adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Exploitatie

“Parkeergarages waarvan de gebruiks- en verblijfswaarde van hoog niveau is, hebben de potentie om zichzelf terug te verdienen.”

U wilt dat de exploitatie van uw parkeervoorziening(en) op de langere termijn rendabel blijft. Maar hoe kunt u daar zeker van zijn? Empaction doet haalbaarheidsstudies en berekent de kosten op korte en lange termijn en de vastgoedwaarde van uw parkeervoorziening. Ook werken we verschillende toekomstscenario’s uit. Waar nodig schakelen we financiële, juridische of bouwkundige expertise in. Zo verkleint u de kans op onaangename verrassingen.

Hieronder enkele voorbeeldprojecten op het gebied van Parkeerexploitatie:

Projecten

Bouwinvest:Parkeeradvies parkeergarage WTC

Vergroten

2015 - heden

Achtergrond

Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund NV exploiteert twee parkeergarages in het centrum van Rotterdam: de parkeergarage onder het World Trade Center en de parkeergarage naast V&D. De garage naast V&D is een garage voor het winkelend publiek; de garage onder het gebouw van het WTC heeft voornamelijk het karakter van een garage voor abonnementhouders, maar buiten kantoortijden kan er ook door bezoekers van de binnenstad worden geparkeerd. De parkeer­apparatuur van beide garages is inmiddels gedateerd. Om een blijvende ongestoorde service­verlening te garanderen is besloten tot de aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur. De opdracht­gever wenst daarbij  state-of-the-art parkeerapparatuur te installeren die weer minimaal 10 jaar mee kan. En waarbij het gemak voor de parkeerder een hoofdrol speelt. 

Opdrachtgever

Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund NV met DTZ Zadelhoff als gedelegeerd opdrachtgever

Aanpak

In samenwerking met DTZ Zadelhoff als gedelegeerd opdrachtgever is geïnventariseerd welke eisen er aan de nieuwe parkeerapparatuur moesten worden gesteld. Daarnaast zijn ook de wensen geïnventariseerd. Als verhuurder van kantoorruimte in het WTC zijn dat vooral wensen op het gebied van reserveren van parkeerplaatsen voor de bezoekers van de kantoren. Ook speelde de behoefte tot beperking van de administratieve lasten een grote rol. Op basis van deze eisen en wensen heeft Empaction een Programma van Eisen geformuleerd. Aan de hand van dit PvE is een meervoudig onderhandse inkoopprocedure gestart.

Resultaat

In het voorjaar van 2016 wordt de definitieve keuze gemaakt voor een nieuw parkeermanagement­systeem. Als dit nieuwe systeem is geïnstalleerd zijn de gestelde doelen bereikt: state-of-the-art apparatuur met veel bedieningsgemak voor de parkeerder, mogelijkheden voor de huurders van kantoorruimte om parkeerplaatsen te reserveren voor hun bezoek en verlichting van de administratieve lastendruk voor de exploitant.

Gemeente ’s-Hertogenbosch: Promotie Parkeergarage St.-Jan

Vergroten
Vergroten
Vergroten

Februari - heden

Achtergrond

In 2009 heeft de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch besloten tot de bouw van een nieuwe ondergrondse parkeergarage in een historische omgeving aan de rand van het centrum. De opdracht werd gegund aan Heijmans. Het resultaat in 2015 is bijzonder mooi, zowel van binnen als van buiten. De uitdaging is nu om binnen de kaders van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid ervoor te zorgen dat de garage vanaf de eerste dag door het publiek goed gevonden wordt.

Opdrachtgever

gemeente 's-Hertogenbosch

Aanpak

Insteek van de marketingcampagne is dat niemand komt om te parkeren. De belangrijkste doelgroep voor de parkeergarage zijn bezoekers van buiten de stad. Om die te bereiken is de samenwerking gezocht met de echte publiekstrekkers. Denk dan aan het theater, de winkels, de horeca, de organisatoren van de vele evenementen, et cetera. Vooral zij zijn de brengers van het goede nieuws. De gemeente faciliteert, bijvoorbeeld met acties voor gratis parkeren en met de slogan HIER BEGINT HET. Verder kan iedereen als GAST VAN DE STAD een gratis parkeeractie in de parkeergarage bestellen via de eigen website www.parkeergaragestjan.nl. Op Twitter is informatie over de garage vindbaar via #PGSTJAN. En hoewel er veel online aandacht is voor de opening (op 22 juli) worden de offline aandachtsmomenten, zoals stickers op de parkeerautomaten en A0-posters langs de invalswegen, ook niet vergeten. Daarnaast is een promotiefilm ingezet, zowel in de bioscoop als online, en is er vlak voor de opening een InstaWalk georganiseerd.

Uitdaging

Het resultaat is veel aandacht voor de opening van de parkeergarage. De eerste dagen trok de website van de parkeergarage zo’n 1000 (!) unieke bezoekers per dag. Na vier dagen waren er 120 reserveringen, terwijl de garage nog open moest gaan. De eerste tekenen van een goede bezetting zijn derhalve gunstig.

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations/ketenbedrijf: Verkenning Haalbaarheid P+R voorziening station Forepark Den Haag

Vergroten

Juli/Augustus 2013

Achtergrond

Binnen de regio Haaglanden wordt ketenmobiliteit gestimuleerd. Stadsgewest Haaglanden heeft in dat kader gezocht naar locaties voor potentiele P&R voorzieningen. Daarvoor is gekeken naar het koppelen van de modaliteit auto aan het Netwerk RandstadRail (NRR). Uit deze inventarisatie is de locatie Forepark naar voren gekomen in Den Haag. Het voorstel is om hier een P+R locatie te realiseren op bovenregionaal niveau.

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations hebben Empaction gevraagd voor advies en ondersteuning bij een verkenning naar de haalbaarheid van de inpassing van een P+R voorziening bij het Randstadrailstation Forepark. Daarbij is tevens gevraagd om de al bestaande rapportages en ontwerpen te toetsen.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag, Stadsgewest Haaglanden en NS Stations/ketenbedrijf

Resultaat

Het resultaat is een verkenning van de exploitatie over de komende 30 jaar voor een gebouwde P+R voorziening nabij station Forepark. Daarbij is tevens een vergelijk gemaakt als er gekozen wordt voor een voorziening op maaiveldniveau. Buiten deze exploitatieberekening heeft Empaction enkele risico’s en aandachtspunten benoemd. Denk hierbij aan de bereikbaarheid van de voorziening, de te hanteren tarieven, alternatieve locaties in de omgeving en risico’s rondom het bepalen van de toekomstige parkeervraag.

Heeft u zelf behoefte aan een verkenning naar de exploitatie en haalbaarheid van een parkeervoorziening of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Dommeck, s.dommeck@empaction.nl of 06 43 47 2941.

Gemeente Rotterdam: Advies en ondersteuning onderzoek parkeergarages

Vergroten

juni

Achtergrond

Op verzoek van de gemeenteraad van Rotterdam heeft het College van B&W van Rotterdam Empaction opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de verkoopbaarheid en uitbestedingsmogelijkheden van de gemeentelijke parkeergarages. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie gericht op de volgende onderwerpen:

  • De situatie in andere grote steden ten aanzien van eigendom en beheer
  • De mogelijkheden en (financiële) gevolgen om het beheer van de gemeentelijke garages geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.
  • De mogelijkheden en (financiële) gevolgen om de gemeentelijke garages, of een deel daarvan, aan derden te verkopen.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Opdracht

Empaction heeft in het verleden vele trajecten doorlopen waarin het uitbesteden van parkeerexploitatie en/of parkeerbeheer centraal stond. Toch is iedere vraag weer uniek. Of uitbesteding en/of verkoop een goede zaak zijn, is afhankelijk van de vraag welke doelen, op korte en lange termijn, de gemeente er uiteindelijk mee wil bereiken. De beantwoording van de vragen is dus altijd maatwerk. Echter, dankzij de kennis en ervaring van Empaction was het mogelijk om wat betreft deze complexe vraagstelling toch binnen enkele weken met een gedegen rapport te komen.

Aanpak

Het onderzoek heeft het karakter van een gedegen quick scan van de gemeentelijke openbare parkeergarages. Beschikbare (financiële) informatie en reeds verrichte werkzaamheden door de gemeente zijn als belangrijke input gebruikt . Deze informatie wordt aangevuld met de kennis van Empaction op het gebied van uitbestedingvraagstukken bij andere gemeenten. Eerst heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de mogelijkheden bij de verschillende vormen van uitbesteden. Daaraan zijn per uitbestedingsvorm toegevoegd de voor- en nadelen voor de gemeente Rotterdam. Vervolgens heeft Empaction op basis van de financiële resultaten van de parkeergarages in 2011 per garage de financiële potentie berekend. Op bais daarvan is een algemeen advies gegeven over het al dan niet verkopen van de gemeentelijke parkeergarages. Verder is geadviseerd om vooruitlopend op een mogelijk uitbesteden van het beheer van parkeergarages te starten met het implementeren van meer beheer op afstand. Dit traject is recent gestart. 

De resultaten van het eerste onderzoek zijn door de gemeente Rotterdam gepubliceerd en is in te zien door hier te klikken.

ABC Management Groep: Due dilligence onderzoek – onderdeel parkeerexploitatie

Vergroten
Vergroten

april 2012 – juni 2012

Achtergrond

In Waddinxveen wordt een nieuw hoofdwinkelcentrum gerealiseerd: “Het Nieuwe Centrum”. In dit nieuwe hoofdwinkelcentrum zal ruimte zijn voor detailhandel, wonen, dienstverlening, sociaal culturele voorzieningen en kantoren. De benodigde parkeercapaciteit is berekend op circa 1.200 parkeerplaatsen. Het openbare deel van deze parkeercapaciteit bedraagt 930 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden gerealiseerd in een 1-laagse parkeervoorziening onder het hoofdwinkelcentrum. In opdracht van een potentiële belegger voert de ABC Management Groep voor dit project een due diligence-onderzoek uit. In dit kader heeft ABC Management Groep Empaction gevraagd voor een verkenning van de exploitatie van te realiseren parkeervoorziening.

Opdrachtgever

ABC Management Groep

Aanpak

Empaction heeft de parkeerexploitatie van “Het Nieuwe Centrum” doorgerekend in een drietal mogelijke scenario’s. Hierbij is gebruik gemaakt van het Empaction rekenmodel. De basis van dit rekenmodel wordt gevormd door een database met referentiegegevens van meer dan 100 gebouwde parkeervoorzieningen in Nederland. Het gaat hierbij om zowel particuliere als gemeentelijke parkeerexploitaties.

Resultaat

De verkenning van Empaction maakt onderdeel uit van een due dilligence onderzoek dat gebruikt wordt in de onderhandeling tussen de potentiële belegger en de projectontwikkelaar.