adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Innovatie en techniek

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives.
It is the one that is most adaptable to change."

(Charles Darwin)

Wat volgens de evolutietheorie geldt voor mens en dieren geldt evengoed voor parkeerorganisaties en hun dienstverlening. De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn om toe te passen en deze vervolgens voor u te implementeren.

Hieronder enkele voorbeeldprojecten op het gebied van Innovatie en techniek:

Projecten

Gemeente Den Haag: Pilot camerahandhaving autoluwe binnenstad

Vergroten
Vergroten

december 2016 – heden

Achtergrond

Den Haag kent een aantal voetgangersgebieden die selectief zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Over het algemeen zijn gemeenten tevreden over de effecten van autoluwe binnensteden/gebieden, echter in de praktijk kent een fysieke afsluiting met pollers een aantal belangrijke nadelen. Het gaat dan met name om de hoge investerings-/exploitatiekosten alsmede de onveilige verkeerssituaties die zich voor kunnen doen (aanrijdingen). Camerahandhaving met behulp van kentekenherkenning kent recent een aanzienlijke opmars binnen de Nederlandse gemeenten. Den Haag is voornemens om een proef uit te voeren waarbij op een aantal locaties de pollers zullen worden weggehaald of uitgeschakeld en de controle plaats gaat vinden met behulp van camera’s met kentekenherkenning.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Opdracht

Gemeente Den Haag heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de voorbereiding van een pilot met camerahandhaving. 

Aanpak

Ter voorbereiding op de pilot wordt er door Empaction een startnotitie geschreven waarin alle uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van beleid, handhaving, ontheffingverlening, inrichting op straat, systemen en processen worden geïnventariseerd en beschreven.

Gemeente Zwolle: Pilot camerahandhaving Kerkstraat

Vergroten
Vergroten

augustus 2016 - heden

Achtergrond

De afsluiting van de Kerkstraat in de gemeente Zwolle kent een lange geschiedenis. Deze afsluiting heeft als voornaamste doelstelling: “het tegengaan van (sluip)verkeer aan de oostzijde van het Centrum”. Om dit (sluip)verkeer via de Kerkstraat te weren zijn in het verleden diverse maatregelen genomen. In 1992 is een verkeersbesluit genomen om het (sluip)verkeer in de Kerkstraat te beperken. Vanwege de beperkte mogelijkheden om de destijds ingevoerde maatregelen te handhaven, is in 2009 besloten de Kerkstraat fysiek af te sluiten met bollards (ook wel pollers genoemd). Met deze fysieke afsluiting is een belangrijke stap gezet om het (sluip)verkeer door de Kerkstraat te verminderen. De fysieke afsluiting kent ook een belangrijk nadeel. Met name gaat het dan om onveilige verkeerssituaties (er heeft een aantal aanrijdingen met (brom)-fietsers plaatsgevonden) en om de hoge exploitatiekosten. De wereld en technieken om ons heen veranderen in snel tempo. Vandaag de dag is het mogelijk de selectieve toegang te handhaven met behulp van kentekenherkenning camera’s. Daarmee worden pollers overbodig. Deze techniek kent recent een aanzienlijke opmars. Om die redenen wenst de gemeente Zwolle ervaring op te doen met camerahandhaving.

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Opdracht

Gemeente Zwolle heeft Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning in de implementatie van een pilot met camerahandhaving in de Kerkstraat. 

Aanpak

Empaction heeft voor Zwolle een 5-stappenplan uitgewerkt.

Stap 1: Advisering bij de voorbereiding

  • Definiëren uitgangspunten van de pilotlocatie C01 handhaving op het vlak van beleid,  handhaving, ontheffingverlening, inrichtingsrandvoorwaarden op straat, systemen (inclusief beheer) en samenhangende interne processen;
  • Opstellen van een reële projectraming, projectkosten en planning voor het implementatietraject;
  • Interne afstemming stakeholders en externe communicatie. Bestuurlijke afstemming (wethouder, evt. college);

Stap 2: Goedkeuring lokale driehoek

Om te kunnen handhaven met kentekenherkenning is het noodzakelijk dat het Openbaar Ministerie hiervoor goedkeuring verleent. In het voorstel, dat dient te worden aangeboden aan de lokale driehoek, zal duidelijk moeten blijken hoe Zwolle invulling geeft aan de technisch en juridische vereisten en randvoorwaarden die het OM stelt. Vooroverleg met de Officier van Justitie wordt daarbij wenselijk geacht om zo de slagingskans te vergroten. Het voorstel voor de driehoek bestaat uit een uitwerking van de functionele beschrijving en een beschrijving van de werkwijze van de afsluiting, met de focus op de (digitale) handhaving van de afsluiting.

Stap 3: Begeleiden van het inkooptraject

Voor de pilotlocatie C01 handhaving wordt een overeenkomst met een leverancier gesloten. Een uitvraag wordt opgesteld, inkooptraject doorlopen en offertes van leveranciers beoordeeld.

Stap 4: Implementatietraject

Op het moment dat de overeenkomst met de leverancier gesloten is start het implementatietraject, waarbij de leverancier wordt aangestuurd om de beoogde planning te realiseren. Naast de implementatie van de camera’s dient aandacht te zijn voor de inrichting van de locatie (bebording/belijning, etc), het inrichten van de backoffice, gevolg geven aan de afgesproken processen, de communicatie naar de omgeving/ontheffinghouder en opleiding van de BOA’s.

Stap 5: Nazorgtraject en evaluatie

In het nazorgtraject is vooral aandacht voor het finetunen van het systeem en de interne processen. Tevens wordt de pilot geëvalueerd.

Meer achtergrondinformatie via de volgende weblinks:

https://www.zwolle.nl/kerkstraat

https://www.zwolle.nl/veelgestelde-vragen-kentekenherkenning-kerkstraat

http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/enorme-schade-door-gemeentelijke-pollers-1

http://kassa.vara.nl/media/369180

Brussels Airport: parkeerapparatuur en parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

februari 2016 - heden

Achtergrond

Op Brussels Airport wordt het parkeren op alle niet-openbare parkeerplaatsen beheerd door Brussels Airport Company (BAC). Het beheer van de niet-openbare parkeerplaatsen is een belangrijk onderdeel in de algehele mobiliteitsstrategie van de Luchthaven Brussel en daarom is het van belang om daarop passend beleid te kunnen maken en de processen gericht te kunnen sturen. De huidige ICT infrastructuur biedt echter onvoldoende operationele vrijheid om goed beleid te kunnen maken en uit te kunnen voeren. Daarom is het wenselijk en noodzakelijk om de parkeersystemen te actualiseren en de bijbehorende parkeerapparatuur te vernieuwen. Op Brussel Airport maken ruim 500 bedrijven dagelijks gebruik van ruim 6.000 niet-openbare parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever

Brussels Airport Company (Luchthaven Zaventem, België)

Opdracht

Brussels Airport Company heeft na een uitgebreide selectieprocedure van Belgische en Nederlandse adviesbureaus Empaction de opdracht gegund voor advisering en ondersteuning bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van de 28 niet-openbare parkeerterreinen, dat ervoor kan zorgdragen dat de mobiliteitsdoelstellingen van de luchthaven voor de komende jaren worden gerealiseerd. De opdracht­gever wenst daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur en de daaraan gelieerde interne systemen (o.a. koppeling met ERP) te installeren die weer jaren mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder en de bedrijven een hoofdrol speelt.

Aanpak

Na inventarisatie van de huidige situatie (zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnement structuren als de centrale ICT systemen en netwerken) en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, wordt de uiteindelijk gewenste parkeer architectuur en infrastructuur in nauwe samenwerking met de belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel- en technisch PvE. Dit PvE wordt Europees aanbesteed, waarna de nieuwe parkeersystemen en abonnement structuren worden geïmplementeerd.

Brussels Airport: parkeerapparatuur en parkeermanagementsysteem

Vergroten
Vergroten

februari 2016 - april 2018

Achtergrond

Op Brussels Airport Zaventem wordt het parkeren op alle niet-openbare parkeerplaatsen beheerd door Brussels Airport Company (BAC). Het beheer van de niet-openbare parkeerplaatsen is een belangrijk onderdeel in de algehele mobiliteitsstrategie en bereikbaarheid van de Luchthaven Brussel en daarom is het van belang om daarop een passend beleid te kunnen maken en de processen gericht te kunnen sturen. De voormalige ICT infrastructuur bood echter onvoldoende operationele vrijheid om een goed beleid te kunnen maken en uit te kunnen voeren. Mede daarom was het wenselijk en noodzakelijk om de parkeermanagementsystemen te actualiseren en de bijbehorende parkeerapparatuur op de locaties rondom de Airport te vernieuwen. Op Brussels Airport maken ruim 1000 bedrijven dagelijks gebruik van ruim 15.000 niet-openbare parkeerplaatsen. 

Opdrachtgever

Brussels Airport Company (Luchthaven Zaventem, België)

Opdracht

Brussels Airport Company heeft na een uitgebreide selectieprocedure van Belgische en Nederlandse adviesbureaus Empaction in 2016 de opdracht gegund voor advisering en ondersteuning bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van de 28 niet-openbare parkeerterreinen. Deze systemen kunnen ervoor zorgdragen dat de mobiliteitsdoelstellingen van de luchthaven voor de komende jaren worden gerealiseerd. De opdracht­gever wenste daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur en de daaraan gelieerde interne systemen (o.a. koppeling met ERP) te installeren die weer jaren mee kunnen. En waarbij het gemak voor de parkeerder en de bedrijven een hoofdrol speelt.

Aanpak

Na inventarisatie van de toen geldende situatie (zowel de apparatuur op straat, de in gebruik zijnde abonnementsstructuren als de centrale ICT systemen en netwerken) en een inventarisatie van door de markt aangeboden relevante oplossingen en mogelijkheden, werd de uiteindelijk gewenste parkeerarchitectuur en -infrastructuur in nauwe samenwerking met de belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel en technisch Programma van Eisen. Dit PvE werd Europees aanbesteed, waarna de nieuwe parkeersystemen en abonnementsstructuren werden geïmplementeerd. Begin 2017 is de aanbesteding in de markt gezet.
Naast deze Europese aanbestedingsfase ondersteunde en adviseerde Empaction bij het soepel verlopen van het implementatie- en migratieproces naar het nieuwe Parkeer Management Systeem. Hiervoor werd onder andere de beheersstructuur uitgewerkt en was inrichting van de nieuwe producten nodig. Ook bij het bepalen van de strategie voor de communicatie rondom de migratie ondersteunde Empaction Brussels Airport Company.

Resultaat

Half april 2018 is de realisatie van de nieuwe parkeerapparatuur, de inrichting van de backoffice en meldkamer afgerond. Alle parkeerders kunnen gebruik maken van ultra-moderne parkeerapparatuur en technisch vernuft van het parkeermanagementsysteem.

Van Bergeijk beheer: Toegankelijkheid Medina complex en WZI gebouw

Vergroten

2015 - 2016

Achtergrond

Van Bergeijk beheer in Eindhoven beheert de parkeergarage onder het Vesteda gebouw aan de Vestdijk, het zogenoemde Medina complex. Dit doet zij namens de VVE. Het betreft een garage die veelvuldig door veel verschillende doelgroepen gebruikt wordt. Zo maken bewoners van de boven gelegen appartementen gebruik van de garage. Tevens hebben ook diverse bedrijven verschillende aantallen parkeerplaatsen in de parkeergarage in hun bezit en in gebruik. De garage bestaat feitelijk uit twee gekoppelde garages en kent twee ingangen en een gezamenlijke uitgang en is uitsluitend toegankelijk voor de vaste gebruikers en hun bezoek. Er is geen sprake van openbaar kort parkeren. De parkeer­apparatuur in de garage is inmiddels zeer verouderd. Ongestoorde toegang en gebruik van de parkeergarage kan niet meer worden gegarandeerd en er is geen zicht op het juiste dan wel ongeoorloofde gebruik van de parkeergarage. Daarom is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De VVE wenst daarbij state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren waarmee zij de komende jaren vooruit kan. Hierbij dient het gemak voor de parkeerder en inzicht in het gebruik van de parkeergarage een hoofdrol te spelen. 

Opdrachtgever

Van Bergeijk beheer Eindhoven

Aanpak

Samen met Van Bergeijk beheer en een vertegenwoordiger van de VVE is geïnventariseerd aan welke eisen en wensen de nieuwe parkeerapparatuur moet voldoen. De zeer diverse samenstelling van parkeerders vraagt om een geavanceerd softwarepakket om de verschillende doelgroepen gepast te kunnen bedienen. Bewoners en bedrijven met verschillende aantallen vaste plaatsen, gecombineerd met bezoekers van deze bewoners en bedrijven. Moderne technieken van kentekenherkenning zijn als voorwaarde gesteld voor gebruiksvriendelijke toegang tot de garage. Daarnaast is behoefte aan een goede meldkamervoorziening en adequaat support in geval van storing.

Op basis van deze eisen en wensen heeft Empaction een uitvraag bij de marktpartijen gedaan om te komen tot een passende offerte van een van de partijen, zowel voor de apparatuur als voor de service verlening, meldkamer.

Resultaat

Het bovenbeschreven traject heeft geleid tot een goede aanbieding om de parkeergarage van het Medina complex te moderniseren, waarbij de nieuwste technieken en functionaliteiten op het gebied van parkeerbeheer worden ingezet. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2016.