adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Parkeerbeleid

“Als een gemeente in een complexe binnenstedelijke omgeving gebieden succesvol wil (her-) ontwikkelen, dan is het noodzakelijk om vanaf het eerste begin na te denken over het oplossen en financieren van het parkeervraagstuk.”

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, met vaak tegenstrijdige doelen (milieu, kwaliteit openbare ruimte, bereikbaarheid, economische vitaliteit, ...). Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Empaction formuleert een visie die past binnen uw beleidskaders. We maken de vertaalslag naar concreet langetermijnbeleid voor bijvoorbeeld normering en tarifering. En we selecteren samen met u de juiste methodiek van parkeerregulering. Zo maakt Empaction een complete parkeerstrategie op maat.

Hieronder enkele voorbeeldprojecten op het gebied van Parkeerbeleid:

Projecten

Gemeente Weert, tijdelijke inhuur operationeel parkeerbeheer

Vergroten

2016 - 2017

Achtergrond

In verband met het vertrek van de operationeel parkeerbeheerder zocht de gemeente Weert een tijdelijke invulling voor het operationeel parkeerbeheer. Doelstellingen is daarbij het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering op langere termijn.

Opdrachtgever

gemeente Weert

Opdracht

Naast de praktische en organisatorische werkzaamheden van het dagelijks operationeel parkeerbeheer zijn op projectbasis aanbestedingen verricht voor nieuwe verlichting in twee parkeergarages en voor groot onderhoud aan het schilderwerk van twee parkeergarages. Ook is inzichtelijk gemaakt welke (her-)investeringen de gemeente Weert in de aankomende 10 jaar moet doen om haar parkeerareaal op orde te houden.

Resultaat

De dagelijkse taken van parkeerbeheer zijn opnieuw gedefinieerd. Daarnaast zijn twee parkeergarages na een opknapbeurt weer aangepast aan de normen van NEN 2443 en heeft de gemeente inzicht in de financiële aspecten van de parkeer-exploitatie voor de komende 10 jaar.

Gemeente Venray: Evaluatie parkeerbeleid

Vergroten

februari 2017 – mei 2017

Achtergrond

Op basis van de eind 2015 – begin 2016 door Empaction begeleidde parkeerpilots (voor meer informatie klik hier en kies voor: Venray: Parkeeronderzoek Binnenstad) heeft de raad besloten het betaald parkeren in Venray af te schaffen. De gemeente is overgestapt naar een blauwe zone in de straten het dichtst bij het centrum, betaald parkeren achter slagbomen en verder vrij parkeren. Dit nieuwe parkeerbeleid is inmiddels enkele maanden van kracht en er is behoefte aan een evaluatie.

Opdrachtgever

Gemeente Venray

Aanpak

De gemeente Venray heeft Empaction gevraagd voor de concrete uitvoering en aansturing van de diverse metingen tijdens de evaluatieperiode. Ook verzorgt Empaction de algehele coördinatie van het monitoringsrapport en aansturing van de overige adviesbureaus. De werkzaamheden tijdens de evaluatie bestaan onder andere uit het uitvoeren van uitgebreide parkeeronderzoeken (waaronder parkeerdruk-, parkeermotief- en verblijfsduurmetingen), enquêtes afnemen bij bewoners en ondernemers, het uitvoeren van verkeerstellingen en observaties en het verwerken van resultaten van deze onderzoeken tot een uitgebreid evaluatierapport. Alle metingen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op de tijdens de parkeerpilots uitgevoerde metingen om een zo zuiver mogelijk vergelijk mogelijk te maken

Resultaat

De resultaten van de metingen zijn samengevoegd in een uitgebreid evaluatierapport, waarin zowel de positieve als minder positieve ontwikkelingen in het parkeren in Venray belicht worden. Ook straten waar mogelijk knelpunten in verband met drukte of parkeergedrag ontstaan zijn uitgelicht. Op basis van dit rapport wordt een advies aan de raad opgesteld.

Gemeente Deventer: Fiscalisering van vergunninghoudersplaatsen

Vergroten

november 2016 – heden

Achtergrond

De gemeenteraad van Deventer heeft eind 2016 besloten alle exclusieve vergunninghoudersplaatsen (E9) te fiscaliseren. Aanleiding daarvoor is dat op deze manier structureel €300.000,- wordt vrijgespeeld op de begroting. De inkomsten uit boetes op betaald parkeerplekken (naheffingen) gaan in de nieuwe situatie namelijk naar de gemeente in plaats van naar het Rijk.

Tegen het plan is onder bewoners veel weerstand ontstaan. Vooral bewoners vrezen een toenemende parkeerdruk en verkeersoverlast, bijvoorbeeld door meer zoekverkeer in hun directe woonomgeving.

Opdrachtgever

Gemeente Deventer

Opdracht

In deze opdracht is Empaction gevraagd om de fiscalisering van parkeren zowel inhoudelijk als procesmatig vorm te geven en te begeleiden. Bewonersparticipatie speelt hierin een cruciale rol met als doel meer maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de maatregelen. Uitdaging is om een fiscale parkeerregulering te creëren waarin alle belanghebbenden (bewoners, bedrijven, winkels, instellingen,…) zich kunnen vinden. 

Aanpak

Voor het creëren van maatschappelijk draagvlak zijn zogenaamde Review Panels ingezet.

Een Review Panel bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden in de wijk. Deelnemers aan de panels zijn op basis van vrijwillige aanmelding en loting geselecteerd.

Bij het inzetten van Review Panels is gekozen voor een tweetraps benadering. Allereerst is er met een Binnenstadspanel op hoofdlijnen een vorm van fiscalisering vastgesteld voor de hele binnenstad. Vervolgens is dit voorstel in een vijftal Review Panels per buurt op straatniveau fijngeslepen. Het Binnenstadspanel is daarna nogmaals bijeen gekomen om de uitkomsten van de Review Panels samen te voegen tot een finaal advies.

Resultaat

Het definitieve advies is zonder noemenswaardige wijzigingen overgenomen en vastgesteld door het college. In een tweetal inloopavonden is vervolgens aan alle betrokkenen de kans gegeven om vragen te stellen over de definitieve vorm van fiscalisering. Ondanks alle commotie aan de voorkant zijn deze inloopavonden rustig verlopen. Het gevolgde proces heeft klaarblijkelijk geleid tot een acceptabele vorm van fiscalisering. In het najaar van 2017 wordt de fiscalisering op straat ingevoerd.

De reacties van alle betrokken partijen op de aanpak is zeer positief gebleken. De aanpak met Review Panels gaat daarom ook worden toegepast om de schilwijken aan de rand van de binnenstad van Deventer te fiscaliseren in het najaar van 2017. 

Gemeente Scherpenzeel: Advies en parkeermetingen

Vergroten

oktober 2016 - december 2016

Achtergrond

De gemeente Scherpenzeel heeft Empaction gevraagd inzicht te geven in de parkeersituatie in het onderzoeksgebied in het centrum van Scherpenzeel. In de gemeente Scherpenzeel is sinds 2010 een blauwe zone van toepassing, op vrijdag en zaterdag geldt er een beperkte parkeerduur. Recent is de parkeercapaciteit uitgebreid door de herinrichting van een bestaand plein en de aankoop van een nieuw terrein. Een revaluatie van de parkeerdruk én onderzoek naar  de werking van de blauwe zone is naar aanleiding van deze uitbreiding gewenst. Onderzocht moet worden of de blauwe zone voldoende functioneert (feitelijk onderzoek) en waar optimalisatie wenselijk is (in tijden, locaties, etc.). 

Opdrachtgever

gemeente Scherpenzeel

Aanpak

Het te voeren parkeeronderzoek valt uiteen in drie onderdelen en dient inzicht te geven in:

- parkeerdruk op 7 meetmomenten;
- type parkeerder (bewoner, werknemer, bezoeker);
- Herkomst parkeerder, op basis van kentekenonderzoek en RDW-gegevens. 

Resultaat

Uit de analyse van de metingen bleek dat de blauwe zone in Scherpenzeel goed functioneert. Ondanks dat het gedurende de venstertijden het drukst is in het onderzoeksgebied, is het nergens té druk en is (bijna) overal gemakkelijk een parkeerplaats te vinden.

Op woensdagochtend is het markt in Scherpenzeel, waardoor enkele parkeerplaatsen niet bruikbaar zijn en de parkeerdruk wat hoger is. Verder blijkt dat in het algemeen de parkeerdruk de afgelopen jaren doordeweeks is gestegen. Uitbreiding van de werkingstijden van de blauwe zone zou kunnen helpen de parkeerdruk te verlagen door roulatie te verhogen, maar uit het onderzoek blijkt dat dit relatief weinig effect zal hebben. Ook buiten venstertijden parkeren er weinig langparkeerders (werknemers) in het blauwe zone-gebied, die bij uitbreiding ervan elders moeten parkeren. Daarbij ligt het in de lijn der verwachting dat bij uitbreiding naar de woensdag er flink wat onduidelijkheid ontstaat. De blauwe zone is dan niet op aaneengesloten dagen van toepassing. Daarom is uitbreiding momenteel nog niet aan te bevelen. Wanneer de parkeerdruk boven 85% stijgt, kan het weren van de werknemers het verschil maken en verdient het aanbeveling de optie te heroverwegen.

Ten slotte is gebleken dat het nieuw aangekochte parkeerterrein nog weinig gebruikt wordt. Een mogelijkheid om gebruik van het terrein te stimuleren is het uitbreiden van de blauwe zone met delen van straten die aan de rand van de blauwe zone liggen. Dan is het parkeerterrein de dichtstbijzijnde mogelijkheid om langer te parkeren en daarmee de meest voor de hand liggende keuze. 

Gemeente Heerlen: vernieuwen stadsafsluiting binnenstad

Vergroten
Vergroten

november 2016 - heden

Achtergrond

Gemeente Heerlen is voornemens het huidige systeem van stadsafsluiting met beweegbare pollers te vervangen. Er wordt bij deze vervangingsoperatie nadrukkelijk gekeken naar de (on)mogelijkheden van camerahandhaving op kenteken zoals dat momenteel in diverse steden is c.q. wordt geïmplementeerd. De gemeente Heerlen heeft Empaction gevraagd om te adviseren en ondersteunen in de initiatieffase die moet leiden tot een collegebesluit over de te volgen strategie.

Opdrachtgever

gemeente Heerlen

Opdracht

Empaction adviseert over de te volgen lijn in het collegevoorstel en bekijkt of de juiste accenten zijn aangebracht en of er nog onderwerpen zijn die verder uitgewerkt dienen te worden. Daarbij wordt door ons bekeken en bepaald wat er reeds aan gewenste functionaliteit beschikbaar is (o.a. in de digitale parkeerketen) en in hoeverre hierop kan en moet worden aangesloten. Tevens geven wij een indicatie van de projectkosten en de te volgen stappen in het vervolgproces. Tot slot adviseert en ondersteunt Empaction bij de gesprekken met de diversen betrokken stakeholders.

Uitdaging

De uitdaging is om begin 2017 een collegebesluit over de vernieuwing van de stadsafsluiting vastgesteld te krijgen.