adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Organisatie en samenwerking

“Een samenwerking tussen publieke en private partijen is een soort huwelijk. Het gaat erom recht te doen aan ieders belangen én plichten. In voor- en tegenspoed. Daarom zijn ontbindende voorwaarden ook zo belangrijk.”

Parkeren is een integraal onderdeel van de publieke zaak. Er zijn veel belangen in het spel. Hoe bereikt u dan een toekomstvaste organisatie die iedereen recht doet? Empaction heeft de expertise en ervaring om beheer en exploitatie rondom betaald parkeren optimaal te organiseren. Wij garanderen een (aanbestedings)proces op maat dat leidt tot heldere afspraken waarin rollen, verplichtingen en financiering helder vastgelegd zijn.

Hieronder een selectie van projecten op het gebied van Organisatie en Samenwerking:

Projecten

MuConsult en CROW: Parkeren en gedrag

Vergroten
Vergroten

april - heden

Achtergrond

Er is een toenemende behoefte aan kennis over parkeer- en reizigersgedrag om de effectiviteit van beleid te vergroten. Dit geldt zowel voor aanbodgerichte maatregelen (gericht op weg- en parkeerinfrastructuur) als voor maatregelen gericht op het beïnvloeden van de vraag.

Uitbreiden en reguleren van parkeercapaciteit zijn geijkte beleidskeuzes, met name in stedelijk gebied. Deze methoden lopen tegen grenzen aan vanwege gebrek aan ruimte en problemen die verschuiven bij regulering. Door beter in te spelen op het parkeergedrag van bewoners, forenzen of bezoekers komen andere soort maatregelen naar voren die aanvullend zijn op de traditionele maatregelen. De huidige gedragswetenschappelijke kennis biedt legio technieken om dergelijke gedragsaanpassingen te genereren, maar de kennis is nog niet expliciet gebundeld op het gebied van parkeren. 

Opdrachtgever

MuConsult en CROW

Opdracht

In onderaanneming van het adviesbureau Muconsult voert Empaction samen met hen voor het CROW een opdracht uit om deze kennis te bundelen en aan te vullen met praktijkervaringen van het toepassen van deze kennis in concrete maatregelen en situaties (best practices). Het resultaat is een publicatie met daarin een stuk basiskennis op het gebied van mobiliteit en gedrag en een overzicht van de meest voorkomende parkeersituaties en maatregelen in relatie tot gedrag.

MuConsult is gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van gedragskennis in mobiliteit. Empaction heeft een zeer uitgebreide ervaring met concrete en innovatieve projecten binnen de parkeerwereld. Met deze combinatie worden de inzichten vanuit wetenschap, beleid en praktijk gebundeld en integreren we kennis vanuit concrete toepassingen en best practices, zodat het eindproduct ook aansluit bij de vraag van de doelgroep.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Haarlem: Parkeren herontwikkeling terrein Koepel Haarlem

Vergroten
Vergroten

2015 - Februari 2016

Achtergrond

De Koepelgevangenis in Haarlem is niet langer als gevangenis in gebruik. Het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar namens de Staat) heeft opdracht gekregen de gevangenis (Koepel, naast gelegen Huis van Bewaring en dienstgebouwen) te verkopen. De nieuwe eigenaar zal een nieuwe bestemming zoeken voor de Koepel en voor de op het terrein van de Penitentiaire Inrichting aanwezige bebouwing. De bestaande bestemming (gevangenis) trekt nauwelijks parkeerders. Gemeente en Rijksvastgoedbedrijf wilden inzicht in de aantallen parkeerders die er als gevolg van de bestemmingswijziging worden verwacht.

De Koepel is gelegen naast het nieuwe Scheepmakerskwartier, een opwaardering van de oostelijke oever van het Spaarne. Daarnaast zijn er plannen om dit gedeelte van de stad zoveel mogelijk bij het centrum van de stad te betrekken.

Om de te verwachten parkeervraag te voldoen is contact gelegd tussen gemeente Haarlem en NedTrain. Het terrein van NedTrain (onderhoud treinen van o.a. NS) is gelegen naast het projectgebied. NedTrain heeft plannen voor de bouw van een parkeervoorziening voor eigen personeel en bezoek. Daarbij zijn de mogelijkheden besproken om deze garage van NedTrain in te zetten voor parkeren door bezoekers van het plangebied.

Aan Empaction is gevraagd een parkeerbalans op te stellen voor het hele plangebied, inclusief de herontwikkeling van de Koepelgevangenis en de exploitatiemogelijkheden te onderzoeken van een parkeergarage op terrein van NedTrain die ook gebruikt kan worden door bezoekers van het projectgebied.

Opdrachtgever

Gezamenlijke opdracht van Gemeente Haarlem, Rijksvastgoedbedrijf en NS/NedTrain.

Aanpak

Omdat er nog geen nieuwe eigenaar bekend was, was er ook nog geen beeld van de nieuwe activiteiten in het gebied en de daaruit voortvloeiende parkeervraag. Daarom is er gewerkt met scenario’s. Er zijn vier scenario’s uitgewerkt: cultuur, leisure, onderwijs en creatieve industrie. In samenwerking met de direct betrokkenen is geïnventariseerd welke eisen er bij de verschillende scenario’s met betrekking tot parkeren zouden moeten worden gesteld. Daarbij is de gemeentelijke regelgeving (beleidsregels Parkeernormen) leidend geweest. Als die gemeentelijke beleidsregels onvoldoende houvast boden voor de betreffende projecten is gebruik gemaakt van de kencijfers van het CROW en van de ervaring die Empaction heeft opgedaan in vergelijkbare projecten. De verkregen gegevens zijn per scenario verwerkt in een parkeerbalans voor het totale plangebied.

In overleg met opdrachtgevers zijn vervolgens twee scenario’s uitgewerkt om te zien of deze scenario’s ook zouden leiden tot een financieel haalbare exploitatie.

Resultaat

In een rapport is per scenario een beeld geschetst van de te verwachten parkeerdruk in het hele gebied als gevolg van de herontwikkeling van de Koepel. Ook zijn per scenario de exploitatie­mogelijkheden van extra parkeerlagen op de garage van NedTrain in beeld gebracht. De gemeente kan op basis daarvan een beleid ontwikkelen met betrekking tot de parkeervraag die voortvloeit uit de herontwikkeling van de Koepel.

High Tech Campus Eindhoven: parkeermaatregelen werknemers en bezoekers

Vergroten

gestart: augustus 2011

Achtergrond

De High Tech Campus (HTC) biedt werkgelegenheid aan ruim 8.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers. Verspreid over meer dan 90 bedrijven werken zij intensief samen aan de ontwikkeling van de technologieën en producten van morgen. Om het parkeren van de auto te faciliteren zijn op de campus 7 parkeergarages gerealiseerd en zullen er in de toekomst nog meer volgen. De campus straalt een open karakter uit. Zo hoeft, bijvoorbeeld, niemand zich meer te melden aan de poort. Dit openkarakter is doorgetrokken naar de parkeergarages. Dat betekent dat er bij het gebruik van de parkeergarages niet gewerkt wordt met slagbomen.
Geconstateerd wordt dat bij de ene parkeergarage de vraag naar parkeeerplaatsen groter is dan bij de andere; een ongelijk verdeelde parkeervraag. Dit leidt er toe dat de meer populair gelegen parkeergarages sneller vol staan en dat in andere, wat verder weg gelegen parkeergarages, veel lege plekken blijven. Het niet beschikbaar hebben van een vrije parkeerplaats in de dichtstbijzijnde parkeergarage leidt steeds vaker tot foutief parkeren in de openbare ruimte en irritatie bij de bedrijven. Een ongewenste ontwikkeling.

Opdrachtgever

High Tech Campus site management

Opdracht

Het site management van HTC is op zoek naar een manier om een betere verdeling te krijgen van de parkeerdruk over de verschillende parkeergarages. Daarbij zijn als randvoorwaarden gedefinieerd:
1. Zo goed mogelijk het open karakter van de campus waarborgen. Dus liever geen oplossing met slagbomen.
2. Een regeling die in beginsel past binnen de randvoorwaarden van de (huur)afspraken die partijen onderling gemaakt hebben.
3. Een regeling die zowel voor werknemers als voor bezoekers praktisch uitvoerbaar is.
4. Een beperkt beslag legt op de organisatie van site management, bijvoorbeeld door een deel van de verantwoordelijkheid voor een nette uitvoering van de parkeeroplossing weg te leggen bij de huurders (lees: werkgevers).

Aanpak

De activiteiten zijn begonnen met het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van de huidige situatie. Dat betekent, onder andere, per huurder inzicht krijgen in:
• In welk gebouw gevestigd? Aantal m2 bvo dat gehuurd (of gekocht is)?
• Aantal medewerkers op deze m2 bvo? Samenstelling van de werknemerspopulatie?
• Afspraken met betrekking tot beschikbaarheid van parkeerplaatsen?
• (Toekomstige) ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld ‘flexibel werken’’
Op basis van uitgevoerde analyse zijn enkele oplossingsrichtingen voor parkeerregulerende maatregelen ontwikkeld. Kernbegrip daarbij is registratie (meten). De mogelijke oplossingen bevatten niet alleen de eerste stap nu, maar tevens een doorkijk naar mogelijke vervolgstappen afhankelijk van de bereikte resultaten met de eerste stap(pen).

Uitdaging

Ontwikkelen van een oplossing voor herverdelen van de vraag naar parkeerplaatsen van ca. 8.000 medewerkers met behoud van het open karakter van de Campus. In beginsel is het plaatsen van een parkeer toegangscontrolesysteem geen optie. Een uitdaging waarbij inzet van techniek en registratie methoden een belangrijke rol spelen.

Resultaat

Begin Q4 2011 is de ‘preferred’’ oplossingsrichting aan de 90 bedrijven op de campus gepresenteerd. Eind 2011 wordt een definitieve keuze verwacht wat mogelijk zal leiden tot verdere uitwerking en implementatie van het systeem in 2012.

NS Poort: Design &Construct aanbestedingen Den Bosch, Maastricht en Elst.

gestart: juni 2011

Achtergrond

In het kader van de subsidieregeling Actieplan “Groei op het Spoor” zijn voor diverse stationslocaties in Nederland plannen ontwikkeld voor het realiseren van gebouwde P+R voorzieningen. Actieplan “Groei op het Spoor” is een subsidieprogramma van het Ministerie van I&M met als doel het realiseren van ca. 10.000 extra P+R parkeerplaatsen in Nederland.
Voor onder andere de P+R locaties in de gemeenten Den Bosch, Maastricht en Elst heeft NS Poort Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning naar de financiële haalbaarheid van de te realiseren P+R voorzieningen. Deze studies hebben geresulteerd in een subsidie aanvraag en (voorlopige) toekenning voor de genoemde locaties. De volgende stap in het proces is het ontwikkelen en ‘in de markt zetten’ van de design & construct aanbestedingen voor de P+R locaties in Den Bosch, Maastricht en Elst.

Opdrachtgever

NS Poort – Afdeling Asset Management Parkeren

Opdracht

NS Poort heeft Empaction gevraagd voor advisering en ondersteuning bij de uitwerking van het vraagstuk in onder andere onderstaande deelgebieden:
1. In samenwerking met de gemeenten formuleren van de ambities, randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot het openbaar gebied.
2. Overleg voeren met direct belanghebbenden, waaronder bewoners.
3. Het formuleren van ambities, wensen en randvoorwaarden van de parkeervoorziening.
4. Het ontwikkelen van de aanbestedingsdocumenten, waaronder het programma van eisen van het parkeerdek, inclusief advisering over de te selecteren en contracteren marktpartij.
5. Procesvoering van de Europese aanbesteding en tevens het eerste aanspreekpunt zijn voor de uitgenodigde marktpartijen.
6. Het voeren van overleg met het Ministerie van I&M, gemeenten, provincies en stadsregio’s met betrekking tot aanvragen subsidies Groei op het Spoor en de totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst.
7. Het voorbereiden van de noodzakelijke interne documenten ten behoeve van de investeringsboard van NS.

Aanpak

NS Poort heeft gekozen om op functionele wijze te beschrijven wat de wensen, eisen en randvoorwaarden zijn van de te ontwerpen en realiseren parkeervoorziening. NS is derhalve op zoek gegaan naar marktpartijen die in staat zijn om op basis van een functioneel Programma van Eisen en een Ambitiedocument een parkeerdek te ontwerpen en te realiseren:
• Het conform een functioneel Programma van Eisen en Ambitiedocument komen tot een ontwerp en bijbehorend bestek van een parkeerdek;
• Het conform ontwerp, bestek en planning realiseren van het parkeerdek;
• Het conform bestek plegen van gebouw gebonden onderhoud aan het parkeerdek voor een periode van 10 jaar, ingaande bij oplevering van het parkeerdek.

Uitdaging

Ontwikkelen van een aanbestedingsformat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt en tegelijkertijd het belang van de belanghebbenden, onder andere gemeenten en het Ministerie van I&M, wordt geborgd.

Resultaat

Begin Q4 2011 worden de inschrijvingen op de aanbestedingen verwacht.

Gemeente Steenwijkerland: Design & Construct aanbesteding

Vergroten
Vergroten
Vergroten

gestart: januari 2011

Achtergrond

Eind jaren 90 is in opdracht van het gemeentebestuur het stadsplan Steenwijk 2000 opgesteld dat beschouwd moet worden als een integraal ontwikkelingsplan voor de binnenstad. Een van de onderdelen van deze ontwikkeling van de binnenstad betreft het realiseren van voldoende parkeergelegenheid voor de diverse functies in het plangebied. Voor bewoners, winkeliers en bezoekers van de binnenstad van Steenwijkerland is het van belang de auto op loopafstand kwijt te kunnen. De gemeente Steenwijk wil daarom ter ondersteuning van de autobereikbaarheid van het centrumgebied een verdiept parkeerdek realiseren.

Opdrachtgever

Gemeente Steenwijkerland

Opdracht

De gemeente Steenwijkerland heeft Empaction gevraagd voor advisering en ondersteuning bij de uitwerking van het vraagstuk in drie deelgebieden:

  1. Het ontwikkelen van het programma van eisen van het parkeerdek.
  2. Het ontwikkelen van de aanbestedingsdocumenten, inclusief advisering over de te selecteren marktpartij.
  3. Het voeren van de aanbestedingproces en tevens het eerste aanspreekpunt zijn voor de uitgenodigde marktpartijen.

Aanpak

De Gemeente Steenwijkerland heeft gekozen om op functionele wijze te beschrijven wat de wensen, eisen en randvoorwaarden zijn van de te ontwerpen en realiseren parkeervoorziening. De gemeente is derhalve op zoek gegaan naar marktpartijen die in staat zijn om op basis van een functioneel Programma van Eisen en een Ambitiedocument een parkeerdek te ontwerpen en te realiseren:

  • Het conform een functioneel Programma van Eisen en Ambitiedocument komen tot een ontwerp en bijbehorend bestek van een parkeerdek;
  • Het conform ontwerp, bestek en planning realiseren van het parkeerdek;
  • Het conform bestek plegen van gebouw gebonden onderhoud aan het parkeerdek voor een periode van 10 jaar, ingaande bij oplevering van het parkeerdek.

Uitdaging

Ontwikkelen van een aanbestedingsformaat waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de kennis van de markt en tegelijkertijd het publieke belang wordt geborgd.

Resultaat

Begin Q2 2011 worden de inschrijvingen op de onderhandse aanbesteding verwacht.