adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Projecten

Empaction adviseert gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en andere instellingen over vele facetten van parkeren.

Bekijk een groot deel van de projecten via het betreffende jaartal in het linkermenu. U kunt ook een selectie van de projecten bekijken op werkveld.

Gemeente Weert, tijdelijke inhuur operationeel parkeerbeheer

Vergroten

2016 - 2017

Achtergrond

In verband met het vertrek van de operationeel parkeerbeheerder zocht de gemeente Weert een tijdelijke invulling voor het operationeel parkeerbeheer. Doelstellingen is daarbij het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering op langere termijn.

Opdrachtgever

gemeente Weert

Opdracht

Naast de praktische en organisatorische werkzaamheden van het dagelijks operationeel parkeerbeheer zijn op projectbasis aanbestedingen verricht voor nieuwe verlichting in twee parkeergarages en voor groot onderhoud aan het schilderwerk van twee parkeergarages. Ook is inzichtelijk gemaakt welke (her-)investeringen de gemeente Weert in de aankomende 10 jaar moet doen om haar parkeerareaal op orde te houden.

Resultaat

De dagelijkse taken van parkeerbeheer zijn opnieuw gedefinieerd. Daarnaast zijn twee parkeergarages na een opknapbeurt weer aangepast aan de normen van NEN 2443 en heeft de gemeente inzicht in de financiële aspecten van de parkeer-exploitatie voor de komende 10 jaar.

Gemeente Venray: Evaluatie parkeerbeleid

Vergroten

februari 2017 – mei 2017

Achtergrond

Op basis van de eind 2015 – begin 2016 door Empaction begeleidde parkeerpilots (voor meer informatie klik hier en kies voor: Venray: Parkeeronderzoek Binnenstad) heeft de raad besloten het betaald parkeren in Venray af te schaffen. De gemeente is overgestapt naar een blauwe zone in de straten het dichtst bij het centrum, betaald parkeren achter slagbomen en verder vrij parkeren. Dit nieuwe parkeerbeleid is inmiddels enkele maanden van kracht en er is behoefte aan een evaluatie.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor de concrete uitvoering en aansturing van de diverse metingen tijdens de evaluatieperiode. Ook verzorgt Empaction de algehele coördinatie van het monitoringsrapport en aansturing van de overige adviesbureaus. De werkzaamheden tijdens de evaluatie bestaan onder andere uit het uitvoeren van uitgebreide parkeeronderzoeken (waaronder parkeerdruk-, parkeermotief- en verblijfsduurmetingen), enquêtes afnemen bij bewoners en ondernemers, het uitvoeren van verkeerstellingen en observaties en het verwerken van resultaten van deze onderzoeken tot een uitgebreid evaluatierapport. Alle metingen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op de tijdens de parkeerpilots uitgevoerde metingen om een zo zuiver mogelijk vergelijk mogelijk te maken

Resultaat

De resultaten van de metingen zijn samengevoegd in een uitgebreid evaluatierapport, waarin zowel de positieve als minder positieve ontwikkelingen in het parkeren in Venray belicht worden. Ook straten waar mogelijk knelpunten in verband met drukte of parkeergedrag ontstaan zijn uitgelicht. Op basis van dit rapport wordt een advies aan de raad opgesteld.

Gemeente Deventer: Fiscalisering van vergunninghoudersplaatsen

Vergroten

november 2016 – heden

Achtergrond

De gemeenteraad van Deventer heeft eind 2016 besloten alle exclusieve vergunninghoudersplaatsen (E9) te fiscaliseren. Aanleiding daarvoor is dat op deze manier structureel €300.000,- wordt vrijgespeeld op de begroting. De inkomsten uit boetes op betaald parkeerplekken (naheffingen) gaan in de nieuwe situatie namelijk naar de gemeente in plaats van naar het Rijk.

Tegen het plan is onder bewoners veel weerstand ontstaan. Vooral bewoners vrezen een toenemende parkeerdruk en verkeersoverlast, bijvoorbeeld door meer zoekverkeer in hun directe woonomgeving.

Opdrachtgever

Gemeente Deventer

Opdracht

In deze opdracht is Empaction gevraagd om de fiscalisering van parkeren zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven en te begeleiden. Bewonersparticipatie speelt hierin een cruciale rol met als doel meer maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de maatregelen. Uitdaging is om een fiscale parkeerregulering te creëren waarin alle belanghebbenden (bewoners, bedrijven, winkels, instellingen,…) zich kunnen vinden. 

Aanpak

Voor het creëren van maatschappelijk draagvlak zijn zogenaamde Review Panels ingezet.

Een Review Panel bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden in de wijk. Deelnemers aan de panels zijn op basis van vrijwillige aanmelding en loting geselecteerd.

Bij het inzetten van Review Panels is gekozen voor een tweetraps benadering. Allereerst is er met een Binnenstadspanel op hoofdlijnen een vorm van fiscalisering vastgesteld voor de hele binnenstad. Vervolgens is dit voorstel in een vijftal Review Panels per buurt op straatniveau fijngeslepen. Het Binnenstadspanel is daarna nogmaals bijeen gekomen om de uitkomsten van de Review Panels samen te voegen tot een finaal advies.

Resultaat

Het definitieve advies is zonder noemenswaardige wijzigingen overgenomen en vastgesteld door het college. In een tweetal inloopavonden is vervolgens aan alle betrokkenen de kans gegeven om vragen te stellen over de definitieve vorm van fiscalisering. Ondanks alle commotie aan de voorkant zijn deze inloopavonden rustig verlopen. Het gevolgde proces heeft klaarblijkelijk geleid tot een acceptabele vorm van fiscalisering. In het najaar van 2017 wordt de fiscalisering op straat ingevoerd.

De reacties van alle betrokken partijen op de aanpak is zeer positief gebleken. De aanpak met Review Panels gaat daarom ook worden toegepast om de schilwijken aan de rand van de binnenstad van Deventer te fiscaliseren in het najaar van 2017. 

Gemeente Den Haag: Pilot camerahandhaving autoluwe binnenstad

Vergroten
Vergroten

december 2016 – heden

Achtergrond

Den Haag kent een aantal voetgangersgebieden die selectief zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Over het algemeen zijn gemeenten tevreden over de effecten van autoluwe binnensteden/gebieden, echter in de praktijk kent een fysieke afsluiting met pollers een aantal belangrijke nadelen. Het gaat dan met name om de hoge investerings-/exploitatiekosten alsmede de onveilige verkeerssituaties die zich voor kunnen doen (aanrijdingen). Camerahandhaving met behulp van kentekenherkenning kent recent een aanzienlijke opmars binnen de Nederlandse gemeenten. Den Haag is voornemens om een proef uit te voeren waarbij op een aantal locaties de pollers zullen worden weggehaald of uitgeschakeld en de controle plaats gaat vinden met behulp van camera’s met kentekenherkenning.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Opdracht

Gemeente Den Haag heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de voorbereiding van een pilot met camerahandhaving. 

Aanpak

Ter voorbereiding op de pilot wordt er door Empaction een startnotitie geschreven waarin alle uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van beleid, handhaving, ontheffingverlening, inrichting op straat, systemen en processen worden geïnventariseerd en beschreven.

Gemeente Zwolle: Pilot camerahandhaving Kerkstraat

Vergroten
Vergroten

augustus 2016 - heden

Achtergrond

De afsluiting van de Kerkstraat in de gemeente Zwolle kent een lange geschiedenis. Deze afsluiting heeft als voornaamste doelstelling: “het tegengaan van (sluip)verkeer aan de oostzijde van het Centrum”. Om dit (sluip)verkeer via de Kerkstraat te weren zijn in het verleden diverse maatregelen genomen. In 1992 is een verkeersbesluit genomen om het (sluip)verkeer in de Kerkstraat te beperken. Vanwege de beperkte mogelijkheden om de destijds ingevoerde maatregelen te handhaven, is in 2009 besloten de Kerkstraat fysiek af te sluiten met bollards (ook wel pollers genoemd). Met deze fysieke afsluiting is een belangrijke stap gezet om het (sluip)verkeer door de Kerkstraat te verminderen. De fysieke afsluiting kent ook een belangrijk nadeel. Met name gaat het dan om onveilige verkeerssituaties (er heeft een aantal aanrijdingen met (brom)-fietsers plaatsgevonden) en om de hoge exploitatiekosten. De wereld en technieken om ons heen veranderen in snel tempo. Vandaag de dag is het mogelijk de selectieve toegang te handhaven met behulp van kentekenherkenning camera’s. Daarmee worden pollers overbodig. Deze techniek kent recent een aanzienlijke opmars. Om die redenen wenst de gemeente Zwolle ervaring op te doen met camerahandhaving.

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Opdracht

Gemeente Zwolle heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de implementatie van een pilot met camerahandhaving in de Kerkstraat. 

Aanpak

Empaction heeft voor Zwolle een 5-stappenplan uitgewerkt.

Stap 1: Advisering bij de voorbereiding

 • Definiëren uitgangspunten van de pilotlocatie C01 handhaving op het vlak van beleid,  handhaving, ontheffingverlening, inrichtingsrandvoorwaarden op straat, systemen (inclusief beheer) en samenhangende interne processen;
 • Opstellen van een reële projectraming, projectkosten en planning voor het implementatietraject;
 • Interne afstemming stakeholders en externe communicatie. Bestuurlijke afstemming (wethouder, evt. college);

Stap 2: Goedkeuring lokale driehoek

Om te kunnen handhaven met kentekenherkenning is het noodzakelijk dat het Openbaar Ministerie hiervoor goedkeuring verleent. In het voorstel, dat dient te worden aangeboden aan de lokale driehoek, zal duidelijk moeten blijken hoe Zwolle invulling geeft aan de technisch en juridische vereisten en randvoorwaarden die het OM stelt. Vooroverleg met de Officier van Justitie wordt daarbij wenselijk geacht om zo de slagingskans te vergroten. Het voorstel voor de driehoek bestaat uit een uitwerking van de functionele beschrijving en een beschrijving van de werkwijze van de afsluiting, met de focus op de (digitale) handhaving van de afsluiting.

Stap 3: Begeleiden van het inkooptraject

Voor de pilotlocatie C01 handhaving wordt een overeenkomst met een leverancier gesloten. Een uitvraag wordt opgesteld, inkooptraject doorlopen en offertes van leveranciers beoordeeld.

Stap 4: Implementatietraject

Op het moment dat de overeenkomst met de leverancier gesloten is start het implementatietraject, waarbij de leverancier wordt aangestuurd om de beoogde planning te realiseren. Naast de implementatie van de camera’s dient aandacht te zijn voor de inrichting van de locatie (bebording/belijning, etc), het inrichten van de backoffice, gevolg geven aan de afgesproken processen, de communicatie naar de omgeving/ontheffinghouder en opleiding van de BOA’s.

Stap 5: Nazorgtraject en evaluatie

In het nazorgtraject is vooral aandacht voor het finetunen van het systeem en de interne processen. Tevens wordt de pilot geëvalueerd.

Meer achtergrondinformatie via de volgende weblinks:

https://www.zwolle.nl/kerkstraat

https://www.zwolle.nl/veelgestelde-vragen-kentekenherkenning-kerkstraat

http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/enorme-schade-door-gemeentelijke-pollers-1

http://kassa.vara.nl/media/369180

Gemeente Heerlen: vernieuwen stadsafsluiting binnenstad

Vergroten
Vergroten

november 2016 - heden

Achtergrond

Gemeente Heerlen is voornemens het huidige systeem van stadsafsluiting met beweegbare pollers te vervangen. Er wordt bij deze vervangingsoperatie nadrukkelijk gekeken naar de (on)mogelijkheden van camerahandhaving op kenteken zoals dat momenteel in diverse steden is c.q. wordt geïmplementeerd. De gemeente Heerlen heeft Empaction gevraagd om te adviseren en ondersteunen in de initiatieffase die moet leiden tot een collegebesluit over de te volgen strategie.

Opdrachtgever

gemeente Heerlen

Opdracht

Empaction adviseert over de te volgen lijn in het collegevoorstel en bekijkt of de juiste accenten zijn aangebracht en of er nog onderwerpen zijn die verder uitgewerkt dienen te worden. Daarbij wordt door ons bekeken en bepaald wat er reeds aan gewenste functionaliteit beschikbaar is (o.a. in de digitale parkeerketen) en in hoeverre hierop kan en moet worden aangesloten. Tevens geven wij een indicatie van de projectkosten en de te volgen stappen in het vervolgproces. Tot slot adviseert en ondersteunt Empaction bij de gesprekken met de diversen betrokken stakeholders.

Uitdaging

De uitdaging is om begin 2017 een collegebesluit over de vernieuwing van de stadsafsluiting vastgesteld te krijgen.

Gemeente Tilburg: Spoorzone

Vergroten

voorjaar 2016

Achtergrond

Op het terrein van de voormalige onderhoudswerkplaats ten Noorden van het NS-station Tilburg vindt een grootschalige herontwikkeling plaats. Het terrein wordt ontwikkeld in een PPS-constructie door de BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De:Werkplaats (WOM). In de WOM participeren Volker Wessels en de gemeente Tilburg, beiden voor 50%. In deze herontwikkeling is parkeren een belangrijk item. Zonder goede parkeerfaciliteiten wordt de herontwikkeling ernstig belemmerd. Aan Empaction is gevraagd de mogelijkheden met betrekking tot het eigendom, de exploitatie en het beheer in beeld te brengen en voorstellen te doen om te komen tot voldoende parkeergelegenheid tegen (economisch gezien) zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Opdrachtgever

BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De:Werkplaats (WOM)

Aanpak

Allereerst zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd, zoals dat vanuit ruimtelijk en financieel oogpunt een gebiedsgerichte oplossing van het parkeervraagstuk onvermijdelijk is. In samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Tilburg is vervolgens geïnventariseerd welke belangen er bij de gemeente en bij de WOM een rol spelen. Op basis van die belangen is een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden met betrekking tot het eigendom en de (uitbesteding van) exploitatie en de rol die beide partijen daarin kunnen vervullen. Er zijn verschillende voorstellen gedaan voor positionering van de eigendom en de exploitatie, met daarbij vooral ook aandacht voor de risico’s die aan de ontwikkeling van parkeerfaciliteiten verbonden zijn. 

Resultaat

In het voorjaar van 2016 worden – op basis van de voorstellen van Empaction –  door de WOM en de gemeente Tilburg keuzes gemaakt m.b.t. de locaties van de parkeervoorzieningen, de omvang van deze voorzieningen en over de eigendom en de exploitatie van deze voorzieningen. Daarbij zijn er feitelijk twee opties:

 • De parkeergarages worden bij oplevering direct doorverkocht aan de gemeente die verder binnen af te spreken randvoorwaarden exploiteert.
 • De garages blijven eigendom van de WOM. De WOM exploiteert tot het moment waarop de gebiedsontwikkeling voldoende ver gevorderd is, zodat de risico’s van de parkeerexploitatie goed in te schatten zijn. Op dat moment worden de garages verkocht aan de hoogst biedende partij.

Belangrijke afweging te maken: wie is bereid welk risico te nemen, waarbij voorkomen moet worden dat er een complexe afspraak komt die betrokken partijen verplicht vaak met elkaar af te stemmen over het parkeervraagstuk. 

Brussels Airport: parkeerapparatuur en parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

februari 2016 - april 2018

Achtergrond

Op Brussels Airport Zaventem wordt het parkeren op alle niet-openbare parkeerplaatsen beheerd door Brussels Airport Company (BAC). Het beheer van de niet-openbare parkeerplaatsen is een belangrijk onderdeel in de algehele mobiliteitsstrategie en bereikbaarheid van de Luchthaven Brussel en daarom is het van belang om daarop een passend beleid te kunnen maken en de processen gericht te kunnen sturen. De voormalige ICT infrastructuur bood echter onvoldoende operationele vrijheid om een goed beleid te kunnen maken en uit te kunnen voeren. Mede daarom was het wenselijk en noodzakelijk om de parkeermanagementsystemen te actualiseren en de bijbehorende parkeerapparatuur op de locaties rondom de Airport te vernieuwen. Op Brussels Airport maken ruim 1000 bedrijven dagelijks gebruik van ruim 15.000 niet-openbare parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever

Brussels Airport Company (Luchthaven Zaventem, België)

Opdracht

Brussels Airport Company heeft na een uitgebreide selectieprocedure van Belgische en Nederlandse adviesbureaus Empaction in 2016 de opdracht gegund voor advisering en ondersteuning bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van de 28 niet-openbare parkeerterreinen. Deze systemen kunnen ervoor zorgdragen dat de mobiliteitsdoelstellingen van de luchthaven voor de komende jaren worden gerealiseerd. De opdracht­gever wenste daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur en de daaraan gelieerde interne systemen (o.a. koppeling met ERP) te installeren die weer jaren mee kunnen. En waarbij het gemak voor de parkeerder en de bedrijven een hoofdrol speelt.

Aanpak

Na inventarisatie van de toen geldende situatie (zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnementsstructuren als de centrale ICT systemen en netwerken) en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, werd de uiteindelijk gewenste parkeerarchitectuur en -infrastructuur in nauwe samenwerking met de belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel en technisch Programma van Eisen. Dit PvE werd Europees aanbesteed, waarna de nieuwe parkeersystemen en abonnementsstructuren werden geïmplementeerd. Begin 2017 is de aanbesteding in de markt gezet.
Naast deze Europese aanbestedingsfase ondersteunde en adviseerde Empaction bij het soepel verlopen van het implementatie- en migratieproces naar het nieuwe Parkeer Management Systeem. Hiervoor werd onder andere de beheersstructuur uitgewerkt en was inrichting van de nieuwe producten nodig. Ook bij het bepalen van de strategie voor de communicatie rondom de migratie ondersteunde Empaction Brussels Airport Company.

Resultaat

Half april 2018 is de realisatie van de nieuwe parkeerapparatuur, de inrichting van de backoffice en meldkamer afgerond. Alle parkeerders kunnen gebruik maken van ultra-moderne parkeerapparatuur en technisch vernuft van het parkeermanagementsysteem.

Gemeente Breda: P-loket

Vergroten

januari 2016 - heden

Achtergrond

In 2013 kocht en implementeerde de gemeente Breda  het digitaal vergunningenpakket Permit van de firma Desyde. Het afgelopen jaar is de Breda druk bezig geweest met een digitale bezoekersregeling (PARK APP, ook een product van Desyde). Nu dit is afgerond is het tijd om het vergunningensysteem te voorzien van een E-loket.  In de huidige situatie is Permit een digitaal systeem, waarbij de klant met DigiD dient in te loggen om vervolgens zijn aanvragen/wijzigingen per email te versturen naar de gemeente, die vervolgens in de back-office de aanvragen/ wijzigingen verwerkt. Met de implementatie van het E-loket wordt het gros van de inwoners van Breda verder ontzorgd en krijgt de back-office een verlichting van het takenpakket.

Opdrachtgever

gemeente Breda

Opdracht

In oktober 2016 wil Breda alle generieke vergunningen en abonnementen via een digitaal P-loket aanbieden. Empaction levert een zelfstandige projectleider die de implementatie van het P-loket bewerkstelligt. Hiervoor dient er nauw samengewerkt te worden met veel verschillende disciplines binnen de gemeente Breda en met de leverancier van het vergunningensysteem Desyde. In deze rol is Empaction ook verantwoordelijk voor alle communicatie, zowel intern als extern. 

Uitdaging

Elke gemeente heeft zijn eigen vergunningensysteem, met regels en uitzonderingen. Voor het E-loket moet er zoveel mogelijk gewerkt worden met vaste vergunningstypes. Gemeente Breda hanteert het Click- Call- Face principe waarbij de gebruiker gestimuleerd wordt zoveel mogelijk zelf te doen. Het P-loket sluit hier in principe mooi bij aan, maar heeft wel op een aantal processen serieuze consequenties. De sleutel tot succes is een goede samenwerking tussen diverse partijen (zowel intern als extern), zeker gezien de ambitieuze einddatum (oktober 2016). 

Resultaat

Het p-loket gaat in april 2017 live. 

Gemeente Maastricht: projectleider knooppuntontwikkeling en P&R Beter Benutten programma

Vergroten

maart 2015 - heden

Achtergrond

Invulling van de projectleidersrol in het kader van Beter Benutten Vervolg. Binnen deze opdracht staat de ontwikkeling en het benutten van vervoersknooppunten in de regio Limburg zuid centraal, met als doel om gedragsbeïnvloeding van forenzen te bewerkstelligen om spitsbewegingen te reduceren. Daarbij worden automobilisten verleid om via de knooppunten/P+R de overstap te maken naar de fiets en openbaar vervoer.

Onder de vlag van het Programmabureau Maastricht Bereikbaar werken overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen om Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. Maastricht Bereikbaar stimuleert structureel ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en het goederenverkeer.

Projecten 2016/2017

Inmiddels zijn enkele projecten succesvol geïmplementeerd:

A.     Bij P+R Nuth is een kwaliteitsimpuls gerealiseerd, waarbij ook de busverbinding aan de treinverbinding is gekoppeld voor verbetering van de overstap.

B.     Het natransport op P+R noord is uitgebreid naar werkdagen, waardoor 200.000 reizigers in 2016 gebruik hebben gemaakt van deze P+R. Hierdoor is dit concept door Arriva opgenomen in de openbaar vervoer concessie. Met deze verduurzaming is het P+R concept in Maastricht geborgd voor de toekomst.

C.    In Maastricht is een fietsdeelsysteem geïmplementeerd in samenwerking met Arriva/Nextbike. Met dit systeem is een alternatief vervoermiddel, namelijk de fiets, toegevoegd om vanaf de treinstations de laatste kilometers in maastricht af te leggen. Met deze flexibiliteit is de kwaliteit van P+R noord ook verbeterd.

D.    In samenwerking met de gemeente wordt een strategie uitgezet en uitgevoerd voor regulering in de woonwijken rondom het centrum. Het doel is om uitwijkgedrag aan te pakken. Naast de zure maatregelen, worden de parkeerders middels ervaaraanbod verleidt om gebruik te maken van P+R, parkeergarages van Q-park, openbaar vervoer en de fiets.

E.     Een nieuwe visie is geïmplementeerd om bij het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen niet alleen star op parkeernormen te toetsen, maar ook de mogelijkheden van deelfietsen/auto’s en parkeren op afstand (P+R) mee te nemen in de beoordeling.

F.     De gedragscampagne “dit is mijn P+R dag” is gelanceerd om reizigers te verleiden gebruik te maken van een P+R in Zuid-Limburg. Binnen deze campagne is een samenwerking ontstaan met Q-park. Zij bieden op de betaalde P+R terreinen een maand ervaaraanbod aan de reizigers aan, met daaraan een aantrekkelijk vervolgaanbod in de vorm van een aantrekkelijke korting op een abonnement. Meer over deze campagne kunt u lezen op (toevoegen link naar artikel parkeer24).

Voor 2017 zijn de volgende projecten in voorbereiding

A.     Uitbreiding en kwaliteitsimpuls P+R Eijsden, waar voor de zomervakantie de stationsomgeving wordt aangepakt en circa 70 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor P+R.

B.     Uitbreiding P+R Maastricht Noord, vanwege het succes van P+R noord zal deze uitgebreid worden met circa 200 parkeerplaatsen.

C.    Realisatie P+R zuid, voor de zomervakantie wordt P+R zuid in Maastricht geopend. Deze P+R wordt gerealiseerd in de parkeervoorzieningen van het Mecc. Op basis van de resultaten van een pilot van 1 jaar wordt besloten of deze P+R ook voor de toekomst kan blijven bestaan.

D.    Realisatie P+R oost, De voorbereiding zijn gestart om voor het eind van 2017 P+R oost in Maastricht gerealiseerd te hebben. Deze P+R zal circa 100 parkeerplaatsen betreffen.

Meer informatie

Heeft u zelf behoefte aan ondersteuning of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Opdrachtgever

Programmabureau Maastricht Bereikbaar

Gemeente Leiden: Adviseur aanbesteding en realisatie Parkeergarages

Vergroten
Vergroten

mei 2013 -heden

Achtergrond

Het College van B&W van de gemeente Leiden heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van aanbestedingen onder een DBM (design built and maintain) van de te realiseren parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt. In de binnenstad van Leiden worden in totaal 1000 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd in combinatie met een maaiveld inrichting wat het karakter van Leiden als oude stad waarborgt.

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Aanpak

De ervaring leert dat met name de voorbereidingsfase in dit soort projecten nauwkeurig dient te gebeuren. Als eerste stap dient nauwkeurig in kaart gebracht te worden wat de wensen en eisen van de gemeente Leiden zijn bij de realisatie van de parkeergarage. Gedegen besluitvorming over de wensen, de eisen, het voorlopig en definitief ontwerp is namelijk alleen mogelijk indien er voldoende inzicht bestaat in alle relevante aspecten en mogelijkheden. Een goede aanbesteding en uitvoering kenmerkt zich door een goede voorbereiding en een heldere vraagspecificatie en nauwkeurige procesvoering bij de totstandkoming van de definitieve keuzes.

Als tweede fase is beoordeling van de inschrijvingen. Aan de hand van de aanbestedingsdocumenten worden de inschrijvingen beoordeeld, Empaction is lid van de adviescommissie die eindverantwoordelijk is voor de beoordeling en gunning aan de winnende inschrijver. Voor beide aanbestedingen heeft gunning plaatsgevonden en is de bouwcombinatie Besix-Dura-Vermeer de uitvoerende aannemerscombinatie.

De derde fase, vaststellen definitief en uitvoeringsontwerp voor de Lammermarkt is afgerond. De garage is inmiddels opgeleverd en officieel in gebruik genomen.

Voor de parkeergarage Garenmarkt is het definitief ontwerp vastgesteld en is er inmiddels het uitvoeringsontwerp. De bouw is in volle gang. 

Uitdaging

Empaction heeft de gemeente Leiden ondersteunt bij de aanbesteding van de parkeergarages  Lammermarkt en Garenmarkt  op de volgende onderdelen:

DBM aanbesteding: Lammermarkt en Garenmarkt

 • De kaders, vastgelegd in onder andere het PvE, die de gemeente Leiden stelt aan het ontwerp van de parkeergarages en deze toetsten aan het aanbiedingsontwerp van de inschrijvers;
 • Het beantwoorden van parkeer-gerelateerde vragen van de marktpartijen tijdens de aanbestedingsperiode;
 • Zitting nemen in de aanbestedingscommissie die verantwoordelijk is voor het proces van de aanbesteding,  de beoordeling van de inschrijvingen en het toepassen van de in de uitvraag opgenomen gunningscriteria;
 • Zitting nemen in het Pre Design team voor de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt;
 • Beoordelen van het DO en UO voor beide parkeergarages;
 • Toetsten van de uitvoering en realisatie van beide parkeergarage in de rol van eigenaar, exploitant en beheerder.

Resultaat

De parkeergarage aan de Lammermarkt is sinds 19 april 2017 officieel in gebruik genomen. In 2,5 jaar heeft de combinatie parkeergarages Leiden, Dura Vermeer BESIX gewerkt aan de mooiste ondergrondse parkeergarage van Nederland. Door de vele geleverde inspanningen zijn er nu 525 parkeerplaatsen beschikbaar direct in het centrum van Leiden. Empaction is er trots een steentje te hebben bijgedragen aan dit project. We zijn onder andere betrokken geweest bij het ontwerp, de keuze van het ‘’interieur’’, de aanbestedingen en implementaties van de directieleveringen als het parkeermanagement systeem, het parkeerbeheer en de signing en verwijzingen in de parkeergarage. 

De bouw van de parkeergarage aan de Garenmarkt is in volle gang. Het ovaalvormige ontwerp biedt straks plek aan 425 auto’s verdeeld over vijf parkeerlagen. Het ontwerp is gemaakt door VVKH Architecten uit Leiden. Belangrijke kenmerken aan dit ontwerp zijn verkeersveiligheid, licht en transparantie. De parkeergarage wordt begin 2020 geopend. Ook bij de realisatie van deze parkeergarage is Empaction nauw betrokken bij veel facetten van het project.