghebbenden (winkeliers, bewoners, vastgoed, etc.)
 • Afstemming en goedkeuring van de lokale driehoek, waaronder het Openbaar Ministerie

De aanpak is vooral gekenmerkt door de vele afstemmomenten, die enorm hebben bijgedragen aan het scherp geformuleerd krijgen van het systeem en in het verkrijgen van draagvlak en enthousiasme bij alle betrokken partijen. 

Gemeente Breda: Quick Scan efficiency en de effectiviteit van de parkeerketen

Vergroten

september 2015 - maart 2016

Achtergrond

In Breda is de verantwoordelijkheid voor parkeerhandhaving ondergebracht bij de afdeling Toezicht en Handhaving. Het Parkeerbedrijf is voor parkeerhandhaving opdrachtgever, zowel voor fiscaal parkeren (betaald parkeren) als voor zogeheten Mulder-feiten (foutparkeren). Er zijn daarbij prestatieafspraken gemaakt over de tijdsbesteding, de betalingsbereidheid en de minimale inkomsten via naheffingen. Deze prestaties worden om diverse redenen niet gehaald. Het gevolg is dat, zeker in vergelijking met andere gemeenten, de inkomsten van handhaving niet opwegen tegen de kosten. Beide afdelingen willen maatregelen nemen om hierin te verbeteren.

Binnen T&H wordt reeds een aantal stappen genomen om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, zoals:

 • Een opleidingstraject voor BOA’s.
 • Praktische aanbevelingen uit een doelmatigheidsonderzoek worden doorgevoerd.
 • Meer sturing op de outcomeresultaten van de taakgebieden.

Deze maatregelen zijn nuttig, maar zijn op zichzelf niet afdoende om de afgesproken resultaten te halen. Aanvullende maatregelen zijn vereist. 

Opdrachtgever

gemeente Breda

Opdracht

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die bijdrage aan een hogere mate efficiency en effectiviteit zal eerst de huidige organisatie, werkwijze en tools  geanalyseerd moeten worden. Daarbij zal ook een antwoord moeten komen op de vraag hoe de huidige prestaties tot stand zijn gekomen. Bij het kijken naar het vraagstuk van efficiency en doelmatigheid van de handhavingstaak zal ook rekening gehouden moeten worden met een aantal relevante marktontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld kentekenparkeren en handhavingssystematieken middels scanvoertuigen.

Aanpak

Het project is opgesplitst in twee fases. De eerste fase is een brede quick scan waarin we de kansen en knelpunten zijn blootgelegd. De eerste fase is nog geen uitgebreid gedetailleerd onderzoek, maar wel een analyse naar de efficiency en doelmatigheid van de toezichts- en handhavingstaken. In de tweede fase gaan we dieper in op bepaalde (essentiële) kansen en knelpunten, vooral op die punten die meer onderzoek nodig hebben en/of nader uitgewerkt moeten worden. Met deze aanpak trachten we enerzijds snelheid in de uitwerking te krijgen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Een dergelijk project, waarbij vele afdelingen betrokken zijn en de keuzes sterke afhankelijkheden kennen vraagt om gefaseerde aanpak en hoge mate van betrokkenheid van stakeholders in het proces.

De brede quick scan richt onder andere richten op:

 • De huidige parkeerorganisatie in Breda en met name de taken betreffende toezicht en handhaving (inrichting, gebruikersvriendelijkheid, servicegerichtheid, cultuur, et cetera);
 • Trends in parkeren, zoals de rol van digitalisering, samenwerking met andere gemeenten, flexibele garage-abonnementen, gebruik van GSM-parkeren, handhaving op kenteken en uitbesteding van diensten;
 • De inbedding van Toezicht en Handhaving in de gemeentelijke organisatie (parkeerketen, samenwerking met andere afdelingen, zoals beheer en onderhoud en vergunningverlening);
 • De wijze van toezicht en handhaving (gerichte toezicht, ad hoc, procesmatig, tools, etc.);
 • De parkeerbegroting (nadere analyse van de kosten en baten, omzet, gerealiseerde parkeeruren, gemiddelde parkeerduur, aantal transacties, handhavingsuren etc.);

De bevindingen zullen worden beschreven in een concept notitie. Daaraan wordt een hoofdstuk toegevoegd met een eerste sterkte/zwakte.

Resultaat

Een concreet  voorstel is om het project op te splitsen in twee fases. De eerste fase is een brede quick scan waarin we de kansen en knelpunten zullen blootleggen. Nog geen uitgebreid gedetailleerd onderzoek, maar wel een analyse naar de efficiency en doelmatigheid van de toezichts- en handhavingstaken. In de tweede fase gaan we dieper in op bepaalde (essentiële) kansen en knelpunten, vooral op die punten die meer onderzoek nodig hebben en/of nader uitgewerkt moeten worden. Met deze aanpak trachten we enerzijds snelheid in de uitwerking te krijgen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

De brede quick scan zal zich onder andere richten op:

 • De huidige parkeerorganisatie in Breda en met name de taken betreffende toezicht en handhaving (inrichting, gebruikersvriendelijkheid, servicegerichtheid, cultuur, et cetera);
 • Trends in parkeren, zoals de rol van digitalisering, samenwerking met andere gemeenten, flexibele garage-abonnementen, gebruik van GSM-parkeren, handhaving op kenteken en uitbesteding van diensten;
 • De inbedding van Toezicht en Handhaving in de gemeentelijke organisatie (parkeerketen, samenwerking met andere afdelingen, zoals beheer en onderhoud en vergunningverlening);
 • De wijze van toezicht en handhaving (gerichte toezicht, ad hoc, procesmatig, tools, etc.);
 • De parkeerbegroting (nadere analyse van de kosten en baten, omzet, gerealiseerde parkeeruren, gemiddelde parkeerduur, aantal transacties, handhavingsuren etc.).

De quick scan is uitgevoerd waarbij de bevindingen beschreven zijn in een notitie die breed gedragen is in de ambtelijke organisatie. Belangrijke element van de notitie betreft een beschrijving van stip aan de horizon; waar kan het eindigen, waar liggen de kansen. Het bereiken van deze zal stapsgewijs. 

Van Bergeijk beheer: Toegankelijkheid Medina complex en WZI gebouw

Vergroten

2015 - 2016

Achtergrond

Van Bergeijk beheer in Eindhoven beheert de parkeergarage onder het Vesteda gebouw aan de Vestdijk, het zogenoemde Medina complex. Dit doet zij namens de VVE. Het betreft een garage die veelvuldig door veel verschillende doelgroepen gebruikt wordt. Zo maken bewoners van de boven gelegen appartementen gebruik van de garage. Tevens hebben ook diverse bedrijven verschillende aantallen parkeerplaatsen in de parkeergarage in hun bezit en in gebruik. De garage bestaat feitelijk uit twee gekoppelde garages en kent twee ingangen en een gezamenlijke uitgang en is uitsluitend toegankelijk voor de vaste gebruikers en hun bezoek. Er is geen sprake van openbaar kort parkeren. De parkeer­apparatuur in de garage is inmiddels zeer verouderd. Ongestoorde toegang en gebruik van de parkeergarage kan niet meer worden gegarandeerd en er is geen zicht op het juiste dan wel ongeoorloofde gebruik van de parkeergarage. Daarom is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De VVE wenst daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren waarmee zij de komende jaren vooruit kan. Hierbij dient het gemak voor de parkeerder en inzicht in het gebruik van de parkeergarage een hoofdrol te spelen. 

Opdrachtgever

Van Bergeijk beheer Eindhoven

Aanpak

Samen met Van Bergeijk beheer en een vertegenwoordiger van de VVE is geïnventariseerd aan welke eisen en wensen de nieuwe parkeerapparatuur moet voldoen. De zeer diverse samenstelling van parkeerders vraagt om een geavanceerd softwarepakket om de verschillende doelgroepen gepast te kunnen bedienen. Bewoners en bedrijven met verschillende aantallen vaste plaatsen, gecombineerd met bezoekers van deze bewoners en bedrijven. Moderne technieken van kentekenherkenning zijn als voorwaarde gesteld voor gebruiksvriendelijke toegang tot de garage. Daarnaast is behoefte aan een goede meldkamervoorziening en adequaat support in geval van storing.

Op basis van deze eisen en wensen heeft Empaction een uitvraag bij de marktpartijen gedaan om te komen tot een passende offerte van een van de partijen, zowel voor de apparatuur als voor de service verlening, meldkamer.

Resultaat

Het bovenbeschreven traject heeft geleid tot een goede aanbieding om de parkeergarage van het Medina complex te moderniseren, waarbij de nieuwste technieken en functionaliteiten op het gebied van parkeerbeheer worden ingezet. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2016.

Gemeente Almere: gebruikersbeleving Schoonmaak

januari 2016- heden

Achtergrond

In de parkeerwereld ontstaat een nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de klanttevredenheid. Opdrachtgevers en exploitanten kunnen van alles vinden en eisen over de schoonmaak, maar uiteindelijk is het minstens zo belangrijk wat de eindgebruikers ervan vinden. Wat vinden de parkeerders nu daadwerkelijk van de schoonmaak, maar ook van andere zaken zoals de parkeerapparatuur, de vormgeving, inrichting etc. Om hier inzicht in te krijgen is het belangrijk om in contact te komen met deze eindgebruikers. Dat kan op verschillende manieren. Een veel gebruikt middel hiervoor is een enquête. Een enquête is een prima middel om op een bepaald moment informatie te vergaren over de schoonmaak en de tevredenheid. Om echter een goed beeld te krijgen over de algemene gebruikersbeleving, en ook vooral wanneer deze heel goed is en juist minder goed, is het raadzaam om het moment van bevragen te verlengen. Door voor een bepaalde periode gebruikers te bevragen ontstaat een algemeen beeld, met wellicht pieken en dalen. Interessant kan zijn deze informatie naast het schoonmaakschema te leggen, om te zien of er ook daadwerkelijk verschuivingen plaatsvinden in de beleving direct na een schoonmaakronde. 

Opdrachtgever

gemeente Almere

Opdracht

Het ontwikkelen en implementeren van een onderzoeksmethode waarbij er op een heel laagdrempelige wijze aan de eindgebruikers een mening wordt gevraagd over de parkeergarage. In eerste instantie ligt de nadruk op de mate van schoon zijn/ properheid van de parkeergarages. Empaction heeft onderzoek gedaan naar verschillende methodieken. Uiteindelijk is er gekozen om een pilotproject uit te voeren in 2016 waarbij er gebruik gemaakt wordt van de Happy-Or-Not zuilen. Dit is een zuil waar alle gebruikers met een druk op een smileyknop hun mening kunnen achterlaten over één specifieke vraag. Naast de zuil met smileys wordt er ook een enquête afgenomen in de betreffende parkeergarage en worden de schoonmaakwerkzaamheden beoordeeld volgens een vaste methodiek. Met al deze informatie beogen we een goed beeld te krijgen van gebruikersbeleving op het gebied van schoonmaak. 

Uitdaging

Deze ontwikkeling wordt in andere werkvelden al veelvuldig gebruikt maar is in de parkeerwereld nog relatief nieuw. Daarom moet er aan de voorkant goed nagedacht worden over de vraag wat willen we bereiken en wat doen we met de resultaten en moet in de planning al ruimte ingepland worden voor het doorvoeren van wijzigingen.

Resultaat

Het pilotproject loopt in 2016. Volgens planning wordt de zuil in april/ mei in de eerste parkeergarage geplaatst. Vanaf het moment van ingebruikname wordt er informatie afgelezen. 2016 geldt als proefjaar, eind 2016 wordt een uitgebreide evaluatie gehouden van de ingezette middelen en de bijbehorende resultaten en wordt het plan  ten aanzien van de gebruikersbeleving voor 2017 en verder ingevuld.

Gemeente Veldhoven: Parkeerbeheer

Vergroten

mei 2015 - mei 2016

Achtergrond

Parkeren wordt in de gemeente Veldhoven gezien als een belangrijk instrument om het CityCentrum  economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken voor zowel bezoekers als bewoners. De gemeente Veldhoven streeft naar een kwalitatief goede en klantvriendelijke dienstverlening. Aangaande de uitvoering van betaald parkeren heeft de gemeente Veldhoven als uitgangspunt om zoveel mogelijk (operationele) werkzaamheden en diensten onder te brengen in één overeenkomst met een opdrachtnemer. 

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Opdracht

Deze opdracht bevat het aanbesteden van het parkeerbeheer voor de parkeergarage en de parkeerterreinen. Onderdeel hiervan is ook het ontwikkelen en implementeren van een digitaal parkeervergunning/abonnementen systeem met een bezoekersregeling. Vanaf 1 juli 2016 neemt de nieuwe parkeerbeheerder de werkzaamheden over en zal de gemeente Veldhoven ontlast worden in haar werkzaamheden ten aanzien van het parkeerbeheer.

Uitdaging

Naast het aanbesteden van het parkeerbeheer en de ontwikkeling en implementatie van een E-loket is er ook een aanbestedingsprocedure opgestart voor de vernieuwing van de parkeerapparatuur. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Om een goed resultaat te bereiken is een optimale samenwerking nodig en wordt er van de Parkeerbeheerder een grote mate van flexibiliteit geëist om zowel met de huidige als de toekomstige parkeervoorziening een optimaal resultaat neer te zetten.

Resultaat

De aanbesteding is inmiddels helemaal afgerond. Er waren twee inschrijvingen. P1 is de nieuwe parkeerbeheerder. Het digitaal vergunningen systeem wordt in de loop van dit jaar geïmplementeerd.

Vereniging van Sneeker Zakenlieden: Herijking parkeervisie

Vergroten
Vergroten

januari - maart

Achtergrond

Het centrum van Sneek maakt als belangrijk koopcentrum en toeristische kern deel uit van de gemeente Súdwest-Fryslán.

Voldoende en goed bereikbare parkeergelegenheid is essentieel voor een klantvriendelijke en gastvrije ontvangst van bezoekers aan het centrum van Sneek. Daarnaast zijn duidelijkheid over de locaties waar bezoekers, bewoners en werknemers kunnen parkeren, alsmede de voorwaarden die daaraan verbonden zijn, erg belangrijk voor het goed functioneren van het centrum met inbegrip van de lokale economie.

Opdrachtgever

Vereniging van Sneeker Zakenlieden

Opdracht

Vanuit de ondernemers van Sneek is het idee ontstaan om hun visie op de parkeervraagstukken voor het centrum van Sneek voor de komende jaren kenbaar te maken. Empaction is gevraagd een visie nota te schrijven, die als input voor de door de gemeente Súdwest-Fryslán te ontwikkelen integrale parkeervisie 2017 kan dienen.

Aanpak

Na een inventariserend gesprek met vertegenwoordigers van de VSZ, een schouw van de binnenstad van Sneek en een gesprek met een aantal belanghebbenden, is een concept visie nota geschreven, die binnen de VSZ is besproken. De opmerkingen van de VSZ, die hoofdzakelijk sloegen op lokale omstandigheden, zijn uitgebreid bediscussieerd en de belangrijkste issues zijn verwerkt in de notitie. De nota is vervolgens met de gemeente besproken.  

Gemeente Haarlem: Parkeren herontwikkeling terrein Koepel Haarlem

Vergroten
Vergroten

2015 - Februari 2016

Achtergrond

De Koepelgevangenis in Haarlem is niet langer als gevangenis in gebruik. Het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar namens de Staat) heeft opdracht gekregen de gevangenis (Koepel, naast gelegen Huis van Bewaring en dienstgebouwen) te verkopen. De nieuwe eigenaar zal een nieuwe bestemming zoeken voor de Koepel en voor de op het terrein van de Penitentiaire Inrichting aanwezige bebouwing. De bestaande bestemming (gevangenis) trekt nauwelijks parkeerders. Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf wilden inzicht in de aantallen parkeerders die er als gevolg van de bestemmingswijziging worden verwacht.

De Koepel is gelegen naast het nieuwe Scheepmakerskwartier, een opwaardering van de oostelijke oever van het Spaarne. Daarnaast zijn er plannen om dit gedeelte van de stad zoveel mogelijk bij het centrum van de stad te betrekken.

Om de te verwachten parkeervraag te voldoen is contact gelegd tussen gemeente Haarlem en NedTrain. Het terrein van NedTrain (onderhoud treinen van o.a. NS) is gelegen naast het projectgebied. NedTrain heeft plannen voor de bouw van een parkeervoorziening voor eigen personeel en bezoek. Daarbij zijn de mogelijkheden besproken om deze garage van NedTrain in te zetten voor parkeren door bezoekers van het plangebied.

Aan Empaction is gevraagd een parkeerbalans op te stellen voor het hele plangebied, inclusief de herontwikkeling van de Koepelgevangenis en de exploitatiemogelijkheden te onderzoeken van een parkeergarage op terrein van NedTrain die ook gebruikt kan worden door bezoekers van het projectgebied.

Opdrachtgever

Gezamenlijke opdracht van Gemeente Haarlem, Rijksvastgoedbedrijf en NS/NedTrain.

Aanpak

Omdat er nog geen nieuwe eigenaar bekend was, was er ook nog geen beeld van de nieuwe activiteiten in het gebied en de daaruit voortvloeiende parkeervraag. Daarom is er gewerkt met scenario’s. Er zijn vier scenario’s uitgewerkt: cultuur, leisure, onderwijs en creatieve industrie. In samenwerking met de direct betrokkenen is geïnventariseerd welke eisen er bij de verschillende scenario’s met betrekking tot parkeren zouden moeten worden gesteld. Daarbij is de gemeentelijke regelgeving (beleidsregels Parkeernormen) leidend geweest. Als die gemeentelijke beleidsregels onvoldoende houvast boden voor de betreffende projecten is gebruik gemaakt van de kencijfers van het CROW en van de ervaring die Empaction heeft opgedaan in vergelijkbare projecten. De verkregen gegevens zijn per scenario verwerkt in een parkeerbalans voor het totale plangebied.

In overleg met opdrachtgevers zijn vervolgens twee scenario’s uitgewerkt om te zien of deze scenario’s ook zouden leiden tot een financieel haalbare exploitatie.

Resultaat

In een rapport is per scenario een beeld geschetst van de te verwachten parkeerdruk in het hele gebied als gevolg van de herontwikkeling van de Koepel. Ook zijn per scenario de exploitatie­mogelijkheden van extra parkeerlagen op de garage van NedTrain in beeld gebracht. De gemeente kan op basis daarvan een beleid ontwikkelen met betrekking tot de parkeervraag die voortvloeit uit de herontwikkeling van de Koepel.

Gemeente Veldhoven: nieuw parkeermanagementsysteem

Vergroten

2015 - heden

Achtergrond

De gemeente Veldhoven exploiteert  de parkeergarage Geer in het centrum van Veldhoven. De parkeer­apparatuur van de garage is inmiddels sterk gedateerd. Om een blijvende ongestoorde service­verlening te garanderen is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De opdracht­gever wenst daarbij  state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren die weer minimaal 10 jaar mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder een hoofdrol speelt. Ook moet het nieuwe systeem is staat zijn om van afstand (vanuit een centrale meldkamer van een dienstverlener) de garage te bedienen en klanten van de garage die problemen hebben vanuit die centrale meldkamer te kunnen helpen.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Aanpak

In samenwerking opdrachtgever is geïnventariseerd welke eisen er aan de nieuwe parkeerapparatuur moesten worden gesteld. Veel aandacht is daarbij besteed aan gemak voor de parkeerder. Op basis van deze eisen heeft Empaction een Programma van Eisen geformuleerd. Aan de hand van dit PvE is door de gemeente Veldhoven een meervoudig onderhandse inkoopprocedure doorlopen.

Resultaat

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente Veldhoven een definitieve keuze gemaakt voor een nieuw Parkeermanagementsysteem. Het systeem wordt in de zomer van 2016 geïnstalleerd. Het nieuwe Parkeermanagementsysteem biedt de gemeente Veldhoven veel meer mogelijkheden om aan de wensen van de parkeerders tegemoet te komen. Ook maakt het nieuwe systeem beheer op afstand mogelijk.

Gemeente Tilburg: Digitalisering bezoekersregeling

Vergroten

augustus 2015 - januari 2016

Achtergrond

De gemeente Tilburg kent een bezoekersregeling op basis van een kortingskaart voor de parkeerautomaten van TMC. Deze systematiek is qua klantvriendelijkheid verre van ideaal en wordt ook niet meer ondersteund vanuit de leverancier. Tilburg maakt sinds 2013 gebruik van de diensten van P1 voor uitvoerende taken parkeerbeheer. P1 biedt sinds kort ook een digitale bezoekersregeling aan. De vraag was om binnen enkele maanden een digitale bezoekersregeling te definiëren die:

 • geen beleidswijziging vereist
 • voor P1 implementeerbaar is
 • gebruikersvriendelijk is
 • aansluit bij de denkbeelden over digitalisering van de parkeerketen.

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg, afd. ruimtelijke uitvoering

Aanpak

De aanpak was op zich voordehandliggend. Allereerst heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van de ideeën bij Ruimtelijke Uitvoering omtrent digitalisering en de consequenties daarvan voor de operationele taken. Denk daarbij bijvoorbeeld over de mate waarin ingezet gaat worden op kentekenparkeren en de eventuele inzet van scanvoertuigen daarbij. Vervolgens is gekeken in hoeverre een 1-op-1 digitalisering van de huidige bezoekersregeling mogelijk en wenselijk is. Toen duidelijk werd dat de nieuwe bezoekersregeling van P1 de functionaliteit kan bieden is een collegevoorstel in routing gebracht, zodat het implementatieproces zo snel mogelijk kon worden gestart.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de implementatie en start een testfase, waarin geprobeerd zal worden eindgebruikers te betrekken. Daarnaast heeft P1 ervoor gekozen de verrekening van het nog resterende saldo te laten plaatsvinden in het NPR van de RDW. Dat betekent een extra check op de overall werking van het systeem. De verwachting is dat de implementatie nog voor de zomer een feit zal zijn.

Bouwinvest:Parkeeradvies parkeergarage WTC

Vergroten

2015 - heden

Achtergrond

Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund NV exploiteert twee parkeergarages in het centrum van Rotterdam: de parkeergarage onder het World Trade Center en de parkeergarage naast V&D. De garage naast V&D is een garage voor het winkelend publiek; de garage onder het gebouw van het WTC heeft voornamelijk het karakter van een garage voor abonnementhouders, maar buiten kantoortijden kan er ook door bezoekers van de binnenstad worden geparkeerd. De parkeer­apparatuur van beide garages is inmiddels gedateerd. Om een blijvende ongestoorde service­verlening te garanderen is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De opdracht­gever wenst daarbij  state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren die weer minimaal 10 jaar mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder een hoofdrol speelt. 

Opdrachtgever

Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund NV met DTZ Zadelhoff als gedelegeerd opdrachtgever

Aanpak

In samenwerking met DTZ Zadelhoff als gedelegeerd opdrachtgever is geïnventariseerd welke eisen er aan de nieuwe parkeerapparatuur moesten worden gesteld. Daarnaast zijn ook de wensen geïnventariseerd. Als verhuurder van kantoorruimte in het WTC zijn dat vooral wensen op het gebied van reserveren van parkeerplaatsen voor de bezoekers van de kantoren. Ook speelde de behoefte tot beperking van de administratieve lasten een grote rol. Op basis van deze eisen en wensen heeft Empaction een Programma van Eisen geformuleerd. Aan de hand van dit PvE is een meervoudig onderhandse inkoopprocedure gestart.

Resultaat

In het voorjaar van 2016 wordt de definitieve keuze gemaakt voor een nieuw parkeermanagement­systeem. Als dit nieuwe systeem is geïnstalleerd zijn de gestelde doelen bereikt: state-of-the-art apparatuur met veel bedieningsgemak voor de parkeerder, mogelijkheden voor de huurders van kantoorruimte om parkeerplaatsen te reserveren voor hun bezoek en verlichting van de administratieve lastendruk voor de exploitant.

Gemeente Venray: Parkeeronderzoek binnenstad

Vergroten

november 2015 - mei 2016

Achtergrond

Op 3 november 2015 heeft de gemeenteraad van Venray, mede door de signalen vanuit de ondernemers over teruglopende omzetten, besloten tot het invoeren van twee parkeerpilots. Één pilot waarbij het parkeren volledig gratis wordt en een waarbij enkel op de terreinen met een slagboom betaald moet worden. Deze pilots worden gehouden om inzicht te krijgen in de effecten van het afschaffen van betaald parkeren. Na afloop van de pilots neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het te volgen parkeerbeleid. De ervaringen van deze twee pilots worden bij het nemen van die beslissing betrokken. Op 17 mei 2016 neemt de raad een besluit over het te voeren parkeerbeleid.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor de concrete uitvoering en aansturing van de inventarisaties en onderzoeken van diverse aspecten tijdens de pilots. Ook verzorgt Empaction de algehele coördinatie van het monitoringsrapport en aansturing van de overige adviesbureaus. De werkzaamheden tijdens de pilots bestaan onder andere uit het uitvoeren van parkeerdrukmetingen, enquêtes afnemen bij bewoners en ondernemers, het verwerken van resultaten hiervan en het regisseren van panelbijeenkomsten.

Resultaat

Resultaat is een monitoringsrapport met daarin alle resultaten van de pilots. Hierin wordt samengevat wat de positieve en negatieve gevolgen van de twee invullingen van het parkeerbeleid zijn. Op basis hiervan wordt een advies aan de raad opgesteld. 

Gemeente Veldhoven: Parkeerbeheer

Vergroten

mei 2015 - heden

Achtergrond

Parkeren wordt in de gemeente Veldhoven gezien als een belangrijk instrument om het Citycentrum  economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken voor zowel bezoekers als bewoners. De gemeente Veldhoven streeft naar een kwalitatief goede en klantvriendelijke dienstverlening. Aangaande de uitvoering van betaald parkeren heeft de gemeente Veldhoven als uitgangspunt om zoveel mogelijk (operationele) werkzaamheden en diensten onder te brengen in één overeenkomst met een Opdrachtnemer.

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Opdracht

Deze opdracht bevat het aanbesteden van het parkeerbeheer voor de parkeergarage en de parkeerterreinen. Onderdeel hiervan is ook het ontwikkelen en implementeren van een Digitaal parkeervergunning/abonnementen systeem met een bezoekersregeling. Vanaf 1 juli 2016 dient de nieuwe parkeerbeheerder de boel over te nemen en de gemeente Veldhoven zo veel mogelijk te ontlasten.

Uitdaging

Naast het aanbesteden van het parkeerbeheer en de ontwikkeling en implementatie van een E-loket is er ook een aanbestedingsprocedure opgestart voor de vernieuwing van de parkeerapparatuur. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Om een goed resultaat te bereiken is een optimale samenwerking nodig en wordt er van de Parkeerbeheerder een grote mate van flexibiliteit geëist om zowel met de huidige als de toekomstige parkeervoorziening een optimaal resultaat neer te zetten.

Resultaat

De aanbesteding is eind december 2015 gepubliceerd.

Gemeente Rijswijk: Implementatie parkeerbeleid en digitalisering

oktober 2015 - heden

Achtergrond

De raad van de gemeente Rijswijk heeft eind september 2015 een nieuwe Kadernota Parkeren 2015 – 2025 aangenomen. De bestaande nota was verouderd, de praktijksituatie sloot niet meer aan. Empaction heeft deze nieuwe Kadernota Parkeren opgesteld. Met het akkoord op de Kadernota is eveneens akkoord gegeven voor de uitvoering van de in de Kadernota beschreven beleidswijzigingen en bijbehorende activiteiten.

Opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Opdracht

De gemeente heeft Empaction de opdracht gegeven voor de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid zoals verwoord in de recent vastgestelde Kadernota Parkeren 2015 – 2025. 

Aanpak

Voor de implementatie van de Kadernota moeten in hoofdlijn twee projecten uitgevoerd worden. De eerste is de introductie van het fiscaal regime voor parkeren. Dit betekent dat parkeerautomaten aangeschaft en geplaatst moeten worden. Daarnaast moet op straat de bebording aangepast worden en moeten de bestaande blauwe zones worden opgeheven. Ook moet het traject van bezwaarafhandeling opgepakt worden. En een en ander dient te worden vastgelegd in nieuwe beleidsregels en een nieuwe Parkeerverordening. Als tweede gaat een digitaliseringsslag plaatsvinden. De handhavers worden uitgerust met handcomputers waarmee zij digitaal de handhaving kunnen uitvoeren. De registratie en uitgifte van vergunningen worden verder gedigitaliseerd en belparkeren wordt geïntroduceerd. Het parkeren zal op kenteken plaatsvinden. Empaction geeft invulling aan het bovenstaande via twee projectteams, respectievelijk projectteam fiscalisering en projectteam digitalisering. Onder leiding van Empaction worden de benodigde aanbestedingsprocedures doorlopen en worden de nieuwe werkprocessen geborgd in de organisatie.

Uitdaging

De uitdaging is in de juiste volgorde der dingen dan wel parallel aan elkaar de hele parkeerketen van vergunningaanvraag tot handhaving op straat te digitaliseren. Dit betekent aanschaf van nieuwe software en apparatuur. Naast de introductie van nieuwe systemen zoals handhelds voor de handhavers en parkeerautomaten op straat is ook sprake van een nieuwe werkwijze voor de mensen. Omdat overgestapt wordt op een fiscaal parkeerregime krijgt de gemeente onder andere ook te maken met bezwaarafhandeling op naheffingsaanslagen. Empaction staat voor de uitdaging om zowel inhoud als proces het komende jaar in goede banen te leiden.

Resultaat

Najaar 2016 is de parkeerketen gedigitaliseerd en is het nieuwe regime geformaliseerd in de Parkeerverordening. Daarnaast zijn de medewerkers wegwijs gemaakt in de nieuwe meer efficiënte wijze van werken.

Gemeente Valkenburg a/d Geul: Advies beheer en exploitatie nieuwe ondergrondse parkeergarage Aan de Kei

Vergroten
Vergroten

augustus 2015 - heden

Achtergrond

Het centrum van Valkenburg wordt momenteel grondig vernieuwd. Straks ligt er onder het nieuwe winkelcentrum Aan de Kei een ondergrondse parkeergarage. Deze garage komt in eigendom en exploitatie van de gemeente. De oplevering en ingebruikname van de parkeergarage staat conform de actuele opgave van ontwikkelaar Hurks gepland voor mei 2016. De aanstaande opening van de nieuwe parkeergarage is voor gemeente Valkenburg aanleiding om de balans op te maken van het in december 2012 door de raad vastgestelde maatregelenpakket “Parkeren Valkenburg”. Een aantal maatregelen zijn inmiddels doorgevoerd en een deel wacht nog op uitvoering.

Opdrachtgever

Gemeente Valkenburg a/d Geul

Aanpak

De gemeente heeft Empaction gevraagd om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden er tot en met de opening van de parkeergarage nodig zijn om het maatregelenpakket “Parkeren Valkenburg” conform raadsbesluit van december 2012 te implementeren. Tevens heeft de gemeente behoefte aan een overzicht van de werkzaamheden die er voor moeten zorgen dat direct na oplevering (mei 2016) de garage probleemloos functioneert. In samenspraak met de gemeente heeft Empaction een Plan van Aanpak opgesteld waarin de werkzaamheden op een rij zijn gezet die in de periode september 2015 tot en met de mei 2016 uitgevoerd moeten worden.

Werkwijze komende periode:

Onderstaande aspecten worden de komende maanden door Empaction uitgewerkt:

 • Heroverweging nut en noodzaak PRIS-systeem;
 • In kaart brengen aanvullende wensen en eisen van de functionaliteit van het Parkeer Management Systeem in de nieuwe parkeergarage;
 • Introductie Valkenburg Pas: techniek, acties en marketing;
 • Tariefstelling per doelgroep parkeergarage;
 • Aanbesteding van het beheer van de parkeergarage;
 • Ondersteuning bij het operationeel opleveren van de parkeergarage;
 • In kaart brengen van de parkeerorganisatie (parkeerregisseur);
 • Nieuwe indeling vergunninghoudersgebieden. 

Gemeente Zevenaar: Digitalisering parkeren en aanbesteding parkeerorganisatie

Vergroten

augustus 2015 - heden

Achtergrond

De gemeente Zevenaar wil haar dienstverlening graag verder verbeteren. Veel burgers, bezoekers en ondernemers hebben te maken met het Zevenaarse parkeerbeleid. Dat blijkt ook uit de cijfers: jaarlijks vinden er ruim 350.000 parkeertransacties plaats en zijn circa 2000 lopende parkeervergunningen in omloop. Ontwikkelingen in de parkeermarkt bieden kansen om het Zevenaarse parkeerbeleid, de organisatie en uitvoering ervan te verbeteren. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

 • Verbeteren dienstverlening aan burgers / vergunninghouders;
 • Verbeteren parkeermogelijkheden (door verruiming / aanpassing vergunningcriteria);
 • Verbeteren parkeerorganisatie;
 • Vergroten sturingsmogelijkheden (met behulp van managementinformatie);
 • Bovenstaande doelen hebben als overkoepeld doel om kosten te besparen en een kostendekkend parkeersysteem te bereiken.

Om bovenstaande doelstellingen te behalen levert Empaction een ervaren projectleider om de digitalisering van de parkeerorganisatie verder vorm te geven en te onderzoeken welke taken uitbesteed kunnen worden. 

Opdrachtgever

Gemeente Zevenaar

Opdracht

De opdracht behelst de volgende onderdelen:

 1. Vooronderzoek / QuickScan organisatie en vergunninguitgifte;
 2. Parkeeronderzoek, Wie parkeert waar?
 3. Opstellen kadernota parkeervergunningen;
 4. Opstellen procesafspraken parkeerorganisatie;
 5. Uitwerken digitalisering parkeren;
 6. Eventueel aanbesteding parkeerdiensten

Meer informatie

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning voor digitaliseren en verbeteren van uw parkeerorganisatie of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.